KR2m0053 欽定八旗通志-清-高宗弘曆 (WYG)


[072-1a]
欽定四庫全書
欽定八旗通志卷五十八
 氏族志五
 八旗滿洲譜系四
何齊拉氏
 系出/雅蘭
雅佳氏
 系出/輝發
[072-1b]
桓泰氏
 系出/雅蘭
喀爾庫氏
 系出/烏喇
福錫氏
 系出/福山
莽果氏
 系出/烏喇
[072-2a]
孔果絡氏
 系出黑/龍江
葉禄氏
 系出/葉赫
飄佳氏
 系出薩/木占
扎克塔氏
 系出黑/龍江
[072-2b]
綽絡氏
 系出黒/龍江
索濟雅喇氏
 系出大/凌河
瓦爾喀氏
 系出吉/林烏喇
鄂卓絡氏
 系出瓦/爾喀
[072-3a]
瑚爾哈蘇氏
 系出吉/林烏喇
恒吉理氏
 系出/董鄂
索徹理氏
 系出/烏喇
錫强氏
 系出鄂/爾渾
[072-3b]
申穆理氏
 系出朱/舍里
杭佳氏
 系出/哈達
巴雅爾齊氏
 系出/諾羅
阿賚氏
 系出翁/果羅城
[072-4a]
伊爾穆氏
 系出/哈達
錫瑪拉氏
 系出/額楚
瑚爾泰氏
 系出/輝發
喀克錫理氏
 系出陽/石木
[072-4b]
索絡恪氏
 系出雅/爾湖
沙達喇氏
 系出/輝發
范佳氏
 系出/輝發
努魯氏
 系出/輝發
[072-5a]
額哲氏
 系出蘭/河山
蘇爾佳氏
 系出松/花堡
申佳氏
 系出/烏喇
謨岳絡氏
 系出舒/穆禄村
[072-5b]
玉圖墨氏
 系出/哈達
洪果竒氏
 系出長/白山
周成氏
 系出周/齊理
哈巴氏
 系出/哈達
[072-6a]
嘉穆瑚氏
 系出/輝發
良佳氏
 系出/瀋陽
舒佳氏
 系出黒龍/江法喀堡
䝉果氏
 謹案氏族通譜/所載是派無考
[072-6b]
努爾哈拉氏
 謹案氏族通譜/所載是派無考
圖爾佳氏
 謹案氏族通譜/所載是派無考
洪滚氏
 系出薩/哈爾察
拜嘉喇氏
 系出虎/爾哈
[072-7a]
納哈塔氏
 系出郭/絡羅溝
尼庸特氏
 系出法穆/納哈達
哈爾拉氏
 系出吉/林烏喇
瑚塔氏
 系出科/爾沁
[072-7b]
博爾濟氏
 系出/東城
定紀理氏
 系出/西城
拉顔氏
 系出/界凡
渾達竒氏
 系出/訥殷
[072-8a]
托和爾秦氏
 系出齊/齊哈爾
色爾傑氏
 系出伊蘭費/爾塔哈村
伊穆圖氏
 謹案氏族通譜/所載是派無考
葛佳喇氏
 系出長/白山
[072-8b]
富蘓瑚氏
 系出吉/林烏喇
博爾卓克氏
 系出/烏喇
佛爾錫墨理氏
 系出□/舍里
喀喇氏
 系出西/巴理城
[072-9a]
周延氏
 系出訥/殷江
唐顔氏
 系出訥/殷江
陶佳氏
 系出/伊蘇
鄭佳氏
 系出/瀋陽
[072-9b]
瑚鼎氏
 系出和/羅山晉
格爾齊氏
 系出尼/瑪察
珠嚕氏
 系出赫/舍理河
喀爾拉哈氏
 系出吉/林烏喇
[072-10a]
玉魯氏
 系出吉/林烏喇
占尼氏
 系出/瑪察
崔穆魯氏
 系出/瑪察
梅佳氏
 系出/綏分
[072-10b]
巴顔氏
 系出齊/齊哈爾
瞻楚渾氏
 系出卦/爾察
扎雅扎喇氏
 系出/雅蘭
石富察氏
 系出/倭濟
[072-11a]
達普魯氏
 系出黑/龍江
多拉爾氏
 系出黑/龍江
多爾塔喇氏
 系出黒/龍江
孟克宜勒氏
 系出蜚/悠城
[072-11b]
克勒氏
 系出尼/雅滿洲
嘉瞻氏
 系出黑/龍江
圖薩喇氏
 系出/葉赫
東阿氏
 系出那/木都魯
[072-12a]
額宜蘇氏
 系出墨/爾根村
多秦氏
 系出黒/龍江
阿喇氏
 系出/烏喇
圖勒理氏
 系出/索倫
[072-12b]
蓀綽爾氏
 系出長/白山
烏顔齊氏
 系出烏喇/達呼里村
楊額理氏
 系出白/都訥
瑚佳氏
 系出吉/林烏喇
[072-13a]
雅爾薩喇氏
 系出黒/龍江
錫爾馨氏
 系出和/托阿拉
希普蘇氏
 系出黒/龍江
全佳氏
 系出/蓋州
[072-13b]
莽佳氏
 系出/蓋州
豊佳氏
 系出長白/山馬克丹
瑚圖氏
 系出/葉赫
崔佳氏
 系出/哈達
[072-14a]
伊蘇氏
 系出黒龍江/雅爾庫理村
鮑佳氏
 系出安/禇拉庫
喀爾佳氏
 系出/索倫
方佳氏
 系出/瀋陽
[072-14b]
富珠理氏
 系出富/珠理
瑚圖理氏
 系出黒/龍江
濟拉喇氏
 系出長/白山
布希氏
 系出/葉赫
[072-15a]
留濟理氏
 系出蘇/瓦顔溝
尼音圖氏
 系出/哈達
鈕圖氏
 系出/哈達
韓楚氏
 系出長/白山
[072-15b]
農吉勒氏
 系出/哈達
阿爾巴齊氏
 系出扎/滿和羅
成尼氏
 系出/遼陽
穆達齊氏
 系出瓦/爾納哈
[072-16a]
揚那氏
 系出/揚察
塞赫里氏
 系出諾/羅村
俞庫勒氏
 系出/洪艾
那克塔氏
 系出郭/絡羅
[072-16b]
烏魯理氏
 系出/沾
穆佳氏
 系出鄂謨/和索羅
布薩氏
 系出瓦/爾喀
猷格氏
 系出寜/古塔
[072-17a]
愛義氏
 系出/愛湖
徹葉勒氏
 系出寜/古塔
烏錫氏
 系出/赫徹
額諸氏
 系出/舒舒
[072-17b]
瑚爾佳氏
 系出吉/林烏喇
瑚爾哈喇氏
 系出白/都訥
呉庫理氏
 系出黒/龍江
黑赫穆氏
 系出黒/龍江
[072-18a]
訥勒氏
 系出黒/龍江
敷臣氏
 系出黒/龍江
秋舒理氏
 系出扎/庫木
姚佳氏
 系出/葉赫
[072-18b]
吳爾錫氏
 系出長/白山
烏努齊氏
 系出蜚/悠城
温登額氏
 系出黒/龍江
烏努氏
 系出都/白城村
[072-19a]
烏什拉氏
 系出扎/庫木
顔珠氏
 系出雅/達渾村
弼爾雅氏
 系出/愛渾
朱爾竒氏
 系出薩/爾哈占
[072-19b]
邊佳氏
 系出/輝發
恭佳氏
 系出/哈達
西爾圖氏
 系出白/都訥
墨呼理氏
 系出吉/林烏喇
[072-20a]
哈蘓理氏
 系出吉/林烏喇
哈薩喇氏
 系出白/都訥
墨爾赫氏
 系出哈/達察漢
哈思呼理氏
 系出白/都訥
[072-20b]
伊博氏
 系出寜/古塔
瑚徳勒氏
 系出/烏喇
烏勒理氏
 系出/葉赫
程佳氏
 系出/蘇完
[072-21a]
寜佳氏
 系出寜/古塔
布爾尼氏
 系出尼/瑪察
瑚魯氏
 系出/烏喇
文扎氏
 系出長/白山
[072-21b]
索多理氏
 謹案氏族通譜/所載是派無考
薩穆希爾氏
 系出/索倫
通果蘇氏
 系出老/寨子
卓顯氏
 系出雅爾/渾費顔
[072-22a]
那木圖氏
 系出渾/都和色
哈思琥氏
 系出吉/林烏喇
富思庫氏
 系出墨/絡古
赫爾蘇氏
 系出吉/林烏喇
[072-22b]
烏宇氏
 系出吉/林烏喇
闗佳氏
 謹案氏族通譜/所載是派無考
扣岱氏
 系出/哈達
修墨理氏
 系出虎/爾哈
[072-23a]
額穆特立氏
 系出黒/龍江
松吉氏
 系出/汪㤗
葉墨勒氏
 系出/葉赫
拜察氏
 系出吉/林烏喇
[072-23b]
岳察氏
 系出瑚/什塔
尼珠氏
 系出/哈達
耿音氏
 系出黒/龍江
遲佳氏
 系出/哈達
[072-24a]
石佳氏/
 系出葉赫/烏蘇河
都勒氏
 系出額/爾赫村
南福禄氏
 系出虎/爾哈
郎佳氏
 系出/遼陽
[072-24b]
仁佳氏
 系出司/旺堡
休佳氏
 系出烏/拉瑪
赫哲氏
 謹案氏族通譜/所載是派無考
唐佳氏
 謹案氏族通譜/所載是派無考
[072-25a]
文徳氏
 系出塔/克什城
哈爾塔喇氏
 系出吉/林烏喇
 
 
 
 
[072-25b]
 
 
 
 
 
 
 
欽定八旗通志卷五十八