KR3f0008 古今律歷考-明-邢雲路 (WYG)


[047-1a]
欽定四庫全書
 古今律厯考卷四十七  明 邢雲路 撰
  厯法十二
   厯法
刻漏詳推/ 授時/
元史論晝夜刻日出為晝日入為夜晝夜一周共為百
刻以十二辰分之毎辰得八刻三分刻之一無間南北
所在皆同晝短則夜長夜短則晝長此自然之理也春
[047-1b]
秋二分日當赤道出入晝夜正等各五十刻自春分以
及夏至日入赤道内去極浸近夜短而晝長自秋分以
及冬至日出赤道外去極浸逺晝短而夜長以地中揆
之長不過六十刻短不過四十刻地中以南夏至去日
出入之所為逺其長有不及六十刻者冬至去日出入
之所為近其短有不止四十刻者地中以北夏至去日
出入之所為近其長有不止六十刻者冬至去日出入
之所為逺其短有不及四十刻者今京師冬至日出辰
[047-2a]
初二刻日入申正二刻故晝刻三十八夜刻六十二夏
至日出寅正二刻日入戌初二刻故晝刻六十二夜刻
三十八蓋地有南北極有高下日出入有早晏所以不
同耳今授時厯晝夜刻一以京師為正其各所實測高
下俱各不同
 四海測驗凡二十七所東極髙麗西至滇地/南踰朱崖北盡鐵勒
南海北極出地一十五度夏至景在表南長一尺一寸
六分晝五十四刻夜四十六刻
[047-2b]
衡嶽北極出地二十五度夏至日在表端無景晝五十
六刻夜四十四刻
嶽臺北極出地三十五度夏至晷景長一尺四寸八分
晝六十刻夜四十刻
和林北極出地四十五度夏至晷景長三尺二寸四分
晝六十四刻夜三十六刻
鐵勒北極出地五十五度夏至晷景長五尺一分書七
十刻夜三十刻
[047-3a]
北海北極出地六十五度夏至晷景長六尺七寸八分
晝八十二刻夜一十八刻
大都北極出地四十度太强夏至晷景長一丈一尺七
寸晝六十二刻夜三十八刻
上都北極出地四十三度少
北京北極出地四十二度强
益都北極出地三十七度少
登州北極出地三十八度少
[047-3b]
高麗北極出地三十八度少
西京北極出地四十度少
太原北極出地三十八度少
安西府北極出地三十四度半强
興元北極出地三十三度半强
成都北極出地三十一度半强
西涼州北極出地四十度强
東平北極出地三十五度太
[047-4a]
大名北極出地三十六度
南京北極出地三十四度太强
河南府陽城北極出地三十四度太弱
揚州北極出地三十三度
鄂州北極出地三十一度半
吉州北極出地二十六度半
雷州北極出地二十度太
瓊州北極出地一十九度太
[047-4b]
授時大都實測日出入并晝夜漏刻大都即今順天觀
𧰼臺
[047-5a]


[047-6a]


[047-7a]


[047-8a]


[047-9a]


[047-10a]


[047-11a]


[047-12a]


[047-13a]


[047-14a]


[047-15a]


[047-16a]
 
 
厯家測晷準諸漏刻而晷漏則隨地勢南北辰極高下
為異元人都燕其授時厯七曜出沒之早晚四時晝夜
之永短皆準大都為筭今我朝之順天府即元大都也
今欽天監所用推步厯術皆元大都測驗之法也國初
都金陵故大統厯日出入之時刻及晝夜之消長自南
京測驗改從南京晷漏夏至晝冬至夜皆五十九刻冬
[047-16b]
至晝夏至夜皆四十一刻若元大都授時晷漏則夏至
晝冬至夜皆六十二刻冬至晝夏至夜皆三十八刻較
之南京相差三刻有竒以此推步七政何以相符今欽
天監推日月五星厯率諸術悉因元大都所測舊法而
乃獨用金陵晷漏則余不知其可也且元統改厯之時
従南監觀象臺測驗日晷則扵日晷改之其扵七政諸
法率悉仍其舊兩相牴牾又何惑乎後之人以北術步
南漏貿貿焉莫知所適從也則昏迷扵天象統實俑之
[047-17a]

 
 
 
 
 
 
 
[047-17b]
 
 
 
 
 
 
 
 古今律厯考卷四十七