KR2k0072 欽定河源紀略-清-紀昀 (WYG)


[003-1a]
御製河源簡明語
予既為河源詩並按語既讀宋史河渠志有文命輯河
源紀畧有諭兹以體大物博考今證古不無費辭雖彼
此細勘事則明恐毫釐稍差義乃紊兹為簡明之語庶因
提要而便覽葢河源究以張騫所探蒲昌海鹽澤及漢
武所定昆侖為是雖山海水經注皆畧具其説山海經劉
歆稱伯益所著本無所據水經注則桑欽酈道元皆張騫
後人實祖其説而廣之以致于煩文且昆侖在回部原
[003-1b]
出玉也獨未明揭伏流至青海于阿勒坦噶達素之天
池而出耳厯唐宋以至元乃有鄂敦淖爾為河源之語
鄂敦為蒙古語漢語即星宿海也彼時雖未考至天池
而中國之河源實由此頗見梗概矣溯伏流以至蒲昌海鹽澤
非河源而何星宿海亦鹽澤之伏流至青海而出為清水黄
河挾之以流始為微淡後為純黄是二水本一源至中
國出地為二色而終歸于一若夫曲折纖細則見近所
為詩文及紀畧之書獨叙其簡明崖畧如此