KR2k0039 欽定皇輿西域圖志-清-傅恒 (master)


[022-1a]
欽定四庫全書
欽定皇輿西域圖志卷六
 晷度一
 安西南路
 嘉峪關 北極髙三十九度四十五分距京師偏西
 十七度三十二分 夏至晝長五十九刻五分夜
 長三十六刻十分冬至晝長三十六刻十分夜長
 五十九刻五分 午正日景夏至長二尺九寸二
[022-1b]
 分冬至長一丈九尺八寸三分春秋分長八尺三
 寸二分
 安西州屬
 安西州治 北極髙四十度三十四分距京師偏西
 二十度二十八分 夏至晝長五十九刻九分夜
 長三十六刻六分冬至晝長三十六刻六分夜長
 五十九刻九分 午正日景夏至長三尺零七分
 冬至長二丈零五寸五分春秋分長八尺五寸六
[022-2a]
 分
 柳溝堡 北極髙四十度二十五分距京師偏西十
 九度三十四分 夏至冬至晝夜長刻分與安西
 州治同 午正日景夏至長三尺零五分冬至長
 二丈零四寸一分春秋分長八尺五寸二分
 新𤓰州 北極髙四十度三十二分距京師偏西二
 十度二十九分 夏至冬至晝夜長刻分與安西
 州治同 午正日景夏至長三尺零七分冬至長
[022-2b]
 二丈零五寸二分春秋分長八尺五寸五分
 古𤓰州 北極髙四十度三十分距京師偏西二十
 度三十六分 夏至冬至晝夜長刻分與安西州
 治同 午正日景夏至長三尺零六分冬至長二
 丈零四寸九分春秋分長八尺五寸四分
 馬蓮井 北極髙四十一度五十分距京師偏西二
 十度三十六分 夏至晝長六十刻四分夜長三
 十五刻十一分冬至晝長三十五刻十一分夜長
[022-3a]
 六十刻四分 午正日景夏至長三尺三寸二分
 冬至長二丈一尺七寸六分春秋分長八尺九寸
 五分
 玉門縣治 北極髙四十度五分距京師偏西十八
 度二十一分 夏至晝長五十九刻七分夜長三
 十六刻八分冬至晝長三十六刻八分夜長五十
 九刻七分 午正日景夏至長二尺九寸八分冬
 至長二丈零一寸二分春秋分長八尺四寸二分
[022-3b]
 恵回堡 北極髙四十度三十四分距京師偏西二
 十度二十八分 夏至晝長五十九刻九分夜長
 三十六刻六分冬至晝長三十六刻六分夜長五
 十九刻九分 午正日景夏至長三尺零七分冬
 至長二丈零五寸五分春秋分長八尺五寸六分
 靖逆城 北極髙四十度十分距京師偏西十八度
 五十七分 夏至冬至晝夜長刻分與玉門縣治
 同 午正日景夏至長三尺冬至二丈零一寸九
[022-4a]
 分春秋分長八尺四寸四分
 昌馬河源 北極髙三十九度距京師偏西十九度
 四十分 夏至晝長五十八刻十四分夜長三十
 七刻一分冬至晝長三十七刻一分夜長五十八
 刻十四分 午正日景夏至長二尺七寸八分冬
 至長一丈九尺二寸春秋分長八尺一寸
 敦煌縣治 北極髙四十度十二分距京師偏西二
 十一度三十七分 夏至晝長五十九刻七分夜
[022-4b]
 長三十六刻八分冬至晝長三十六刻八分夜長
 五十九刻七分 午正日景夏至長三尺冬至長
 二丈零二寸二分春秋分長八尺四寸五分
 黨城 北極髙三十九度三十五分距京師偏西二
 十度二十四分 夏至晝長五十九刻三分夜長
 三十六刻十二分冬至晝長三十六刻十二分夜
 長五十九刻三分 午正日景夏至長二尺八寸
 九分冬至長一丈九尺六寸八分春秋分長八尺
[022-5a]
 二寸七分
 噶斯 北極髙四十度四分距京師偏西二十六度
 二十分 夏至冬至晝夜長刻分與敦煌縣治同
  午正日景夏至長二尺九寸八分冬至長二丈
 零一寸春秋分長八尺四寸一分
 安西北路
 哈宻屬
 哈宻城 北極髙四十二度五十三分距京師偏西
[022-5b]
 二十二度三十四分 夏至晝長六十刻八分夜
 長三十五刻七分冬至晝長三十五刻七分夜長
 六十刻八分 午正日景夏至長三尺五寸二分
 冬至長二丈二尺八寸五分春秋分長九尺二寸
 九分
 哈喇都伯 北極髙四十二度五十二分距京師偏
 西二十三度十六分 夏至晝長六十刻十分夜
 長三十五刻五分冬至晝長三十五刻五分夜長
[022-6a]
 六十刻十分 午正日景夏至長三尺五寸二分
 冬至長二丈二尺八寸四分春秋分長九尺二寸
 八分
 星星峽 北極髙四十二度五分距京師偏西二十
 度四十二分 夏至晝長六十刻四分夜長三十
 五刻十一分冬至晝長三十五刻十一分夜長六
 十刻四分 午正日景夏至長三尺三寸七分冬
 至長二丈二尺零一分春秋分長九尺零三分
[022-6b]
 塔勒納沁 北極髙四十三度三十一分距京師偏
 西二十度五十分 夏至晝長六十刻十四分夜長
 三十五刻一分冬至晝長三十五刻一分夜長六
 十刻十四分 午正日景夏至長三尺六寸五分
 冬至長二丈三尺五寸六分春秋分長九尺五寸
 半池泉 北極髙四十二度三十七分距京師偏西
 二十度三十四分 夏至晝長六十刻八分夜長
 三十五刻七分冬至晝長三十五刻七分夜長六
[022-7a]
 十刻八分 午正日景夏至長三尺四寸七分冬
 至長二丈二尺五寸七分春秋分長九尺二寸
 額什墨 北極髙四十二度十五分距京師偏西二
 十四度五十六分 夏至晝長六十刻六分夜長
 三十五刻九分冬至晝長三十五刻九分夜長六
 十刻六分 午正日景夏至長三尺四寸冬至長
 二丈二尺一寸八分春秋分長九尺零八分
 南山口 北極髙四十二度十五分距京師偏西二
[022-7b]
 十二度三十分 夏至晝長六十刻六分夜長三
 十五刻九分冬至晝長三十五刻九分夜長六十
 刻六分 午正日景夏至長三尺四寸冬至長二
 丈二尺一寸八分春秋分長九尺零八分
 鎮西府屬
 鎮西府治 北極髙四十三度三十九分距京師偏
 西二十三度 夏至晝長六十一刻一分夜長三
 十四刻十四分冬至晝長三十四刻十四分夜長
[022-8a]
 六十一刻一分 午正日景夏至長三尺六寸七
 分冬至長二丈三尺七寸一分春秋分長九尺五
 寸四分
 宜禾縣治 與鎮西府同治晷度同
 木城 北極髙四十三度五十三分距京師偏西二
 十二度四十分 夏至晝長六十一刻三分夜長
 三十四刻十二分冬至晝長三十四刻十二分夜
 長六十一刻三分 午正日景夏至長三尺七寸
[022-8b]
 二分冬至長二丈三尺九寸八分春秋分長九尺
 六寸二分
 松樹塘 北極髙四十二度三十二分距京師偏西
 二十二度二十分 夏至晝長六十刻八分夜長
 三十五刻七分冬至晝長三十五刻七分夜長六
 十刻八分 午正日景夏至長三尺四寸五分冬
 至長二丈二尺四寸八分春秋分長九尺一寸七
 分
[022-9a]
 圖古里克 北極髙四十三度四十二分距京師偏
 西二十一度四十三分 夏至晝長六十二刻夜
 長三十四刻冬至晝長三十四刻夜長六十二刻
  午正日景夏至長三尺六寸八分冬至長二丈
 三尺七寸七分春秋分長九尺五寸六分
 哈喇和屯 北極髙四十三度五十分距京師偏西
 二十一度四十八分 夏至晝長六十一刻三分
 夜長三十四刻十二分冬至晝長三十四刻十二
[022-9b]
 分夜長六十一刻三分 午正日景夏至長三尺
 七寸一分冬至長二丈三尺九寸三分春秋分長
 九尺六寸
 噶順 北極髙四十三度距京師偏西二十三度五
 十三分 夏至晝長六十一刻三分夜長三十四
 刻十二分冬至晝長三十四刻十二分夜長六十
 一刻三分 午正日景夏至長三尺七寸一分冬
 至長二丈三尺九寸一分春秋分長九尺六寸
[022-10a]
 竒臺縣治 北極髙四十三度四十五分距京師偏
 西二十五度五十一分 夏至晝長六十一刻一
 分夜長三十四刻十四分冬至晝長三十四刻十
 四分夜長六十一刻一分 午正日景夏至長三
 尺六寸九分冬至長二丈三尺八寸三分春秋分
 長九尺五寸七分
 木壘 北極髙四十三度四十五分距京師偏西二
 十五度三十六分 夏至冬至晝夜長刻分及午
[022-10b]
 正日景均與竒臺縣治同
 烏蘭烏蘇 北極髙四十三度四十四分距京師偏
 西二十五度三分 夏至冬至晝夜長刻分及午
 正日景均與竒臺縣治同
 古城 北極髙四十四度四分距京師偏西二十六
 度五十三分 夏至晝長六十一刻三分夜長三
 十四刻十二分冬至晝長三十四刻十二分夜長
 六十一刻三分 午正日景夏至長三尺七寸六
[022-11a]
 分冬至長二丈四尺二寸春秋分長九尺六寸八
 分
 哈布塔克 北極髙四十五度距京師偏西二十四
 度二十六分 夏至晝長六十二刻夜長三十四
 刻冬至晝長三十四刻夜長六十二刻 午正日
 景夏至長三尺九寸四分冬至長二丈五尺三寸
 六分春秋分長一丈
 拜塔克 北極髙四十四度四十三分距京師偏西
[022-11b]
 二十五度 夏至晝長六十一刻七分夜長三十
 四刻八分冬至晝長三十四刻八分夜長六十一
 刻七分 午正日景夏至長三尺五寸六分冬至
 長二丈三尺零七分春秋分長九尺三寸五分
 迪化州屬
  按前安西州哈宻鎮西府諸境舊隸疆籍極度
  晷景久徵儀象兹迪化州境為烏魯木齊舊壤
  屬凖噶爾東境由是西行盡天山以北之庫爾
[022-12a]
  喀喇烏蘇路塔爾巴噶台路伊犂東西路屬凖
  噶爾西境入版圖後
命臣工挈儀器往測列入輿圖憲書用垂久逺是編所
  載則按地分紀倍為詳宻云
御製丙子春帖子乙亥/
嵗紀重開子星杓又指寅天涯息征戰歌舞太平春
烏孫歸去各封汗協紀明時命五官訛正従前珠露海
䝉古推歩家謂之珠露海凖噶爾舊有之兹以歸我版/圖命何國宗等挈儀器往測晷度注之憲書以示同文
[022-12b]
條風翹首向東看
 迪化州治 北極髙四十三度二十七分距京師偏
 西二十七度五十六分 夏至晝長六十刻十四
 分夜長三十五刻一分冬至晝長三十五刻一分
 夜長六十刻十四分 午正日景夏至長三尺六
 寸三分冬至長二丈三尺四寸八分春秋分長九
 尺四寸七分
 昌吉縣治 北極髙三十三度四十五分距京師偏
[022-13a]
 西二十八度二十六分 夏至晝長五十七刻一
 分夜長三十八刻十四分冬至晝長三十八刻十
 四分夜長五十七刻一分 午正日景夏至長一
 尺八寸一分冬至長一丈五尺五寸四分春秋分
 長六尺六寸八分
 羅克倫 北極髙四十四度三分距京師偏西二十
 八度二十八分 夏至晝長六十一刻三分夜長
 三十四刻十二分冬至晝長三十四刻十二分夜
[022-13b]
 長六十一刻三分 午正日景夏至長三尺七寸
 五分冬至長二丈四尺一寸八分春秋分長九尺
 六寸六分
 綏来縣治 北極髙四十四度二十分距京師偏西
 二十九度四十八分 夏至晝長六十一刻五分
 夜長三十四刻十分冬至晝長三十四刻十分夜
 長六十一刻五分 午正日景夏至長三尺八寸
 一分冬至長二丈四尺五寸二分春秋分長九尺
[022-14a]
 七寸七分
 陽巴勒噶遜 北極髙四十四度十七分距京師偏
 西二十九度三十四分 夏至晝長六十一刻六
 分夜長三十四刻九分冬至晝長三十四刻九分
 夜長六十一刻六分 午正日景夏至長三尺八
 寸冬至長二丈四尺四寸六分春秋分長九尺七
 寸五分
 安濟哈雅 北極髙四十四度十三分距京師偏西
[022-14b]
 三十度五十四分 夏至晝長六十一刻七分夜
 長三十四刻八分冬至晝長三十四刻八分夜長
 六十一刻七分 午正日景夏至長三尺七寸九
 分冬至長二丈四尺三寸八分春秋分長九尺七
 寸三分
 阜康縣治 北極髙四十四度九分距京師偏西二
 十七度五十分 夏至晝長六十一刻五分夜長
 三十四刻十分冬至晝長三十四刻十分夜長六
[022-15a]
 十一刻五分 午正月景夏至長三尺七寸七分
 冬至長二丈四尺三寸春秋分長九尺七寸一分
 濟木薩 北極髙四十三度四十分距京師偏西二
 十六度五十二分 夏至晝長六十一刻一分夜
 長三十四刻十四分冬至晝長三十四刻十四分
 夜長六十一刻一分 午正日景夏至長三尺六
 寸八分冬至長二丈三尺七寸三分春秋分長九
 尺五寸五分
[022-15b]
 天山北路
 庫爾喀喇烏蘇路
 庫爾喀喇烏蘇 北極髙四十四度二十四分距京
 師偏西三十度四十四分 夏至晝長六十一刻
 七分夜長三十四刻八分冬至晝長三十四刻八
 分夜長六十一刻七分 午正日景夏至長三尺
 八寸三分冬至長二丈四尺六寸一分春秋分長
 九尺七寸九分
[022-16a]
 晶河 北極髙四十四度三十三分距京師偏西三
 十二度三十分 夏至冬至晝夜長刻分與庫爾
 喀喇烏蘇同 午正日景夏至長三尺八寸五分
 冬至長二丈四尺七寸九分春秋分長九尺八寸
 四分
 察䍐拜甡 北極髙四十四度三十二分距京師偏
 西三十二度五十七分 夏至冬至晝夜長刻分
 與庫爾喀喇烏蘇同 午正日景與晶河同
[022-16b]
 塔爾巴噶台路
 塔爾巴噶台城 北極髙四十七度五分距京師偏
 西三十度三分 夏至晝長六十二刻十分夜長
 三十三刻五分冬至晝長三十三刻五分夜長六
 十二刻十分 午正日景夏至長四尺三寸七分
 冬至長二丈八尺三寸四分春秋分長一丈零七
 寸六分
 雅爾 北極髙四十七度五分距京師偏西三十度
[022-17a]
 二十分 夏至晝長六十二刻十二分夜長三十
 三刻三分冬至晝長三十三刻三分夜長六十二
 刻十二分 午正日景夏至長四尺三寸七分冬
 至長二丈八尺三寸四分春秋分長一丈零七寸
 六分
 烏蘭呼濟爾 北極髙四十六度十五分距京師偏
 西二十九度十五分 夏至晝長六十二刻六分
 夜長三十三刻九分冬至晝長三十三刻九分夜
[022-17b]
 長六十二刻六分 午正日景夏至長四尺二寸
 冬至長二丈七尺零八分春秋分長一丈零四寸
 五分
 額敏 北極髙四十六度八分距京師偏西三十度
 五十九分 夏至晝長六十二刻四分夜長三十
 三刻十一分冬至晝長三十三刻十一分夜長六
 十二刻四分 午正日景夏至長四尺一寸七分
 冬至長二丈六尺九寸一分春秋分長一丈零四
[022-18a]
 寸
 納林和博克 北極髙四十五度二十五分距京師
 偏西二十九度五十四分 夏至晝長六十二刻
 夜長三十四刻冬至晝長三十四刻夜長六十二
 刻 午正日景夏至長四尺零三分冬至長二丈
 五尺九寸二分春秋分長一丈零一寸五分
 克特和博克 北極髙四十五度二十五分距京師
 偏西二十九度二十二分 夏至晝長六十二刻
[022-18b]
 夜長三十四刻冬至晝長三十四刻夜長六十二
 刻 午正日景夏至長四尺零三分冬至長二丈
 五尺九寸五分春秋分長一丈零一寸五分
 納木 北極髙四十五度十分距京師偏西二十九
 度五十四分 夏至晝長六十一刻十三分夜長
 三十四刻二分冬至晝長三十四刻二分夜長六
 十一刻十三分 午正日景夏至長三尺九寸八
 分冬至長二丈五尺五寸八分春秋分長一丈零
[022-19a]
 六分
 綽爾 北極髙四十五度四分距京師偏西三十一
 度四十一分 夏至晝長六十一刻十一分夜長
 三十四刻四分冬至晝長三十四刻四分夜長六
 十一刻十一分 午正日景夏至長三尺九寸六
 分冬至長二丈五尺四寸五分春秋分長一丈零
 三分
 齋爾 北極髙四十五度三十分距京師偏西三十
[022-19b]
 一度 夏至晝長六十二刻夜長三十四刻冬至
 晝長三十四刻夜長六十二刻 午正日景夏至
 長四尺零四分冬至長二丈六尺零三分春秋分
 長一丈零一寸八分
 額爾齊斯 北極髙四十五度五十分距京師偏西
 二十四度十分 夏至晝長六十二刻二分夜長
 三十三刻十三分冬至晝長三十三刻十三分夜
 長六十二刻二分 午正日景夏至長四尺一寸
[022-20a]
 一分冬至長二丈六尺四寸九分春秋分長一丈
 零三寸
 伊犂東西路
 伊犂 北極髙四十三度五十六分距京師偏西三
 十四度二十分 夏至晝長六十一刻一分夜長
 三十四刻十四分冬至晝長三十四刻十四分夜
 長六十一刻一分 午正日景夏至長三尺七寸
 三分冬至長二丈四尺零四分春秋分長九尺六
[022-20b]
 寸四分
 空格斯 北極髙四十三度三十三分距京師偏西
 三十二度 夏至晝長六十二刻十分夜長三十
 三刻五分冬至晝長三十三刻五分夜長六十二
 刻十分 午正日景夏至長三尺六寸六分冬至
 長二丈三尺六寸春秋分長九尺五寸一分
 哈什 北極髙四十四度八分距京師偏西三十三
 度 夏至晝長六十一刻七分夜長三十四刻八
[022-21a]
 分冬至晝長三十四刻八分夜長六十一刻七分
  午正日景夏至長三尺七寸七分冬至長二丈
 四尺二寸八分春秋分長九尺七寸
 裕勒都斯 北極髙四十三度十七分距京師偏西
 三十三度五十分 夏至晝長六十刻十四分夜
 長三十五刻一分冬至晝長三十五刻一分夜長
 六十刻十四分 午正日景夏至長三尺六寸冬
 至長二丈三尺二寸九分春秋分長九尺四寸二
[022-21b]
 分
 登努勒台 北極髙四十三度十三分距京師偏西
 二十九度十分 夏至晝長六十刻十二分夜長
 三十五刻三分冬至晝長三十五刻三分夜長六
 十刻十二分 午正日景夏至長三尺五寸九分
 冬至長二丈三尺二寸二分春秋分長九尺四寸
 烘郭爾鄂籠圖斯庫/勒南岸 北極髙四十二度十七分距
 京師偏西三十七度四十五分 夏至晝長六十
[022-22a]
 刻六分夜長三十五刻九分冬至晝長三十五刻
 九分夜長六十刻六分 午正日景夏至長三尺
 四寸冬至長二丈二尺二寸二分春秋分長九尺
 零九分
 哈喇塔勒 北極髙四十五度四十分距京師偏西
 三十七度十分 夏至晝長六十二刻二分夜長
 三十三刻十三分冬至晝長三十三刻十三分夜
 長六十二刻二分 午正日景夏至長四尺零八
[022-22b]
 分冬至長二丈六尺二寸六分春秋分長一丈零
 二寸四分
 吹 北極髙四十三度三分距京師偏西四十一度
 二十分 夏至晝長六十刻十一分夜長三十五
 刻四分冬至晝長三十五刻四分夜長六十刻十
 一分 午正日景夏至長三尺五寸五分冬至長
 二丈三尺零四分春秋分長九尺三寸四分
 額得墨克 北極髙四十二度十分距京師偏西四
[022-23a]
 十度 夏至晝長六十刻六分夜長三十五刻九
 分冬至晝長三十五刻九分夜長六十刻六分
 午正日景夏至長三尺三寸八分冬至長二丈二
 尺一寸春秋分長九尺零六分
 塔拉斯 北極髙四十二度三十分距京師偏西四
 十二度三十分 夏至晝長六十刻八分夜長三
 十五刻七分冬至晝長三十五刻七分夜長六十
 刻八分 午正日景夏至長三尺四十五分冬至
[022-23b]
 長二丈二尺四寸四分春秋分長九尺一寸六分
 
 
 
 
 
 
欽定皇輿西域圗志卷六
[022-24a]
欽定四庫全書
欽定皇輿西域圖志卷六
 晷度一
 安西南路
 嘉峪關 北極髙三十九度四十五分距京師偏西
 十七度三十二分 夏至晝長五十九刻五分夜
 長三十六刻十分冬至晝長三十六刻十分夜長
 五十九刻五分 午正日景夏至長二尺九寸二
[022-24b]
 分冬至長一丈九尺八寸三分春秋分長八尺三
 寸二分
 安西州屬
 安西州治 北極髙四十度三十四分距京師偏西
 二十度二十八分 夏至晝長五十九刻九分夜
 長三十六刻六分冬至晝長三十六刻六分夜長
 五十九刻九分 午正日景夏至長三尺零七分
 冬至長二丈零五寸五分春秋分長八尺五寸六
[022-25a]
 分
 柳溝堡 北極髙四十度二十五分距京師偏西十
 九度三十四分 夏至冬至晝夜長刻分與安西
 州治同 午正日景夏至長三尺零五分冬至長
 二丈零四寸一分春秋分長八尺五寸二分
 新𤓰州 北極髙四十度三十二分距京師偏西二
 十度二十九分 夏至冬至晝夜長刻分與安西
 州治同 午正日景夏至長三尺零七分冬至長
[022-25b]
 二丈零五寸二分春秋分長八尺五寸五分
 古𤓰州 北極髙四十度三十分距京師偏西二十
 度三十六分 夏至冬至晝夜長刻分與安西州
 治同 午正日景夏至長三尺零六分冬至長二
 丈零四寸九分春秋分長八尺五寸四分
 馬蓮井 北極髙四十一度五十分距京師偏西二
 十度三十六分 夏至晝長六十刻四分夜長三
 十五刻十一分冬至晝長三十五刻十一分夜長
[022-26a]
 六十刻四分 午正日景夏至長三尺三寸二分
 冬至長二丈一尺七寸六分春秋分長八尺九寸
 五分
 玉門縣治 北極髙四十度五分距京師偏西十八
 度二十一分 夏至晝長五十九刻七分夜長三
 十六刻八分冬至晝長三十六刻八分夜長五十
 九刻七分 午正日景夏至長二尺九寸八分冬
 至長二丈零一寸二分春秋分長八尺四寸二分
[022-26b]
 恵回堡 北極髙四十度三十四分距京師偏西二
 十度二十八分 夏至晝長五十九刻九分夜長
 三十六刻六分冬至晝長三十六刻六分夜長五
 十九刻九分 午正日景夏至長三尺零七分冬
 至長二丈零五寸五分春秋分長八尺五寸六分
 靖逆城 北極髙四十度十分距京師偏西十八度
 五十七分 夏至冬至晝夜長刻分與玉門縣治
 同 午正日景夏至長三尺冬至二丈零一寸九
[022-27a]
 分春秋分長八尺四寸四分
 昌馬河源 北極髙三十九度距京師偏西十九度
 四十分 夏至晝長五十八刻十四分夜長三十
 七刻一分冬至晝長三十七刻一分夜長五十八
 刻十四分 午正日景夏至長二尺七寸八分冬
 至長一丈九尺二寸春秋分長八尺一寸
 敦煌縣治 北極髙四十度十二分距京師偏西二
 十一度三十七分 夏至晝長五十九刻七分夜
[022-27b]
 長三十六刻八分冬至晝長三十六刻八分夜長
 五十九刻七分 午正日景夏至長三尺冬至長
 二丈零二寸二分春秋分長八尺四寸五分
 黨城 北極髙三十九度三十五分距京師偏西二
 十度二十四分 夏至晝長五十九刻三分夜長
 三十六刻十二分冬至晝長三十六刻十二分夜
 長五十九刻三分 午正日景夏至長二尺八寸
 九分冬至長一丈九尺六寸八分春秋分長八尺
[022-28a]
 二寸七分
 噶斯 北極髙四十度四分距京師偏西二十六度
 二十分 夏至冬至晝夜長刻分與敦煌縣治同
  午正日景夏至長二尺九寸八分冬至長二丈
 零一寸春秋分長八尺四寸一分
 安西北路
 哈宻屬
 哈宻城 北極髙四十二度五十三分距京師偏西
[022-28b]
 二十二度三十四分 夏至晝長六十刻八分夜
 長三十五刻七分冬至晝長三十五刻七分夜長
 六十刻八分 午正日景夏至長三尺五寸二分
 冬至長二丈二尺八寸五分春秋分長九尺二寸
 九分
 哈喇都伯 北極髙四十二度五十二分距京師偏
 西二十三度十六分 夏至晝長六十刻十分夜
 長三十五刻五分冬至晝長三十五刻五分夜長
[022-29a]
 六十刻十分 午正日景夏至長三尺五寸二分
 冬至長二丈二尺八寸四分春秋分長九尺二寸
 八分
 星星峽 北極髙四十二度五分距京師偏西二十
 度四十二分 夏至晝長六十刻四分夜長三十
 五刻十一分冬至晝長三十五刻十一分夜長六
 十刻四分 午正日景夏至長三尺三寸七分冬
 至長二丈二尺零一分春秋分長九尺零三分
[022-29b]
 塔勒納沁 北極髙四十三度三十一分距京師偏
 西二十度五十分 夏至晝長六十刻十四分夜長
 三十五刻一分冬至晝長三十五刻一分夜長六
 十刻十四分 午正日景夏至長三尺六寸五分
 冬至長二丈三尺五寸六分春秋分長九尺五寸
 半池泉 北極髙四十二度三十七分距京師偏西
 二十度三十四分 夏至晝長六十刻八分夜長
 三十五刻七分冬至晝長三十五刻七分夜長六
[022-30a]
 十刻八分 午正日景夏至長三尺四寸七分冬
 至長二丈二尺五寸七分春秋分長九尺二寸
 額什墨 北極髙四十二度十五分距京師偏西二
 十四度五十六分 夏至晝長六十刻六分夜長
 三十五刻九分冬至晝長三十五刻九分夜長六
 十刻六分 午正日景夏至長三尺四寸冬至長
 二丈二尺一寸八分春秋分長九尺零八分
 南山口 北極髙四十二度十五分距京師偏西二
[022-30b]
 十二度三十分 夏至晝長六十刻六分夜長三
 十五刻九分冬至晝長三十五刻九分夜長六十
 刻六分 午正日景夏至長三尺四寸冬至長二
 丈二尺一寸八分春秋分長九尺零八分
 鎮西府屬
 鎮西府治 北極髙四十三度三十九分距京師偏
 西二十三度 夏至晝長六十一刻一分夜長三
 十四刻十四分冬至晝長三十四刻十四分夜長
[022-31a]
 六十一刻一分 午正日景夏至長三尺六寸七
 分冬至長二丈三尺七寸一分春秋分長九尺五
 寸四分
 宜禾縣治 與鎮西府同治晷度同
 木城 北極髙四十三度五十三分距京師偏西二
 十二度四十分 夏至晝長六十一刻三分夜長
 三十四刻十二分冬至晝長三十四刻十二分夜
 長六十一刻三分 午正日景夏至長三尺七寸
[022-31b]
 二分冬至長二丈三尺九寸八分春秋分長九尺
 六寸二分
 松樹塘 北極髙四十二度三十二分距京師偏西
 二十二度二十分 夏至晝長六十刻八分夜長
 三十五刻七分冬至晝長三十五刻七分夜長六
 十刻八分 午正日景夏至長三尺四寸五分冬
 至長二丈二尺四寸八分春秋分長九尺一寸七
 分
[022-32a]
 圖古里克 北極髙四十三度四十二分距京師偏
 西二十一度四十三分 夏至晝長六十二刻夜
 長三十四刻冬至晝長三十四刻夜長六十二刻
  午正日景夏至長三尺六寸八分冬至長二丈
 三尺七寸七分春秋分長九尺五寸六分
 哈喇和屯 北極髙四十三度五十分距京師偏西
 二十一度四十八分 夏至晝長六十一刻三分
 夜長三十四刻十二分冬至晝長三十四刻十二
[022-32b]
 分夜長六十一刻三分 午正日景夏至長三尺
 七寸一分冬至長二丈三尺九寸三分春秋分長
 九尺六寸
 噶順 北極髙四十三度距京師偏西二十三度五
 十三分 夏至晝長六十一刻三分夜長三十四
 刻十二分冬至晝長三十四刻十二分夜長六十
 一刻三分 午正日景夏至長三尺七寸一分冬
 至長二丈三尺九寸一分春秋分長九尺六寸
[022-33a]
 竒臺縣治 北極髙四十三度四十五分距京師偏
 西二十五度五十一分 夏至晝長六十一刻一
 分夜長三十四刻十四分冬至晝長三十四刻十
 四分夜長六十一刻一分 午正日景夏至長三
 尺六寸九分冬至長二丈三尺八寸三分春秋分
 長九尺五寸七分
 木壘 北極髙四十三度四十五分距京師偏西二
 十五度三十六分 夏至冬至晝夜長刻分及午
[022-33b]
 正日景均與竒臺縣治同
 烏蘭烏蘇 北極髙四十三度四十四分距京師偏
 西二十五度三分 夏至冬至晝夜長刻分及午
 正日景均與竒臺縣治同
 古城 北極髙四十四度四分距京師偏西二十六
 度五十三分 夏至晝長六十一刻三分夜長三
 十四刻十二分冬至晝長三十四刻十二分夜長
 六十一刻三分 午正日景夏至長三尺七寸六
[022-34a]
 分冬至長二丈四尺二寸春秋分長九尺六寸八
 分
 哈布塔克 北極髙四十五度距京師偏西二十四
 度二十六分 夏至晝長六十二刻夜長三十四
 刻冬至晝長三十四刻夜長六十二刻 午正日
 景夏至長三尺九寸四分冬至長二丈五尺三寸
 六分春秋分長一丈
 拜塔克 北極髙四十四度四十三分距京師偏西
[022-34b]
 二十五度 夏至晝長六十一刻七分夜長三十
 四刻八分冬至晝長三十四刻八分夜長六十一
 刻七分 午正日景夏至長三尺五寸六分冬至
 長二丈三尺零七分春秋分長九尺三寸五分
 迪化州屬
  按前安西州哈宻鎮西府諸境舊隸疆籍極度
  晷景久徵儀象兹迪化州境為烏魯木齊舊壤
  屬凖噶爾東境由是西行盡天山以北之庫爾
[022-35a]
  喀喇烏蘇路塔爾巴噶台路伊犂東西路屬凖
  噶爾西境入版圖後
命臣工挈儀器往測列入輿圖憲書用垂久逺是編所
  載則按地分紀倍為詳宻云
御製丙子春帖子乙亥/
嵗紀重開子星杓又指寅天涯息征戰歌舞太平春
烏孫歸去各封汗協紀明時命五官訛正従前珠露海
䝉古推歩家謂之珠露海凖噶爾舊有之兹以歸我版/圖命何國宗等挈儀器往測晷度注之憲書以示同文
[022-35b]
條風翹首向東看
 迪化州治 北極髙四十三度二十七分距京師偏
 西二十七度五十六分 夏至晝長六十刻十四
 分夜長三十五刻一分冬至晝長三十五刻一分
 夜長六十刻十四分 午正日景夏至長三尺六
 寸三分冬至長二丈三尺四寸八分春秋分長九
 尺四寸七分
 昌吉縣治 北極髙三十三度四十五分距京師偏
[022-36a]
 西二十八度二十六分 夏至晝長五十七刻一
 分夜長三十八刻十四分冬至晝長三十八刻十
 四分夜長五十七刻一分 午正日景夏至長一
 尺八寸一分冬至長一丈五尺五寸四分春秋分
 長六尺六寸八分
 羅克倫 北極髙四十四度三分距京師偏西二十
 八度二十八分 夏至晝長六十一刻三分夜長
 三十四刻十二分冬至晝長三十四刻十二分夜
[022-36b]
 長六十一刻三分 午正日景夏至長三尺七寸
 五分冬至長二丈四尺一寸八分春秋分長九尺
 六寸六分
 綏来縣治 北極髙四十四度二十分距京師偏西
 二十九度四十八分 夏至晝長六十一刻五分
 夜長三十四刻十分冬至晝長三十四刻十分夜
 長六十一刻五分 午正日景夏至長三尺八寸
 一分冬至長二丈四尺五寸二分春秋分長九尺
[022-37a]
 七寸七分
 陽巴勒噶遜 北極髙四十四度十七分距京師偏
 西二十九度三十四分 夏至晝長六十一刻六
 分夜長三十四刻九分冬至晝長三十四刻九分
 夜長六十一刻六分 午正日景夏至長三尺八
 寸冬至長二丈四尺四寸六分春秋分長九尺七
 寸五分
 安濟哈雅 北極髙四十四度十三分距京師偏西
[022-37b]
 三十度五十四分 夏至晝長六十一刻七分夜
 長三十四刻八分冬至晝長三十四刻八分夜長
 六十一刻七分 午正日景夏至長三尺七寸九
 分冬至長二丈四尺三寸八分春秋分長九尺七
 寸三分
 阜康縣治 北極髙四十四度九分距京師偏西二
 十七度五十分 夏至晝長六十一刻五分夜長
 三十四刻十分冬至晝長三十四刻十分夜長六
[022-38a]
 十一刻五分 午正月景夏至長三尺七寸七分
 冬至長二丈四尺三寸春秋分長九尺七寸一分
 濟木薩 北極髙四十三度四十分距京師偏西二
 十六度五十二分 夏至晝長六十一刻一分夜
 長三十四刻十四分冬至晝長三十四刻十四分
 夜長六十一刻一分 午正日景夏至長三尺六
 寸八分冬至長二丈三尺七寸三分春秋分長九
 尺五寸五分
[022-38b]
 天山北路
 庫爾喀喇烏蘇路
 庫爾喀喇烏蘇 北極髙四十四度二十四分距京
 師偏西三十度四十四分 夏至晝長六十一刻
 七分夜長三十四刻八分冬至晝長三十四刻八
 分夜長六十一刻七分 午正日景夏至長三尺
 八寸三分冬至長二丈四尺六寸一分春秋分長
 九尺七寸九分
[022-39a]
 晶河 北極髙四十四度三十三分距京師偏西三
 十二度三十分 夏至冬至晝夜長刻分與庫爾
 喀喇烏蘇同 午正日景夏至長三尺八寸五分
 冬至長二丈四尺七寸九分春秋分長九尺八寸
 四分
 察䍐拜甡 北極髙四十四度三十二分距京師偏
 西三十二度五十七分 夏至冬至晝夜長刻分
 與庫爾喀喇烏蘇同 午正日景與晶河同
[022-39b]
 塔爾巴噶台路
 塔爾巴噶台城 北極髙四十七度五分距京師偏
 西三十度三分 夏至晝長六十二刻十分夜長
 三十三刻五分冬至晝長三十三刻五分夜長六
 十二刻十分 午正日景夏至長四尺三寸七分
 冬至長二丈八尺三寸四分春秋分長一丈零七
 寸六分
 雅爾 北極髙四十七度五分距京師偏西三十度
[022-40a]
 二十分 夏至晝長六十二刻十二分夜長三十
 三刻三分冬至晝長三十三刻三分夜長六十二
 刻十二分 午正日景夏至長四尺三寸七分冬
 至長二丈八尺三寸四分春秋分長一丈零七寸
 六分
 烏蘭呼濟爾 北極髙四十六度十五分距京師偏
 西二十九度十五分 夏至晝長六十二刻六分
 夜長三十三刻九分冬至晝長三十三刻九分夜
[022-40b]
 長六十二刻六分 午正日景夏至長四尺二寸
 冬至長二丈七尺零八分春秋分長一丈零四寸
 五分
 額敏 北極髙四十六度八分距京師偏西三十度
 五十九分 夏至晝長六十二刻四分夜長三十
 三刻十一分冬至晝長三十三刻十一分夜長六
 十二刻四分 午正日景夏至長四尺一寸七分
 冬至長二丈六尺九寸一分春秋分長一丈零四
[022-41a]
 寸
 納林和博克 北極髙四十五度二十五分距京師
 偏西二十九度五十四分 夏至晝長六十二刻
 夜長三十四刻冬至晝長三十四刻夜長六十二
 刻 午正日景夏至長四尺零三分冬至長二丈
 五尺九寸二分春秋分長一丈零一寸五分
 克特和博克 北極髙四十五度二十五分距京師
 偏西二十九度二十二分 夏至晝長六十二刻
[022-41b]
 夜長三十四刻冬至晝長三十四刻夜長六十二
 刻 午正日景夏至長四尺零三分冬至長二丈
 五尺九寸五分春秋分長一丈零一寸五分
 納木 北極髙四十五度十分距京師偏西二十九
 度五十四分 夏至晝長六十一刻十三分夜長
 三十四刻二分冬至晝長三十四刻二分夜長六
 十一刻十三分 午正日景夏至長三尺九寸八
 分冬至長二丈五尺五寸八分春秋分長一丈零
[022-42a]
 六分
 綽爾 北極髙四十五度四分距京師偏西三十一
 度四十一分 夏至晝長六十一刻十一分夜長
 三十四刻四分冬至晝長三十四刻四分夜長六
 十一刻十一分 午正日景夏至長三尺九寸六
 分冬至長二丈五尺四寸五分春秋分長一丈零
 三分
 齋爾 北極髙四十五度三十分距京師偏西三十
[022-42b]
 一度 夏至晝長六十二刻夜長三十四刻冬至
 晝長三十四刻夜長六十二刻 午正日景夏至
 長四尺零四分冬至長二丈六尺零三分春秋分
 長一丈零一寸八分
 額爾齊斯 北極髙四十五度五十分距京師偏西
 二十四度十分 夏至晝長六十二刻二分夜長
 三十三刻十三分冬至晝長三十三刻十三分夜
 長六十二刻二分 午正日景夏至長四尺一寸
[022-43a]
 一分冬至長二丈六尺四寸九分春秋分長一丈
 零三寸
 伊犂東西路
 伊犂 北極髙四十三度五十六分距京師偏西三
 十四度二十分 夏至晝長六十一刻一分夜長
 三十四刻十四分冬至晝長三十四刻十四分夜
 長六十一刻一分 午正日景夏至長三尺七寸
 三分冬至長二丈四尺零四分春秋分長九尺六
[022-43b]
 寸四分
 空格斯 北極髙四十三度三十三分距京師偏西
 三十二度 夏至晝長六十二刻十分夜長三十
 三刻五分冬至晝長三十三刻五分夜長六十二
 刻十分 午正日景夏至長三尺六寸六分冬至
 長二丈三尺六寸春秋分長九尺五寸一分
 哈什 北極髙四十四度八分距京師偏西三十三
 度 夏至晝長六十一刻七分夜長三十四刻八
[022-44a]
 分冬至晝長三十四刻八分夜長六十一刻七分
  午正日景夏至長三尺七寸七分冬至長二丈
 四尺二寸八分春秋分長九尺七寸
 裕勒都斯 北極髙四十三度十七分距京師偏西
 三十三度五十分 夏至晝長六十刻十四分夜
 長三十五刻一分冬至晝長三十五刻一分夜長
 六十刻十四分 午正日景夏至長三尺六寸冬
 至長二丈三尺二寸九分春秋分長九尺四寸二
[022-44b]
 分
 登努勒台 北極髙四十三度十三分距京師偏西
 二十九度十分 夏至晝長六十刻十二分夜長
 三十五刻三分冬至晝長三十五刻三分夜長六
 十刻十二分 午正日景夏至長三尺五寸九分
 冬至長二丈三尺二寸二分春秋分長九尺四寸
 烘郭爾鄂籠圖斯庫/勒南岸 北極髙四十二度十七分距
 京師偏西三十七度四十五分 夏至晝長六十
[022-45a]
 刻六分夜長三十五刻九分冬至晝長三十五刻
 九分夜長六十刻六分 午正日景夏至長三尺
 四寸冬至長二丈二尺二寸二分春秋分長九尺
 零九分
 哈喇塔勒 北極髙四十五度四十分距京師偏西
 三十七度十分 夏至晝長六十二刻二分夜長
 三十三刻十三分冬至晝長三十三刻十三分夜
 長六十二刻二分 午正日景夏至長四尺零八
[022-45b]
 分冬至長二丈六尺二寸六分春秋分長一丈零
 二寸四分
 吹 北極髙四十三度三分距京師偏西四十一度
 二十分 夏至晝長六十刻十一分夜長三十五
 刻四分冬至晝長三十五刻四分夜長六十刻十
 一分 午正日景夏至長三尺五寸五分冬至長
 二丈三尺零四分春秋分長九尺三寸四分
 額得墨克 北極髙四十二度十分距京師偏西四
[022-46a]
 十度 夏至晝長六十刻六分夜長三十五刻九
 分冬至晝長三十五刻九分夜長六十刻六分
 午正日景夏至長三尺三寸八分冬至長二丈二
 尺一寸春秋分長九尺零六分
 塔拉斯 北極髙四十二度三十分距京師偏西四
 十二度三十分 夏至晝長六十刻八分夜長三
 十五刻七分冬至晝長三十五刻七分夜長六十
 刻八分 午正日景夏至長三尺四十五分冬至
[022-46b]
 長二丈二尺四寸四分春秋分長九尺一寸六分
 
 
 
 
 
 
欽定皇輿西域圗志卷六