KR2k0072 欽定河源紀略-清-紀昀 (WYG)


[002-1a]
御製河源詩
惟嶽曰有五惟瀆曰有四四瀆河居一宏功賛
天地金隄䕶九曲邇年每有事戊戌年儀封十六堡决/口庚子年睢寧之郭家
渡考城之張家油房掣溜均在南岸昨/辛丑秋儀封青龍岡漫口則在北岸瓠子計己竭
靈源致䖍祭因遣侍衛往豫省青龍岡漫工因屢次合/龍未就於本年二月内命大
學士阿桂之子乾清門侍衛阿彌逹前往務窮河源告奏/祭 河神事竣復命並據按定南針繪圖具說呈覽所
星宿海情形有舊圖未備之處星宿海蒙古語鄂敦淖/爾鄂敦即星宿淖爾即海也星宿海有泉千百涌出俱
緑水惟西南一河名阿勒坦郭勒蒙古語阿勒坦即黄/金郭勒即河也此河實係黄河上源其水色黄從東南
[002-1b]
流更折而西北回旋三百餘里穿入星宿海因㑹諸緑/水黄色㣲淡自此合流東下屈曲千七百餘里至貴徳
堡抉沙激浪水色全黄始名黄河向以星宿海諸泉為/河源雖未窮至阿勒坦郭勒之上源而河由星宿海以
行謂之源亦不/致大相逕庭云窮源命必至歸來新圖呈舊圖稱未備
舊云星宿海便即河源是叶/蒙古語鄂敦鄂敦星宿謂
此固非差訛然河其南寄因更向西行溯洄川益䆳色
赤作黄金别流無敢厠詢以蒙古名曰阿勒字兩字作/一 讀後仿
此/坦郭勒叶/勒/坦謂黄金郭勒則河義更西得巨石
詢蒙古名字阿勒/坦噶逹素北極星名意阿勒坦郭/勒之西有
[002-2a]
巨石高數丈亭亭獨立名阿勒坦噶逹素齊老阿勒坦/噶逹素蒙古語北極星也齊老石也惟此一石峰其崖
壁乃土作黄赤色更無草木壁上為天池池中流泉噴/湧釃為百道皆作金色入阿勒坦郭勒實黄河真源也
司水見道經不約今古契再上則赤壁壁端天池積叶/
釃泉作金色真源信無二山土胥金色更無林木翳東
南流折北屈注三百里叶/穿星宿海東色微淡以易東
至貴徳堡遂作純黄色叶/向稱星宿源亦未大差致
集林云有人未書/其名見婦浣紗異張騫支機石更述荆楚
記或到星宿海傅㑹傳竒偽統
[002-2b]
天一所生軒圖㫖早示考訂誌其詳惟籲
安瀾賜
 按班固漢書張騫傳天子使窮河源其山多玉石采
 來天子按古圖書名河所出山曰昆侖云而固賛又
 謂騫使大夏之後窮河源惡覩所謂昆侖者乎故言
 九州山川尚書近之於是鄧展遂謂河源出於積石
 是皆拘墟未見顔色之言葢千古以上中國以外記
 載己舛言語不通而欲定其確實何異北轅適越考
[002-3a]
 元史始有星宿海之名而以為河源元蒙古也鄂敦
 即星宿彼時訛譯為火敦則漢人不通蒙古語耳此
 為近之今則更溯以上遂得真源然昆侖之語亦不
 為無因葢昆侖在今回部中回部諸水皆東注蒲昌
 海即鹽澤也鹽澤之水皆入地伏流至青海始出則
 星宿海諸水皆是也而大河之源獨黄色為靈異更
 在星宿海之上非昆侖之水伏地至此以出而挾星
 宿海諸水為河瀆而何濟水三伏三見此亦一證矣
[002-3b]
 獨漢書所云采玉則因昆侖出玉未免牽就詢之阿
 彌逹則稱河源皆土山無石無石安能有玉夫非精
 通蒙古語及漢書更問之親履其地之人率欲定此
 事體大而地逺理博之事不亦甚難乎於甚難而得
 决疑傳正亦一大快也