KR2k0039 欽定皇輿西域圖志-清-傅恒 (master)


[020-1a]
欽定四庫全書
欽定皇輿西域圖志巻六
 晷度
 臣/等謹按古地理之書類載天文分野誠以周天
 三百六十度應大地七萬二千里憑地測天數緣
 理顯非如占驗禨祥恍忽侔揣者可比也人居地
 面有南北則北極出地有髙下而晝夜之長短因
 以不同是為南北里差人居地面有東西則見時
[020-1b]
 刻有早晚偏東一度見時應遲四分偏西一度見
 時應早四分是為東西里差測量之法在先定京
 師北極之髙四十度以定緯次定京師西距中線
 四十二度以定經由是推之自北極髙四十度至
 四十七度為西域緯度自京師偏西二十度至四
 十二度為西域經度其晝夜刻分午正日景即無
 難按次而攷
 國家戡定西陲
[020-2a]
特命推歩之臣先俊乗傳測量凖道里之逺近憑彝器
 以審求俯察仰觀弗踰銖黍既加詳於都㑹之區
 亦不遺於邉境所届此固信而可徵者矣若分野
 之法始於周禮以星分辨九州之地而不及九州
 以外其在四裔外藩即以附近分野之星牽連統
 屬如鶉首為秦分春秋時未有武威張掖酒泉敦
 煌之地也漢置為郡不過附於鶉首之次今西域
 拓地二萬餘里欲以秦屬井鬼之説統之則井鬼
[020-2b]
 之次晰之至於無可晰非通論也伏讀
御製毛晃禹貢指南詩注闡論雍州兩星之難槩伊犂
 葉爾羌諸境
睿裁超卓曠若發䝉因灼然於古来分野之説之不可
 可信既數有所窮亦理原難據未敢因仍傅㑹致
 滋岐誤爰舉極度晷景髙卑贏縮之數著於篇志
 晷度第四