KR2k0072 欽定河源紀略-清-紀昀 (WYG)


[001-1a]
  乾隆四十七年七月十四日内閣奉
 上諭今年春間豫省青龍崗漫口合龍未就遣大學士
 阿桂之子乾清門侍衛阿彌達前往青海務窮河源
 告祭
 河神事竣復命並據按定南針繪圖具説呈覽據奏星
 宿海西南有一河名阿勒坦郭勒䝉古語阿勒坦即
 黄金郭勒即河也此河實係黄河上源其水色黄迴
 旋三百餘里穿入星宿海自此合流至貴徳堡水色
[001-1b]
 全黄始名黄河又阿勒坦郭勒之西有巨石高數丈
 名阿勒坦噶達素齊老蒙古語噶達素北極星也齊
 老石也其崖壁黄赤色壁上為天池池中流泉噴涌
 釃為百道皆作金色入阿勒坦郭勒則真黄河之上
 源也其所奏河源頗為明晰從前康熈四十三年
皇祖命侍衛拉錫等往窮河源其時伊等但窮至星宿海
 即指為河源自彼回程復奏而未窮至阿勒坦郭勒
 之黄水尤未窮至阿勒坦噶達素齊老之真源是以
[001-2a]
皇祖所降諭㫖并
幾暇格物編星宿海一條亦但就拉錫等所奏以鄂敦他
 臘為河源也今既考詢明確較前更加詳晰因賦河
 源詩一篇敘述原委又因漢書河出昆侖之語考之
 於今昆侖當在回部中回部諸水皆東注蒲昌海即
 鹽澤也鹽澤之水入地伏流至青海始出而大河之
 水獨黄非昆侖之水伏地至此出而挾星宿海諸水
 為河瀆而何濟水三伏三見此亦一證因於河源詩
[001-2b]
 後復加按語為之决疑傳正嗣檢閲宋史河渠志有
 云河繞昆侖之南折而東復繞昆侖之北諸語夫昆
 侖大山也河安能繞其南又繞其北此不待辯而知
 其誣且昆侖在回部離此萬里誰能移此為青海之
 河源既又細閲康熈年間拉錫所具圖於貴徳之西
 有三支河名昆都倫乃悟昆都倫者䝉古語謂横也
 横即支河之謂此元時舊名謂有三横河入於河葢
 䝉古以横為昆都倫即回部所謂昆侖山者亦係横
[001-3a]
 嶺而修書者不解其故遂牽青海之昆都倫河為回
 部之昆侖山耳既解其疑不可不詳誌因復著讀宋
 史河渠志一篇兹更檢元史地理志有河源附錄一
 卷内稱漢使張騫道西域見二水交流發葱嶺滙鹽
 澤伏流千里至積石而再出其所言與朕蒲昌海即
 鹽澤之水入地伏流意頗合可見古人考證已有先
 得我心者按史記大宛傳云于闐之西水皆西流注
 西海其東水東流注鹽澤潛行地下其南則河源出
[001-3b]
 焉河注中國漢書西域傳于闐國條下所引亦同而
 説未詳盡張騫既至蒲昌海則或越過星宿海直至
 回部地方或回至星宿海而未尋至阿勒坦郭勒等
 處當日還奏必有奏牘或繪圖陳獻而司馬遷班固
 紀載弗為備詳始末僅以數語了事致後人無從考
 証此作史者之畧也然則武帝紀所云昆侖為河源
 本不悮特未詳伏流而出青海之阿勒坦噶達素而
 經星宿海為河源耳至元世祖時遣使窮河源亦但
[001-4a]
 言至青海之星宿海見有泉百餘泓便指謂河源而
 不言其上有阿勒坦噶逹素之黄水又上有蒲昌海
 之伏流則仍屬得半而止朕從前為熱河考即言河
 源自葱嶺以東之和闐葉爾𦍑諸水瀦為蒲昌海即
 鹽澤蒙古語謂之羅布淖爾伏流地中復出為星宿
 海云云今覆閱史記漢書所記河源為之究極原委
 則張騫所窮正與今所考訂相合又豈可沒其探本
 討源之實乎所有兩漢迄今自正史以及各家河源
[001-4b]
 辨証諸書允宜通行校閲訂是正訛編輯河源紀畧
 一書著四庫舘總裁督同總纂等悉心纂辦將御製
 河源詩文冠於卷端凡蒙古地名人名譯對漢音者
 均照改定正史詳晰校正無訛頒布刋刻並録入四
 庫全書以昭傳信特諭欽此