KR2k0072 欽定河源紀略-清-紀昀 (WYG)


[011-1a]
欽定四庫全書
 河源紀畧卷四
 列表一
 河源分合伏見表一自發源至合流處喀什噶爾/源二千七百里葉爾羌源二
  千一百里和闐/源一千一百里
[011-2a]


[011-3a]


[011-4a]


[011-5a]


[011-6a]
 
 
 
 
 
 
  按漢書言河有二源今攷喀什噶爾河葉爾羌
  河皆出蔥嶺和闐河自南來合謹列大河正源
[011-6b]
  為第一格左右來㑹諸水為第二格凡諸水伏
  流者據圖審勢可以定其歸墟其有隔一隔二
  隔三隔四來㑹者則依其遞注之次第分格斜
  排俾各相連屬以便省覽
 河源分合伏見表二自合流至羅布淖/爾一千六百里
[011-7a]


[011-8a]


[011-9a]


[011-10a]


[011-11a]
  按大河合流東行其北境會合諸源最為盛大
  如阿克蘇河庫車河海都河皆源逺流長支渠
  交貫南境則沙山延亘可見之水不過十之一
  二概從闕疑以昭矜慎