KR2k0039 欽定皇輿西域圖志-清-傅恒 (master)


[082-1a]
欽定四庫全書
欽定皇輿西域圖志卷四十一
 服物
 臣/等謹按古聖王垂衣裳以治天下制器尚象以
 前民用觀繫辭所載作網罟以下十三事不惟制
 民生飲食衣服居處之宜使之咸遂其欲而且行
 旅有其資捍患有其備飬生送死有其具所以衛
 人生而周人用者薄海以内罔有弗暨而外域殊
[082-1b]
 方則規制未之或及勢限之也且夫創物固知者
 所為而述非工巧不能精且良魯縞齊紈鄭刀宋
 斤國能所擅弗可遷也故有此之所急彼或不適
 於用彼之所有此或不具其材者五方之民猶且
 衣服異宜器械異制况在荒陬遐裔乎載稽周禮
 考工記典絲典枲厥有定制攻金攻木爰垂良法
 今西域禀金行之性氣候沍寒人之擅長在乎攻
 金與皮其婦功不尚絲枲而尚織罽毯有城郭者
[082-2a]
 頗務攻木之工而弗精造車近和闐者間擅磨礲
 之技若夫書繪陶旊諸事兼之或鮮兹者疆索逺
 閎羣生咸遂舉其人之日用飲食胥被
聖天子範圍曲成之澤自今伊始冠帶文物制作精良
 固當駸駸乎日盛矣顧前此樸遫之風尚存
 未宜畧而弗考爰采其服飾器用之倫各仍本號
 用中土備物所有擬議而審定之至於古物流傳
 傳若玉盤玉圭銅㗶嚕篘之屬舊號彼中珍異當
[082-2b]
 掃穴開屯之後均得驛致
 明廷詳求端委偕兑和而列序荷
宸翰以増輝藉仰我
皇上日新永保不貴異物之至意非僅如曩代獲休屠
 金人漫侈逺畧者所可比倫萬一也因並著於編
 志服物第十七