KR2k0039 欽定皇輿西域圖志-清-傅恒 (master)


[060-1a]
欽定四庫全書
欽定皇輿西域圖志卷三十六
 學校
 臣/等謹按西域風土剛勁性桀黠樂戰闘囿於習
 尚教化不先又其地與中土隔絶流移僑寄所不
 及詩書羽籥之盛𣺌乎未有聞焉粤稽兩漢鄭吉
 班超之倫都䕶經年惟督率要約是務一二屯田
 郵政外修明化導事弗暇為若有唐貞觀開元間
[060-1b]
 分裂四鎮廣置羈縻州府大都虚立名號風教雖
 通地實未歸版籍間或希風慕義時遣子弟入侍
 入學而上國之衣冠禮樂卒無由移置絶徼以大
 耀於光明此學校之制宜為紀外域者所罕詳也
 我
聖朝化洽西濛宏開疆索農耕其野商出其途招徠生
 息民多秀良巴爾庫勒烏魯木齊諸境喁喁向風
 或附進額於安西三縣或開義熟於迪化寕邉二
[060-2a]
 㕔固已人思振奮矣爰於建置州郡之始興學育
 才以彰
 盛治璘㻞炳蔚千古一時於焉仰数仞之
 宫牆秩兩丁之彛典溢生徒於膠序儲選造於閭閻
 居斯土者咸雍容焉束帶結髪以佇為
 國華有殊榮也已抑又思凖回舊俗其記載文字竹
 木筆旁行之素與内地不侔而英敏秀出之姿天
 禀未嘗或絀且回民之舊居中土者薰習變化徃
[060-2b]
 徃逰鄉校登賢書亦所在多有兹際武功告成文
 教遐被之餘於商民流寓子弟有造者栽培樂育
 以為之倡將俾傾心内靣之侣耳目濡染嵗月漸
 摩潜移黙率鼓鐘於倫之比且遍西域而同歸也
 豈不休哉志學校第十三