KR2k0072 欽定河源紀略-清-紀昀 (WYG)


[004-1a]
河源紀畧凢例
 一從來叙述河源率多失實葢由於未經其地故附
 㑹𫝊聞今恭逢
神武耆定而聞見乃真又仰荷
聖訓昭垂而異同乃决實為千古未有之盛謹㳟錄
御製詩文為全書綱領併恭録此次欽奉
諭㫖弁冕簡端以誌縁起且以見是非折𠂻纂録諸臣/
 悉禀
[004-1b]
睿裁
 一水道委曲非繪畫不明但輟耕録所載舊圖疎舛
 殊甚今擬按
欽定西域圖志先列地圖一切開方分度務與測驗相
 符然後以河流所逕依道里方向繪入以揭全書
 之眉目其今地名擬用硃書古地名擬用墨書刻
 本内古地名加用圓圈以示分别庶使舊説之得
 失開卷釐然
[004-2a]
 一水道曼衍縱横雖頗紛雜該以分合伏見四例足
 括大凢既繪圖以盡其詳更當立表以提其要今
 擬以河之分合伏見列為第一格以來㑹之水為
 第二格其隔一隔二隔三隔四來㑹者以次分格
 使旁行斜上綱目相牽檢圖檢書尤易明其端緒
 一河之源流今所勘騐悉有確據與訛𫝊影射者迥
 殊必須叙述詳明始足祛疑𫝊信今擬立質實一
 門兼仿桑經酈注之例以河所流逕標其地名方
[004-2b]
 隅為綱而詳列其道里形勢為目務使曲折咸備
 使讀者有若目經
 一古來考訂河源舛謬者十之七八其確有典據者
 亦偶逢十之二三未可槩為屛棄今擬立證古一
 門凢史漢以下迄於萬斯同胡渭諸書苟有一說
 可采者悉仿張鳯桂勝桂故之例標列原文而以
 今所實驗加案互證於下其某地即今某地亦一
 一申明
[004-3a]
 一羣言淆亂最易熒聽儒者株守舊聞尤多拘執必
 須詳為駁正始真妄分明今擬立辯訛一門凢舊
 説紕繆者亦標列原文逐條各加案語紏正其失
 庶諸家纂述可一一知其虚誣
 一
聖朝削平西域崑崙月&KR1208悉𨽻版圖為開闢以來所未
 睹凢大河流逕之地或撻伐所經由或部族所聚
 處或沿波列戍或夾岸開屯均足為考鏡地理之
[004-3b]
 資今擬立紀事一門以著實有其地得以詳核之
 由其前代軼事確有可據者亦附見焉
 一酈道元注水經並博引遺文旁徴古蹟既資叅考
 亦廣見聞今擬立雜録一門凢諸書所載西域山
 川物產古蹟遺蹤在河流所經之地者悉分條臚
 載以備旁稽其傳訛傅㑹之詞亦附加訂正
 一劉知㡬作史通深明斷限此書既以河源為名則
 圖表及以上五門應均以在西域者為斷至流入
[004-4a]
 秦隴以後厯代遷徙之蹟自有治河各書詳晰記
 載無待贅陳
 一譯語𫝊訛最為舛互河源所逕多有介在藩部聲
 音文字尤錯雜難稽今所用地名一以
欽定西域同文志為凖或三合四合之字亦一一遵録
 不用古來假借失真之音其志中所譯名義係何
 語即一一註於句下併可訂古籍音譯之訛