KR1a0041 大易粹言-宋-方聞一 (master)


[053-1a]
欽定四庫全書
 大易粹言卷五十三   宋 方聞一 編
艮下/巽上
 伊川先生曰漸序卦艮者止也物不可以終止故受
 之以漸漸者進也止必有進屈伸消息之理也止之
 所生亦進也所反亦進也漸所以次艮也進以序為
 漸今人以緩進為漸進以序不越次所以緩也為卦
 上巽下艮山上有木木之髙而因山其髙一有/而字有因
[053-1b]
 也其髙有因乃其進有序也所以為漸也易/傳
漸女歸吉利貞
 伊川先生曰以卦才兼漸義而言也乾坤之變為巽
 艮巽艮重而為漸在漸體而言中二父交也由二爻
 之交然後男女各得正位初終二爻雖不當位亦陽
 上隂下得尊卑之正男女各得其正亦得位也與歸
 妹正相對女之歸能如是之正川吉也天下之事進
 必以一作/有漸者莫如女歸臣之進於朝人之進於事
[053-2a]
 固當有序不以其序一作/漸則陵節犯義凶咎隨之然
 以義之輕重亷恥之道女之從人最為大也故以女
 歸為義且男女萬事之先也一有利/貞字諸卦多有利貞
 而所施或不同有渉不正之疑而為之戒者有其事
 必貞乃得宜者有言所以利者以其有貞也所謂渉
 不正之疑而為之戒者損之九二是也處隂居說故
 戒以宜貞也有其事必貞乃得宜者大畜是也言所
 畜利於貞也有言所以利者以其有貞者漸是也言
[053-2b]
 女歸之所以吉利於如此貞正也蓋其固有非設戒
 也漸之義宜能亨而不云亨者蓋亨者通達之義非
 漸進之義也易/傳
 横渠先生曰漸者天地之施交女歸吉進得位皆指
 六四施一作/始易說
 白雲郭氏曰漸之進不速而不已也天地之道進皆
 有漸況人乎舉人道而言之則進之漸者无若女之
 歸也女歸不以漸則奔也漸則為歸速則為奔故女
[053-3a]
 歸以漸為吉也凡天下之進如女歸之漸无不吉也
 利貞者女歸之道正也固守之无不利矣然聖人制
 昏禮有納采問名納吉納徴請期之節其禮為尤備
 是以知其漸也鴻之進也有于干于磐于木于陸之
 漸豈不猶女歸之禮乎故卦辭言女歸而爻明鴻漸
 其義一也伊川曰諸卦多言利貞而所施或不同有
 渉不正之疑而為之戒者損之九二是也處隂居說
 故戒以宜貞也有其事貞乃得其宜者大畜是也言
[053-3b]
 所畜利於貞也有言所以利者以其有貞漸是也言
 女歸之所以吉而利者以如此貞也易/說
彖曰漸之進也女歸吉也進得位徃有功也進以正可
以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也
 伊川先生曰如漸之義而進乃女歸之吉也謂正而
 有漸也女歸為大耳它進亦然○漸進之時而隂陽
 各得正位進而有功也四復由上進而得正位三離
 下而為上遂得正位亦為進得位之義一有是徃而/有功也六字
[053-4a]
 ○以正道而進可以正邦國至於天下也凡進於事
 進於徳進於位莫不皆當以正也○上云進得位徃
 有功也統言隂陽得位是以進而有功復云其位剛
 得中也所謂位者五以剛陽中正得尊位也諸爻之
 得正亦可謂之得位矣然未若五之得尊位故特言
 之○内艮止外巽順止為安静之象巽為和順之義
 人之進也若以欲心之動則躁而不得其漸故有困
 窮在漸之義内止静而外巽順故其進動不有一无/有字
[053-4b]
 困窮也並易/傳
 白雲郭氏曰彖言漸之進如女之歸則吉所以明卦
 辭也蓋世俗多失漸進之道獨女歸有漸存焉耳進
 得位者先明女歸之漸而後言人之進也凡人之進
 以漸得位則徃有功蓋其進銳者其退必速是以无
 功也進既以漸又能以正則可以正邦所謂不能正
 其身如正人何也凡進以漸者必不失正進不以漸
 而失正者多矣故孔子於漸進之時又并進以正而
[053-5a]
 言之也其位剛得中者言五之徳也止而巽動不窮
 者言漸以止巽而動是以其進不窮也易/說
象曰山上有木漸君子以居賢徳善俗
 伊川先生曰山上有木其髙有因漸之義也君子觀
 漸之象以居賢善之徳化美於風俗人之進於賢徳
 必有其漸習而後能安非可陵節而遽至也在已且
 然教化之於人不以漸其能入乎移風易俗非一朝
 一夕所能成故善俗必以漸也易/傳
[053-5b]
 横渠先生曰居可久之徳難從无徴之徳君子不以
 責人君子以賢徳自居不强率人待其心囬故善俗
 自然一作不可推行无/徵難從之徳易說
 白雲郭氏曰合抱之木生於毫末則木之生未甞不
 以漸也有山之髙而木生焉故其髙无窮猶漸之進
 其進有道故亦不窮也進之道何如止而巽是也先
 有所止不為妄進巽而入之則有漸矣居賢徳先有
 所止也善俗巽而入之也徳非一日可成也俗非一
[053-6a]
 日可善也居賢徳善俗又漸之義也居賢徳而後善
 俗蓋先自治而後治人彖所謂進以正可以正邦之
 道也易以巽主風教故此言善俗易/說
初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无
咎也
 伊川先生曰漸諸爻皆取鴻象鴻之為物至有時而
 羣有序不失其時序乃為漸也干水湄水鳥止於水
 之湄水至近也其進可謂漸矣行而以時乃所謂漸
[053-6b]
 漸一无/漸字進不失漸得其宜矣六居初至下也隂之才
 至弱也而上无應援以此而進常情之所憂也君子
 則深識逺照知義理之所安時事之所宜處之不宜
 小人幼子唯能見已然之事從衆人之一有/所字知非能
 燭理也故危懼而有言蓋不知在下所以有進也用
 柔所以不躁也无應所以能漸也於義自无咎也若
 漸之初而用剛急進則失漸之義不能進而有咎必
 矣○雖小子以為危厲在義理實无咎也並易/傳
[053-7a]
 横渠先生曰鴻為水鳥漸進之始出至于干鴻鵠之
 志非小子所量見其出陸爭欲危之且疑其所處之非
 君子信已而行義无咎也易/說
 白雲郭氏曰易以象言之則一卦一爻之内天地萬
 物无不具焉聖人或取諸身或取諸物獨能舉其一
 以明之耳理不能盡也如艮則取諸身漸則取諸鴻
 非艮之象不在物而漸之象不在人也故卦言女歸
 彖言進位爻言鴻漸互相發明无嫌於不同也世之
[053-7b]
 論象者率拘於說卦已言之象其所不言者不能明
 也況六十四卦之象古人未甞明言之且震為龍而
 乾稱龍乾為馬而坤稱馬坤為牛而離稱牛皆非說
 卦之象八卦无鴻而漸稱鴻故知易之取象天地萬
 物无不具聖人亦不能盡言姑舉八卦之略使後世
 知所謂象者如此貴夫觸類而長之也鴻漸于干者
 鴻水烏也干水涯也言進之漸未逺於水也君子能
 安於漸也小子細人也志務速進故以漸為厲危之
[053-8a]
 而有言是不知在漸之初未能逺進者其於君子之
 義无咎也何危之有易/說
六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也
 伊川先生曰二居中得正上應於五進之安裕者也
 但居漸故進不速磐石之安平者江河之濵所有象
 進之安自干之磐又漸進也二與九五之君以中正
 之道相應其進之安固平易莫加焉故其飲食和樂
 衎衎然吉可知也○爻辭以其進之安平故取飲食
[053-8b]
 和樂為言夫子恐後人之未喻又釋之云中正君子
 遇中正之主漸進于上將行其道以及天下所謂飲
 食衎衎謂其得志和樂不謂空飽飲一无/飲字食而已素
 空也並易/傳
 横渠先生曰衎衎和樂貌飲食和樂不徒飽而已言
 獲志之多也易/說
 白雲郭氏曰磐石之可安者自干而磐已獲安矣飲
 食衎衎蓋君臣相遇安而和樂也與詩所謂嘉賔式
[053-9a]
 燕以衎同意漸進之道見於得君之禄安樂飲食雖
 小子亦无危厲之言是以吉也不素飽者不素餐之
 謂也伊川曰不素飽者君子漸進于上將行其道以
 及天下豈徒空飽飲食而已乎而王輔嗣謂本无禄
 養進而得之其為歡樂願莫先焉孔氏因之曰素故
 也故无禄養今日得之故願莫先也觀此益見伊川
 先生造次不忘於道二子所養如此而已昔孟子謂
 樂正子曰我不意子學古之道而以餔啜也飲食之
[053-9b]
 事疑於餔啜故孔子言不素飽之義以明之而二子
 以得禄養為歡樂豈不異哉易/說
九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫
征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相
保也
 伊川先生曰平髙曰陸平原也三在下卦之上進至
 於陸也陽上進者也居漸之時志將漸進而上无應
 援當守正以俟時安處平地則一无/則字得漸之道若或
[053-10a]
 不能自守欲有所牽志有所就則失漸之道四隂在
 上而密比陽所說也三陽在下而相親隂所從也二
 爻相比而无應相比則相親而易合无應則无適而
 相求故為之戒夫陽也謂三三若不守正而與四合
 是知征而不知復征行也復反也不復謂不反顧義
 理婦謂四若以不正而合則雖孕而不育蓋非其道
 也如是則凶也三之所利在於禦寇非理一作/禮而至
 者寇也守正以閑邪所謂禦寇也不能禦寇則自失
[053-10b]
 而凶矣○夫征不復則失漸之正從欲而失正離叛
 其羣類為可醜也卦之諸爻皆无不善若獨失正是
 離其羣類婦孕不由其道所以不育也所利在禦寇
 謂以順道相保君子之與小人比也自守以正豈惟
 君子自完其己而已乎亦使小人得不䧟於非義是
 以順道相保禦止其惡故曰禦寇並易/傳
 横渠先生曰漸卦九三六四易位而居三離上卦四
 離下體故曰夫征不復婦孕不育然相與之固物莫
[053-11a]
 能間故利用禦寇也征不復者變為艮且得位也如
 六四之得桷三四非正合故曰失其道也易/說
 白雲郭氏曰初二之進也有漸而三則自任以剛其
 進欲速失漸之道是以致凶爾雅髙平曰陸自水而
 至於陸進之甚逺故有夫征不復之象進而比四不
 正之婦也故曰婦孕不育凶然九三之才有進无退
 患在失中獨用以禦寇則利也離羣醜者捨初二同
 體而進也失其道者比四之不正失漸之道也非所
[053-11b]
 謂進以正可以正邦者也順相保者禦寇所以保其
 類也初二隂柔順九三之相保也蒙之上九利禦寇
 與漸九三同義蓋它无所用獨可禦寇而已蒙之象
 言上下順者以己獨處上衆皆順之也此言順相保
 者初二順而相保而已易/說
六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽

 伊川先生曰當漸之時四以隂柔進據剛陽之上陽
[053-12a]
 剛而上進豈能安處隂柔之下故四之處非安地如
 鴻之進一作/漸于木也木漸髙矣一无/矣字而有不安之象
 鴻趾連不能握枝故不木棲桷横平之柯唯平柯之
 上乃能安處謂四之處本危或能自得安寧之道則
 无咎也如鴻之於木本不安或得平柯而處之則安
 也四居正而巽順宜无咎者也必以得失言者因得
 失以明其義也○桷者平安之處求安之道唯順與
 巽若其義順正其處卑巽何處而不安如四之順正
[053-12b]
 而巽乃得桷也並易/傳
 横渠先生曰木非鴻所居如四之易位而在上也然
 本坤之爻進而為巽故或得其桷居之可安也順巽
 則衆所與也故得所安易/說
 白雲郭氏曰六四隂柔才有不足乘九三之剛從而
 比之非所安也故有于木之象桷平衡之柯或得則
 可安矣安則无咎象言順以巽者當不安之際惟巽
 與順可得安寧故也巽權道也繫辭曰巽以行權然
[053-13a]
 六四順以巽終為无咎之爻而先言于木不安之象
 者蓋六四之象有失有得獨言其得則人將莫知其
 失而不慎始者多矣聖人雖取其善終又欲人之善
 始是以兼明其失得也易/說
九五鴻漸于陵婦三歳不孕終莫之勝吉象曰終莫之
勝吉得所願也
 伊川先生曰陵髙阜也鴻之所止最髙處也象君之
 位雖得尊位然漸之時其道之行固亦非遽與二為
[053-13b]
 正應而中正之徳同乃隔於三四三比二四比五皆
 隔其交者也未能即合故三歳不孕然中正之道有
 必亨之理不正豈能隔害之故終莫之能勝但其合
 有漸耳終得其吉也以不正而敵中正一時之為耳
 久其能勝乎○君臣以中正相交其道當行雖有間
 其間者終豈能勝哉徐必得其所願乃漸之吉也並/易
 傳/
 白雲郭氏曰陵髙阜也君之象也二五正應君臣同
[053-14a]
 中正之徳宜其吉矣然猶三歳不孕者以三四為之
 間故也四不能間五而能間二九三禦寇之才足以
 間五然君臣同徳有間終合故終莫之勝也雖九五
 之尊猶有三歳之久者亦為之以漸故也三言夫征
 不復五言婦三歳不孕以卦辭言女歸吉故以夫婦
 為言易/說
上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉象曰其羽可用為儀
吉不可亂也
[053-14b]
 伊川先生曰安定胡公以陸為逵逵雲路也謂虚空
 之中爾雅九達謂之逵逵通達无阻蔽之義上九在
 至髙之位又益上進是出乎位之外在它時則為過
 矣於漸之時居巽之極必有其序如鴻之離所止而
 飛于雲空在人則超逸乎常事之外者也進至於是
 而不失其漸賢達之髙致也故可用為儀法而吉也
 羽鴻之所用進也以其進之用況上九進之道也○
 君子之進自下而上由微而著跬歩造次莫不有序
[053-15a]
 不失其序則无所不得其吉故九雖窮髙而不失其
 吉可用為儀法者以其有序而不可亂也並易/傳
 横渠先生曰无應於下羽潔无汙且處於髙故曰漸
 陸易/說
 白雲郭氏曰先人言陸當作逵逵者九達之衢雍曰
 漸進之極至是无所不通矣安與樂皆不足以盡之
 漸之六爻其辭皆聲音相恊故初則干言二則磐衎
 三則陸復育四則木桷五則陵孕勝如此則上九為
[053-15b]
 逵儀明矣其羽可用為儀者九逵之地非止十目所
 視而已通道大都人之瞻仰者衆莫不以為儀表也
 漸進之吉孰大於此羽者外見之美故人可則而象
 之也不可亂者至美外見獨異於衆人故人莫得而
 亂之也易/說
 
 
 大易粹言卷五十三