KR2m0014 欽定續文獻通考-清-嵇璜 (WYG)


[038-1a]
欽定四庫全書
欽定續文獻通考卷三十八
 選舉考
 孝亷
宋理宗景定元年七月詔舉孝亷
 詔曰孝為百行之先亷為四維之一三代以上風俗
 淳而孝亷之名冺迨漢始詔以此舉士當時二千石
 不舉孝以不敬論不察亷則免其嚴且重如此我國
[038-1b]
 家以孝治天下以亷察吏治科雖不常設固有不待
 舉而勸者比年以來澆風汙習瀾倒莫迴朕甚憫焉
 然念良心所藴誰獨無此特為善者無所勸不善者
 莫之懲表厲之道未至焉爾今嘉與宇内之士同歸
 於善舉孝亷如漢法夫孝亷一本也好貨財則不得
 為孝哇母食則不得為亷以菽水為樂者行必不汙
 以氷蘖自持者親必不辱詔下之日凡吾帥守監司
 令長采公論攷實行各疏其事以名聞朕將尊顯之
[038-2a]
 以為臣子之勸
金初西北路明安人温徳亨鄂囉補以孝行擢為䕶衛
世宗大定十三年四月以有司言授洛州孝子劉政太
子掌飲丞
章宗明昌三年三月命宰臣録用孝義之人
 時賜棣州孝子劉瑜錦州孝子劉慶祐絹粟旌其門
 閭復其身因問宰臣從來孝義之人曾官使者幾何
 左丞完顔守貞以世宗時劉政對且言若軰多淳質
[038-2b]
 不及事帝曰豈必盡然孝義之人素行已備稍可用
 即當用之後雖有希覬作偽者然偽為孝義猶不失
 為善其檢勘前後所申有可用者具以聞八月有司
 奏寧海州文登縣王震孝行以嘗業進士并試其文
 特賜同進士出身仍注教職一等職任十一月尚書
 省奏益都府舉王樞事親至孝兼博學善書特賜同
 進士出身附王澤榜
元成宗大徳九年六月詔孝子順孫堪從政者量才任
[038-3a]

 臣/等謹按遼金元俱無孝亷科故遼事全闕金元
 則僅以舉孝事附載其舉亷自詳舉官門
明太祖洪武六年二月詔舉孝亷及孝弟力田之士
 時肅寧劉敏舉孝亷累官至刑部侍郎連山麥至徳
 舉孝弟力田至工部尚書淶水李徳成舉洪武十九
 年孝亷至陜西布政使東陽李希明舉二十九年孝
 亷至江西叅政權刑部尚書其外又有以孝行旌擢
[038-3b]
 者洪武中浦江鄭湜擢左參議江寧周琬擢兵科給
 事中華亭沈徳四擢太常贊禮郎又李徳擢應天府
 尹李好誠聶士舉擢㕘政成祖時金吾右衛總旗張
 法保掖縣張信武寧張仲賢並尚寶丞仁宗時徐州
 權謹拜文華殿大學士世宗時道州楊成章授國子
 學録
二十六年九月命舉孝弟敦行者
 時以東宫闕官命羣臣舉孝弟敦行者乃徵浦江鄭
[038-4a]
 氏王氏兩家子弟年三十以上者悉赴京擢鄭濟王
 懃為春坊左右庶子
仁宗洪熈元年八月時宣宗/已即位詔民間有行已亷正才堪
撫字者見任官具實録舉奏互見舉/官門
愍帝崇禎九年詔舉孝亷
 吏部言孝亷之舉祖宗朝皆偶一行之未有定制今
 宜通行直省加意物色果有孝亷懷才抱徳經明行
 修之士由司道以達巡按覆核疏聞騐試録用從之
[038-4b]
 臣/等謹按明太祖詔舉孝弟力田之士又令府州
 縣正官以禮遣孝亷士至京師往往待以不次其
 後遇國家覃恩海内輒以詔書從事有司以孝行
 上禮部請旌者歲不下十數人實録所載莫可殫
 述而顯擢者槩未之聞矣若夫察亷之令自太祖
 懲元季之弊重繩貪吏寘之嚴典一時守令畏法
 率多潔己愛民而朝廷亦必視其治行之殿最為
 黜陟别詳考課門嘉隆以後資格既重甲科縣令
[038-5a]
 往往以卓異被徵梯取臺省遂為成例是未可與
 孝亷之制同年而語也
 
 
 
 
 
 
[038-5b]
 
 
 
 
 
 
 
欽定續文獻通考卷三十八