KR2k0072 欽定河源紀略-清-紀昀 (WYG)


[036-1a]
 欽定四庫全書
 河源紀畧
 紀事
  臣/等謹案河源出於西域道里遼夐疆圉殊絶自
  古以來聲教不通夏書始言即叙王制不盡流沙
  降及後世或使命偶至或貢獻甫通傳聞所及史
  臣述以為據從未有混一疆土能實有其地而著
  之版圖者故張騫所窮疑焉無據劉元鼎篤什所
[036-1b]
  見詡為真源良由厯代以來囿於方隅隔於險阻
  虚存統率之名初無疆理之實無惑乎地志之所
  載闕焉未備也我
 朝統一區夏式廓丕基開闢疆宇千古未有
聖祖仁皇帝削平西蔵即遣使詳考西南徼外山川
世宗憲皇帝平定青海伊古吐谷渾党項羌戎雜處之地
  悉𨽻版圖
 皇上蕩平西域拓地二萬餘里凡準囘全部昔時所謂
[036-2a]
 都䕶羈縻僅存其名者今皆列戍開屯建城設鎮
 藩籬中土備列提封於是乎崑崙勝蹟蔥嶺靈源
 蒲昌星宿之竒觀紫山雪嶺之全壤大河隠見周
 迴蟠折萬餘里莫不近攝環中朗如眉列兹者
命使所至河瀆効靈更於曩跡未經之地創覩天池星
 石之竒煌煌
睿製光耀寰區臣/等禀承
聖訓得以詳考今古傳之無窮夫仰
[036-2b]
聖神之謨烈以表疆索之隆規極地域之廣輪以誌源
 流之靈蹟
三朝耆定大業豐功括兩戒於階庭攬八埏如戸闥誌
 河源者必備紀
武功所疆理區圉所并包以詳著實有其地量測不爽
 之由所謂真源呈露昭晰萬古而無疑也其厯代
 舊事諸史所載亦附著於篇援古證今益以昭中
 外一統之盛焉