KR2m0053 欽定八旗通志-清-高宗弘曆 (WYG)


[276-1a]
欽定四庫全書
欽定八旗通志卷二百六十二
 人物志一百四十二
 列女傳二十二
  八旗䝉古列女傳五
 鑲黄旗蒙古前鋒伊靈阿之妻白氏
 鑲黄旗䝉古䕶軍善清之妻吳佳氏
 鑲黄旗䝉古馬甲韋陀保之妻白玉忒氏
[276-1b]
 鑲黄旗蒙古馬甲額勒錦之妻巴雅拉氏
 鑲黄旗䝉古䕶軍皂保之妻管氏
 鑲黄旗䝉古馬甲進福之妻佈爾吉賀特求克氏
 正黄旗蒙古馬甲富貴之妻韓氏
 正黄旗䝉古馬甲六十三之妻把岳忒氏
 正黄旗䝉古䕶軍卓特巴之妻梁氏
 正黄旗蒙古前鋒富海之妻李氏
 正黄旗䝉古馬甲林安圗之妻塔喇氏
[276-2a]
 正白旗䝉古馬甲七十一之妻張氏
 正白旗䝉古前鋒富僧額之妻鄭氏
 正白旗蒙古馬甲諾穆圖之繼妻黄氏
 正白旗䝉古馬甲烏勒興阿之妻卓啟忒氏
 正白旗䝉古馬甲伊昌阿之妻楊氏
 正白旗蒙古馬甲竒成武之妻徐氏
 正紅旗䝉古八品天文生永福之妻王氏
 正紅旗䝉古馬甲邁秋之妻蔣氏
[276-2b]
 正紅旗蒙古前鋒雙保之妻張氏
 正紅旗䝉古䕶軍六十三之妻周氏
 正紅旗䝉古馬甲綽多波之妻額木賀奴特氏
 正紅旗䝉古前鋒哈拉哈之妻崔氏
 正紅旗蒙古壯丁倉兒之妻卜氏
 正紅旗䝉古壯丁七十一之妻劉氏
 正紅旗䝉古馬甲豐阿拉之妻富爾吉氏
 鑲白旗蒙古前鋒保拕之妻蔡氏
[276-3a]
 鑲白旗䝉古養育兵集徳之妻張氏
 鑲白旗䝉古馬甲徳克精額之妻獻氏
 鑲白旗蒙古馬甲黒逹色之妻劉氏
 鑲白旗䝉古副叅領伊桑阿之妻他塔喇氏
 鑲白旗䝉古馬甲徳善之妻呉氏
 鑲白旗蒙古䕶軍訥清阿之妻沈氏
 正藍旗䝉古佐領闗得禄之妻克濟勒氏
 正藍旗䝉古佐領闗得禄之妾高氏
[276-3b]
 正藍旗蒙古䕶軍永泰之妻李氏
 正藍旗䝉古䕶軍布占之妻劉氏
 正藍旗䝉古前鋒鄂齊爾圗之妻汪氏
 鑲藍旗蒙古前鋒薩炳阿之妻馬佳氏
 鑲藍旗䝉古前鋒齊爾圗之妻邱氏以上俱扵乾/隆四十六年
  旌表/
 鑲黄旗䝉古䕶軍羣格之妻杭阿特氏
 鑲黄旗蒙古閒散常徳之妻陶氏
[276-4a]
 正黄旗䝉古馬甲伍靈阿之妻張氏
 正白旗䝉古領催實徳之妻烏啟忒氏
 正白旗蒙古䕶軍七十五之繼妻烏氏
 正紅旗䝉古馬甲塔克什之妻金佳氏
 正紅旗䝉古馬甲剛陵之妻納喇氏
 鑲白旗蒙古馬甲䇿里瑪之妻張氏
 鑲白旗䝉古弓匠拴住之妻吴氏
 鑲白旗䝉古䕶軍烏爾圗之妻紀氏
[276-4b]
 鑲白旗蒙古馬甲彤韶之妻阿布蘇氏
 正藍旗䝉古領催諾木藏之妻卜氏
 正藍旗䝉古䕶軍額爾徳瑪圗之妻佟氏
 正藍旗蒙古䕶軍雙徳之妻詹氏
 正藍旗蒙古䕶軍薩炳阿之妻王氏
 正藍旗䝉古䕶軍徳勝保之妻富察氏
 正藍旗䝉古䕶軍呢楚克之繼妻石圗里氏
 正藍旗蒙古前鋒校徳福之妻瑪爾吉特氏
[276-5a]
 正藍旗蒙古䕶軍扎什之妾吴氏
 正藍旗蒙古馬甲伊成額之妻李佳氏
 正藍旗䝉古馬甲兆納蘇圗之妻佟佳氏
 鑲藍旗䝉古馬甲明徳之妻陳氏以上俱於乾隆/四十七年
 旌表/
 鑲黄旗蒙古䕶軍吉郎阿之妻瓜勒佳氏
 鑲黄旗䝉古親軍善保之妻必拉爾氏
 鑲黄旗蒙古馬甲四格之妻闗氏
[276-5b]
 鑲黄旗蒙古䕶軍伊里布之妻王氏
 鑲黄旗蒙古馬甲納木陞額之妻呉祖氏
 正黄旗蒙古前鋒逹蘭泰之妻莽努特氏
 正黄旗䝉古䕶軍金格之妻張嘉特氏
 正黄旗䝉古馬甲佛光保之妻白氏
 正黄旗蒙古䕶軍額爾徳尼之妻旺布特氏
 正黄旗䝉古䕶軍六十五之妻楊氏
 正黄旗䝉古䕶軍三逹色之妻薩爾托爾氏
[276-6a]
 正黄旗蒙古白雅爾圖之妻韓氏
 正黄旗䝉古前鋒富得禄之妻李佳氏
 正白旗䝉古領催四逹色之妻王氏
 正白旗蒙古䕶軍元保之妻杭安泰氏
 正紅旗䝉古馬甲布蘭太之妻李氏
 正紅旗䝉古閒散章齊之妻盧氏
 正紅旗蒙古馬甲徳楞太之妻貴齊克氏
 鑲白旗䝉古馬甲都倫泰之妻公古爾氏
[276-6b]
 正藍旗䝉古養育兵六十八之妻高氏
 正藍旗蒙古馬甲七金之妻張佳氏
 正藍旗䝉古領催色格京額之妻李氏
 正藍旗䝉古馬甲巴彦之妻姚佳氏
 正藍旗䝉古馬甲七林保之妻易氏
 正藍旗蒙古馬甲明徳之妻姜氏
 鑲藍旗䝉古䕶軍明保之妻赤莫特氏
 鑲藍旗䝉古䕶軍舒圗之妻張氏
[276-7a]
 鑲藍旗蒙古領催杜里之妻莫佳氏
 鑲藍旗䝉古馬甲八十三之妻范氏
 鑲藍旗䝉古馬甲冨天保之妻張佳氏以上俱於/乾隆四十
 八年/ 旌表/
 鑲黄旗蒙古官學生布倫之妻朱氏
 鑲黄旗䝉古䕶軍善徳之妻曽氏
 鑲黄旗䝉古領催朔羅之妻瓜勒佳氏
 鑲黄旗䝉古前鋒五十三之妻郭氏
[276-7b]
 鑲黄旗䝉古馬甲武精之妻赫斯勒氏
 鑲黄旗䝉古弓匠逹爾瑪之妻嚴氏
 正黄旗䝉古䕶軍保善之妻金佳氏
 正黄旗蒙古䕶軍金良之妻高氏
 正黄旗䝉古䕶軍索木扎什之妻旺努特氏
 正黄旗蒙古養育兵伍格之妻趙氏
 正黄旗䝉古䕶軍瑪興阿之妻巴岳忒氏
 正黄旗䝉古前鋒烏爾登額之妻愽和羅克氏
[276-8a]
 正黄旗蒙古馬甲格魯徳之妻徐氏
 正白旗䝉古馬甲二逹色之妻伊爾根覺羅氏
 正白旗䝉古䕶軍博羅托之妻劉氏
 正白旗蒙古前鋒阿爾精阿之妻巴雅拉氏
 正白旗䝉古馬甲六十五之妻烏魯忒氏
 正白旗䝉古馬甲璋顧之妻冨察氏
 正白旗蒙古馬甲特納克之妻瑚勒住爾氏
 正白旗䝉古馬甲永柱之妻克里氏
[276-8b]
 正紅旗䝉古前鋒伯爾瑚之妻劉氏
 正紅旗䝉古馬甲哈拉之妻克勒特氏
 鑲白旗䝉古䕶軍校齊里克圗之妻胡氏
 鑲白旗蒙古馬甲占住之妻白斯琿氏
 鑲紅旗䝉古䕶軍伊常阿之妻張氏
 正藍旗䝉古領催徳克金額之妻把岳忒氏
 正藍旗蒙古馬甲巴哈布之妻卓勒特氏
 正藍旗䝉古歩甲邁拉遜之妻焦氏
[276-9a]
 正藍旗䝉古前鋒花沙布之妻尼楚歡氏
 正藍旗蒙古前鋒巴彦太之妻巴玉特氏
 正藍旗䝉古䕶軍班第之妻李氏
 正藍旗䝉古䕶軍齊錦之妻喬氏
 正藍旗蒙古䕶軍六逹色之妻雷氏
 正藍旗䝉古䕶軍沙錦之妻布佳氏
 正藍旗䝉古馬甲岳竒之妻方佳氏
 鑲藍旗蒙古領催珠爾噶岱之妻張氏以上俱於/乾隆四十
[276-9b]
 九年/ 旌表/
 鑲黄旗䝉古馬甲保興之妻冨察氏
 鑲黄旗䝉古䕶軍哈豐阿之妻墨爾吉氏
 鑲黄旗蒙古䕶軍瑚圗里之妻于氏
 鑲黄旗䝉古前鋒諾海之妻拖科囉氏
 鑲黄旗䝉古驍騎校海常之繼妻把岳忒氏
 鑲黄旗蒙古守備六十一之妻王氏
 鑲黄旗䝉古閒散保住之妻蔡佳氏
[276-10a]
 正黄旗䝉古馬甲阿爾善之妻于氏
 正黄旗蒙古領催什古爾特之妻金氏
 正黄旗䝉古馬甲五十九之妻博斯赫哩氏
 正黄旗蒙古馬甲庫庫爾之妻趙佳氏
 正黄旗蒙古馬甲明徳之妻把岳忒氏
 正白旗䝉古筆帖式文殊保之妻司氏
 正白旗蒙古領催五十八之繼妻胡氏
 正白旗䝉古馬甲海明之繼妻逹拉明安氏
[276-10b]
 正白旗蒙古馬甲黒色之繼妻于佳氏
 正白旗䝉古領催索諾木逹爾之妻魏圗爾氏
 正白旗蒙古䕶軍八十一之妻余氏
 正白旗䝉古䕶軍徳保之妻張氏
 正白旗䝉古䕶軍和綳額之妻拖科囉氏
 正白旗䝉古馬甲滿珠之妻瓜勒佳氏
 正白旗蒙古閒散八格之妻張氏
 正白旗䝉古馬甲西里木保之妻布爾柱特氏
[276-11a]
 正白旗䝉古馬甲景住之妻巴魯特氏
 正紅旗蒙古䕶軍玉柱之妻孫佳氏
 正紅旗䝉古馬甲瓦拉海之妻趙氏
 正紅旗䝉古馬甲絣武之妻完顔氏
 鑲白旗蒙古筆帖式吉祥保之妻拜鈕特氏
 鑲白旗䝉古䕶軍英保之妻張氏
 鑲白旗䝉古馬甲黒保兒之妻瓜勒佳氏
 鑲白旗蒙古䕶軍哈爾車凱之妻白氏
[276-11b]
 鑲白旗䝉古馬甲徳木竒之繼妻竇氏
 鑲白旗蒙古馬甲吉住之妻索佳氏
 鑲白旗䝉古馬甲巴爾奈之妻烏納特氏
 鑲紅旗蒙古領催堆噐之妻李氏
 鑲紅旗䝉古䕶軍色克巴之妻張氏
 正藍旗䝉古馬甲徳木處格之妻舒佳氏
 正藍旗蒙古馬甲濟爾哈朗之妻李佳氏
 正藍旗䝉古領催伍爾賽之妻巴魯特氏
[276-12a]
 正藍旗蒙古䕶軍觀音保之妻陶佳氏
 正藍旗䝉古馬甲薩哈圗之妻洪佳氏
 正藍旗䝉古前鋒喀爾布之妻陳氏
 正藍旗蒙古領催尚徳之妻納喇氏
 正藍旗䝉古䕶軍校逹青阿之妻濟爾莫特氏
 正藍旗䝉古前鋒薩炳阿之妻閻吉氏
 鑲藍旗蒙古筆帖式傅森之妻烏蘇氏
 鑲藍旗蒙古領催伍林圗之妻趙氏
[276-12b]
 鑲藍旗䝉古䕶軍徳福之妻朱氏
 鑲藍旗蒙古歩甲偉佗保之妻黄佳氏
 鑲藍旗䝉古前鋒吉爾嘎郎之妻瓜勒佳氏
 鑲藍旗䝉古馬甲玉格之妻張佳氏以上俱於乾/隆五十年
  旌表/
 鑲黄旗䝉古領催它倫保之妻李氏
 鑲黄旗䝉古馬甲二逹色之妻徐氏
 鑲黄旗蒙古馬甲徳住之妻劉氏
[276-13a]
 鑲黄旗蒙古䕶軍額爾徳尼之妻瓜勒佳氏
 鑲黄旗蒙古馬甲冨明之妻薩克逹氏
 鑲黄旗蒙古馬甲佛保住之妻鈕祜禄氏
 鑲黄旗蒙古馬甲靈福保之繼妻石哷忒特氏
 鑲黄旗䝉古馬甲蘇珠克圗之妻張佳氏
 正黄旗䝉古弓匠常徳之妻李氏
 正黄旗蒙古馬甲八十五之妻杭爾岱氏
 正黄旗䝉古馬甲俄勒木徳之妻努勒特氏
[276-13b]
 正白旗䝉古䕶軍趕福之妻西勒忒氏
 正白旗蒙古親軍保亮之妻南篤爾氏
 正白旗䝉古䕶軍賽桑阿之妻伊爾根覺羅氏
 正白旗䝉古䕶軍菩薩保之妻陳佳氏
 正白旗蒙古前鋒阿爾班珠爾之妻博爾濟吉特
 氏
 正白旗䝉古䕶軍三逹色之妻巴雅拉氏
 正白旗䝉古䕶軍英智之妻張氏
[276-14a]
 正白旗䝉古䕶軍書昌阿之妻布魯克氏
 正白旗蒙古閒散鄂勒濟拜之妻補爾珠特氏
 正白旗䝉古馬甲克什特之繼妻李佳氏
 正紅旗䝉古前鋒永住之妻戎氏
 正紅旗蒙古馬甲八十之妻那氏
 鑲白旗䝉古䕶軍六十之妻白氏
 鑲白旗䝉古親軍布占之妻那佳氏
 鑲白旗蒙古門甲阿彦太之妻馬氏
[276-14b]
 鑲白旗䝉古䕶軍昆布之妻許氏
 鑲白旗䝉古䕶軍木克登額之妻佛氏
 鑲白旗蒙古領催六十三之妻呉氏
 鑲白旗䝉古馬甲必倫太之妻額爾圗氏
 鑲白旗䝉古馬甲香保之妻阿克蘇氏
 鑲白旗蒙古馬甲道太之妻伊爾根覺羅氏
 鑲白旗䝉古歩甲巴彦逹哩之妻李氏
 鑲白旗䝉古馬甲吉禄圗之妻呉氏
[276-15a]
 鑲紅旗蒙古䕶軍站住之妻陳氏
 正藍旗䝉古䕶軍徳寕之妻張氏
 正藍旗䝉古前鋒徳禄之妻劉氏
 正藍旗䝉古馬甲安冲阿之妻哈佳氏
 正藍旗蒙古䕶軍常在之妻丁氏
 正藍旗䝉古䕶軍陀豁倫之繼妻劉氏
 正藍旗䝉古馬甲伍爾圗那蘓圗之妻鄭氏
 正藍旗蒙古馬甲冨徳之妻瓜勒佳氏
[276-15b]
 鑲藍旗䝉古馬甲定住之妻王氏
 鑲藍旗䝉古領催舒保之妻猷格氏
 鑲藍旗蒙古領催胡圗禮之妻劉佳氏
 鑲藍旗䝉古䕶軍胡松額之妻扎魯特氏
 鑲藍旗䝉古馬甲佛保之妻完顔氏以上俱於乾/隆五十一年
  旌表/
 鑲黄旗蒙古前鋒七星保之妻李氏
 鑲黄旗䝉古前鋒明徳之妻厄爾圗忒氏
[276-16a]
 鑲黄旗䝉古馬甲田保之妻夏氏
 鑲黄旗蒙古前鋒武章阿之妻瓜勒佳氏
 鑲黄旗䝉古馬甲觀音保之妻雷佳氏
 鑲黄旗䝉古閒散社渾之妻楊佳氏
 鑲黄旗蒙古馬甲安福之妻堯氏
 鑲黄旗䝉古馬甲巴雅爾之繼妻瓜勒佳氏
 正黄旗䝉古䕶軍鄂齊爾之妻黄氏
 正黄旗蒙古通使福禄之妻陳氏
[276-16b]
 正黄旗䝉古歩甲逹青阿之妻趙嘎托氏
 正黄旗䝉古前鋒海成之妻呉氏
 正黄旗蒙古馬甲西津佈之妻黄佳氏
 正白旗䝉古前鋒烏金泰之妻把岳忒氏
 正白旗䝉古馬甲三格之妻郭氏
 正白旗蒙古馬甲明安圗之妻林氏
 正白旗䝉古馬甲七十一之妻魏氏
 正白旗䝉古馬甲阿爾逹之妻徐氏
[276-17a]
 正白旗蒙古馬甲扎朗阿之妻許佳氏
 正白旗䝉古馬甲呼圗哩之妻楊佳氏
 正紅旗䝉古䕶軍七十八之妻塔氏
 正紅旗蒙古馬甲薩寧阿之妻韓氏
 正紅旗䝉古閒散徳宗之妻孫氏
 鑲白旗䝉古䕶軍達散之妻徐氏
 鑲白旗䝉古歩兵潭色之妻張氏
 鑲白旗蒙古馬甲牙徳之妻塔他爾氏
[276-17b]
 鑲紅旗䝉古䕶軍吉郎阿之妻哈蒲奇忒氏
 鑲紅旗䝉古馬甲明顯之妻博爾濟錦氏
 正藍旗蒙古䕶軍三格之妻胡氏
 正藍旗䝉古䕶軍五逹色之妻高佳氏
 正藍旗䝉古䕶軍百嵗之妻楊氏
 正藍旗蒙古䕶軍冨森布之妻張氏
 正藍旗䝉古佐領岳穆冲之妻黄佳氏
 正藍旗䝉古䕶軍占徳之妻陳氏
[276-18a]
 正藍旗蒙古䕶軍徹靈敦多格之妻閆氏
 正藍旗䝉古親軍阿爾綳阿之妻鄂米特氏
 正藍旗䝉古䕶軍五格之妻瓜勒佳氏
 正藍旗䝉古前軍花沙布之妻黄氏
 正藍旗䝉古前鋒徳楞額之妻常佳氏
 正藍旗蒙古馬甲瑪齡之妻車墨特氏
 正藍旗䝉古䕶軍八十七之妻呉氏
 鑲藍旗䝉古鳥鎗藍翎長那蘓㤗之妻劉氏以上/俱於
[276-18b]
 乾隆五十二年/ 旌表/
 鑲黄旗蒙古前鋒科靈阿之妻色爾圗忒氏
 鑲黄旗蒙古馬甲三音圗之妻張佳氏
 鑲黄旗蒙古弓匠額爾克圗之妻呉氏
 鑲黄旗䝉古馬甲吉朗阿之妻孫氏
 鑲黄旗䝉古馬甲蒙古太之妻烏扎拉氏
 鑲黄旗蒙古領催六十一之妻王氏
 鑲黄旗蒙古馬甲徳楞額之妻謝佳氏
[276-19a]
 鑲黄旗䝉古協領登恵之繼妻瓜勒佳氏
 鑲黄旗䝉古馬甲巴特瑪之妻郎佳氏
 正黄旗䝉古侍衛布滚之妻蒙氏
 正黄旗䝉古䕶軍兆路之繼妻劉氏
 正黄旗䝉古䕶軍和楞額之妻白氏
 正黄旗蒙古藍翎長克木納克之妻王氏
 正黄旗䝉古䕶軍塞崇阿之妻那氏
 正黄旗䝉古馬甲阿木胡朗之妻常氏
[276-19b]
 正白旗䝉古馬甲木克登額之妻白氏
 正白旗䝉古領催逹崇阿之妻王氏
 正白旗䝉古侍衛逹木巴喇之繼妻鄂佳氏
 正白旗蒙古前鋒木特布之妻馬吉特氏
 正白旗蒙古前鋒吉蘭泰之妻佘什古特氏
 正白旗䝉古䕶軍蘇楞額之妻穆察氏
 正白旗䝉古領催卜冲烏之妻文徳氏
 正白旗蒙古前鋒辰明之妻伊爾根覺羅氏
[276-20a]
 正白旗䝉古馬甲呼松阿之妻兆謨克氏
 正紅旗䝉古䕶軍板逹爾史之妻白氏
 正紅旗蒙古前鋒逹冲阿之妻陳氏
 正紅旗蒙古馬甲七十三之妻冨氏
 正紅旗䝉古馬甲韋托保之妻趙氏
 正紅旗䝉古馬甲伍琫額之妻色佳氏
 鑲白旗䝉古前鋒查林之妻呉氏
 鑲白旗蒙古領催長逹之妻管氏
[276-20b]
 鑲白旗䝉古馬甲烏家保之妻張佳氏
 鑲白旗蒙古馬甲巴爾巴琅之妻巴佳氏
 鑲紅旗䝉古馬甲盈格之妻巴延氏
 鑲紅旗䝉古佐領僧保之妻固瓦拉佳氏
 鑲紅旗䝉古佐領穆成阿之妻汪佳氏
 正藍旗蒙古藍翎長竒里木之妻岱氏
 正藍旗䝉古領催泰山之妻戚氏
 正藍旗䝉古佐領盆蘓克拉布坦之繼妻阿顔覺
[276-21a]
 羅氏
 正藍旗蒙古領催巴彦色楞之妻冨察氏
 正藍旗䝉古䕶軍塔必圗之妻博爾濟特氏
 正藍旗䝉古前鋒海敏之妻那氏
 正藍旗蒙古前鋒納蘭保之妻佟佳氏
 正藍旗䝉古䕶軍栢京之妻高氏
 鑲藍旗䝉古前鋒鄂爾吉拜之妻趙氏
 鑲藍旗蒙古領催嘛呢之妻楊氏
[276-21b]
 鑲藍旗䝉古前鋒廣福之妻王氏
 鑲藍旗䝉古馬甲薩楞太之妻楊氏以上俱扵乾/隆五十三年
  旌表/
 鑲黄旗蒙古䕶軍福雲保之妻趙氏
 鑲黄旗䝉古䕶軍校徳成額之妻董氏
 鑲黄旗䝉古馬甲徳禄之妻劉佳氏
 鑲黄旗蒙古馬甲什全之妻瑪佳氏
 鑲黄旗䝉古馬甲六十五之繼妻呉氏
[276-22a]
 正黄旗䝉古䕶軍富新之繼妻白氏
 正黄旗蒙古䕶軍穆克徳布之妻白氏
 正黄旗䝉古䕶軍八十九之妻黄氏
 正黄旗蒙古馬甲海倫之妻王氏
 正黄旗䝉古䕶軍台保之妻張氏
 正黄旗蒙古䕶軍八十五之妻白氏
 正黄旗䝉古䕶軍八十七之妻白氏
 正黄旗䝉古䕶軍雙福之妻孫氏
[276-22b]
 正黄旗蒙古䕶軍泰弼之妻蘓氏
 正黄旗䝉古䕶軍雅津㤗之妻潘氏
 正黄旗䝉古䕶軍増福之妻何氏
 正黄旗蒙古䕶軍冨成之妻李氏
 正黄旗䝉古䕶軍冨森布之妻馮氏
 正黄旗䝉古前鋒扎木索之妻孔氏
 正黄旗蒙古䕶軍百起那之妻蘇氏
 正黄旗䝉古前鋒韋駝保之妻金氏
[276-23a]
 正黄旗䝉古䕶軍伊靈阿之妻張氏
 正黄旗䝉古䕶軍善布之妻馮氏
 正黄旗蒙古䕶軍徳明之妻張氏
 正黄旗䝉古領催五格之妻劉氏
 正黄旗䝉古馬甲穆克登布之妻布勒扎氏
 正黄旗蒙古馬甲保昌之妻于氏
 正黄旗蒙古前鋒韋託保之妻宗氏
 正白旗䝉古䕶軍炳靈保之妻魏氏
[276-23b]
 正白旗䝉古前鋒定海之妻張氏
 正白旗蒙古鳥鎗翎長鄂木順之妻魯氏
 正白旗䝉古前鋒徳齡之妻田氏
 正白旗䝉古閒散班布力什之妻張氏
 正紅旗蒙古前鋒得住之妻布吉爾木特氏
 正紅旗蒙古馬甲滿成之妻尤佳氏
 正紅旗䝉古䕶軍明禄之妻赤莫特氏
 正紅旗䝉古馬甲明秀之妻洪吾魯特氏
[276-24a]
 正紅旗蒙古前鋒五十九之妻何氏
 正紅旗䝉古前鋒保代之妻孫氏
 鑲白旗䝉古䕶軍校成得之妻范氏
 鑲白旗蒙古䕶軍松堆扎普之妻卓佳氏
 鑲白旗蒙古馬甲烏林泰之妻喬氏
 鑲白旗䝉古馬甲凌徳之妻瓜勒佳氏
 鑲白旗蒙古領催永明之繼妻希氏
 正藍旗䝉古䕶軍衮布策楞之妻郭氏
[276-24b]
 正藍旗䝉古前鋒海亮之繼妻蔡氏
 正藍旗䝉古䕶軍常泰之妻劉氏
 正藍旗蒙古䕶軍丹住爾之妻徐氏
 正藍旗䝉古前鋒藍翎長七逹色之妻逹顔氏
 正藍旗䝉古䕶軍厄爾錦之妻范氏
 正藍旗蒙古䕶軍桑格第之妻闗氏
 正藍旗䝉古前鋒奇克坦布之妻諾氏
 正藍旗䝉古馬甲保明之妻李氏
[276-25a]
 正藍旗蒙古驍騎校他愚哈之繼妻張氏
 正藍旗蒙古馬甲舒明阿之妻舒穆禄氏
 鑲藍旗蒙古䕶軍貴山之妻杭噶忒氏
 鑲藍旗蒙古箭匠㤗山保之妻赫舍里氏
 鑲藍旗䝉古歩甲扎蘭㤗之妻額爾都特氏
 鑲藍旗䝉古馬甲薛保之妻張氏以上俱於乾隆/五十四年
 旌表/
 鑲黄旗蒙古䕶軍永明之妻劉氏
[276-25b]
 鑲黄旗䝉古䕶軍増舒之妻王氏
 鑲黄旗蒙古前鋒博竒圗之妻劉氏
 鑲黄旗䝉古馬甲徳楞額之妻瓜勒佳氏
 鑲黄旗䝉古馬甲庫器圗之妻佟氏
 鑲黄旗䝉古䕶軍富隆阿之妻李氏
 鑲黄旗蒙古䕶軍富保之妻張氏
 鑲黄旗䝉古䕶軍莫爾更額之妻王氏
 鑲黄旗蒙古拜唐阿鄂布庫特之妻厄魯特氏
[276-26a]
 鑲黄旗䝉古䕶軍穆林之妻王佳氏
 鑲黄旗䝉古䕶軍胡松阿之妻郝氏
 鑲黄旗蒙古䕶軍諾爾布之妻布勒嘎起忒氏
 鑲黄旗䝉古䕶軍伊拉噐之妻趙氏
 鑲黄旗䝉古䕶軍徳福之妻楊氏
 鑲黄旗蒙古䕶軍六十八之妻官氏
 鑲黄旗䝉古馬甲鄂勒遮之妻厄魯特氏
 鑲黄旗䝉古閒散碩成之未婚妻高佳氏
[276-26b]
 鑲黄旗蒙古閒散二保之妻卜佳氏
 鑲黄旗䝉古舖副希佛訥之妻王佳氏
 鑲黄旗䝉古牲丁華色之妻徐佳氏
 正黄旗蒙古前鋒徳明之妻萼岳特氏
 正黄旗䝉古領催竒成額之繼妻王氏
 正黄旗䝉古前鋒阿林之妻唐氏
 正黄旗䝉古䕶軍塔布之妻匡果羅特氏
 正黄旗蒙古䕶軍巴延禄之妻張氏
[276-27a]
 正黄旗䝉古䕶軍查陵阿之妻呉氏
 正黄旗䝉古䕶軍沁巴之妻把岳忒氏
 正黄旗蒙古驍騎校逹色之妻徹莫特氏
 正黄旗蒙古馬甲托莫爾之妻孫氏
 正黄旗䝉古馬甲阿林之妻劉佳氏
 正白旗蒙古䕶軍木特布之妻楊氏
 正白旗䝉古領催額爾格之繼妻段氏
 正白旗䝉古閒散五逹色之妻呉佳氏
[276-27b]
 正白旗䝉古歩兵化沙布之妻白佳氏
 正白旗䝉古馬甲永福之妻李氏
 正紅旗蒙古䕶軍永亮之妻瓜勒佳氏
 正紅旗䝉古前鋒馬昌之妻張氏
 正紅旗蒙古䕶軍佛常之妻雅魯特氏
 正紅旗䝉古馬甲和綳額之妻王氏
 正紅旗䝉古䕶軍七十七之妻王氏
 正紅旗蒙古前鋒塔金太之妻劉氏
[276-28a]
 正紅旗䝉古馬甲公太之妻哈爾起塔特氏
 正紅旗䝉古䕶軍八十六之妻巴玉忒氏
 正紅旗蒙古前鋒班逹爾史之妻李氏
 正紅旗䝉古䕶軍三格之妻魯氏
 正紅旗䝉古䕶軍蘓冲阿之妻黄氏
 正紅旗蒙古三等䕶衛海昌之妻任氏
 正紅旗䝉古牲丁老格之妻瓜勒佳氏
 正紅旗䝉古牲丁徳璘之妻閒佳氏
[276-28b]
 正紅旗蒙古馬兵九十一之妻趙氏
 正紅旗䝉古馬甲博常阿之妻冨察氏
 正紅旗䝉古馬甲顔禄之妻赫佳氏
 正紅旗蒙古馬甲永強阿之妻赫哲哩氏
 鑲白旗䝉古䕶軍阿林之妻李氏
 鑲白旗䝉古䕶軍丹舒克之妻寗佳氏
 鑲白旗蒙古䕶軍冨喜之妻王氏
 鑲白旗䝉古䕶軍冨成之妻常氏
[276-29a]
 鑲白旗䝉古馬甲綽布托之妻察布齊奴特氏
 鑲白旗蒙古馬甲雙九之妻鈕祜禄氏
 鑲紅旗䝉古馬甲七金之妻瓜勒佳氏
 鑲紅旗䝉古領催六十七之妻阿布拉爾氏
 正藍旗蒙古䕶軍徳禄之妻石氏
 正藍旗䝉古䕶軍四格之妻王氏
 正藍旗䝉古馬甲徳寕之妻巴魯特氏
 正藍旗蒙古前鋒定住之妻賈佳氏
[276-29b]
 正藍旗䝉古馬甲哈巴克之妻王氏
 正藍旗蒙古馬甲布魯特之妻王氏
 正藍旗蒙古䕶軍立柱之妻趙魯特氏
 正藍旗蒙古前鋒得克精額之妻王氏
 正藍旗蒙古䕶軍雙保之妻把岳忒氏
 正藍旗蒙古親軍伊薩布之妻于氏
 正藍旗蒙古驍騎校富成之妻博蘓特氏
 正藍旗蒙古馬甲重福之妻哈玉特氏
[276-30a]
 正藍旗蒙古馬甲西成額之妻赫舍里氏
 正藍旗蒙古馬甲那蘓太之妻韓氏
 正藍旗蒙古前鋒塔青阿之妻邁庫哩氏
 鑲藍旗䝉古䕶軍百順之妻瓜爾佳氏
 鑲藍旗蒙古䕶軍四十八之妻郭氏
 鑲藍旗蒙古閒散黙爾柰之妻趙佳氏
 鑲藍旗蒙古閒散七十九之妻黄佳氏以上俱於/乾隆五十
 五年/ 旌表/
[276-30b]
 鑲黄旗蒙古䕶軍伍三太之妻張氏
 鑲黄旗蒙古佐領色布騰旺布之妻博爾濟吉特
 氏
 鑲黄旗䝉古鳥鎗䕶軍金昌之妻舒穆禄氏
 鑲黄旗蒙古鳥鎗䕶軍七車布之妻楊氏
 鑲黄旗䝉古鳥鎗䕶軍恩格圗之妻把岳忒氏
 鑲黄旗䝉古䕶軍愛興阿之妻伊爾根覺羅氏
 鑲黄旗蒙古驍騎校蘓靈阿之繼妻左佳氏
[276-31a]
 鑲黄旗䝉古前鋒徳格之妻孫氏
 鑲黄旗䝉古馬甲八十一之繼妻倭勒氏
 鑲黄旗蒙古馬甲阿吉素之妻烏木克圗氏
 正黄旗䝉古䕶軍逹什之妻卓金氏
 正黄旗䝉古鳥鎗䕶軍金山之妻孟佳氏
 正黄旗蒙古馬甲查翰之妻伊爾根覺羅氏
 正黄旗䝉古馬甲阿爾善之妻王氏
 正黄旗䝉古前鋒七十五之妻厄吉特氏
[276-31b]
 正黄旗蒙古鳥鎗䕶軍伊昌阿之妻洪氏
 正黄旗蒙古馬甲部聼差丁永成之妻劉氏
 正黄旗䝉古前鋒噶爾藏之妻金氏
 正黄旗蒙古馬甲喀什克圗之妻王氏
 正黄旗䝉古馬甲七十四之妻博特氏
 正黄旗䝉古領催伊桑阿之妻把岳忒氏
 正白旗蒙古鳥鎗䕶軍瑚圗布之妻黄氏
 正白旗䝉古馬甲僧保之妻趙氏
[276-32a]
 正白旗䝉古前鋒圗古素之繼妻沈氏
 正白旗䝉古鳥鎗䕶軍六十五之妻李氏
 正白旗蒙古䕶軍花尚阿之妻白氏
 正白旗䝉古委署前鋒沙色之妻李氏
 正白旗䝉古馬甲逺什扎布之妻李氏
 正紅旗蒙古鳥鎗䕶軍齊林太之妻李氏
 正紅旗蒙古前鋒扎爾京阿之妻髙氏
 正紅旗䝉古䕶軍喀爾莽阿之妻佟氏
[276-32b]
 正紅旗䝉古前鋒富興阿之妻把岳忒氏
 正紅旗蒙古領催托爾京阿之妻黄佳氏
 正紅旗䝉古前鋒校七十三之妻侯氏
 正紅旗䝉古鳥鎗䕶軍楊福之妻白氏
 正紅旗䝉古䕶軍五十六之妻鈕祜禄氏
 正紅旗蒙古馬甲六十八之妻趙氏
 正紅旗䝉古馬甲倭星額之妻成氏
 鑲白旗䝉古閒散孝順阿之妻童烏驀克壇氏
[276-33a]
 鑲白旗䝉古領催二格之妻韓佳氏
 鑲白旗蒙古馬甲定福之妻瑪佳氏
 鑲白旗䝉古馬甲海夀之妻章佳氏
 鑲紅旗䝉古䕶軍五十八之妻周氏
 鑲紅旗蒙古馬甲寕福之妻杭依特氏
 鑲紅旗䝉古馬甲色竒音之妻冨察氏
 鑲紅旗䝉古鳥鎗䕶軍車卜逹爾喜之妻巴林氏
 鑲紅旗蒙古委署前鋒吉爾噶朗之妻王氏
[276-33b]
 正藍旗䝉古領催永福之妻白佳氏
 正藍旗蒙古䕶軍海明之妻烏魯特氏
 正藍旗䝉古馬甲六十八之妻魏佳氏
 正藍旗䝉古鳥鎗䕶軍吉備阿之妻白氏
 正藍旗蒙古前鋒永保之妻韓佳氏
 正藍旗䝉古馬甲朱爾刪阿之妻趙氏
 正藍旗䝉古前鋒永清之妻薩麻塔特氏
 正藍旗蒙古驍騎校扎拉芬之妻龍氏
[276-34a]
 正藍旗䝉古馬甲定住之妻王氏
 正藍旗䝉古前鋒徳銀之妻趙氏
 正藍旗蒙古馬甲塞爾佈之妻孫氏
 正藍旗䝉古馬甲明海之妻唐佳氏
 鑲藍旗䝉古鳥鎗䕶軍穆騰額之妻伊爾根覺羅
 氏
 鑲藍旗蒙古鳥鎗䕶軍二達色之妻劉氏
 鑲藍旗䝉古領催卓爾圗之妻黄佳氏
[276-34b]
 鑲藍旗䝉古前鋒徳楞額之妻王氏
 鑲藍旗䝉古鳥鎗䕶軍阿敏之妻呉氏
 鑲藍旗蒙古養育兵四家保之妻何氏以上俱於/乾隆五十
 六年/ 旌表/
 鑲黄旗䝉古領催法保之妻闗氏
 鑲黄旗䝉古鳥鎗䕶軍齊齊克之妻敖雅特氏
 鑲黄旗蒙古鳥鎗䕶軍觀音保之妻闗氏
 鑲黄旗䝉古鳥鎗䕶軍巴寧阿之妻于氏
[276-35a]
 鑲黄旗䝉古馬甲徳貴之妻黄氏
 鑲黄旗蒙古鳥鎗䕶軍年巴彦代之妻王氏
 鑲黄旗䝉古䕶軍全福之妻柏布拉克氏
 正黄旗䝉古䕶軍霍隆武之妻白氏
 正黄旗蒙古鳥鎗䕶軍富喜之妻周氏
 正黄旗䝉古馬甲福保之妻任氏
 正黄旗䝉古馬甲明格之妻徐氏
 正黄旗蒙古前鋒西䝉額之妻余氏
[276-35b]
 正白旗䝉古鳥鎗䕶軍校布彦圗之繼妻王氏
 正白旗蒙古鳥鎗䕶軍富明泰之妻趙佳氏
 正白旗䝉古鳥鎗䕶軍成亮之妻他塔喇氏
 正白旗䝉古鳥鎗䕶軍拉住之妻巴玉特氏
 正白旗蒙古䕶軍福禄之繼妻史氏
 正白旗䝉古鳥鎗䕶軍穆通阿之妻林氏
 正白旗䝉古鳥鎗䕶軍七十八之妻白氏
 正白旗蒙古鳥鎗䕶軍鄂爾多豁之妻王氏
[276-36a]
 正白旗䝉古員外郎滿都虎之繼妻巴玉特氏
 正白旗䝉古䕶軍明徳之妻陳氏
 正白旗蒙古䕶軍色普謄之妻富蔡氏
 正白旗䝉古鳥鎗䕶軍莫爾根之妻納喇氏
 正白旗䝉古鳥鎗䕶軍伊木雜木之妻周氏
 正白旗蒙古䕶軍格綳額之繼妻伊爾根覺羅氏
 正白旗䝉古馬甲額爾特西之妻哈庫爾氏
 正白旗䝉古馬甲伯雲保之妻黄佳氏
[276-36b]
 正紅旗蒙古馬甲套兒之妻何氏
 正紅旗䝉古前鋒富明阿之妻孫氏
 正紅旗䝉古歩甲趙明之妻東氏
 正紅旗䝉古前鋒松綳額之妻王氏
 正紅旗蒙古前鋒四徳之妻張氏
 正紅旗䝉古鳥鎗䕶軍六十四之妻劉氏
 正紅旗䝉古閒散六十九之妻吳氏
 正紅旗蒙古馬甲布章阿之妻額吉克徳特氏
[276-37a]
 正紅旗䝉古馬甲武克善之妻張氏
 正紅旗䝉古馬甲七十三之妻苗氏
 正紅旗蒙古馬甲達什齊稜之妻胡氏
 鑲白旗䝉古䕶軍雅爾哈之妻石氏
 鑲白旗䝉古委署前鋒達冲阿之妻色齊克氏
 鑲白旗蒙古鳥鎗䕶軍校什的之繼妻莽奴特氏
 鑲白旗䝉古鳥鎗䕶軍莽哈之繼妻曹氏
 鑲白旗䝉古馬甲龍喜之妻白氏
[276-37b]
 鑲白旗蒙古馬甲赫綳額之妻陳佳氏
 鑲白旗䝉古弓匠朱隆阿之妻李氏
 鑲白旗蒙古馬甲齊朗阿之妻瓜勒佳氏
 鑲紅旗䝉古領催巴達色之妻烏扎拉氏
 鑲紅旗蒙古前鋒金福之妻阿斯圗氏
 鑲紅旗䝉古領催滿慶之妻趙氏
 正藍旗䝉古䕶軍校富泰之妻固嚕特氏
 正藍旗蒙古䕶軍薩齊雅之妻白佳氏
[276-38a]
 正藍旗䝉古䕶軍永亮之妻富氏
 正藍旗䝉古鳥鎗䕶軍伊通阿之妻馬氏
 正藍旗蒙古䕶軍趙保住之妻俞氏
 鑲藍旗䝉古鳥鎗藍翎長達冲阿之妻白氏
 鑲藍旗䝉古䕶軍福禄之妻李氏
 鑲藍旗䝉古領催干朱爾之妻巴玉忒氏
 鑲藍旗蒙古馬甲明禄保之妻額吉克徳特氏
 鑲藍旗䝉古前鋒照福之繼妻達爾噶特氏
[276-38b]
 鑲藍旗䝉古馬甲吉善保之妻博耶特氏以上俱/於乾隆
 五十七年/ 旌表/
 鑲黄旗蒙古鳥鎗䕶軍徳成之妻胡佳氏
 鑲黄旗䝉古鳥鎗䕶軍六達色之妻卜佳氏
 鑲黄旗䝉古鳥鎗䕶軍穆克登額之妻富察氏
 鑲黄旗蒙古鳥鎗䕶軍五十五之妻巴達克氏
 鑲黄旗䝉古䕶軍富清之妻李氏
 鑲黄旗䝉古委署前鋒得保之妻金氏
[276-39a]
 鑲黄旗蒙古䕶軍得格都之妻厄爾得特氏
 鑲黄旗䝉古鳥鎗䕶軍常保之妻唐氏
 鑲黄旗䝉古鳥鎗䕶軍富興之妻克什克騰氏
 鑲黄旗蒙古鳥鎗䕶軍諾爾布之妻齊墨特氏
 鑲黄旗䝉古馬甲富紹之妻孟氏
 鑲黄旗䝉古馬甲全喜之妻鄭氏
 正黄旗蒙古䕶軍額爾徳呢之妻果烏勒氏
 正黄旗蒙古馬甲孫第之妻伊爾根覺羅氏
[276-39b]
 正黄旗蒙古弓匠拴住之妻王氏
 正黄旗䝉古空銜藍翎海明之妻博卓克氏
 正黄旗䝉古䕶軍藍翎長果寧阿之妻胡氏
 正黄旗蒙古鳥鎗䕶軍伊明阿之妻林氏
 正黄旗䝉古馬甲海蘭之繼妻趙氏
 正黄旗䝉古馬甲白莫特之妻哈氏
 正黄旗䝉古䕶軍六十七之妻莫岳特氏
 正黄旗䝉古䕶軍文住之妻趙氏
[276-40a]
 正黄旗蒙古馬甲金禄之妻裕瑚魯氏
 正黄旗䝉古馬甲舒明阿之妻松科爾氏
 正白旗䝉古鳥鎗䕶軍舒明阿之妻愛雲氏
 正白旗蒙古䕶軍中誠之妻唐音氏
 正白旗䝉古䕶軍七格之妻白氏
 正白旗䝉古馬甲音徳布之妻渣拉克氏
 正白旗蒙古馬甲同成布之妻玊庫爾氏
 正紅旗䝉古馬甲額勒登額之妻劉氏
[276-40b]
 正紅旗䝉古前鋒七十八之妻李氏
 正紅旗䝉古䕶軍七十八之妻曽氏
 正紅旗蒙古前鋒伊常阿之妻白氏
 正紅旗䝉古前鋒亮保之妻趙佳氏
 正紅旗䝉古領催雙全之妻王氏
 鑲白旗䝉古鳥鎗䕶軍八十三之妻薩克達氏
 鑲白旗蒙古馬甲洪保兒之妻王氏
 鑲白旗䝉古馬甲金住之妻唐氏
[276-41a]
 鑲白旗䝉古䕶軍班達爾史之妻伊爾根覺羅氏
 鑲白旗蒙古閒散存住之妻白氏
 鑲紅旗䝉古鳥鎗䕶軍霍倫太之妻趙氏
 鑲紅旗蒙古歩甲富全之妻巴魯特氏
 正藍旗䝉古䕶軍孝順阿之妻鄧氏
 正藍旗䝉古藍翎侍衛薄或勒岱之妻李氏
 正藍旗蒙古炮手馬甲六十七之妻闗氏
 正藍旗䝉古䕶軍烏巴什之妻敖氏
[276-41b]
 正藍旗蒙古前鋒富保之妻賈氏
 正藍旗䝉古馬甲七達色之妻宋氏
 正藍旗䝉古前鋒七十四之妻白氏
 正藍旗蒙古鳥鎗䕶軍西爾門之妻黄氏
 正藍旗䝉古馬甲寳福之妻白氏
 正藍旗䝉古鳥鎗䕶軍富清之妻巴魯特氏
 正藍旗蒙古䕶軍福森布之妻王氏
 正藍旗䝉古䕶軍雅爾哈之妻崇氏
[276-42a]
 正藍旗蒙古馬甲托克托霍之妻喀勒沁氏
 正藍旗䝉古委前鋒賽保之妻瑪佳氏
 正藍旗䝉古馬甲卓瓏武之妻巴魯特氏
 鑲藍旗䝉古馬甲布達什里之妻劉氏
 鑲藍旗蒙古䕶軍威柱之妻卓里忒氏
 鑲藍旗䝉古䕶軍吉蘭泰之妻劉氏
 鑲藍旗䝉古馬甲光斗之繼妻烏蘓氏以上俱於/乾隆五十
 八年/ 旌表/
[276-42b]
 鑲黄旗蒙古佐領明山之妻鈕起特氏
 鑲黄旗䝉古䕶軍倭興厄之妻巴魯特氏
 鑲黄旗䝉古䕶軍托噐之妻李氏
 鑲黄旗蒙古䕶軍全成之妻劉氏
 正黄旗䝉古委前鋒福禄之妻多科氏
 正黄旗䝉古前鋒明保之妻托克托木勒氏
 正黄旗蒙古前鋒達賚之妻瓜勒佳氏
 正黄旗䝉古空帶藍翎拴住之妻巴玊特氏
[276-43a]
 正黄旗蒙古䕶軍沁都之妻陳氏
 正黄旗䝉古䕶軍綳科之妻王氏
 正黄旗䝉古馬甲阿林之妻卓爾氏
 正黄旗蒙古閒散明禄之妻傅氏
 正黄旗䝉古馬甲岱林圗之妻鄂勒圗特氏
 正黄旗䝉古領催安順之妻烏蘭徳格爾氏
 正白旗蒙古䕶軍悟巴史之妻白氏
 正白旗䝉古馬甲巴郎阿之繼妻佟氏
[276-43b]
 正白旗䝉古馬甲永福之妻成佳氏
 正白旗蒙古馬甲查爾哷之妻巴延氏
 正紅旗䝉古前鋒百京之妻張氏
 正紅旗䝉古前鋒保明之妻馬氏
 正紅旗蒙古前鋒海隆阿之妻王氏
 正紅旗蒙古䕶軍六十八之妻包氏
 正紅旗䝉古䕶軍八十一之妻和氏
 正紅旗蒙古領催常得之妻馮氏
[276-44a]
 正紅旗䝉古閒散額爾得木圗之妻楊氏
 正紅旗䝉古馬甲明阿圗之妻額嚕勒特氏
 正紅旗䝉古馬甲機勒章阿之妻公濟爾氏
 正紅旗䝉古前鋒舒温克布之妻雅特氏
 正紅旗蒙古馬甲永太之妻劉佳氏
 正紅旗䝉古馬甲明通之妻盧氏
 正紅旗䝉古馬甲徳柱之妻巴玉特氏
 鑲白旗蒙古䕶軍吉隆阿之妻莽奴特氏
[276-44b]
 鑲白旗䝉古歩甲雙明之妻劉氏
 鑲紅旗䝉古養育兵伊克坦之妻張氏
 鑲紅旗蒙古馬甲徳新保之妻瓜勒佳氏
 鑲紅旗䝉古馬甲西川保之妻張氏
 正藍旗蒙古前鋒伍爾圗那蘇圗之妻吉拉特
 氏
 正藍旗䝉古䕶軍兆那遜之妻徐氏
 正藍旗䝉古䕶軍六十九之妻兀魯特氏
[276-45a]
 正藍旗蒙古䕶軍存得之妻巴魯特氏
 正藍旗䝉古䕶軍舒敏之妻禄佳氏
 正藍旗䝉古䕶軍閆貴之妻張氏
 正藍旗蒙古䕶軍柰拉勒圗之妻李氏
 正藍旗䝉古馬甲乃滿代之妻烏扎拉氏
 正藍旗䝉古馬甲常保之妻李氏
 正藍旗蒙古馬甲四達色之妻秦氏
 鑲藍旗蒙古領催雅郎阿之妻鈕祜禄氏
[276-45b]
 鑲藍旗蒙古馬甲阿克棟阿之妻白氏以上俱於/乾隆五十
 九年/ 旌表/
 
 
 
 
 
欽定八旗通志卷二百六十二