KR2k0072 欽定河源紀略-清-紀昀 (WYG)


[009-1a]


[009-2a]


[009-3a]
 漢書河源圖說
 西域自漢武帝時通於中國張騫始發其端厥後
 開置四郡設都䕶輪臺渠犁皆置田卒則大河所
 注咸在節制之中班史言南北有大山中央有河
 河水兩源一出蔥嶺一出于闐東注蒲昌海其水
 亭居冬夏不增減皆以為潛行地下南出積石山
 為中國河其言信而有徵特其時山南山北諸地
 中隔西羌非版圖之所𨽻故疏畧而不詳耳自唐
[009-3b]
 以来誤指西海境山為昆侖反以史記漢書所稱
 西域河道詆為非是則舛繆甚矣臣/等恭繹
諭㫖閲史記漢書所紀河源張騫所窮正與今所考訂相
 合豈可沒其探本討源之實
聖謨洋洋洵千古史家折衷之定論謹尋史記漢書所
 載繪漢書河源圖山川國域盡用當時舊目而證
 以今日地名以互資考覽其上源下流之未能賅
 備則仍其舊文以不沒其實焉
[009-4a]


[009-5a]


[009-6a]
 水經注河源圖說
 漢以後記山水者推水經注其敘河源雜考山海
 經釋氏𫝊兩漢書薈萃錯綜以證明其說亦云博
 矣乃首言崑崙虚去嵩髙五萬里髙萬一千里或
 未免𫝊聞不實又阿耨達山六水其雅魯藏布一
 源𣺌無可考至所敘河水出歧沙谷分二源南源
 合和闐河注牢蘭海似即今葉爾羌水北河合枝
 水姑墨川水龜兹川水敦薨水注泑澤似即今喀
[009-6b]
 什噶爾及北山諸水其㑹合之先後與今水道亦
 不甚相符至稱南河又東右㑹阿耨達大水計當
 在塔里木大河之南方則似和闐河外别有水自
 且末國流入又理之不可信者矣然其分别經枝
 摹寫情狀自蔥嶺至泑澤敘述詳晰宛如繢畫而
 蒲昌隠淪之𣲖與今沙道暗合兹循其曲折繪水
 經注河源圖自西域源至青海源斷限以河州入
 塞而止水道之與今不合者亦並存之以資考訂
[009-7a]
 焉
[009-8a]


[009-9a]


[009-10a]
 唐劉元鼎所見河源圖說
 唐穆宗時劉元鼎使吐蕃還言河源出紫山亦名
 悶摩黎山直大羊同國三山中髙四下河源其間
 距長安五千里即崑崙也河源東北直莫賀延磧
 尾幾五百里今考元鼎所見葢經履河湟溯洪濟
 梁為磧石軍地在今河州之北自北西南二千里
 又三百里至紫山正直今之鄂敦他臘所云三山
 中髙四下者當即巴顔哈拉阿林巴爾布哈阿林
[009-10b]
 阿克塔齊沁阿林而莫賀延磧尾北自沙州南入
 吐谷渾亦與今沙道伏流之實相應然則元鼎所
 言固與李靖侯君集覽觀積石河源者初不相逺
 惟其以紫山為崑崙則考之未審耳今按據唐書
 繪元鼎所見河源圖以並存其是非焉
[009-11a]


[009-12a]


[009-13a]
 元使所窮河源圖説
 元潘昂霄從篤什之弟濶濶出聞河源之說撰河
 源志始火敦腦兒至大同路而止朱思本又從八
 里吉思家得梵字圖書以華文譯之繪圖著說自
 火敦腦兒至潼闗而止其說已與昂霄所志互有
 不同元史地理志附錄因二家之說著為定論以
 後言河源者仍之今考其說實多乖誤即如火敦
 腦兒之當為鄂敦他臘騰乞里塔之當為騰格里
[009-13b]
 塔拉譯言譌舛已有不勝糾正者至其稱大雪山
 為崑崙唐述山為禹貢積石力斥班史西域河源
 為非是則囿於所見附㑹乖離殊不足以昭定論
 也昂霄志大雪山南只㑹二水一為納鄰哈納一
 為乞兒馬出二水之合流葢不如朱思本圖黄河
 折北流處又有鵬拶河來㑹其說與今之三昆都
 倫河較合而思本所載大河自合懷里火秃河之
 後凡有數折由東北流而正北而西北而又正北
[009-14a]
 而正東其說亦與今日圖經不符至於信青海之
 伏流疑崑崙之正脈星宿海以西即為窮探所不
 到洵哉大河靈跡必待
聖代而顯著也今附繪元代舊圖以河州貴徳堡為㫁
 限至元史舊文譯音訛舛皆應繙改唯以舊地新
 名互資對勘圖中並存原文庶幾疎密相形足以
 見今古之得失焉