KR2k0039 欽定皇輿西域圖志-清-傅恒 (master)


[004-1a]
欽定四庫全書
欽定皇輿西域圖志卷八
 疆域
 臣/等謹按古者度地分野辨服區州禹跡成經職
 方命氏申郊圻而固封守列藩鎮以周天下莫不
 賅通八埏條貫九域此地理郡國之志所由作也
 若夫大荒以外提封不及號稱四塞而西境尤廣
 夏書即叙之義僅紀流沙王制狄鞮之通未區方
[004-1b]
 域三代以降紀載日詳班范二史舊稱該洽亦不
 過臚列國之名稱凖道里之逺近其於都城亭堡
 之殊形原隰墟沙之異致罕得而詳焉唐志西域
 兼採釋氏所述稱名頗異於古列為州府僅曰羈
 縻錯壤之疆域不分領州之名號或缺揆厥所由
 豈非存駕馭之名鮮開闢之實有都䕶校尉之置
 而不能革單于之頭銜有安西北庭之𨽻而不能
 登農部之版籍是以方隅觕具圭臬難徴也歟我
[004-2a]
 朝統壹函夏式廓丕基兹復㑹逄
 盛際收凖夷之疆索輯回部之昄章其人民足以守
  耕牧之業其土宜足以昭貢賦之經爰設郡縣建
  學校與内地赤縣神州相表裏固已逺軼漢唐而
  上矣今試覧其崖畧玉闗東峙洱海西環廬帳區
  分城垣保界莫不仰流鱗集繩貫絲聯以成大一
  統之盛於是區列部以居方辨廣輪而知數首紀
  安西南北路次紀天山南北路表百餘年
[004-2b]
謨烈之長著二萬里
 聲靈之逺其歴代以來沿革故寔史傳足徵者亦隨地
  引證使首尾貫穿用資考鏡夫不履虞淵之濵不
  知日月之所届不登崑崙之頂不悟天地之無窮
  臣/等躬逢
 郅治記載
 鴻圖括兩戒於階庭鞏九州如戸闥是誠伊古以來郡
  國地理諸書所未臻之極軌也志疆域第五