KR4h0159 粵西詩載-清-汪森 (master)


[000-1a]
 欽定四庫全書   集部八


 粤西詩載    總集類


 粤西文載    總集類


 粤西叢載    總集類


 提要


 等謹案粤西詩載二十五卷粤西文載七
十五卷粤西叢載三十卷


 國朝汪森撰森嘉興人官廣西桂林府通判其在
[000-1b]
粤時以廣西志缺畧殊甚考据難資因取厯
代詩文之有闗典故者詳捜博採歸田後復
借朱彛尊家藏書薈萃訂補共成詩載二十
四巻附詞一卷文載七十五巻又以纖小諸
類不獲入文者更輯為叢載三十卷其蒐採
殊見廣備中間如録謝朓詩悮為晉人又唐
鄭愚蔡京授嶺南節度使二制本文苑英華
所引玉堂遺範之文初無撰人姓名乃訛玉
[000-2a]
堂為王堂此類亦頗有舛誤然其體例明整
所録碑版題咏之作多志乗所未備其文載
中所分山川城郭官署學校書院宫室橋梁
祠廟軍功平蠻諸子目皆取其事之絶有闗
係者故所收于形勢扼塞控置得失興廢利
弊諸大端紀録尤詳洵能得其要領以視曹
學佺全蜀藝文志贍富不及而謹嚴殆為勝
之至叢載分為二十目所録雖頗近瑣碎而
[000-2b]
遺文軼事有禆考証者悉已採輯無遺于一
方文獻亦有可藉以徴信者焉乾隆四十四
年四月恭校上


 總纂官紀昀陸錫熊孫士毅


 總 校 官陸 費 墀