KR2k0072 欽定河源紀略-清-紀昀 (WYG)


[013-1a]
欽定四庫全書
 河源紀畧卷六
 列表三
  河源星度表
[013-2a]


[013-3a]


[013-4a]


[013-5a]


[013-6a]


[013-7a]


[013-8a]


[013-9a]


[013-10a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[013-10b]
 
  按流沙以外亘古未入圖經故諸史所述道里之
  數率恍惚難據
 國家戡定西陲
命使測量始能地鏡天璣毫釐不爽謹遵
欽定輿圖以其星為緯自南山大源至北山支源得十
  一度以中星偏西為經自蔥嶺西源至貴徳堡入
  邊得三十一度共計南北二千二百里東西六千
[013-11a]
  二百里其有重山綿亘名目不殊如蔥嶺巴彦
  哈拉山諸處則僅載總名以省繁衍