KR2k0072 欽定河源紀略-清-紀昀 (WYG)


[020-1a]
欽定四庫全書
 河源紀畧卷十二
 質實四
河水自羅布淖爾伏流一千五百里東南至阿勒坦噶
達素齊老流出為阿勒坦郭勒是為河水伏流重出之
真源
 阿勒坦噶達素齊老蒙古語阿勒坦黄金也噶達素/北極星也齊老石也巨石亭亭
 獨立崖壁皆土/作黄赤色故名山脈自錫津烏蘭托羅海注見/前卷分支
[020-1b]
 東南來蜿蜒屈曲為巴彦哈拉得里奔巴為納穆齊
 圖山為巴彦哈拉西倫山為音得爾圖錫勒圖山為
 竒爾薩托羅海皆沙磧斷處西南境山延亘千里以
 屬於巴彦哈拉嶺諸山注並/見前卷諸山北境水皆當大河
 伏流之孔道見前卷巴彦哈拉嶺之麓為阿勒坦噶
 達素齊老靈源濬發伏流始出巨石高數丈亭亭獨
 立崖壁皆土作黄赤色壁上有天池流水歕涌釃為
 百道皆作黄金色東南流注為阿勒坦郭勒䝉古語/郭勒河
[020-2a]
 也河水黄如/金色故名實黄河之真源也噶達素齊老水東流
 㣲屈而南至古爾班䝉衮托羅海蒙古語古爾班三/也䝉衮謂銀也托
 羅海頭也峯頭色/白如銀者三故名有烏哈峯蒙古語/山名泉水東北流來
 注之又東有拉母托羅海䝉古語拉母即喇嘛番僧/也山頭舊有喇嘛居之故
 名/水自南西拉薩山西番語拉薩佛地也/山上有佛祠故名水自北來
 注又東有齊黒淖爾蒙古語/池水名水正南流屈曲來注之
 合而轉東北流屈曲共三百里會鄂敦他臘蒙古語/鄂敦星
 宿也他臘即塔拉平甸也有平甸廣二百餘/里泉眼衆多燦如星宿故名即星宿海也諸水噶
[020-2b]
 達素齊老極三十五度西二十度四分
 謹案流沙以外古所未通故禹貢導河不言積石
 以上固由古文簡畧亦以昄章所限勢不能詳也
 我
皇上神武奮揚削平月&KR1208天山兩道始𨽻職方竪亥所
 經益疆勒版是以
欽定輿圖載有噶達素齊老阿勒坦郭勒之名方隅道
 里亦約畧相合然以噶達素齊老自為一山以阿
[020-3a]
 勒坦郭勒自為一水兩不相屬尚未言及此山此
 水即黄河伏流重出之源葢西域戡定之初奉
命履勘者惟主於測驗星度絜量地形與篤什之奉使
 探尋其事各異故但列山川之目而未嘗求索河
 源司編録者又限於聞見但知鄂敦他臘即元使
 所窮之星宿海不能更溯而上故河源之説圖中
 亦未註明實為疎畧迨今日
特頒虎節秩祀
[020-3b]
 河宗叶契合符乃彰靈蹟仰見
聖天子綜理萬端愈推愈宻無一事不窮核其真雖神
 禹濬川未窺斯奥無論張騫以下矣至故侍郎齊
 召南作水道提綱徒見輿圖所載有阿勒坦郭勒
 在鄂敦他臘之上有噶達素齊老山在阿勒坦郭
 勒之旁遂沿襲舊訛加以臆測仍執唐劉元鼎之
 記以巴顔喀拉山為崑崙影響依稀近似而實誤
 使真源所在轉湮晦不彰知耳食之訛不如目睹
[020-4a]
 之審矣今恭禀
聖裁考驗阿彌達親見之圖具述其實以補輿圖之所
 未註併以正齊召南書考核未精之失焉
河水東北流三百里有泉數百泓錯列如星宿為鄂敦
他臘
 鄂敦他臘縱廣三百里衆泉沮洳自地湧出其東北
 境山為阿克塔齊沁䝉古語阿克塔騸馬也沁/牧馬人也地堪游牧故名山為
 烏蘭得錫山䝉古語烏蘭紅色也得錫即特/什盤石也地有盤石紅色故名為布古
[020-4b]
 濟魯肯山䝉古語謂布古鹿也濟魯肯心/也山居羣峯之中多鹿故名為巴爾布
 哈山注見/前卷為馬尼圖山蒙古語馬尼咒文也如意之/謂舊刻咒文於石上故名
 有一水長八十里流入鄂敦他臘其南境山為灰福
 爾巴彦哈拉嶺䝉古語灰福爾山名/巴彦哈拉見前卷為灰布通庫扎
 哈蘓拉羅海山䝉古語/山名有一水合二支東北流一百
 里入鄂敦他臘又南為都爾伯津山注見/前卷哈喇阿答
 爾罕山蒙古語哈喇黒色/阿答爾罕山名巴彦和碩山蒙古語巴彦/富厚也和碩
 喙也山喙/髙大故名其東南為庫庫昂阿水䝉古語地名/庫庫青也為古
[020-5a]
 爾昂阿水䝉古語/地名俱出大山之麓來注之阿勒坦郭
 勒流入其中挾諸泉源自西南而東北又東行黄色
 㣲淡鄂敦他臘南北長東西狹極三十四度五分西
 十九度至六分
 按鄂敦他臘諸山自巴彦哈喇山東行其北支莫
 大於阿克塔齊沁山東北支莫大於巴爾布哈山
 土人以此三山崇峻俱呼為枯爾坤山即昆侖之
 轉音也厯代窮源之使以鄂敦他臘為河源而經
[020-5b]
 𫝊紀載並以河發源處為昆侖因擇附近諸山之
 髙且大者即以昆侖名之積乆相𫝊莫知其誤臣
 等恭禀
聖謨伏推枯爾坤所以得名之故並於三山仍其舊名
 而辨正之如此
河水東南流一百三十里為扎凌淖爾
 扎凌淖爾西番語扎凌即扎楞黎明之象池水/上承星宿海水光澹沱如之故名當星
 宿海之東杭布拉克嶺蒙古語山名布拉克/泉也山有泉故名之南其
[020-6a]
 東南為古爾班寧古爾托羅海䝉古語山名/有三峯故名齊罕托
 羅海蒙古語/山名特墨圖庫特勒山䝉古語特墨駝也圖/有也庫特勒山坡也
 山坡有石/如駝故名業克錫里克山䝉古語/山名有水皆流入淖爾
 其西南即古爾昂阿水亦名庫克阿滿蒙古語庫克/青色也阿滿
 山口也山口/石青故名淖爾東西長百里南北廣四十里極三
 十五度西十九度
河水東南流折而南五十里為鄂凌淖爾
 河自扎凌淖爾東南流出有灰福爾巴彦哈拉嶺水
[020-6b]
 自西來百二十里會一水自南山來一水自灰胡爾
 巴彦哈拉山䝉古語灰胡爾山名/也巴彦哈拉見前北麓瀦為池西北
 曲曲流百五十里三水合北流來注之又東行入鄂
 凌淖爾西番鄂凌即鄂楞晨/光也水光似之故名其南有古爾班察爾穆
 山䝉古語山名/有三峯故名有鄂羅庫水蒙古語/水名自東來會合流
 西北八十里入淖爾其北為西拉烏楚爾山䝉古語/山名
 淖爾東西一百里南北八十里極三十四度八分西
 十八度六分河水自東北方流出
[020-7a]
河水東流五十里至值爾吉巴南折而東南百四十里
會庫蘭水
 值爾吉巴山䝉古語/山名在西勒珠爾格塔拉蒙古語地/名塔拉謂
 平甸/也之南其北隔嶺即柴達木水分支會為東西兩
 淖爾者也見前卷河水過此折東南流其南有一淖
 爾水相望不入河其又南有淖爾水相去二十里東
 流入河水其北為都穆達噶順水䝉古語都穆達謂/中道也噶順苦水
 也水在諸水/之中故名河水又東行有特們胡珠嶺水來注之
[020-7b]
 又稍東有查哈噶順水䝉古語/水名來注之又東有三水
 出阿拉克沙爾山蒙古語阿拉克斑駁之色沙/爾犗牛也山色似之故名合為
 鄂羅歸淖爾䝉古語鄂羅歸羊腸也水流/盤曲似之又瀦為池故名北流來注
 之又東有哈爾吉嶺䝉古語哈爾吉碎石/也山多碎石故名水三源合
 流來注之其西有庫蘭水䝉古語/水名發源平地中為淖
 爾西流轉北六十里又東會南來一淖爾水又東流
 八十里來注之庫蘭水會河水處極三十四度五分
 西十七度八分
[020-8a]
河水南流二百六十里會哈拉水諸水
 河水南流三十里有額得凌特得凌爾水䝉古語水/名衆水散
 漫之/謂來會其水泉源數十泓亦如星宿中有淖爾諸
 水環之流出三十里東入河又南有沙克水蒙古語/沙克水
 急流/也二水自西來注之有哈爾吉水䝉古語碎石也/水多碎石故名
 合二源自東北來注之又南有托輝哈達山䝉古語/托輝謂
 臂哈達山峯也/峯形灣曲故名西境水並來注之有瑪穆恭托恩嶺
 水蒙古語/山名名哈拉水䝉古語/黒水也自西來注之哈拉水會
[020-8b]
 處極三十三度九分西十七度五分
河水又東南二百四十里會西拉水諸水
 河水折而東稍南有沙爾水二源䝉古語沙爾犗牛/也水濵有此故名
 出托輝哈達山東麓自北來注之其南有胡胡水蒙/古
 語胡胡即庫/庫青色也流八十里來注之有哈拉水有巴特瑪
 濟魯肯山水䝉古語巴特瑪蓮花也濟魯肯心/也山峯如蓮花地居其中故名有塔
 哈爾瑪克水䝉古語塔哈爾瑪克草名/其地多此故以名其水焉二水相去各
 三十里自南來注之又稍北有一水自北山來注之
[020-9a]
 有烏淊水蒙古語烏淊乳牛也/濵河宜畜牧故名自南來注之又折而
 東南有西拉水䝉古語/水名自南山流百里來注之西拉
 水會處極三十三度七分西十七度二分
河水又東南六十里折東北二百四十里經阿木柰瑪
勒占木遜山南麓合三昆都倫水
 河水折東北轉南有二水自北來注之又南有巴爾
 呼水䝉古語巴爾呼逺望瀰漫/之象濵河多瘴霧故名自南來注之折東北
 經綽通錫伯境䝉古語綽通凖噶爾部人名錫/伯壁壘也舊于此築壘故名又經
[020-9b]
 卓作克阡通拉山䝉古語/山名北有公策旺多爾濟境蒙/古
 語人名分編旗地居/此即以名其地也水自北來注之又經一大山為
 阿木柰瑪勒占木遜山西番語阿木柰古也瑪勒謂/大黄河上之山占木遜海也
 以古時黄河經由河/水至此大滙故名巍峩蟠踞積雪不消即古大積
 石山元史誤指為昆侖者也河水行其南有一水自
 山中西流來注之其南有得特昆都倫水䝉古語昆/都倫横也
 得特上也黄河自西來有三支/河横入之此為第一故名出究爾古拉嶺蒙古名/語山
 之北曲曲流二百六十里來注之又東有都木達都
[020-10a]
 昆都倫水䝉古語都木達都謂中/道也昆都倫第二河也出納克多木拉山
 西番語納克多木拉樹木/叢生之謂山多林木故名曲曲西北流三百里來注
 之又東北至烏蘭莽察多渾境䝉古語多渾渡口也/莽察渡名烏蘭紅色
 也/有道喇昆都倫水蒙古語道喇下也/昆都倫第三河也出那楚山䝉/古
 語那楚謂有水處/山中有泉故名北流百餘里轉而西經哈喇淖爾
 䝉古語黒/水池也南又經濟克什克特伊淖爾蒙古語濟克/什克特伊憎
 之之詞淖爾/水劣故名南行二百四十里折而北五十里有泉
 水數十名鄂爾庫舍里水䝉古語地名即/以名其水也自東來注
[020-10b]
 又三十里折而西北入河水三水相距各百里阿木
 柰瑪勒占木遜山極三十四度三分西十五度至十
 六度三昆都倫源處得特極三十度二分西十四度
 七分都木達都極三十二度三分西十四度道喇極
 三十三度四分西十三度四分會處極三十四度至
 四分西十五度至四分
 按阿木柰瑪勒占木遜山亦稱大雪山即禹貢導
 河之積石漢以後所稱河水重源發於積石者葢
[020-11a]
 上循禹貢經文約指青海境中大山以包舉河源
 之畧未為誤也自宋元史稱為亦耳麻不莫剌譯
 言騰乞里塔而誤以為昆侖乖舛殊甚伏讀
御製讀宋史河渠志文細閲康熈年間拉錫所具圖於
 貴徳之西有三支河其名昆都倫乃恍然大悟昆
 都倫者䝉古語謂横也横即支河之謂葢元時之
 舊名謂有三横河入於河而修書者不觧其故遂
 闌入回部之昆侖山以證漢武之事耳千古名實
[020-11b]
 混淆之弊得以洞悉其非從此正名核實昆侖自
 在西域大山確為積石臣等禀承紀載不勝積翳
 一空之慶云