KR3j0185 說孚-明-陶宗儀 (WYG)


[069-1a]
欽定四庫全書
 說郛卷六十九上  元 陶宗儀 撰
 嵗華紀麗譜費著/
成都遊賞之盛甲於西蜀葢地大物繁而俗好娯樂凡
太守嵗時宴集騎從雜㳫車服鮮華倡優鼔吹出入擁
導四方竒技幻恠百變序進於前以從民樂嵗率有期
謂之故事及期則士女櫛比輕裘袨服扶老携幼闐道
嬉游或以坐具列于廣庭以待觀者謂之遨床而謂太
[069-1b]
守為遨頭宋朝以益州重地嘗謀帥以命宋公祁宰相
對曰蜀風奢侈祁喜遊宴恐非所宜宋朝不從卒遣之
公先奉詔修唐書因以書局自隨自成都每宴罷盥潄
闢寢門垂簾燃二椽燭媵婢夾侍和墨伸紙望之者知
公修唐書若神仙焉嘗宴於錦江偶微寒命索半臂諸
婢各送一枚公視之慮有厚薄之嫌訖不服忍冷以歸
舊俗傳誇以為談本田公况賞為成都遨樂詩二十一
章以紀其實而薛公奎亦作何處春游好詩一十章自
[069-2a]
號薛春游以從其俗且欲以易尹京之舊稱公知開府/專以嚴治
人謂之/薛出油此皆可以想承平之遺風也至清獻公為記乃
曰曩時宴會皆牙校掌之葢𣙜酤之利有餘人樂於為
役公帑歳入亡慮千萬貫有竒自新法頒行酒坊為官
所鬻牙校雖得劵錢不足自贍乃者議置成都市易務
方游觀時人情懼然減常歳之半及浣花後始開罷去
乃復朋聚游江今公使錢嵗給三萬貫常廪廩慮不足
譬之巨人以狹衾寝覆趾則露肩擁左則闕右甚可笑
[069-2b]
也今盤饌比舊從省樂優之給亦復過殺設遂廢之則
非天子所以付畀一隅恵保逺人之意而小民之鬻肴
果者但營慕供藉以為養此游宴之不可廢也觀公此
言則蜀人之貧富欣戚可以知政矣今以元日為始而
第其事
正月元日郡人曉持小綵幡遊安福寺塔粘之盈柱若
鱗次然以為厭禳懲咸平之亂也塔上燃燈梵唄交作
僧徒駢集太守詣塔前張宴晩登塔眺望焉
[069-3a]
二日出東郊早宴移忠寺舊名碑/婁院晩宴大慈寺清獻公
記云宴罷妓以新詞送茶自宋公祁始葢臨邛周之純
善為歌詞嘗作茶詞授妓首度之以奉公後因之
五日五門蠶市葢蠶叢氏始為之俗往往呼為蠶叢太
守即門外張宴
上元節放燈舊記稱唐明皇上元京師放燈燈甚盛葉
法善奏曰成都燈亦盛遂引帝至成都市酒于富春坊
此方外之言存而勿論咸通十年正月二日街坊㸃燈
[069-3b]
張樂晝夜喧闐葢大中承平之餘風由此言之則唐時
放燈不獨上元也蜀王孟昶時閒亦放燈率無定日宋
開寳二年命明年上元放燈三夜自是歳以為常十四
十五十六三日皆早宴大慈寺晩宴五門樓甲夜觀山
棚變燈其歛散之遲速惟太守意也如繁雜綺羅街道
燈火之盛以昭覺寺為最又為錢燈會會始於張公詠
葢燈夕二都監戎服分巡以察姦盜既罷故作宴以勞
焉通判主之就宣詔亭或涵虚亭舊以十七日今無定
[069-4a]
日仍就府治專以宴監司也
二十三日聖夀寺前蠶市張公詠始即寺為㑹使民鬻
農器太守先詣寺之都安王祠奠獻然後就宴舊出萬
里橋登樂俗園亭今則早宴祥符寺晩宴信相院
二十八日俗傳為保夀侯誕日出笮橋門即侯祠奠拜
次詣淨衆寺邠國社丞相祠奠拜畢事會食晩宴大智

二月二日踏青節初郡人遊賞散在四郊張公詠以為
[069-4b]
不若聚之為樂乃以是日出萬里橋為綵舫數十艘與
賔僚分乗之歌吹前導號小游江葢指浣花為大游江
也士女駢集觀者如堵晩宴於寳厯寺公為詩有曰春
游千萬家美人顔如花三三兩兩映花立飄飄似欲乗
烟霞公鐵心石腸乃賦此麗詞哉後以為故事清獻公
為記時綵舫至增數倍今不然矣八日觀街藥市早宴
大慈寺之設㕔晩宴金繩院
三月三日出北門宴學射山既罷後射弓葢張伯子以
[069-5a]
是日即此地上升巫覡賣符於道遊者佩之以宜蠶辟
災輕裾小葢照爛山阜晩宴于萬歳池亭泛舟池中九
日觀街藥市早晩宴如三月八日二十一日出大東門
宴海雲山鴻慶寺登衆春閣觀摸石葢開元二十三年
靈智禪師以是日歸寂邦人敬之入山遊禮因而成俗
山有小池士女探石其中以占求子之祥既又晩宴于
大慈寺之設㕔二十七日大西門睿聖夫人廟前蠶市
初在小市橘田公以禱雨而應移於廟前太守先詣諸
[069-5b]
廟奠拜宴于衆淨寺晩宴大智院寒食出大東門早宴
移忠院晩宴大慈寺設㕔曩時寒食太守先設酒饌於
近郊祭鬼物之無依者謂之遥享後置廣仁院以𦵏死
而無主者乃遣官臨祭之而民間上塜者各儀集於郊
外大僖二年趙公稹嘗開西樓亭榭俾士庶遊觀自是
每嵗寒食闢園張樂酒壚花市茶房食肆過于蠶市士
女從觀太守會賔僚凡浹旬此最府廷遊宴之盛近歳
自二月即開園踰月而後罷酒人利於酒息或請於府
[069-6a]
展其日月府尹亦許之
四月十九日浣花佑聖夫人誕日也太守出笮橋門至
梵安寺謁夫人祠就宴于寺之設㕔既宴登舟觀諸軍
騎射倡樂導前泝流至百花潭觀水嬉競渡官舫民船
乘流上下或幕帟水濵以事遊賞最為出郊之勝清獻
公記云往昔太守分遣使臣以酒均給遊人隨所會之
數以為斗升之節自公使限錢兹例遂罷以遠民樂太
平之盛不可遽廢以孤其心乃以隨行公使錢釀酒畀
[069-6b]
之然不逮昔日矣
五月五日宴大慈寺設㕔醫人鬻艾道人賣符朱索綵
縷長命辟災之物筒飯角黍莫不咸在
六月初伏日會監司中伏日會職官以上末伏日會府
縣官皆就江瀆廟設㕔初文潞公建設㕔以伏日為會
避暑自是以為常早宴罷泛舟池中復出就㕔晩宴觀
者臨池張飲盡日為樂趙清獻公使限錢但為初伏會
今因之
[069-7a]
七月七日晩宴大慈寺設㕔暮登寺門樓觀錦江夜市
乞巧之物皆備焉十八日大慈寺散盂蘭盆宴于寺之
設㕔宴已就華嚴閣下散
八月十五日中秋玩月舊宴于西樓望月于錦亭今宴
于大慈寺
九月九日玉局觀藥市宴監司賔僚于舊宣詔堂晩飲
于五門凡二日官為幕帟棚屋以事游觀或云有恍惚
遇仙者
[069-7b]
冬至節宴于大慈寺後一日早宴金繩寺晩宴大慈寺
清獻公記云至前一日太守領客出北門石魚橋具樽
豆觀樵已乃即天長觀晩宴葢文潞公始為之後復罷
[069-8a]
 荆楚歳時記宗懔/
正月一日是三元之日也春秋謂之端月雞鳴而起先
於庭前爆竹以辟山臊惡鬼㙔按御覽/引作山魈
 按神異經云西方山中有人焉其長尺餘一足性不
 畏人犯之則令人寒熱名曰山臊以竹著火中烞熚
 有聲而山臊驚憚𤣥黄經所謂山㺐鬼也俗人以為
 爆竹起於庭燎家國不應濫於王者
長幼悉正衣冠以次拜賀進椒栢酒飲桃湯進屠蘇酒
[069-8b]
膠牙餳下五辛盤進敷于散服却鬼丸各進一雞子造
桃板著户謂之仙木凡飲酒次第從小起
 按四民月令云過臘一日謂之小歳拜賀君親進椒
 酒從小起椒是玉衡星精服之令人身輕不老栢是
 仙藥成公子安椒華銘則曰肇惟嵗首月正元日厥
 味惟珍蠲除百疾是知小歳則用之漢朝元正則行
 之桃者五行之精厭伏邪氣制百鬼也董勛云俗有
 歳首用椒酒椒花芬香故采花以貢樽正月飲酒先
[069-9a]
 小者以小者得歳先酒賀之老者失歳故後與酒周
 處風土記曰元日造五辛盤正元日五薰鍊形五辛
 所以𤼵五藏之氣荘子所謂春月飲酒茹蔥以通五
 藏也敷于散出葛洪煉化篇方用栢子仁麻仁細辛
 乾薑附子等分為散井華水服之又方江夏劉次卿
 以正旦至市見一書生入市衆鬼悉避劉問書生曰
 子有何術以至於此書生言我本無術出之日家師
 以一丸藥綘囊裹之令以繫臂防惡氣耳於是劉就
[069-9b]
 書生借此藥至所見鬼處諸鬼悉走所以世俗行之
 其方用武都雄黄丹散二兩蠟和令調如彈丸正月
 旦令男左女右帶之周處風土記曰正旦當生吞雞
 子一枚謂之練形膠牙者盖以使其牢固不動今北
 人亦如之𤎅麻子大豆兼糖散之案練化篇云正月
 旦吞雞子赤豆七枚辟瘟氣又肘後方云旦及七日
 吞麻子小豆各二七枚消疾疫張仲景方云歳有惡
 氣中人不幸便死取大豆二七枚雞子白麻子酒吞
[069-10a]
 之然麻豆之設當起於此梁有天下不食葷荆自此
 不復食雞子以從常則
帖畫雞户上懸葦索於其上挿桃符其傍百鬼畏之
 按魏議郎董勛云今正臘旦門前作烟火桃神絞索
 松栢殺雞著門户逐疫禮也括地圖曰桃都山有大
 桃樹盤屈三千里上有金雞日照則鳴下有二神一
 名鬱一名壘并執葦索以伺不祥之鬼得則殺之應
 劭風俗通曰黄帝書稱上古之時兄弟二人曰荼與
[069-10b]
 鬱住度朔山上桃樹下簡百鬼鬼妄搰人援以葦索
 執以食虎于是縣官以臘除夕飾桃人垂葦索虎畫
 于門效前事也
又以錢貫繫杖脚廻以投糞掃上云令如願
 按録異記云有商人區明者過彭澤湖有車馬出自
 稱青洪君要明過厚禮之問何所須有人教明但乞
 如願及問以此言答青洪君甚惜如願不得已許之
 乃其婢也既而送出自爾商人或有所求如願並為
[069-11a]
 即得後至正旦如願起晚乃打如願如願走入糞中
 商人以杖打糞掃喚如願竟不還也此如願故事今
 北人正月十五日夜立于糞掃邊令人執杖打糞堆
 云云以答假痛意者亦為如願故事耳
正月七日為人日以七種菜為羮翦綵為人或鏤金薄
為人以貼屏風亦戴之頭鬢又造華勝以相遺登高賦

 按董勛問禮俗曰正月一日為雞二日為狗三日為
[069-11b]
 羊四日為豬五日為牛六日為馬七日為人正旦畫
 雞于門七日帖人於帳今一日不殺雞二日不殺狗
 三日不殺羊四日不殺豬五日不殺牛六日不殺馬
 七日不行刑亦此義也古乃磔雞今則不殺荆人於
 此日向辰門前呼牛羊雞畜令來乃置粟豆於灰散
 之宅内云以招牛馬未知所出翦綵人者人入新年
 形容改從新也華勝起於晉代見賈充李夫人典戒
 云像瑞圖金勝之形又取像西王母戴勝也舊以正
[069-12a]
 旦至七日諱食雞故歳首唯食新菜又餘日不刻牛
 馬羊狗豬之像而二日福施人雞此則未喻郭縁生
 述征記云夀張縣安仁山宋東平王鑿山頂為會人
 日望處刻銘於壁文字猶在老子云衆人熙熙如登
 春臺楚詞云目極千里傷春心則春日登臨自古為
 適但不知七日竟起何代晉代桓温㕘軍張望亦有
 正月七日登高詩近代以來南北同耳北人此日食
 煎餅於庭中作之云薰火未知所出
[069-12b]
立春之日悉翦綵為鷰戴之帖宜春二字
 按宜春二字傅咸鷰賦有其言矣賦曰四時代至敬
 逆其始彼應運於東方乃設鷰以迎至翬輕翼之岐
 岐若将飛而未起何夫人之工巧式儀形之有似御
 青書以賛時著宜春之嘉祉
正月十五日作豆糜加油膏其上以祠門户先以楊枝
挿門隨楊枝所指仍以酒脯飲食及豆粥挿箸而祭之
 按續齊諧記曰呉縣張成夜起忽見一婦人立於宅
[069-13a]
 東南角謂成曰此地是君家蠶室我即此地之神明
 年正月半宜作白粥泛膏其上以祭我當令君蠶桑
 百倍言絶而失之成如言作膏粥自此後大得蠶世
 人正月半作粥禱之加肉覆其上登屋食之呪曰登
 高糜挾鼠腦欲來不來待我三蠶老則是為蠶逐鼠
 矣石虎鄴中記正月十五日有登高之會則登高又
 非今世而然者也
其夕迎紫姑以卜将來蠶桑并占衆事
[069-13b]
 按劉敬叔異苑云紫姑本人家妾為大婦所妬正月
 十五日感激而死故世人作其形迎之呪云子胥不
 在云是其壻曹夫人已行云是其姑小姑可出於厠
 邊或豬欄邊迎之捉之覺重是神來也平原孟氏嘗
 以此日迎之遂穿屋而去自爾著以敗衣葢為此也
 洞覽云帝嚳女将死云生平好樂至正月可以見迎
 又其事也俗云溷厠之間必須静然後致紫姑雜五
 行書厠神名後帝異苑云陶侃如厠見人自云後帝
[069-14a]
 著單衣平上幘謂侃曰三年莫説貴不可言将後帝
 之靈慿此姑而言乎
正月夜多鬼鳥度家家槌&KR0451打户捩狗耳滅燈燭以禳

 按𤣥中記云此鳥名姑獲一名天地女一名隱飛鳥
 一名夜行遊女好取人女子養之有小兒之家即以
 血㸃其衣以為誌故世人名為鬼鳥荆州彌多斯言
 信矣
[069-14b]
正月木日夜蘆苣火照井厠中則百鬼走
元日至于月晦並為酺聚飲食士女泛舟或臨水宴樂
 按每月皆有弦望晦朔以正月初年時俗重以為節
 也玉燭寳典曰元日至月晦今並酺食度水士女悉
 湔裳酹酒於水湄以為度厄今世人唯晦日臨河解
 除婦人或湔裙
春分日民並種戒火草於屋上有鳥如烏先雞而鳴架
架格格民候此鳥則入田以為候
[069-15a]
社日四鄰並結綜會社牲醪為屋於樹下先祭神然後
饗其胙
 按鄭氏云百家共一社今百家所社綜即共立之社
 也
去冬節一百五日即有疾風甚雨謂之寒食禁火三日
造餳大麥粥
 據厯合在清明前二日亦有去冬至一百六日者琴
 操曰晉文公與介子綏俱亾子綏割股以啖文公文
[069-15b]
 公復國子綏獨無所得子綏作龍蛇之歌而隱文公
 求之不肯出乃燔左右木子綏抱木而死文公哀之
 令人五月五日不得舉火又周舉移書及魏武明罰
 令陸翽鄴中記並云寒食斷火起於子推琴操所云
 子綏即推也又云五月五日與今有異皆因流俗所
 傳據左傳及史記並無介子推被焚之事案周書司
 烜氏仲春以木鐸循火禁于國中注云為季春将出
 火也今寒食準節氣是仲春之末清明是三月之初
[069-16a]
 然則禁火葢周之舊制陸翽鄴中記曰寒食三日醴
 酪又煑粳米及麥為酪𢷬杏仁煑作粥玉燭寳典曰
 今人嘗為大麥粥研杏仁為酪引餳沃之孫楚祭子
 推文云千飯一盤醴酪二盂是其事也
鬭雞鏤雞子鬭雞子
 按玉燭寳典曰此節城市尤多鬭雞卵之戲左傳有
 季郈鬭雞其來遠矣古之豪家食稱畫卵今代猶染
 藍茜雜色仍加雕鏤遞相餉遺或置盤爼管子曰彫
[069-16b]
 卵然取之所以𤼵積藏散萬物張衡南都賦曰春卵
 夏筍秋韭冬菁便是補益滋味其鬭卵則莫知所出
 董仲舒書云心如宿卵為體内藏以據其剛髣髴鬭
 理也
打毬鞦韆施鈎之戲
 按劉向别録曰蹴鞠黄帝所造本兵勢也或云起於
 戰國案鞠與毬同古人蹋蹴以為戲也古今藝術圖
 云鞦韆北方山戎之戲以習輕趫者施鈎之戲以綆
[069-17a]
 作蔑䌫相罥綿亘數里鳴鼓牽之求諸外典未有前
 事公輸子遊楚為舟戰其退則鈎之進則强之名曰
 鉤强遂以時越以鈎為戲意起於此湼盤經曰鬭輪
 骨輪索其鞦韆之戲乎鞦韆亦施鈎之類也
三月三日士民並出江渚池沼間為流杯曲水之飲
 按續齊諧記晉武帝問尚書摯虞曰三日曲水其義
 何指答曰漢帝時平原徐肇以三月初生三女而三
 日俱亾一村以為怪乃相攜之水濵盥洗遂因流水
[069-17b]
 以濫觴曲水起於此帝曰若此談便非嘉事尚書郎
 束晢曰摯虞小生不足以知此臣請說其始昔周公
 卜成洛邑因流水以汎酒故逸詩云羽觴隨波流又
 秦昭王三月上已置酒河曲有金人自東而出奉水
 心劒曰令君制有西夏及秦覇諸侯乃因其處立為
 曲水二漢相沿皆為盛集帝曰善賜金十五斤左遷
 摯虞為陽城令按韓詩云唯溱與洧方洹洹兮唯士
 與女方秉蕳兮注謂今三月桃花水下以招䰟續&KR0334
[069-18a]
 祓除歳穢周禮女巫歳時祓除釁浴鄭注云今三月
 上巳水上之類司馬彪禮儀志三月三日官民并禊
 飲於東流水上彌騐此日南岳記云其山西曲水壇
 水從石上行士女臨河壇三月三日所逍遥處周處
 呉徽注呉地記則又引摯虞三女並以元巳日死故
 臨水以消災所未詳也張景陽洛褉賦則洛水之遊
 傅長虞神全文乃園池之宴孔子云暮春浴乎沂則
 水濵褉祓由來遠矣
[069-18b]
是日取鼠麴汁蜜和粉謂之龍舌䉽以厭時氣
四月中有鳥名穫穀其名自呼農人候此鳥則犂杷上

 按爾雅云鳲鳩鴶鞠郭璞云今布穀也江東呼穫穀
 崔寔正論云夏扈趣耕鋤即竊脂𤣥鳥鳴穫穀則其
 夏扈也
五月俗稱惡月多禁忌曝牀薦席及忌葢屋
 按異苑云新野庾實嘗以五月曝席忽見一小兒死
[069-19a]
 在席上俄失之其後實子遂亾或始於此或問董勛
 曰俗五月不上屋云五月人或上屋見影䰟便去勛
 答曰盖秦始皇自為之禁夏不得行漢魏未改案月
 令仲夏可以居髙明可以遠眺望可以升山陵可以
 處臺榭鄭𤣥以為順陽在上也今云不得上屋正與
 禮反敬叔云見小兒死而禁暴席何以異此乎俗人
 月諱何代無之但當矯之歸于正耳
五月五日四民並蹋百艸又有鬭百艸之戲採艾以為
[069-19b]
人懸門户上以禳毒氣
 按宗則字文度常以五月五日雞未鳴時採艾見似
 人處攬而取之用炙有騐師曠占曰歳多病則艾先
 生
是日競渡採雜藥
 按五月五日競渡俗為屈原投汨羅日傷其死故並
 命舟檝以拯之舸舟取其輕利謂之飛鳬一自以為
 水軍一自以為水馬州将及土人悉臨水而觀之邯
[069-20a]
 鄲淳曹娥碑云五月五日時迎伍君逆濤而上為水
 所淹斯又東呉之俗事在子胥不關屈平也越地傳
 云起於越王勾踐不可詳矣是日競採雜藥夏小正
 此月蓄藥以蠲除毒氣
以五綵絲繫臂名曰辟兵令人不病瘟又有條達等織
組雜物以相贈遺取鴝鵒教之語
 按仲夏繭始出婦人染練咸有作務日月星辰鳥獸
 之状文繡金縷貢獻所尊一名長命縷一名續命縷
[069-20b]
 一名辟兵繒一名五色絲一名朱索名擬甚多青赤
 白黑以為四方黄為中央襞方綴於胸前以示婦人
 計功也此月鴝鵒子毛羽新成俗好登巢取養之以
 教其語也
夏至節日食糭
 周處謂為角黍人並以新竹為筒糭練葉挿五綵繫
 臂謂為長命縷
是日取菊為灰以止小麥蠧
[069-21a]
 按干寳變化論云朽稻為蛬朽麥為蛺蝶此其騐乎
六月伏日並作湯餅名為辟惡
 按魏氏春秋何晏以伏日食湯餅取巾拭汗面色皎
 然乃知非傅粉則伏日湯餅自魏已來有之
七月七日為牽牛織女聚會之夜
 按戴徳夏小正云是月織女東向葢言星也春秋斗
 運樞云牽牛神名畧石氏星經云牽牛名天關佐助
 期云織女神名收陰史記天官書云是天帝外孫傅
[069-21b]
 𤣥擬天問云七月七日牽牛織女㑹天河此則其事
 也河鼓黄姑牽牛也皆語之轉
是夕人家婦女結綵縷穿七孔針或以金銀鍮石為針
陳𤓰菓於庭中以乞巧有喜子網於𤓰上則以為符應
 按世王傳曰竇后少小頭禿不為家人所齒七月七
 日夜人皆看織女獨不許后出有光照室為后之瑞
七月十五日僧尼道俗悉營盆供諸佛
 按盂蘭盆經云有七葉功徳並幡花歌鼓果食送之
[069-22a]
 葢由此也經云目連見其亾母在餓鬼中即鉢盛飯
 往餉其母食未入口化成火炭遂不得食目連大呌
 馳還白佛佛言汝母罪重非汝一人奈何當須十方
 衆僧威神之力至七月十五日當為七代父母厄難
 中者具百味五果以著盆中供養十方大徳佛勑衆
 僧皆為施主祝願七代父母行禪定意然後受食是
 時目連母得脫一切餓鬼之苦目連白佛未來世佛
 弟子行孝順者亦應奉盂蘭盆供養佛言大善故後
[069-22b]
 人因此廣為華飾乃至刻木割竹飴蠟翦綵模花葉
 之形極工妙之巧
八月十四日民並以朱水㸃兒頭額名為天炙以厭疾
又以錦綵為眼明囊遞相餉遺
 按述征記云八月一日作五明囊盛取百艸頭露洗
 眼令眼明也續齊諧記云𢎞農鄧紹嘗以八月旦入
 華山採藥見一童子執五綵囊承栢葉上露皆如珠
 滿囊紹問用此何為答曰赤松先生取以明目言終
[069-23a]
 便失所在今世人八月旦作眼明袋此遺象也或以
 金薄為之遞相餉焉
九月九日四民並藉野飲宴
 按杜公瞻云九月九日宴會未知起於何代然自漢
 至宋未改今北人亦重此節佩茱萸食餌飲菊花酒
 云令人長夀近代皆宴設於臺榭又續齊諧記云汝
 南桓景隨費長房遊學長房謂之曰九月九日汝南
 當有大災戹急令家人縫囊盛茱萸繫臂上登山飲
[069-23b]
 菊花酒此禍可消景如言舉家登山夕還見雞犬牛
 羊一時暴死長房聞之曰此可代也今世人九日登
 高飲酒婦人帶茱萸囊葢始於此
十月朔日黍臛俗謂之秦歳首
 未詳黍臛之義今北人此日設麻羮豆飯當為其始
 熟嘗新耳禰衡别傳云十月朝黄祖在艨艟上會設
 黍臛是也
仲冬之月采擷霜蕪菁葵等雜菜乾之並為鹹葅
[069-24a]
 有得其和者並作金釵色今南人作鹹葅以糯米𤎅
 搗為末并研胡麻汁和釀之石窄令熟葅既甜汁脆
 亦酸美其莖為金釵股醒酒所宜也
十二月八日為臘日諺言臘鼓鳴春草生村人並擊細
腰鼔戴胡頭及作金剛力士以逐疫
 按禮記云儺人所以逐厲鬼也吕氏春秋季冬紀注
 云今人臘前一日擊鼓驅疫謂之逐除晉陽秋王平
 子在荆州以軍圍逐除以闘故也𤣥中記顓頊氏三
[069-24b]
 子俱亾處人宫室善驚小兒漢世以五營千騎自端
 門傳炬送疫棄洛水中故東京賦云卒歳大儺毆除
 羣厲方相秉鉞巫覡操茢侲子萬童丹首𤣥製桃弧
 棘矢所發無臬宣城記云洪矩呉時作廬陵郡載土
 船頭逐除人就矩乞矩指船頭云無所載土耳小説
 孫興公常着戲頭與逐除人共至桓宣武家宣武覺
 其應對不凡推問乃驗也金剛力士世謂佛家之神
 案河圖玉版云天立四極有金剛力士兵長三十丈
[069-25a]
 此則其義
其日並以豚酒祭竈神
 按禮器竈者老婦之祭尊於瓶盛於盆言以瓶為罇
 盆盛饌也許慎五經異義云顓頊有子曰黎為祝融
 火正祝融為竈神姓蘇名吉利婦姓王名搏頰漢陰
 子方臘日見竈神以黄犬祭之謂為黄羊陰氏世蒙
 其福俗人競尚以此故也
歳前又為藏彄之戲
[069-25b]
 按周處風土記曰醇以告蜡竭恭敬于明祀乃有藏
 彄臘日之後叟嫗各隨其儕為藏彄分二曹以校勝
 負辛氏三秦記以為鈎弋夫人所起周處成公綏並
 作彄字藝經庾闡則作鈎字其事同也俗云此戲令
 人生離有禁忌之家則廢而不修
歳暮家家具肴簌詣宿歳之位以迎新年相聚酣飲留
宿歳飯至新年十二日則棄之街衢以為去故納新也
[069-26a]
 乾淳歳時記周宻/
 元正
朝廷元日冬至行大朝會儀則百官冠冕朝服備法駕
設黄麾仗三千三百五十人視東京已/減三之一用太常雅樂宫
架登歌太子上公親王宰執並赴紫宸殿立班進酒上
千萬歳夀上公致辭樞宻宣荅及諸國使人及諸州入
獻朝賀然後奏樂進酒賜宴此禮不能常行每歳禁中
止是以三茅鐘鳴駕興上服幞頭玉帶靴袍先詣福寜
[069-26b]
殿龍墀及聖堂炷香用臘沉/腦子次至天章閣祖宗神御殿
行酌獻禮次詣東朝奉賀復囘福寜殿受皇后太子皇
子公主貴妃至郡夫人内官大内已下賀賀畢駕始過
大慶殿御史臺閣門分引文武百僚追班稱賀大起居
十六拜致辭上夀樞宻宣荅禮畢放仗是日後苑排辦
御筵于清燕殿用挿食盤架午後修内司排辦晩筵于
慶瑞殿用烟火進市食賞燈並如元夕
 立春
[069-27a]
前一日臨安府進大春牛設之福寜殿庭及駕臨幸内
宫皆用五色絲綵杖鞭牛御藥院例取牛睛以充眼藥
餘屬直閣婆號管人/都行首掌管預造小春牛數十飾綵旛雪
栁分送殿閣巨璫各隨以金銀錢彩叚為酧是日賜百
官春旛勝宰執親王以金餘以金裹銀及羅帛為之係
文思院造進各垂于幞頭之左入謝後苑辦造春盤供
進及分賜貴邸宰臣巨璫翠縷紅絲金雞玉燕備極精
巧每盤直萬錢學士院撰進春帖子帝后貴妃夫人諸
[069-27b]
閣各有定式綘羅金縷華粲可觀臨安府亦鞭春開宴
而邸第饋遺則多效内庭焉
 元夕
禁中自去嵗九月賞菊燈之後迤𨓦試燈謂之預賞一
入新正燈火日盛皆修内司諸璫分主之競出新意年
異而歳不同往往于復古膺福清燕明華等殿張掛及
宣徳門梅堂三間臺等處臨時取㫖起立鰲山燈之品
極多見後/燈品每以蘇燈為最圏片大者徑三四尺皆五色
[069-28a]
琉璃所成山水人物花竹翎毛種種竒妙儼然着色便
面也其後福州所進則純用白玉晃耀奪目如清氷玉
壺爽徹心目近歳新安所進益竒雖圏骨悉皆琉璃所
為號無骨燈禁中嘗令作琉璃燈山其高五丈人物皆
用機關活動結大綵樓貯之又于殿堂梁棟窻戶間為
涌壁作諸色故事龍鳳噀水蜿蜒如生遂為諸燈之冠
前後設玉栅簾寳光花影不可正視仙韶内人迭奏新
曲聲聞人間殿上鋪連五色琉璃閣皆毬文戲龍百花
[069-28b]
小窻間垂小水晶簾流蘇寳帶交暎璀璨中設御座恍
然如在廣寒清虛府中也至二鼓上乘小輦幸宣徳門
觀鰲山擎輦者皆倒行以便觀賞金爐腦麝如祥雲五
色熒煌炫轉照耀天地山燈凢數千百種極其新巧怪
怪竒竒無所不有中以五色玉栅簇成皇帝萬歳四大
字其上伶官奏樂稱念口號致語其下為大露臺百藝
羣工競呈竒技内人及小黄門百餘皆巾裹翠蛾傚街
坊清樂傀儡繚繞于燈月之下既而取㫖宣喚市井舞
[069-29a]
隊及市食盤架先是京尹預擇華潔及善歌呌者謹伺
于外至是歌呼競入既經進御妃嬪内人而下亦爭買
之皆數倍得直金珠磊落有一夕而至富者宫漏既深
始宣放烟火百餘架于是樂聲四起燭影縱横而駕始
還矣大率傚宣和盛際愈加精妙特無登樓賜宴之事
人間不能詳知耳
都城自舊嵗冬孟駕囘則已有乗肩小女鼓吹舞綰者
數十隊以供貴邸豪家幕次之翫而天街茶肆漸已羅
[069-29b]
列燈毯等求售謂之燈市自此以後每夕皆然三橋等
處客邸最盛舞者往來最多每夕樓燈初上則簫鼓已
紛然自獻于下酒邊一笑所費殊不多往往至四鼓乃
還自此日盛一日姜白石有詩云燈已闌珊月氣寒舞
兒往往夜深還只因不盡婆娑意更向街心弄影看又
云南陌東城盡舞兒畫金刺繡滿羅衣也知愛惜春遊
夜舞落銀蟾不肯歸呉夢窻玉樓春云茸茸貍㡌&KR0210
額金蟬羅剪胡衫窄乗肩爭看小腰身倦態强隨閒鼓
[069-30a]
笛問稱家在城東陌欲買千金應不惜歸來困頓殢春
眠猶夢婆娑斜趂拍深得其意態也至節後漸有大隊
如四國朝傀儡杵歌之類日趨于盛其多至數十百隊
天府每夕差官㸃視各給錢酒油燭多寡有差且使之
南至昇𤾉宫支酒燭北至春風樓支錢終夕天街鼓吹
不絶都民士女羅綺如雲葢無夕不然也至五夜則京
尹乗小提轎諸舞隊次第簇擁前後連亘十餘里錦繡
填委簫鼓振作耳目不假給吏魁以大囊貯楮券凡遇
[069-30b]
小經紀人必犒數十謂之買市至有黠者以小盤貯梨
藕數片騰身迭出于稠人之中支請官錢數次者亦不
禁也李篔房詩云斜陽盡處蕩輕烟輦路東風入管絃
五夜好春隨歩暖一年明月打頭圓香塵掠粉翻羅帶
密炬籠綃鬭玉鈿人影漸稀花露冷踏歌吹度曉雲邊
京尹幕次例占市西坊繁閙之地蕡燭籸盆照耀如晝
其前列荷校囚數人大書犯由云某人為不合搶撲釵
環挨搪婦女繼而行遣一二謂之装燈其實皆三獄罪
[069-31a]
囚姑借此以警姦民分委府僚廵警風燭及命轄房使
臣等分任地方以緝姦盜三獄亦張燈建淨獄道塲多
装獄戶故事及陳列獄具邸第好事者如清河張府蒋
御藥家間設雅戲烟火花邊水際燈燭粲然遊人士女
縱觀則迎門酌酒而去又有幽坊靜巷好事之家多設
五色琉璃泡燈更自雅潔靚粧笑語望之如神仙白石
詩云沙河雲合無行處惆悵來遊路已迷却入靜坊燈
火空門門相似列蛾眉又云遊人歸後天街靜坊陌人
[069-31b]
家未閉門簾裏垂燈照樽爼坐中嬉笑覺春温或戲于
小樓以人為大影戲兒童讙呼終夕不絶此類不可遽
數也西湖諸寺惟天竺張燈最盛往往有宫禁所賜貴
璫所遺者都人好竒亦往觀焉白石詩云珠絡琉璃到
地垂鳯頭銜帶玉交枝君王不賞無人進天竺堂深夜
雨時
元夕節物婦人皆帶珠翠閙蛾玉梅雪柳菩提葉燈毬
銷金合蟬貉䄂項帕而衣多尚白葢月下所宜也游手
[069-32a]
浮浪輩則以白紙為大蟬謂之夜蛾又以棗肉炭屑為
丸繫以鐵絲然之名火楊梅節食所尚則乳糖丸子䭔
&KR0008科斗粉豉湯水晶膾韭餅及南北珍果并皂兒糕宜
利少澄沙糰子滴酥鮑螺酪麵玉消膏琥珀餳輕餳生
熟灌藕諸色瓏&KR0008蜜煎蜜裹糖𤓰蔞煎七寳薑跂十般
糖之類皆用鏤鍮装花盤架車兒簇挿飛蛾紅燈綵盝
歌呌喧闐幕次往往使之吟呌倍酧其直白石亦有詩
云貴客鈎簾看御街市中珍品一時來簾前花架無行
[069-32b]
路不得金錢不肯囘競以金盤鈿合簇飣饋遺謂之市
食合兒翠簾銷幕綘燭紗籠遍呈舞隊宻擁歌姬脆管
清吭新聲交奏戲具粉嬰鬻歌售藝者紛然而集至夜
闌則有持小燈照路拾遺者謂之掃街遺鈿墮珥往往
得之亦東都遺風也
 舞隊
 大小全棚傀儡
查查鬼查/夫   李大口一字/ 口
[069-33a]
賀豐年    長瓠歛長/頭
兎吉兎毛/大伯   吃遂
大憨兒    麤妲
麻婆子    快活三郎
黄金杏    瞎判官
快活三娘   沈承務
一臉膜    猫兒相公
洞公觜    細妲
[069-33b]
河東子    黑遂
玉缺兒    交椅
夾捧    屏風
男女竹馬   男女杵歌
大小斫刀鮑老  交衮鮑老
子弟清音   女童清音
諸國獻寳   六國朝
四國朝    穿心國入貢
[069-34a]
孫武子教女兵  遏雲社
緋緑社    蠻女
鳳阮嵇琴   撲蝴蝶
囘陽丹    大藥
瓦鼓    焦鎚架兒
喬三教    喬迎酒
喬親事    喬樂神馬明/王
喬捉蛇    喬學堂
[069-34b]
喬宅眷    喬像生
喬師娘    獨自喬
地仙    旱划船
教象    装態
村田樂    鼓板
踏蹺    撲旗
抱鑼装鬼   獅豹蠻牌
十齊郎    耍和尚
[069-35a]
劉衮    散錢行
貨郎    打嬌惜
其品甚夥不可悉數首飾衣装相矜侈靡珠翠錦綺眩
耀華麗如傀儡杵歌竹馬之類多至十餘隊十二十三
兩日國忌禁樂則有装宅眷籠燈前引珠翠盛飾少年
尾其後訶殿而來卒然遇之不辨真偽及為喬經紀人
如賣蜂糖餅小八塊風子賣字本䖍婆賣旗兒之類以
資一笑者尤多也
[069-35b]
 燈品
燈品至多蘇福為冠新安晩出精妙絶倫所謂無骨燈
者其法用絹囊貯粟為胎因之燒綴及成去粟則混然
琉璃毬也景物竒巧前無其比乂為大屏灌水轉機百
物活動趙忠惠守呉日嘗命製春雨堂五大間左為汴
京御樓右為武林燈市歌舞雜藝纎悉曲盡凢用千工
外此有魫燈則移鏤犀珀玳瑁以飾之珠子燈則以五
色珠為網下垂流蘇或為龍船鳳輦樓臺故事羊皮燈
[069-36a]
則鏃鏤精巧五色粧染如影戲之法羅帛燈之類尤多
或為百花或細眼間以紅白號萬眼羅者此種最竒外
此有五色蠟紙菩提葉若沙戲影燈馬騎人物旋轉如
飛又有深閨巧娃剪紙而成尤為精妙又有絹燈剪寫
詩詞時寓譏笑及畫人物藏頭隱語及舊京諢語戲弄
行人有貴邸嘗出新意以細竹絲為之加以綵飾疎明
可愛穆陵喜之令製百盞期限既迫勢難卒成而内苑
諸璫耻于不自已出思所以勝之遂以黄草布剪縷加
[069-36b]
之㸃染與竹無異凡兩日百盞已進御矣
 挑菜
二月一日謂之中和節唐人最重今惟作假及進單羅
御服百官服單羅公裳而已二日宫人排辦挑菜御宴
先是預備朱緑花斛下以羅帛作小卷書品目于上繫
以紅絲上植生菜薺花諸品俟宴酧樂作自中殿以次
各以金箆挑之后妃皇子貴主媫好及都知等皆有賞
無罰以次每斛十號五紅字為賞五黑字為罰上賞則
[069-37a]
成號真珠玉杯金器北珠箆環珠翠領抺次亦鋌銀酒
器冠鋜翠花段帛龍涎御扇筆墨官窑定器之類罰則
舞唱吟詩念佛飲冷水吃生薑之類用此以資戲笑王
宫貴邸亦多傚之
 進茶
仲秋上旬福建漕司進第一綱茶名北苑試新方寸小
夸進御止百夸䕶以黄羅軟盝藉以青篛裹以黄羅夾
複臣封朱印外用朱漆小匣鍍金鎻又以細竹絲織笈
[069-37b]
貯之凡數重此乃雀舌水芽所造一夸之直四十萬僅
可供數甌之啜耳或以一二賜外邸則以生線分解轉
遺好事以為竒玩茶之初進御也翰林司例有品嘗之
費皆漕司邸吏賂之間不滿欲則入&KR1069少許茗花為之
散漫而味亦漓矣禁中大慶會則用大鍍金甃以五色
韻果簇飣龍鳳謂之繡茶不過悦目亦有專其工者外
人罕知因附見于此
 賞花
[069-38a]
禁中賞花非一先期後苑及修内司分任排辦凡諸苑
亭榭花木粧㸃一新錦簾銷幕飛梭繡毬以至茵褥設
放器玩盆窠珍禽異物各務竒麗又命小璫内司列肆
關撲珠翠冠朶箆環繡段畫領花扇官窑定器孩兒戲
具閙竿龍船等物及有賣買菓木酒食餅餌蔬茹之類
莫不備具悉傚西湖景物起自梅堂賞梅芳春堂賞杏
花桃源觀桃粲錦堂金林檎照粧亭海棠蘭亭修褉至
于鍾美堂大花為極盛堂前三面皆以花石為臺三層
[069-38b]
各植名品標以象牌覆以碧幕臺後分植玉繡毬數百
株儼如鏤玉屏堂内左右各列三層雕花彩檻䕶以彩
色牡丹畫衣間列碾玉水晶金壺及大食玻璃官窑等
瓶各簪竒品如姚魏御衣黄照殿紅之類幾干朶别以
銀箔間貼大斛分種數十百窠分列四面至于梁棟窻
戶間亦以湘筒貯花鱗次簇挿何翅萬朶堂中設牡丹
紅錦地茵自中殿妃嬪以至内官各賜翠葉牡丹分枝
鋪翠牡丹御書畫扇龍涎金合之類有差下至伶官樂
[069-39a]
部應奉等人亦霑恩賜謂之隨花賞或天顔悦懌謝恩
賜予多至數次至春暮則稽古堂會瀛堂賞瓊花靜侶
亭紫笑淨香亭采蘭挑筍則春事已在綠陰芳草間矣
大抵内宴賞初坐再坐挿金盤架者謂之排當否則但
謂之進酒
 放春
蒋苑使有小圃不滿二畆而花木匼匝亭榭竒巧春時
悉以所有書畫玩器冠花器弄之物羅列滿前戲效關
[069-39b]
撲有珠翠冠僅大如錢者閙竿花籃之類悉皆鏤絲玉
金為之極其精妙且立標竿射垜及鞦韆梭門鬭雞蹴
踘諸戲事以娯遊客衣冠士女至者招邀杯酒往往過
禁烟乃已葢效禁苑具體而微者也
 社㑹
二月八日為桐川張王生辰霍山行宫朝拜極盛百戲
競集如緋緑社雜/劇齊雲社蹴/毬遏雲社唱/賺同文社耍/詞角觝
相/撲清音社清/樂錦標社射/弩錦體社花/繡英略社使/棒雄辯社
[069-40a]
小/說翠錦社行/院繪革社影/戲淨髪社梳/剃律華社吟/呌雲機社撮/弄
而七寳騰馬二會為最玉山寳帶尺璧寸珠璀璨奪目
而天驥龍媒絨韉寳轡競賞神駿好竒者至剪毛為花
草人物厨行果局窮極肴核之珍有所謂意思作者悉
以通草羅帛雕飾為樓臺故事之類飾以珠翠極其精
緻一盤至直數萬然皆浮靡無用之物不過資一玩耳
竒禽則紅鸚白雀水族則銀蟹金龜高麗華山之竒松
交廣海嶠之異卉不可縷數莫非動心駭目之觀也若
[069-40b]
三月三日殿司真武會三月二十八日東嶽生辰社會
之盛大率類此不暇贅陳
 祭掃
清明前三日為寒食節都城人家皆挿柳滿簷雖小坊
幽曲亦青青可愛大家則加棗䭅于栁上然多取之湖
隄有詩云莫把青青都折盡明朝更有出城人朝廷遣
臺臣中使宫人車馬朝響諸陵原廟薦獻用麥糕稠餳
而人家上塜者多用棗䭅薑豉南北兩山之間車馬紛
[069-41a]
然而野祭者尤多如大昭慶九曲等處婦人淡装素衣
提携兒女酒壺肴壘村店山家分餕遊息至暮則花栁
土宜隨車而歸若玉津富景御園包家山之桃關東青
門之菜市東西馬塍尼菴道院尋芳討勝極意縱遊隨
處各有買賣趕趂等人野果山花别有幽趣葢輦下驕
民無日不在春風歌舞而游手末技為尤盛也
 浴佛
四月八為佛誕日諸寺院各有浴佛會僧尼輩競以小
[069-41b]
盆貯銅像浸以糖水覆以花棚鐃鈸交迎遍往邸第富
室以小杓澆灌以求施利是日西湖作放生會舟楫盛
多略如春時小舟競賣龜魚螺蚌放生
 迎新
户部㸃撿所十三酒庫例于四月初開煮九月初開清
先是提領所呈様品嘗然後迎引至諸所𨽻官府而散
每庫各用疋布書庫名高品以長竿懸之謂之布牌以
木牀鐵擎為仙佛鬼神之類駕空飛動謂之臺閣雜劇
[069-42a]
百戲諸藝之外又為漁父習閑竹馬出獵八仙故事及
命妓家女使裹頭花巾為酒家保及有花裹五熟盤架
放生籠養等各庫争為新好庫妓之琤琤者皆珠翠盛
飾銷金紅背乗繡韉寳勒駿騎各有皂衣黄號私身數
對訶導于前羅扇衣笈浮浪閒客隨逐于後少年狎客
往往簇飣持盃争勸馬首金錢綵段霑及輿臺都人習
以為常不為怪笑所經之地高樓邃閣繡幕如雲累足
駢肩真所謂萬人海也
[069-42b]
 端午
先期學士院供帖子如春日禁中排當例用朔日謂之
端一或傳舊京亦然挿食盤架設天師艾虎意思山子
數十座五色蒲絲百草霜以大合三層飾以珠翠葵榴
艾花蜈蚣蛇蝎蜥蜴等謂之毒蟲及作糖霜韻果糖蜜
巧粽極其精巧又以大金瓶數十遍挿葵榴梔子花環
繞殿閣及分賜后妃諸閣大璫近侍翠葉五色葵榴金
絲翠扇真珠百索釵符經筒香囊軟香龍涎佩帶及紫
[069-43a]
練白葛紅蕉之類大臣貴邸均被細葛香羅蒲絲艾朶
彩團巧粽之賜而外邸節物大率效尤焉巧粽之品不
一至結為樓臺舫輅又以青羅作赤口白舌帖子與艾
人並懸門楣以為禳禬道宫法院多送佩帶符篆而市
人門首各設大盆雜植艾蒲葵花上掛五色紙錢排飣
果粽雖貧者亦然湖中是日遊舫亦盛葢迤邐炎暑晏
遊漸稀故也俗以此日為馬本命凡御廐邸第上乘悉
用五綵為鬃尾之飾竒韉寳轡充滿道途亦可觀玩也
[069-43b]
 禁中納涼
禁中避暑多御復古選徳等殿及翠寒堂納涼長松修
竹濃翠蔽日層巒竒岫靜窈縈深寒瀑飛空下注大池
可十畆池中紅白菡蓞萬柄葢園丁以瓦盎别種分列
水底時易新者庻幾美觀又置茉莉素馨建蘭麝香藤
朱槿玉桂紅蕉闍婆薝蔔等南花數百盆于廣庭鼓以
風輪清芬滿殿御笐兩旁各設金盤數十架積雪如山
紗厨後先皆懸掛伽蘭木真蠟龍涎等香珠百餘蔗漿
[069-44a]
金盌珍果玉壺初不知人間有塵暑也聞洪景盧學士
嘗賜對于翠寒堂當三伏中體粟戰慄不可乆立上問
故笑遣中貴人以北綾半臂賜之則境界可想見矣
 都人避暑
六月六日顯應觀崔府君誕辰自東都時廟食已盛是
日都人士女駢集炷香已而登舟汎湖為避暑之遊時
物則新荔枝軍庭李二果産閩奉化項里之楊梅聚景
園之秀蓮新藕蜜筒甜𤓰椒核枇杷紫菱碧芡來禽金
[069-44b]
桃蜜漬昌元梅木𤓰豆兒水荔枝膏金橘水糰麻飲芥
辣白醪涼水氷雪爽口之物關撲香囊畫扇涎花珠佩
而茉莉為最盛初出之時其價甚穹婦人簇帶多至七
挿所直數十劵不過供一餉之娯耳葢入夏則遊船不
復入裏湖多占蒲深栁密寛涼之地披襟釣水月上始
還或好事者則敞大舫設蘄簟高枕取涼櫛髪快浴惟
取適意或留宿湖心竟夕而歸
 乞巧
[069-45a]
立秋日都人戴楸葉飲秋水赤小豆七夕節物多尚果
食茜雞及泥孩兒號摩㬋羅有極精巧飾以金珠者其
直不貲併以蠟印鳬鴈水禽之類浮之水上婦人女子
夜對月穿鍼餖飣盃盤飲酒為樂謂之乞巧及以小蜘
蛛貯合内以候結網之疎宻為得巧之多少小兒女多
衣荷葉半臂手持荷葉效顰摩㬋羅大抵皆原舊俗也
七夕前修内司例進摩㬋羅十卓每卓三十枚大者至
高三尺或用象牙雕鏤或用龍涎佛手香製造悉用鏤
[069-45b]
金珠翠衣㡌金錢釵鋜佩環真珠頭鬚及手中所執戲
具皆七寳為之各䕶以五色鏤金紗厨制閫貴臣及京
府等處至有鑄金為貢者宫姬市娃冠花衣領皆以乞
巧時物為飾焉
 中元
七月十五日道家謂之中元節各有齋醮等㑹僧寺則
于此日作盂蘭盆齋而人家亦以此日祀先例用新米
新醤㝠衣時果綵叚麵棊而茹素者幾十八九屠門為
[069-46a]
之罷市焉
 中秋
禁中是夕有賞月延桂排當如倚桂閣秋暉堂碧岑皆
臨時取㫖夜深天樂直徹人間御街如絨線蜜煎香舖
皆鋪設貨物誇多競好謂之歇眼燈燭華燦竟夕乃止
此夕浙江放一㸃紅羊皮小水燈數十萬盞浮滿水面
爛如繁星有足觀者或謂此乃江神所喜非徒事觀美

[069-46b]
 觀潮
浙江之潮天下之偉觀也自既望以至十八日為最盛
方其遠出海門僅如銀線既而漸近則玉城雪嶺際天
而來大聲如雷霆震撼激射吞天沃日勢極雄豪楊誠
齋詩云海濶銀為郭江横玉繫腰者是也每歳京尹出
浙江亭教閲水軍艨艟數百分列兩岸既而盡奔騰分
合五陣之勢并有乗騎弄旗標槍舞刀于水面者如履
平地倐爾黄烟四起人物略不相覩水爆轟震聲如崩
[069-47a]
山烟消波靜則一舸無迹僅有敵舟為火所焚隨波而
逝呉兒善泅者數百皆被髪丈身手持十幅大綵旗争
先鼓勇泝迎而上出没于鯨波萬仭中騰身百變而旗
尾略不霑濕以比誇能而豪民貴宦争賞銀綵江干上
下十餘里間珠翠羅綺溢目車馬塞途飲食百物皆倍
穹常時而僦賃看幕雖席地不容閒也禁中例觀潮于
天開圖畫高臺下瞰如在指掌都民遥瞻黄繖雉扇于
九霄之上真若簫臺蓬島也
[069-47b]
 重九
禁中例于八日作重九排當于慶瑞殿分列萬菊燦然
眩眼且㸃菊燈略如元夕内人樂部亦有隨花賞如前
賞花例葢賞燈之宴權輿于此自是日盛矣或于清燕
殿綴金亭賞橙橘遇郊祀歳則罷宴都人是日飲新酒
汎茰簪菊且各以菊糕為饋以糖肉&KR1045麫雜物為之上
縷肉絲鴨餅綴以榴顆標以綵旗又作蠻王獅子于上
及麋栗為屑合以蜂蜜印花脫餅以為果餌又以蘇子
[069-48a]
微漬梅滷雜和蔗霜梨橙玉榴小顆名曰春蘭秋菊雨
後新涼則已有炒銀杏梧桐子吟呌于市矣
 開爐
是日御前供進夾羅御服臣僚服錦襖子夾公服授衣
之意也自此御爐日設火至明年二月朔止皇后殿開
爐節排當是月遣使朝陵如寒食儀都人亦出郊拜墓
用緜毬楮衣之類
 冬至
[069-48b]
朝廷大朝會慶賀排當並如元正儀而都人最重一陽
賀冬車馬皆華整鮮好五鼓已填擁雜遝于九街婦人
小兒服飾華炫往來如雲嶽祠城隍諸廟炷香者尤盛
三日之内店肆皆罷市垂簾飲博謂之做節享先則以
餛飩有冬餛飩年&KR3806飥之諺貴家求竒一器凡十餘色
謂之百味餛飩
 賞雪
禁中賞雪多御明逺樓禁中稱/楠木樓後苑進大小雪獅兒並
[069-49a]
以金鈴綵縷為飾且作雪花雪燈雪山之類及滴酥為
花及諸事件並以金盆盛進以供賞翫并造雜煎品味
如春盤餖飣羊羔兒酒以賜併于内藏庫支撥官劵數
百萬以犒諸軍及令臨安府分給貧民或皇后殿别自
支犒而貴家富室亦各以錢米犒閭里之貧者
 歳除
禁中以臘月二十四為小節夜三十日為大節夜呈女
童驅儺装六丁六甲六神之類大率如夢華所載後苑
[069-49b]
修内司各進消夜果兒以大合簇飣凡百餘種如蜜煎
珍果下至花餳箕豆以至玉杯寳器珠翠花朶犀象博
戲之具銷金斗葉諸色戲弄之物無不備具皆極小巧
又于其上作玉輅高至三四尺悉以金玉等為飾䕶以
貼金龍鳳羅罩以竒侈求勝一合之費不啻中人十家
之産止以資天顔一笑耳后妃諸閣又各進歳軸兒及
珠翠百事吉利市袋兒小様金銀器皿并隨年金錢一
百二十文旋亦分賜親王貴邸宰臣巨璫至于爆仗有
[069-50a]
為果子人物等類不一而殿司所進屏風外畫鍾馗捕
鬼之類而内藏藥線一爇連百餘不絶簫鼓迎春雞人
警唱而玉漏漸移金門已啓矣
 歳晩節物
臘月賜宰執親王三衙從官内侍省官并外閫前宰執
等臘藥係和劑局方造進及御藥院特㫖製造銀合各
一百兩以至五十兩三十兩各有差伏日賜暑藥亦同
都下自十月以來朝天門内外競售錦装新厯諸般大
[069-50b]
小門神桃符鍾馗狻猊虎頭及金綵縷花春帖旛勝之
類為市甚盛八日則寺院及人家用胡桃松子乳蕈柿
栗之類作粥謂之臘八粥醫家亦多合藥劑侑以虎頭
丹八神屠蘇貯以綘囊饋遺大家謂之臘藥至于餽歳
盤合酒檐羊腔充斥道路二十四日謂之交年祀竈用
花餳米餌及燒替代及作糖豆粥謂之口數市井迎儺
以鑼鼔遍至人家乞求利市至除夜則比屋以五色錢
紙酒果以迎送六神于門至夜蕡燭籸盆紅映霄漢爆
[069-51a]
竹鼔吹之聲喧閙徹夜謂之聒㕔小兒女終夕博戲不
寐謂之守歳又明燈牀下謂之照虚耗及貼天行帖兒
財門于楣祀先之禮則或昏或曉各有不同如飲屠蘇
百事吉膠牙餳燒木賣懵等事率多東都之遺風焉守
歳之詞雖多極難其選獨楊守齋一枝春最為近世所
稱併書于此竹爆驚春競喧闐夜起千門簫鼓流蘇帳
暖翠鼎緩騰香霧停杯未舉奈剛要送年新句應自賞
歌字清圓未誇上林鶯語從他歳窮日暮縱閒愁怎減
[069-51b]
劉郎風度屠蘇辦了迤邐栁忻梅妬宫壺未曉早驕馬
繡車盈路還又把月夕花朝自今細數
[069-52a]
 輦下歳時記闕名/
 大閱
正月户部奏大閱天下貢物於都堂其日放朝宰相與
百官皆赴户部宴㑹一時特盛開元中曽以大閲一日
貢物賜李林甫九州任土盡歸人臣之家國史書其事

 出宫女歌舞
先天初上御安福門觀燈大常作歌樂出宫女歌舞朝
[069-52b]
士能文者為踏歌聲調入雲
 鑽火
長安每歳諸陵當以寒食薦餳粥雞毬等又薦雷子車
至清明尚食内園官小兒于殿前鑽火先得火者進上
賜絹三疋金椀一口都人並在延興門看内人出城洒
掃車馬喧閙新進士則于月燈閣置打毬之宴或賜宰
臣以下酴醿酒即重釀酒也
 鬼市輦
[069-53a]
俗説務本坊西門是鬼市或風雨曛晦皆聞其喧聚之
聲秋冬夜聞賣乾柴云是枯柴精也又或中秋望夜聞
鬼吟六街皷絶行人歇九衢茫茫空有月有和者云九
衢生人何勞勞長安土盡槐根高
 踏歌
先天初上御安福門觀燈令朝士能文者為踏歌聲調
入雲
 竈燈
[069-53b]
都人至年夜請僧道看經備酒果送神帖竈馬於竈上
以酒糟抺於竈門之上謂之醉司命夜於竈裏㸃燈謂
之照虚耗
[069-54a]
 秦中歳時記李淖/
金吾杖爆前所引百司皆避爾雅云即封牛也此獸善
抵觸故彫其首於竿上加龍虎節以油囊盛之而行
進士杏園初宴謂之探花宴差少俊二人為探花使遍
遊名園若它人先拆花二使皆被罰
二月二日曲江採菜士民遊觀極盛
太和八年放牓有無名子作對曰乞兒還有大通年二
十三人椀杖全薛庶准前騎瘦馬范酇依舊葢藩氈
[069-54b]
端午前兩日東市謂之扇市車馬特盛
進士下第當年七月復獻新文求㧞解故曰槐花黄舉
子忙王維重陽應制詩曰四海方無事三秋大有年無
窮菊花節長咏栢梁篇
初冬納文書却謂之選門開人名在令史前謂之某家
百家&KR0451在判後却須粘在前謂之吏部四拗
長安四月已後自堂厨至百司厨通謂之櫻筍厨公餗
之盛常日不同
[069-55a]
歳除日進儺皆作鬼神状内二老兒儺公儺母
寒食節内僕司車與諸軍使為繩橛之戲合車轍道兩
頭打大橛張繩橛上高二尺許須𦂳榜定駕車盤轉碾
輪於繩上過不失者勝落輪繩下者輸皆装飾車牛賭
物動以千計
[069-56a]
 玉燭寳典闕名/
 正日
正月之朔是謂正日躬率妻孥潔祀祖禰
 膏粥
正月十五日作膏粥以祀門户
 酺食
元日至日晦並為酺食度水士女悉湔裳酹酒於水湄
以為度厄
[069-56b]
 畫卵
寒食城市多鬭雞卵之戲出古之豪家食稱畫卵今代
猶染藍茜加雕鏤遞相餉遺
 角黍
午日以菰葉裹黏米以象陰陽相包裹未分散又以綵
絲繫臂
 織女星
七夕設酒脯時果於庭祀河鼓織女言此二星神當會
[069-57a]
守夜者咸懐私願
 食餌
九日食餌飲菊花酒者其時黍秫並收以因黏米嘉味
觸類嘗新遂成積習
 上冬
十月曰上冬
 下元
十月十五日為下元
[069-57b]
 臘蜡
臘者祭先祖蜡者報百神同日異祭也一曰周曰蜡漢
改曰臘
[069-58a]
 四民月令崔寔/
 臘酒
十月上辛命典饋清麴釀冬酒以供臘祀臘明日謂小
歳進酒尊長修刺賀君師
 上時
四月可種黍謂之上時
 望杏
三月杏花盛可菑白沙輕土之田
[069-58b]
 冷節
齊人呼寒食為冷節
 棗糕
寒食以麵為蒸餅様團棗附之名曰棗糕
 捕蠅虎
五月五日取蠅虎杵碎拌豆豆自踴躍可以擊蠅出淮
南子
 麴丸
[069-59a]
七月七日作麴合藍丸及蜀漆丸暴經書及衣裳不蠧
 戴楸葉
京師立秋滿街賣楸葉婦女兒童皆剪成花様戴之形
製不一
 薦黍糕
冬至之日薦黍糕先薦𤣥㝠以及祖禰其進酒肴及謁
賀君師耆老如正日
 獻履襪
[069-59b]
近古婦人常以冬至日獻履襪於舅姑踐長至之義也
出女儀
[069-60a]
 千金月令孫思邈/
 賜綵
唐制立春賜三省官綵勝各有差
 宜春字
立春日貼宜春字于門
 傳柑
上元夜登樓貴戚例有黄柑相遺謂之傳柑
 祓除
[069-60b]
上巳桃花水上招䰟續&KR0334秉蘭草祓除不祥
 踏青
三月三日上踏青鞋履
 赤靈符
五月五日作赤靈符着心前辟兵
 菖蒲
端午以菖蒲或縷或屑以泛酒
 進湯餅
[069-61a]
伏日進湯餅名為辟惡
 盂蘭會
七月十五日營盆供寺為盂蘭會
 登高
重陽之日必以肴酒登高眺逺為時讌之遊賞以暢秋
志酒必採茱茰甘菊以泛之既醉而還
 拜墳
十月朔都城士庶皆出城饗墳禁中車馬朝陵如寒食
[069-61b]

 藏彄
臘日以後叟嫗各隨其儕為藏彄分為二曹以較勝負
 
 
 
 
 説郛卷六十九上
[069-62a]
欽定四庫全書
 説郛卷六十九下  元 陶宗儀 撰
 四時寳鏡闕名/
 食生菜
東晉李鄂立春日命以蘆菔芹芽為菜盤相餽貺
立春日春餅生菜號春盤
 畫雞貼户
正月一日貼畫雞户上懸葦索於其上挿符於旁百鬼
[069-62b]
畏之
 鞦韆
北方山戎至寒食為鞦韆戲以習輕趫後中國女子學

 浴佛
四月八日佛生日京師各有浴佛齋會
 五綵繒
五月五日集五綵繒謂之辟兵
[069-63a]
 採艾
五日採艾懸於户上以禳毒氣
 伏閉
永元六年初令伏閉盡日注曰伏日萬鬼行故盡日閉
不干他事
 採菊
草木方曰九月九日採菊花與茯苓松脂乆服之令人
不老
[069-63b]
 進炭
十月朔有司進煖爐炭
 享臘
漢儀季冬之月星廻嵗終陰陽已交勞農大享臘以送

[069-64a]
 歳時雜記吕原明/
 賜幡勝
正月一日造華勝相遺
 挿柳
江淮間寒食日家家折栁挿門
 競渡
杜亞節度淮南方春民為競渡戲亞欲輕駛乃髹船底
篙人衣油綵衣没水不濡
[069-64b]
 帶蒲人
端午刻菖艾為小人子或葫蘆形帶之辟邪
 蘭湯
五月五日蓄蘭為沐浴
 乞巧
七夕婦人結縷穿針以乞巧
 佩茱茰
九日採菊佩茱茰以延年
[069-65a]
 煖爐
京人十月朔沃酒乃炙臠肉於爐中團坐飲㗖謂之煖

 迎年
歳莫人家具肴蔌詣宿歳之位以迎新年閧聚酣飲
[069-66a]
 歳華紀麗卷一韓鄂/
 春
春為青陽爾雅云春為青/陽謂萬物生也雲成白鶴易説曰春有/白鶴之雲也太簇
司律正月律/管也蒼靈奉塗文選云句芒/神奉塗引道樂正習舞禮将舍/奠于先
師/也女夷鼓歌淮南子曰二月之夕女夷鼔/歌以司天和女夷者神名也風囘解凍月/令
歳適載華顔延之詩云昔辭秋未/素今已歳載華乃春也雷方出地見/易魚已上
月/令時屬酸羶日惟甲乙並出/月令帝稱太皥以木徳/王天下神曰
句芒少皥氏之子/為木官也遲遲春日/遲遲馥馥選云播芳/&KR0331之馥馥性仁事貎
[069-66b]
其性仁/其事貎味酸臭羶其味酸/其臭羶有司布農事之日天子耕藉
田之辰並見/月令食羊食麥/與羊獻雀見元/日注章臺之使以來玉臺/詩云
驛使前日發章臺傳道長安信早來/棠梨宫中燕初至葡萄館裏花正開曲江之會遄至摭/言
云唐時春放榜進士既㨗列名於慈恩寺/謂之題名大宴于曲江亭子謂之曲江會器疏以達牲
無用牝月/令蟲既昭蘇物方駘蕩駘徒改切選云春物方/駘蕩民情以欝陶春光
貎/禁伐木為其/長養獻穜稑周禮云上春王后率六宫/之夫人獻穜稑之種于王風人
雨物管子曰吾不能以春風風/人夏雨雨物吾道窮矣寅賔出/日平秩東/作蟲鱗音
角祀户祭脾月/令條風春風為條風/亦曰羊角風穀雨三月中氣也/亦曰榆莢雨
[069-67a]
惠風於媚景梁元帝纂要曰春為青春芳春陽春三春/九春天曰蒼天風曰陽風惠風暄風柔風
景曰媚景/和景韶景對韶節以芳時時曰嘉時芳時辰曰良辰嘉/辰芳辰節曰佳節華節韶節
淑/節弱草茂林草曰弱草芳草木曰文木華樹/陽林茂林芳林華林水曰緑水陽禽好鳥
鳥曰陽鳥時鳥陽禽/候鳥時禽好鳥好禽司分少皥氏以𤣥鳥為司分氏/者以其春分來秋分去也
傳曰日分道同也注/云晝夜等日月道同鷰至鴈來春分之日𤣥鳥至/後五日鴻鴈來
夜分分平/也草木動萌動/也栁三眠而盤地漢武帝苑中瑞/栁一日三起三
眠/也花五出以照人韓詩外傳云草/木之花五出也三陽革故正月三/陽生也
里共尋隋盧思道詩云聊把/一尊酒共尋千里春斗轉東而天下皆春鴈向
[069-67b]
北而嶺邊先煖鶡冠子曰斗柄東指天下皆春鴈/向北即候鴈北也此為三陽日已改
趙衰之愛日爰吹鄒衍之和風傳曰趙衰冬日之日也/夏日可畏冬日可愛燕
地有寒谷不毛鄒衍将律吹/之以召和氣而禾黍生焉詩人之黄鶯出谷詩曰出/自幽谷
遷于/喬木太守之白鹿行春後漢鄭𢎞為臨淮太守行春/有兩白鹿隨車夾轂而行
凱寄一枝之春色陸凱與范曄相善自江南寄梅一枝/詣長安與曄贈詩云折花逢驛使寄
與隴頭人江南無/所得聊贈一枝春伶倫截六管以和音吕氏春秋云黄/帝使伶倫截嶰
谷之竹斷二節間長三尺八分吹之以為十二/筩以應鳳鳴其雄有六為律其雌有六為吕也換蓂莢
而方知歳始寄梅花而已覺春來帝王世紀曰尭時瑞/草號蓂莢生于階前
[069-68a]
每朔日生一葉月半至十五葉自十六日已後日落/一葉至月終而盡落月小盡則餘一葉卷而不落
盤取露以服風服䖍曰天子孟春之月以銅盤取露水/服之云服八方之風以其被八音風吹
也/桃花和雪以靧面虞世南著史畧云北齊盧士深妻/崔林義之女有才學春日以桃花
和雪與兒靧面云取紅花取白雪與兒洗面作光悅取/白雪取紅花與兒洗面作妍華取雪白取花紅與兒洗
面作/華容花非一種簡文帝詩云綺花非/一種風絲亂百條日上三竿古詩云/日上三
竿風/露消節移陰管自符河内之灰楊泉記云𢎞農宜陽金/門山小竹為管河内葭
草為灰以候陽氣故陽管/為律陰管為吕以象鳳鳴春動陽鍾又應金門之竹異/物
論云聽五聲清濁之和然後制為鍾律律中有/黄鍾律陽鍾以乾之初九金門之竹見上注鷹化鳩
[069-68b]
而及候周禮云羅氏仲春獻鳩以養國老鄭𤣥/注取變舊為新宜以養老而助生氣也麥覆雉
以當時庾信感春賦云宜春苑中春始歸披香殿/裏作春衣苔始緑而藏魚麥纔青而覆雉氣變
東郊寒收北陸風擺而柔條未緑時熈而嫩草抽黄月/令
云迎春于東郊北陸主冬寒也文/選詩云弱草半抽黄輕條未全緑庭蘭已香澗蒲猶小/
風煖而鷰南鴈北日和而栁暗花明文選詩云葉濃和/栁宻花盡覺梅疏
蘭生未可折蒲小不堪書淮南子云女夷鼔歌以司天/和以長百榖禽獸草木燕南鴈北春女悲秋士哀知物
化/矣木鐸規時見/下土牛誡候月令云土牛示/農耕之早晩也遒人振鐸書/注
云所以振/文教也楚雀縁條陽休之春日詩云蝴蝶/映花飛楚雀縁條響璿衡運周
[069-69a]
歳星更始傳云歳在星紀而淫𤣥枵注云謂天/有十二辰歳星一年一周行運也郊麗迎
春之日時聞震蟄之雷 鳥聲千種庾子山賦云新年/鳥聲千種囀二月
楊花滿/路飛楊枝一尋張謂感春詩云梧桐/三寸葉楊栁一尋枝卦審吉凶周禮/龜人
以上春釁龜策占/兆審卦之吉凶火新榆栁周禮燧人掌火/春取榆栁之火候𤣥鳥而
祠高禖月/令歌青陽而祭天地後漢書立春日于東郊祭/青帝歌青陽舞雲翹辭曰
青陽載動/根荄已遂
 正月
改秦諱秦始皇以正月生因名政/後諱之改正字從平聲行夏時夏正建寅/為正月
[069-69b]
秋始事春秋之法書元年春正/月者所以敬始事者也象魏懸法周禮云正月/之吉始和布
令于邦國都鄙/使萬民觀之斗建寅位時祠岳鎮月令云正月之節/斗建寅之初又云
命祀岳/鎮海瀆星始運於銅渾氣微生於玉琯銅渾以應天之/星數自正月則
銅渾更始以測一年之星度又正月為/三微之月陽氣初生為微以玉為琯律中太蔟氣至
東郊謂立春之日/迎春氣也司厯候而命乎太史立春後五/日命太史
守典奉法司天日月/星辰之行又祭風師行慶惠而及彼兆人月令以/應春氣
序南㢠廻斗衡東指貯神水以効祥四時要云立春日貯/水謂之神水釀酒不
壊/養鯉魚而致富陶朱公養魚法取鯉魚三十尾以立/春後上庚日放之則生子不相食
[069-70a]
釁龜見上/注祭獺禮記云立春之日東風解凍後五日蟄/虫始振後五日魚上氷雨水之日獺祭
魚後五日鴻鴈來/後五日草木萌動雲晴方喜於鴈來沙煖更觀於獺祭
並見/上注修其封疆而端徑術月令云布農事舍東郊修封隰/疆端徑術善相丘陵阪險原
云/云修祭典耕籍田是月也天子親耕籍田命樂正習舞/修祭典命祀山林川澤犧牲無用牝
孟陽梁元帝纂要云正月為孟陽亦/曰孟春上春初春開春𤼵春獻嵗亦曰獻歳初/歳開歳肇歳
芳歳華歳首/歳獻進也日月乍逼於虛危昬曉正當於心昴正月/之候
日在虛昬昴中曉心中黄昏時昴星正當午位曉時心/星正當午位故云昏昴中曉心中日入後二刻半為昏
日未出前二/刻半為曉漢帝賜羮之候金谷園記云武帝常以正/月殺梟為羮以賜羣臣食
[069-70b]
之云使天下之人知/殺絶其惡類者也豳人于耜之時詩云三之日于耜/正月也豳土多寒
至是日/方就耕上春建寅見上/注六律調元太簇克宣於和煦四
時成歳青陽潜運於發生見/上木鐸振文彤庭習舞玉管
調音於律呂金烏㸃翼於虚危木鐸振文教也月令云/天子乃以元日祈穀于
上帝命樂正習舞玉管吹律之管也金烏日也𨇠在虚/危凡中氣前後去節十五日以明天時舉正于中也
徳惟在木月以建寅見/上雲物乍成於白鶴氣候方表於
青陽 風惟滌滌夏小正云正月啓蟄雉晨/雊時有浚風滌滌變煖也木漸欣欣
選云木欣/欣以向榮
[069-71a]
 元日
八節之端履端於始歳旦更始四序端為資始/亦云四始又云端日謂履端者也三元之
聖人考厯數以正三元此聖人知/命之術歳之元日之元時之元也開甲子於新厯沈/佺
期詩云洛陽新甲/子何日是清明發風光於上春 七十二候之初三
百六旬之首皆元/日也磔雞斬羊宋書歳朔縣官斬羊置其/頭于門又磔雞以祠之俗
說以厭厲氣裴𤣥以問河南伏君伏君曰是土氣上升/草木萌動羊囓百草雞啄五穀故磔雞斬羊以助生氣
放鳩獻雀列子曰邯鄲民以正旦朝獻鳩于簡子簡子/大悦厚賞而放之曰正旦放生示有恩也客
曰得賞競捕之不如不賞之愈也又地理志滎陽有厄/公井沛公避項羽雙鳩集井上故漢時正旦放鳩獻雀
[069-71b]
已注/于下稱崔寔之觴崔寔月令云元日進酒降神畢室家/尊卑次列于几之前各上椒酒于家
長稱觴舉夀/欣欣如也奪戴馮之席東觀漢記戴馮為侍中正旦/朝賀百僚畢㑹帝命羣臣能
説經史更相難詰義有不通輒奪其/席以益通者馮乃重坐五十餘席爆竹鑽榆事已/見上
勝華董勛問禮曰正月一日造勝華以相遺象瑞圖金/勝之形又云象西王母正月七日戴勝見武帝于
承華/殿藏糞帚捜神記云昔有商人歐明乗船過青草湖/忽遇風晦暝而逢青草湖君邀歸止家堂
宇甚麗謂歐明曰惟君所須富貴金玉等物吾當與卿/明未知所答傍有一人私語明曰君但求如願不必餘
物明依其人語湖君黙然須臾便許及出乃呼如願是/一少婢也湖君語明曰君領取至家如要物但就如願
所須皆得明至家數年遂大富後至歳旦如願起晏明/鞭之如願以頭鑚糞帚中漸没失所在明家漸貧故今
[069-72a]
人嵗旦糞帚不出户/者恐如願在其中也首祚元正王羲之月儀書云日往/月來元正首祚太簇告
辰微陽始布罄無/不宜和神養素進屠蘇俗説屠蘇乃草菴之名昔有/人居草菴之中每嵗除夜遺
閭里一藥貼令囊浸井中至元日取水置於酒樽合家/飲之不病瘟疫今人得其方而不知其人姓名但曰屠
蘇而/已燒骨&KR1633歳除夜燒骨&KR1633/為熈庭助陽氣吞雞風上記云元旦當生/吞雞子一枚謂之練
形/飲墨北齊正旦會侍中黄門郎宣詔勞諸郡上計勞/訖命遺紙陳事宜字有脱誤者呼起席書迹濫
劣者令飲墨水一升文理孟/浪者奪容刀及席亊多不録貼畫雞於朱户歳時紀云/元日貼畫
雞於户上挿符於/其中而百鬼畏之獻彩雀於彤庭孔叢子曰邯鄲人以/正旦獻雀於趙王綴
以五采/王大悦餚列辛盤觴稱椒酒桃板署門而納慶葦繩羅
[069-72b]
户以袪災辛盤見下注椒酒見上注山海經云東海度/朔山有大桃樹下有二神一曰神荼一曰欝
壘能啖百鬼故今元日設桃符於門以象/之歳時記曰設&KR1239索於門上以畏百鬼獻羔令節祈
穀嘉辰月令天子獻羔開冰先薦/寝廟又元日祈榖于上帝噀杯銷蜀郡之火災
飄雪襯荆州之木屑神仙傳曰欒巴蜀人為尚書正旦/大㑹得酒不飲向西南噀之有司
奏巴不恭謝曰臣里失火以此酒為雨救之後蜀郡奏/元日會值大火其日東北有大雨至救火雨中有酒氣
晉陶侃字士行為荆州牧勑造船官收餘木屑後元/日㑹值大雨雪庭泥於是悉著屑襯覆之朝賀無妨
爆廣庭荆楚歳時記曰山魈鬼犯/人則病惡爆竹之聲也松標高户董勛問禮/俗有歳首
酌椒酒而飲之者何也以椒性芬香/又堪作藥又挿松枝于户亦同此義律煖而池冰消玉
[069-73a]
風和而園栁綻金 盤號五辛風土記云元日食五/辛以練形以助五藏
稱萬夀崔寔元日/稱觴獻夀納慶著椒花之頌袪災獻栢葉之銘
晉書劉臻妻獻椒花頌曰旋風周囘三朝啓建青陽散/輝澄景載煥美哉虚葩爰採爰獻聖容映之永夀於萬
庾信正朝賚酒詩正朝辟惡酒新年長命杯栢葉隨銘/至椒花逐頌來流星向椀落浮螘對春開成都方救火
蜀使幾/時來應乾納祐與日同休文/選位正元陽氣和端月
朱户駢羅於仙木嵗時記元日造桃板于户謂之/仙木象欝壘之山桃百鬼所畏緑醽
㶑灔於夀杯晉咸康四年十二月丙子正旦會百/僚増賜醽緑酒人二升夀杯見上璿璣
改度日月重新王悦賀正表曰三辰改運元正啓祚又/元肅賀儀曰元正首祚璿璣改度伏惟
[069-73b]
萬夀/云云導和而應鳳應凰履端而獻鳩獻雀月令疏云正/月律中大簇
黄帝使伶倫自大夏之西崑崙之東取嶰谷之竹制為/十二管以聴鳳凰之鳴其應鳳者為律應凰者為呂鳩
雀事已/見於上蜀郡火災見/上西京水戲漢明帝使博士馬均引/東水轉百戲又正月朝
造巨獸魚龍曼延/如漢西京故事三微始布六律初調白虎通謂正月/為三微言陽氣
未著/為微稱萬夀於彤庭資百福於皇室謂元/會也受四海之圖
籍膺萬國之貢珍内撫諸夏外接百蠻文選以天子/當元會也
元放囚江淹賞士北齊書張華元字滿國為兖州刺史/獄有繫囚謂曰三元之始念卿幽閉
今給假五日足得展謁親友至期當還也果&KR0063期而至/梁典謝舉初為太學博士與兄覽預元會江淹一見並
[069-74a]
皆欽挹曰此可謂/御二龍於長途耳戲造魚龍事已/見上術呼牛馬五行書云/元日向辰
至門前呼/牛馬六畜進酒降神湔裳度厄玉燭寳典云今人元日/至晦日並為酺食士女
湔裳/度厄
 人日
一二稱雞狗六七為馬人董勛問禮俗曰正月一日為/雞二日為狗三日為羊四日
為猪五日為牛六日為馬七日為人以陰晴/為豐耗正旦畫雞於門七日鏤人於金薄菜羮花勝
嵗時記云人日以七種菜為/羮剪綵為花勝以相遺也漢帝之會承華殿西王母/頭戴花
勝以正月七日/會帝於承華殿宋王之登望仙樓見下/注竹葉酒酒/名梅花
[069-74b]
武帝女夀陽公主人日卧于含章殿下梅花落公主/額上成五出之花拂之不去皇后留之自後有梅花
粧是/也銘山魏東平王登夀張安仁山銘曰正月七日/厥日惟人策我良駟陟彼安仁出述征記
夀陽記云正月七日宋王登望仙樓會羣臣父/老集於城下令皆飲一爵文武十人拜賀上夀稽董
勛之問俗時則罔愆六七為馬人/已見上注考陳氏之見儀事乃
不忒劉臻妻陳氏進見儀曰正/月七日上人勝于人是也鏤人董勛問禮俗云人/日鏤金薄為人以
貼屏風戴於頭鬂起自晉代賈充妻李氏/夫人云俗人入新年形容改舊從新也熏天述征記/云人日
作煎餅於中/庭謂之熏天捩狗耳翦人形荆楚歳時記云人日夜多/鬼鳥過人家槌床打户捩
狗耳滅燈燭以/禳之翦形見上趙伯符七日之歡夀陽記曰趙伯符為/豫州刺史立義樓每
[069-75a]
至元日人日七日月半乃於樓上/作樂樓下男女盛飾遊看作樂薛道衡二年之歎薛/道
衡人日詩曰立春纔七日離家已/二年人歸落鴈後思發在花前飲竹葉之一觴粧梅
花之滿面並見/上注
 上元
祭户遺風荆楚歳時記云今州里風俗望日祭門户先/以栁條挿於左右門上乃以酒脯飲食豆粥
餻糜/祭之觀燈故事涅槃經云如來闍維訖收舍利罌置金/床上天人散花奏樂繞城步步燃燈滿
十三/里火樹唐蘇味道看燈詩云火樹銀花合星/橋鐵鎻開暗塵隨馬去明月逐人來燈樓唐/𤣥
宗於上陽宫建燈樓高一百五十/尺懸以珠玉微風将至鏘然成韻帝女巢成而得仙廣/陽
[069-75b]
記云南方赤帝女入山學道仙鵲以正月一/日銜柴作巢至十五日巢成後得道昇天僧徒雲集
而觀雨西域記云摩竭陁國正月十五日僧/徒俗衆雲集觀佛舍利放光雨花漢帝之建
白馬漢武帝時摩騰竺法蘭以白馬駞經至帝是日設/大祭其夜以香火焚釋道二教道經煨燼佛教宛
然帝遂建/白馬寺𤣥宗之遊凉州葉法師時與𤣥宗遊/凉州以鐵如意質酒神燈佛
崔液正月望夜遊詩神燈佛/火百輪張刻像闆形七寳装試鼓傾城禰衡被魏武/謫為鼓吏正
月半試鼔禰衡揚袍為漁陽摻撾淵淵有金石聲四坐/為之改容又古詩云九陌連燈影千門共月華傾城出
寳騎匝路/轉香車燈火千門見/上蚕桑百倍續齊諧記云呉縣張/成夜見一女立宅東
南角謂成曰此地是君蚕室我即地神明日正月半宜/作白粥泛膏於上以祭我必當令君蚕桑百倍俄失所
[069-76a]
在如其言年年大得蚕今人/作餻粥謂之粘女財是也無心玉臺詩曰去年正/月半本自無心看
古詩云漢帝窺桃核齊侯問棗/花上元應送酒來在蔡經家卜於紫姑異苑曰其/夕迎紫姑
神以卜之本人家妾為大婦所妒其日感激而死故世/人至是日作其形迎於厠云子胥不在曹姑已行小姑
可出子胥壻/也曹姑姑也祀其太乙史記樂書曰漢家祀/太乙以昏時祀到明南油西漆
梁簡文帝看燈賦云何解凍之嘉月值蓂莢之盡開草/含春而色動雲飛綵以皆來又云南油俱滿西漆争然
漁陽操曲名/見上龍川蠟賦又云蘇徴安息蠟出龍川斜/暉交映倒影澄鮮蘇香名也
 晦日
孟春晦日晦者灰也言盡無光是/如灰色者月之盡也酺聚大飲/之名行樂荆楚/歳時
[069-76b]
記云元日至晦/日並行樂飲酒送窮金谷園記云昔顓頊帝時宫中生/一子性好著浣衣人作新衣與之
即裂破以火燒穿著宫人共號窮子其後以正月晦/日死人𦵏之曰今日送窮子也因此相承號送窮也
玉燭寳典曰元日至晦日並皆酺飲渡水/士女悉湔裳酹酒於水濵又臨河渡厄階蓂彫尭/階
月桂盡謂月/晦也犯天陣不違晦以犯天/忌故戰陣避晦日提月公羊傳提月/六鶂退飛提
月者何逮是月晦日也何休注提/月邊也魯人語也在提月之幾盡朒朓有警春秋不書
選云朒朓警闕朔而月見東方為朒晦/而月見西方為朓春秋之例不書晦也月晦之初年荆/楚
歳時記云每月皆有弦望以正/月為初年時俗重之以為節時俗以為節見/上當酺聚
之時值蓂枯之日見/上大酺小盡月有小盡有大盡三十/日為大盡二十九日為
[069-77a]
小/盡
 二月
日在營室律中夾鍾二月/律也栁舒西掖漢武西掖瑞栁又/晉書云二月盡三
月初華生㐮/藩栁葉舒雷鳴東隅陶潜詩云仲春遘/時雨始雷𤼵東隅驚蟄之日桃始
二月節也後五日倉庚/鳴後五日鷹化為鳩春分之日鷰乃至二月節氣/也後五日
雷發聲後/五日始電東郊祭日祀朝日/于東郊獻羔開冰先薦寝/廟也楊花風
已見/上榆莢雨庾信湯池碑云仲春則榆/莢同流三月則桃花共下無焚山修闔扇
皆順陽/助氣也巢人乞子以得富昔巢氏時二月二乞得人子/歸養之家便大富後以此日
[069-77b]
出野田採桑葉向門/前以祭之云迎富豳人擊鼓以迎春周禮仲春晝擊/土鼓以迎春也
同度量平權衡謂晝夜/平則正之云養㓜少月令養㓜/少存諸孤無作事以妨
注典兵役之事時/将耕慮妨農功順陽氣以養物無竭川澤無漉陂/池無焚山林順陽
氣以養物也又云/去桎梏正獄訟獻鳩周禮羅氏仲春獻鳩以養國老/鄭𤣥注云春鷹化為鳩變舊為
新宜以養/老助生養集鷰謂鷰/至也暖日融天和風扇物杏壓園林之
香氣栁籠門巷之晴煙 上丁二月上丁舍/奠于國學後戊春分/前後
戊日為社日月/令命民社云云蘭芽吐玉栁眼挑金 仲陽梁元帝纂/要云二月
仲春仲/陽中春淑景亦曰/媚景剛日祭馬祭馬祖/用剛日
[069-78a]
 中和節
時維太平日乃初吉 作為令節以殷仲春 𤼵揮陽
和幽贊生植 仲序謂仲/春也中和其/節助𤼵生之徳覃生育
之恩 助陰陽之交泰表天地之和同 當太平之昭
代屬初吉之良辰 授時建命備物陳儀文/選二月初吉
詩/云朔日良時
 二月八日
釋氏下生之日迦文成道之時歳時記云二月八日釋/氏下生之日迦文成道
[069-78b]
之時信捨之家建八關齋戒車輪寳葢七變八會之燈/故云今二月八日平旦執香花遶城一匝謂之行城亊
見下/注遶城遊一匝之行本行經云二月八日夜半太子/被馬當出天使神牽馬足出至
走王内則/行城中矣在家守八關之戒阿那經云二月八日當行/八關之戒佛經云在家菩
薩此日當行/八關之齋戒飛鳳盤龍夀陽記梁陳典曰二月八日行/城樂歌曰皎鏡夀陽宫四面起
香風樓形若飛/鳳城勢似盤龍
 社日
祀勾龍共工氏之子曰勾龍能/平水土故祀以為社擇元日月令擇元日命/民社為祀社稷
也春事興故祭之以祈農祥元/日謂近春分前後戊日元吉也白社白屋/之社青春 報本
[069-79a]
反始親地尊天禮記共工氏之子為后土能平水土故/祀以為社故天子曰大社必受霜露風
雨以逹天地之氣也社所以神地者也地載萬物天垂/象取法於天所以尊天親地也社供粢盛所以報本
反始/也受脤傳曰戎有受脤肉/謂受氣于社也升壇李叔達祠社云升壇/預結祀詰早肅分司
椒蘭平酒酌/簠簋撤香立社王為羣姓立社曰大社王自立社曰/王社諸侯為百姓立社曰國社自立
社曰侯社大夫以/下立社曰置社置社見/上夏松殷柏論/語秋報春祈春祭/所以
祈五榖之生秋祭/所以報五穀之熟陳平分肉陳平貧時為里中社宰分/肉甚均父老善之平曰使
平得宰天下/亦如此肉矣阮修伐樹晉阮修字子宣伐社樹或止之/修曰若社而為樹伐樹則社移
樹而為社伐/樹則社亡矣封土報功孝經緯曰社土地之主也土地/濶不可盡祭故封土為社以報
[069-79b]
功/設齋祭社佛經云世尊見殺牛羊以為社戒之曰地/獄滿塞正坐殺害汝等何以為社奉齊守
戒則獲福/無量矣擇日命民見/上瞻榆望杏隋牛𢎞春祈稷歌云/瞻榆束耒望杏開田
用慿戩榖/佇詠豐年罷社魏志王修字叔治七歳母以社日亡/來歳社日修哭甚哀鄰里為之罷社
荆楚歳時記云社日四鄰並結宗會社牲醪為屋於/樹下先祭神然後饗其胙鄭氏云百家共一社今百
家所社宗即共/立社之義也
 三月
日在婁星中氣日/在胃也律中姑洗三月/律也暄景 暮春梁元帝/纂要曰
三月曰暮春亦曰季春/晩春殘春餘春末春布徳行恵月令布徳行恵𤼵倉/廩賜貧窮賑乏絶
[069-80a]
聘士禮賢聘名士/禮賢者修利隄防導達溝瀆月/令薦鞠衣修蠶
月令修蠶器天子薦鞠衣于先/帝鞠衣黄桑之服薦于太廟合累牛騰馬遊/牝於牧書駒
舉書/其數清明之日桐始華三月節也後五日田鼠/化為鴽後五日虹始見穀雨
之日萍始生中氣也後五日鳴鳩拂其/羽後五日戴勝降于桑禁捕置罘畢翳/餧藥無出
國門鳥獸孕乳不/可傷之無逆天時勸蠶無伐桑柘注愛蚕食也享先/蚕而躬蚕以勸蚕事月令云
栁變金庭蘭孕玉氣惟煦景節及殘春 畢春九門大/合
樂命國儺九門磔攘以畢春氣洪範傳曰犬本屬金故/磔之於九門抑金扶木畢成春功東方三門不磔春位
不殺又且盛徳/所在無不禳也審量五庫月令云審五庫之量/金鐵皮革無或不良嶺外寒
[069-80b]
沈佺期詩云嶺外逢寒食春來不/見餳洛陽新甲子何日是清明江南草長丘遲與/陳伯之
書云暮春三月江南草/長雜花生樹羣鶯亂飛北閣之春簡文帝晩春詩云待/餘春於北閣藉高宴
於南/皮東山之士劉孝綽三月三詩云東山富遊士北/土無遺彦一言白璧輕片善黄金賤
舟薦鮪天子始乘舟/薦鮪於寝廟出勾達萌月令生氣方盛陽氣𤼵/泄勾者畢出萌者盡達
栁暗花明燕來鶯老
 上巳
莫春之節上巳之辰古用上巳/今用三日空陰不雨陰陽書云三/月三日欲陰
不雨則/蚕善時和氣清蘭亭之會/時和氣清八公既登宋武帝三月三/日登八公山劉
[069-81a]
安故臺望城郭如/疋帛之遶叢花也四人並出荆楚歳時記三月三日四/人並出臨清渚為流杯曲
水之/飲也帛遶叢林杯流曲水見/上三月桃花水上巳竹葉杯
桃花水見下注上巳漢禮儀志曰三月上巳日宫人並/禊飲於東流水上宋書曰自魏已後但用三日不用上
巳/元巳之辰文選莫春之/月上巳之辰修禊之事王羲之序曰永和/九年歳在癸丑莫
春之初會于會稽山/陰之蘭亭修禊事也䘠禊臨水風俗通曰周禮女巫掌/歳時以䘠除疾病䘠者
潔也故于水/上盥潔之也溱洧執蘭韓詩曰三月桃花水時鄭國之/俗上巳日於溱洧之上執蘭招
魂祓除/不祥束晳善對而賜金見下/注張華能談而稽古竹林/七賢
論王濟常解禊洛水明日或問昨日遊有何論議王/曰張華善說史漢裴逸民叙前言往行歴歴可聴
[069-81b]
乳桐庾信三月三日華林園馬射賦云草銜/長帶桐垂細乳鳥囀歌來花濃雪聚浮絳棗庾肩/吾曲
水宴詩云桃花生玉澗栁葉暗/金溝踴躍頳魚醉參差絳棗浮金溝見/上蕙畝沈約三日/詩云烟光
蕙畆氣/婉椒臺褉南澗孫綽序以莫春之始/解禊南澗之濵也會東堂晉起居注/泰和六年
三月三日臨流杯/酒依東堂小會也南浮橋晉夏綂字仲御母病至洛市/藥會三月三日洛中王公以
下莫不方駕連軫並于南浮橋修禊仲御/在船中曝所市藥雖見此輩危坐不揺東流水見下/齊諧
記/殿臨春籞梁沈約三日詩云帳殿臨春籞/帷宫遶芳薈芳薈水中籬也駕息蘭田
晉張恊上巳賦云停輿蕙渚息/駕蘭田朱幔虹舒翠幕蜺連黍麴荆楚歳時記云取/黍麴和菜作羮以
壓時/氣犢車搜神記盧充三日臨水傍戲遥見水傍有犢/車充往開車户見崔氏女并三嵗兒共載因
[069-82a]
抱兒還充贈/金盌乃别薤露歌後漢梁商上巳日會客於洛水酒/酣繼以薤露歌周舉歎曰哀樂失
時殃咎必至/商後果卒蘭亭會見/上周公卜邑於洛羽觴隨波秦王
置酒於河金人捧劒續齊諧記云晉武帝問尚書郎摯/虞曰三日曲水其義何指答曰漢
章帝時平原徐肇以三月初生三女至三日俱死一村/以為怪乃携酒至東流水邊洗滌去災因水流以泛觴
曲水之義起此帝曰若如所說便非佳節也尚書郎束/晳曰摯虞小生不足以知之臣請說其始昔周公卜洛
邑因流水以泛酒故逸詩云羽觴隨波流又秦昭王三/日置酒於河曲有金人自泉而出捧水心劒曰令君制
有西夏及霸諸侯乃因立名曲水二/漢相沿為盛事帝善之賜金五十斤永和之春癸丑之
歳 罰酒三升得詩一句世説郝隆為桓公南蠻參軍/時賔客大會作詩不成罰酒
[069-82b]
三升而隆只得/詩一句而已三巳沈佺期三日詩云九門/馳道出三巳禊堂開四筵阮瞻/上巳
會賦云列四筵而設/席兮祈吉祥於斯塗周褉曲洛周之時禊/飲於曲洛晉宴上林晉/朝
上巳宴/上林也
 寒食
禁火之辰遊春之月寒食是仲春之末清明當三月之
初 禁其烟周之舊制周禮禁其烟周之/舊制不因子推也不斷火魏之
新規見魏/武下桐始開花清明之日/桐始開花榆方出火論語鑚燧改/火春取榆栁
之火以/順陽也二三之月百五之辰歳時記云去冬至一百五/日即有疾風甚雨謂之寒
[069-83a]
食/魏武之令魏武帝明罰令曰聞太原至雁門冬至後/一百有五日皆絶火食云為介子推且北
方沍寒之地老少羸弱将有不堪之患今不得作寒/食若犯者家長半歳刑主吏百日刑令長奪一月俸
舉之書後漢周舉遷并州刺史太原舊俗以介子推焚/骸一月斷火舉遺書於子推廟曰春中食寒一
月老少不堪今/則三日而已一月寒食見/上三日斷火鄴中記并州俗/為介子推斷火
食食乾/粥三日畫鴨俗雕畫鴨/子以相餉鬭雞玉燭寳典曰此節城市尤/多鬭雞之戲或雕鏤以相
餉/遺蹴踘劉向别録云寒食蹴踘黄帝/所造本兵勢也蹴踘即毬也鞦韆古今藝術圖/曰鞦韆本北
方山戎之戲/以習輕趫也遺麥粥齊魏收遺/景元麥粥祭酪盂孫楚祭子推文/曰醴酪二盂醴
酪大粳米或大麥為之即今/之麥粥醴即今之餳是也内火傳以出内火/注内藏也司烜周/禮
[069-83b]
司烜氏仲春以木鐸修火禁/于國中注為季春将出火也白鳥拾遺記云文公焚山/求子推時有白鳥從
烟中/斃新烟謂出/火也介子推之遺風魏武帝之舊令晉文返/國皆封
從臣獨忘子推題詩于國門以諷之遂隱于綿山文/公求之不得乃焚山求之子推焚死因斷火以報之
飲燒飯曰飡/俗以備斷火餳粥玉燭寳典曰今人研杏仁/為酪煑粥引餳沃之是也
[069-84a]
 歳華紀麗卷二韓鄂/
 夏
夏為朱明時移新節選云初伏新/節隆暑赫曦火風暑節亦曰/炎節日乃
丙丁時當焦苦月令其蟲羽其音徴四月律中仲呂其/數七其性禮其事視其味苦其臭焦其
祀竈祭/先肺帝稱炎帝神號祝融蟲羽音徴祀竈祭肺見/上
夏曰/昊天暑雨出/書長贏夏為/長贏永日見/書焦泉之曲蘧瑗云春/有去鴈之
歌夏有焦/泉之曲榮木之詩陶潜榮木詩序云日/月推遷已復有夏隆熾射雉賦/云時暑
忽隆/熾恢台文選收恢台之/孟夏兮長養也狼山毒草山海經云狼山多/毒草盛夏鳥過之
[069-84b]
不能/去銀塘芳荷李林夏日詩桐枝覆/玉檻荷葉滿銀塘温飈炎氣文選朱/夏振炎
氣溽暑/扇温風爍石流金荘/子青春變節赤帝司權火帝為/赤帝也晝寝
書裙宋書王獻之夏月造羊欣欣著新/練裙獻之入見之乃書數幅而去夏處板榻後漢/羊茂
字季實為東郡守冬坐/白羊皮夏處單板榻凉君子而清王侯夀陽山記明/義樓南有三
浴室上以清王侯中以/凉君子下以凉庻類冬巢居而夏穴處晉書肅慎/國人如此
居盛徳月令夏盛/徳在火木乃成陰 時景梁元帝纂要曰夏/曰朱明亦曰長贏
炎夏三夏/九夏朱夏司立川烏氏以立/夏來立冬去羊茂板榻見/上孫登草裳神/仙
傳孫登夏則居/窟室披草裳不賀漢雜事冬至陽事起君子道長故/賀夏至陰事起君子道衰故不賀
[069-85a]
受餉齊春秋何敬叔為長城令清廉夏節忽牓門/受餉得米二千餘石代貧乏之人輸租税也閉關
易曰先王以至日閉關/商旅不行后不省方牓門見/上影長尺有五寸周禮云/夏至日在東井
宵短至乃/宵短凱風扇物赫日流輝 麥含秀色文選麥隴/多秀色
栁結濃陰 雲吐竒峰夏雲多/竒峰火流永日日永/星火萬木皆
滋百草悉茂文選靡木不滋/無草不茂也避暑之飲光禄大夫劉松/北鎮與袁紹子
弟日共宴飲常以三伏之日晝夜酣/飲以避時暑故河朔有避暑之飲迎夏之郊立夏之/日盛徳
在火迎夏於南/郊天子親往也絺綌論語當暑/袗絺綌乗離魏相云南方之神炎/帝乘離執衡司夏
 四月
[069-85b]
日/當昴位斗建巳初月令斗建/巳位之初律中仲呂杓指東南孝/經
緯曰穀雨後十五日斗指東南維/為立夏後十五日指巳為小滿立夏之日螻蟈鳴後/五
日蚯蚓出後/五日王𤓰生小滿之日苦菜秀中氣後五日靡草/死後五日小暑至麥秋
百穀初生為春熟為/秋故麥以孟夏為秋梅雨梅熟/時雨正陽之月正陽月慝未/作慝謂陰氣
也/盛暑之時亦云/炎暑畏日揚輝火雲戒節碧樹之流鶯已
老虹梁之語燕咸歸 維夏四月/維夏清和首夏猶/清和祀雨師
祈穀實出輕挺重月令挺重/囚出輕繫繼長增高無有/壞墮驅獸無害/五榖
飲酎以菽/嘗麥慶賜遂行無不/欣悦行爵出禄必當/其位習盛樂大雩
[069-86a]
自鞀鞞至柷/敔皆盛樂也禱祀山川古卿士有益於/人者以祈榖實贊㧞傑俊進/賢
良舉/長大無起土功無𤼵大衆無伐/大樹無妨蚕農無大田獵驅獸而已/恐妨生類
麥收繭並見/月令
 四月八日
浴釋迦荆楚歳時記云荆楚以四月八日諸寺各設會/香湯浴佛共作龍華會以為彌勒下生之徴也
迎彌勒見上/注右脇生佛以周昭王二十四年甲寅/四月八日自母右脇而生半夜
入道年十九嵗此日半夜/逾城往雪山入道求於六年太子在雪山六年/思道不食四月八
日成/佛溺金像世説孫皓初治國於地中得金像如小兒/高皓便著厠前令持籌四日皓語像云今
[069-86b]
日浴佛來暮陰/病懴悔乃瘥坐木榻羊茂事/見上靈育生而孕先得夢高/僧
傳曰釋元高小名靈育母寇氏夢見一僧持&KR1080香花滿/坐便即懐胎至四月八日生有異香及光明照壁迄旦
乃散因名/曰靈育劉宣泣而悲不自勝宋書劉敬宣字萬夀八/歳母死四月八日人寺
見衆僧浴佛乃下頭上金鐃/為母灌佛因泣下悲不自勝八歳兒見/上九子母荆楚歳/時記曰
四月八日長沙寺閣下有九子母神是日市/肆之人無子者供養薄餅以乞子往往有騐八字之佛
爰來荆是人相承此日迎八字之佛於/金城設榻幢歌鼔以為法華會五香之水乃浴
高僧傳靡歌利頭四月八日浴佛以都梁香為青色水/欝金香為赤色水丘隆香為白色水附子香為黄色水
安息香為黑色/水以灌佛頂
[069-87a]
 五月
日居參宿律中&KR0331賔昏角曉危五月之節日在參/昏角中曉危中鳴蜩
解鹿夏至之日鹿角解/後五日蜩始鳴雲容益峻鶯老無聲 麥秋梅
夏 居高遠眺可以居高明可以遠眺望/可以升山林可以處臺榭衆果具繁文/選
&KR0331賔之時景風扇物/天和氣暖衆果具繁百藥可蓄月令聚蓄百藥/無用火南方祀皇地
月令祀皇地祇于方丘/岳瀆等神夏至日祀之祭先牧祭于大澤/用剛日長日助威稜
之勢薰風同長育之恩 關市無索門閭無閉關市/無索此順陽氣
牝别羣縶騰駒/班馬政芒種之日螳蜋之生五月節候後五日/鵙始鳴後五日反
[069-87b]
舌無/聲風名黄雀雨曰濯枝風土記曰仲夏大雨名濯枝/雨六日方止東南常有風至
曰黄雀長風/亦曰薰風月次居離斗維建午當陽極陰生之際是
養神保夀之辰夏至之日/一陰生當正陽以戒月五月為/正陽月諒無
躁而處身月/令飛火輪謂日/烏也榮木槿易通説曰夏至/之日木槿榮火雲
方熾畏景尤長 當陰陽分争之時夏至之日陰陽争/死生分君齊戒百
官静事無刑以/定晏陰之所成是齋戒養恬之日君子齋戒/處必安静
 端午
日叶正陽時當中夏採蟾蜍之令節枹朴子曰五月五/日採蟾蜍頭有八
[069-88a]
字者日中時取之陰乾一日以其/足畫地即為流水帶於左臂辟惡語鴝鵒之佳辰嵗時/記以
午日取鴝鵒兒毛羽新成者/養之皆善語必先剪去舌尖錦幖状元盧肇午日宫船/詩云報道是龍剛不
信果然獨/得錦幖歸鬼字魏收詩辟兵書鬼/字神印題靈文角黍之秋風土記午/日烹鶩角
黍又以菰葉裹粽黍以/象陰陽相包裹未分也浴蘭之月大戴禮云午日/以蘭湯沐浴朱索
續漢書午日朱索五色/為門户飾以止惡氣赤符抱朴子曰或問辟五兵之/道荅以五月五日著赤符
於心/前祭屈續齊諧記屈原五月五日投汨羅江死楚人/哀之至此日以筒貯米投水祭之漢建武元
年長沙有人見三閭大夫曰常苦蛟龍所竊今/若有惠願以蒲葉裹五色絲纒之則蛟龍畏也祠陳後/漢
陳臨為蒼梧太守推誠以理臨徵去後本郡以/五月五日祠之東門城上令小童潔服而舞長命縷
[069-88b]
古詩云何以致契/濶遶臂雙條達辟兵繒裴𤣥新語曰五月五日集/五綵繒謂之辟兵繒也
梁王筠五日詩結廬/同楚俗採艾異詩人蓄藥又曰是日競採雜藥夏小/正云此日蓄藥以蠲除毒
氣/鬭百草荆楚記云此日楚人蹋百/草今人又有鬭百草之戲纒五絲見/上忌葢屋
勿曝薦風俗通云此日葢屋令人頭秃又云不得曝床/薦席異苑曰新野庾寔嘗于五月五日曝席薦
忽見一小兒死于薦下俄失所在/其後寔女遂亡因相傳以為忌午位初杓一陰潜𤼵
當赤帝炎威之際是朱明熾毒之時 救屈原以為俗
午日競渡荆楚記/曰舟救屈原也因句踐以成風越地傳云競渡/起于越王句踐月號
正陽時惟端午雲簇竒峰之状簟凝寒水之姿 胡廣
[069-89a]
世説胡廣本姓黄以五月五日生父惡之盛葫蘆弃/江中居人見之收養以為己子托葫蘆生乃姓胡
曹娥死異苑曰曹娥父以五月五日溺死娥巡江/號哭七日遂投江死三日後與父屍俱出時當
採艾節及浴蘭荆楚歳時記云宗測常以五月五日未/雞鳴時採艾見似人處攬而取之用炙
有/騐燒空之畏日尤長觸户之炎光益盛見/上包菰風土記/云午日
以菰葉裹黏米以/象陰陽之相包裹掛艾荆楚記五月五日楚人皆踏百/草採艾為人形掛於户上以禳
毒/氣百索繞臂風土記以五綵縷造百索繫臂一/名長命縷二名辟兵繒以相餉也五綵纒
見/上
 熱
[069-89b]
大暑賦夏侯湛作大暑賦云三伏相仍/徂暑彤彤上無纎雲下無微風苦熱行文選苦/熱行砂
礫銷鑠草木焦卷處凉臺而有欝蒸之煩浴寒水而有/灼爛之苦宇宙雖廣無陰以憇昔聞草木焦今見砂石
爛大火灼光/炎氣酷烈如熱得凉如渴得漿盛夏之陰萬物歸之/言其凉也
以𤓰鎮心鄭灼字茂照嘗讀書時大/熱以𤓰鎮心欲凉之也穿岸為室後漢馬/援行軍
至長沙欲進擊壺頭遇夏暑/盛熱穿岸為室以避暑氣炎風畏景火雲赫日 云
我無所言無/庇身如惔如焚惔燎也言/熱如火燒風雲欝其如火天地
赫以為爐 禋于六宗已見寒門禋/于六宗注中飲于三伏見/下暍者
荘子曰暍者反凍乎冷風又京房易飛候曰立夏/有雲大如車葢十餘里此陽火之氣必暑有暍者癉心
[069-90a]
詩云我/心癉暑機女抱綜耕夫釋耜曹植云機女與耕夫背暑/不期而齊跡向陰不㑹而
成羣/者也食冰之鼠北方層冰之下有鼠食冰/肉重千斤作脯以禦熱飛雪之方王/仲
都服飛雪散能盛暑中使曝坐周/焚以火口不言熱而身無汗出凉草杜陽編暑則設/迎凉草寒則設
鳳首/木也寒溪武昌記曰樊山東有小溪夏時/凜然常有寒氣故謂之寒溪身熱坂漢書/西域
傳曰𦋺賔道歴大小頭/痛之山赤土身熱之坂頭痛山見/上當秦穆公三庚之日
史云秦穆公三年初伏注云六月上伏日秦皇置又穆/公始為伏祠取夏至後第三庚為初伏第四庚為中伏
立秋後初庚為末伏謂/之三伏又謂之三旬思葛稚川六甲之符抱朴子曰/或問不熱
之道荅曰立夏或服𤣥冰/丸飛雪散帶六壬六甲符處榭登山可以升山陵/可以處臺榭當風
[069-90b]
交扇已具伏日/食白粥注暑煑釋名曰暑煑也如煑物也當暑大/暑溽暑六月暑正暍暑毒暑徂暑
六月/炎暑熱𤑔釋名曰熱𤑔也如火所𤑔/也苦熱酷熱旱熱炎熱升山陵紾絺綌
可畏春秋云夏/日可畏如熏詩云憂心如/熏熏灼爛也
 旱
草木焦枯砂石銷爛見/上雲漢之章土龍之象許慎注湯/遭大旱作
土龍以象/雲從龍湯之七年湯七年大旱/無一日有雨魯之八月左傳魯僖/公三年自
十月不雨至次年五/月旱且不為災也
 雲
[069-91a]
從龍易曰雲/從龍似虎兵書猛将之/雲氣似虎也山既出雲禮曰山/川出雲天必
降雨易曰雲/行雨施雲紀黄帝受命有雲瑞故以/雲紀事又有雲官也瑞書有瑞/必書
崇朝而徧天下公羊傳曰觸石而出膚寸而合/不崇朝而徧雨天下太山雲也不待族
而潤寰中荘子内篇廣成子謂黄帝曰自/爾治天下雲氣不待族而雨邴生之鶴邴/原
北海人也遭漢亂隱于遼東徴/召不仕時人謂之曰雲間白鶴陸氏之龍世説陸士龍/常在張華筵
上自稱曰雲/間陸士龍李陵仰視李陵贈蘇武詩云仰視/浮雲馳奄忽互相踰靖節思
陶靖節詩序停/雲思親友也霏霏承宇楚/辭英英露茅詩英英白雲/露彼菅茅
荷鍤決渠文選決渠降/雨荷鍤成雲油然作雲 沛然下雨 赤為
[069-91b]
兵驗黄乃時豐保章氏以五色雲物辨吉凶之䘲祥二/至二分占視日旁雲色青為虫白為䘮
赤為兵荒黑/為水黄為豐不興文選朝雲不興/而黄&KR1369獨臻可望尭紀望/之如雲陽臺朝/雲
巫峽 飛揚高祖歌曰大風/起兮雲飛揚決濟五色呈瑞/氤氲決濟出岫歸去/來辭
雲無心/以出岫上天詩曰上天同/雲雨雪雰雰辨豐凶卜水旱周禮保章氏/以五色雲物
辨吉凶水旱豐荒之祲祥注/云雲色有五以别水旱豐荒赤鳥飛左傳楚雲如衆赤/鳥夾日以飛三日
太史曰其/當王身乎白雲起後漢薊子訓到洛見公/卿數十處後皆白雲起薈蔚詩云薈/兮蔚兮
南山朝躋薈蔚/乃雲興之貎屏翳雲師/名也竒峰夏雲多/竒峰垂天荘子大鵬/翼若垂天
之/雲觸石見上/注潤礎淮南子曰山/雲蒸柱礎潤出蒼梧歸藏曰有白雲/出蒼梧入于大
[069-92a]
梁/至帝鄉荘子乗彼白/雲至于帝鄉陰陽聚春秋元命苞云/陰陽聚為雲山川氣
説文曰雲山川之氣也又西王母有白雲謡云白雲/在天丘陵自出道路悠遠山川間之見周穆王傳
 瑞雲
徳動天心瑞開雲物 凄凄祁祁詩云有渰凄/凄興雨祁祁紛紛郁
史記若煙非烟若雲非雲紛/紛郁郁蕭索輪囷是謂慶雲起封中漢武封太山夜/有光畫有白雲
起於/封中覆寳鼎汾陰寳鼎天子/祠之黄雲覆焉書瑞分至啓閉/必書雲物紀官黄帝/以有
雲瑞因以/雲紀官靉靆氤氲 瑞氣慶雲景雲卿雲祥/雲瑞雲也非烟非/烟
非霧五色氤/氲皆瑞雲也矞雲瑞應圖曰矞雲其状/外赤内青一曰慶雲金枝玉葉黄帝/與&KR0214
[069-92b]
尤戰于涿鹿之野常有五色雲氣金枝/玉葉止于帝上有花葩之象故作華葢干吕東方朔十/洲記曰青
雲干呂連/月不散扶日洛書曰蒼帝起青雲扶日赤帝/起赤雲扶日黄帝起黄雲扶日
 風
風則從箕月離於畢箕星好風春秋緯曰風從箕星揚/砂走石詩云月離於畢俾滂沱矣
天地噫氣風者天地/之噫氣也琴歌其南舜作五絃之琴以歌南/風曰南風之薰兮可以
解我民/之愠兮馬嘶其北古詩胡馬/依北風大風歌高祖過沛作大風/歌曰大風起兮雲
飛揚安得猛/士兮守四方秋風辭漢武帝作秋風辭云秋風起兮白/雲飛草木黄落兮鴈南歸蘭有秀
兮菊有芳懐佳/人兮不能忘石尤無将故人酒/不及石尤風飛廉風伯/名也箕星風星/名也
[069-93a]
地籟荘子曰汝聞天籟而未/聞地籟注風吹萬物也鳴條太平之代/風不鳴條八風見/下
尭時五/日一風虎嘯淮南子曰虎/嘯而谷風生鳶鳴禮記前有塵埃則載/鳴鳶注鳶鳴則風生
也易水寒燕丹送荆軻於易水之上/軻歌曰風蕭蕭兮易水寒洞庭波楚詞嫋嫋/兮秋風洞
庭波兮/木葉下空穴枳句來巢/空穴來風開襟選云慿軒檻以回/望向北風而開襟鵲巢淮/南
子云烏鵲識歳之多/風去喬木而巢扶枝鳥路選云風煙有鳥/路江漢恨無梁揚仁風袁宏/為東
郡守謝安授以扇宏曰輒/當奉揚仁風慰彼黎庻辟臭腐帝王世紀云堯時厨/中自生肉其薄如箑
揺動則風生使食物/寒而不臭名曰箑脯從虎風從/虎相烏述征記長安宫南/靈臺上有相風銅
烏遇千里/風乃動愈病析酲出選/風賦阜財解愠詩云南風之薰兮/可以解吾民之愠
[069-93b]
兮南風之時兮可/以阜吾民之財兮退宋都之鷁左傳六鷁退飛/過宋都風也摶南海
之鵬荘/子觱𤼵栗冽出/詩衝孔襲門風/賦巽風起兑澤流易巽/為風
又風以散之鼓動/萬物者莫疾于風飄瓦荘子不/怨飄瓦摧木木秀於林/風必摧之入松琴/曲
有風/入松拂野驚颷拂野/木無静柯泠泠獵獵並/選鼔之以雷霆潤之以
風雨易/凄風春無/凄風景風四氣和為通/正謂之景風習習谷/風䬃䬃秋/風
子善御列子能乗風又云御/風而行泠然善也師曠驟歌左傳師曠曰吾/驟歌北風歌南
風南風不競註歌者吹律以詠/八風南風者微故曰不競穆若穆若/清風罷兮選秋風罷/兮春草生
轉蕙泛蘭楚詞光風轉/蕙泛崇蘭㧞樹發屋項王圍漢三匝風從/西北來折木發屋揚
[069-94a]
沙石楚軍大敗漢/王得數千騎遁去君子之徳論/語庻人之雌宋玉風賦大/王之風雄庻
人之/風雌動沙堁吹死灰見/上揚塵庻人之風塕然起於窮巷揚/堀堁揚塵動沙堁吹死灰
腐/餘奪熱紈扇詩常恐秋節/至涼颷奪炎熱空穴來見/上青蘋末宋玉風賦/夫風生于
地起于青/蘋之末
 風災
飄風不終朝驟雨不終日老/子震凌楊子曰震風凌雨然/後知夏屋之為帡幪
也/霾曀詩終風且霾/終風且曀海鳥避海鳥曰爰居止於魯東門/外展禽曰今兹海其有災
乎夫廣川之鳥獸恒知避/其災是歳也果有大風神女行博物志云太公為灌/壇令文王夢婦人哭
[069-94b]
當道問之曰我太山神女嫁為西海神婦吾行必以疾三/風暴雨灌壇一當吾道不敢以疾風暴雨夢覺白太公
日果有/疾風過淜滂出風賦淜/上冰切熛怒並風激/物之貎蹷石蹷動/也發屋見/上
風災數起國多暴雨 木㧞書/沙揚見/上
 占風
占之識老子之來神仙傳老子将去周而出關以昇崑/崙關令尹喜占風知有神人來過乃
掃道以待老子老子知喜命/應得道仍以長生術授喜候之知關公之敗建康實/録呉大
帝與關公戰公乞降大帝以問趙達達曰彼有走氣言/降詐也乃使人於路邀之趙達曰雖走必不能脱午時
有風觸幃達撫手曰關/至矣果擒關公而至君子瑞應圖曰離地三/尺名為君子之風庻人見/上
[069-95a]
偃禾㧞木書/歴樹拂堂北齊書曰武衛奚永洛與河内/張子信對坐時有鵲鳴於庭樹
上鬬而墜焉子信曰鵲不喜向夕若風從西來歴樹拂/堂角則夜必有召君輒不得徃子信出後果風來至高
儼使人召永洛且云勅唤永洛便欲去/其妻止之而稱馬墜腰折果免難也八風八節/之風五風
五日一風/十日一雨大王大王風/見選少女管輅傳曰時大旱輅云即/今當雨樹上巳有少女微
風須臾之/間雨果至修宮室完邊城不周/風至誅有罪斷大刑廣莫風/至易緯
通義/云變色迅雷風烈必/變色而作辨聲善候風占/聲知吉凶五色各異太皥/氏之
王天下五方/風並異色也八節不同立春條風春分明庻風立夏清/明風夏至景風立秋凉風秋分
閶闔風立冬廣莫風冬至/朔風各有所主以占事也
[069-95b]
 雨
雨以潤之秋無苦雨九旬十夜三日&KR0075雨早/降零雨其濛驟雨不終日時雨風以散之
易/祁祁毛/詩森森選森森/散雨足長安之諺諺云城南韋杜去天/尺五杜牧雨詩注中
出/先生之請晉書云束先生通神/明請天三日甘雨零行過恐妨於賢令見/風
門/注知來必信於穴居昔董仲舒讀書於窻下有人自外/詣之曰今日必雨仲舒曰吾聞巢
居知風穴居知雨君非狐狸必是老/䑕遂窺之見其人化為野狐而去罕車之均天澤漢/書
天文志云畢曰䍐車/洪範傳畢星好雨棧道之霖鈴聲𤣥宗幸西蜀南至/斜谷嶺霖雨涉旬
於棧道雨中聞鈴聲與雨相應上悼貴妃因採其聲為/雨霖鈴寄恨焉時棃園子弟善音律者張野狐從至蜀
[069-96a]
上即以其曲授之/其曲今在法部作解易/若濡傳曰道下/遇雨若濡天降禮記天/降時雨
山川/出雲月離詩月離于畢/俾滂沱矣倒井見/選傾盆大/雨驅垤鸛使之飛
詩鸛鳴于垤/言将雨也鞭商羊令其鼔舞家語童謡云天将大/雨商羊鼓舞乃一足
鳥/也近壬子管輅過清河見太守曰天旱何如輅曰今夕/當雨傳曰近壬子日值滿星中已有水氣食
頃當至/果如言禁丙丁俗説乆雨不晴/禁丙丁乃得晴蟠泥之龍蜀都賦云潛/龍蟠于决澤
應鳴鼓而/興雲雨封穴之蟻易占曰蟻封穴/户大雨将至洗兵武王伐紂/大雨洗兵
成都市火甚盛樊/英噀酒以滅之雨田疇雨我公田/遂及我私害粢盛左傳天/作&KR0075
害於/粢盛不節禮記風雨/不節則饑以時時雨将降時雨/及時之雨也燕飛湘川零/陵有石
[069-96b]
燕遇雨/則飛蜧躍淮南子曰黑蜧神虬/潜泉而居将雨則躍霡霂益之以霡霂注/云霡霂小雨也
霈然下/雨如晦詩風雨/如晦伐殷捜神記武王伐殷至/河上雨甚疾雷晦㝠討邢左/傳
衛大旱討/邢而雨宻雨宻雨如/散絲膏澤多豐/年降不破塊塩鐵論周/公之時風
不鳴條雨不破/塊旬雨必以夜注必隨車漢百里嵩為徐州牧境内旱/行部傳車所經甘雨輒降
假葢孔子将行雨而無葢門人曰商有之孔子曰商/之為人甚恡于財不假葢于子夏䕶其短也
披雪沐雨則裘/不如蓑出劉子霑服諸侯朝天子雨/霑服失容止墊巾郭林宗雨/中行墊其
角巾時人故效/之為折角巾社公雨俗説社公不食舊水/故近社必有雨也少女風見/上
漂粟鄒子曰朱買臣學業不休其家/曝粟令臣守不覺雨漂粟也流麥高鳳事/同上云雨師
[069-97a]
屏翳為雨師列傳又云/赤松子神農時雨師也雲将見荘/子愁霖三日雨為霖雨/乆為愁霖文選
愁霖貫/秋序夜雨夜雨滳/空堦五政管子曰五政順/時者春雨乃來一旬太平之/時五日
一風十/日一雨
 六月
日在東井律中林鍾 夏窮暑退火中寒暑乃退/謂季夏及季冬暑變
温風小暑温風至六月節也後五日/蟋蟀居壁後五日鷹乃學習螢飛腐草大暑日/腐草為
螢後五日土潤溽暑/後五日大雨時行畏日更延於黄道秋陽益熾於炎
光 簟展輕冰扇揺團月 新律将加於煩暑下伏式
[069-97b]
啓於炎陽簡文帝苦熱詩云六龍/駕不息三伏啓炎陽徂暑六月/徂暑温風見/上
可以糞田疇/可以美土疆染綵命婦官染綵黼黻文章必以法故/無或差忒以供郊廟祭祀之服以
為旂章以别貴/賤等級之度大雨時行大雨時行乃燒薙/行水利以殺草也温風已至
季夏/之日土潤溽暑見/上節退早秋 時當殺草殺草/見上行木命/有
司入山行木無有/斬伐為木未堅成無興土功可資農事不可以興土功/不可以合諸侯
不可以起兵動衆注云土将/用亊欲靜也農事糞田疇也
 伏日
秋夏交會之辰金火伏藏之日晉志釋曰立秋以金代/火金畏火故至庚日必
[069-98a]
伏庚者金也故曰伏史記注/云六月上伏日秦始皇所置三伏之秋陰陽書曰夏至/後第三庚為初
伏四庚為中伏立/秋後初庚為末伏一時之暑典畧曰劉松袁紹于河朔/三伏之際晝夜飲酒乃至
無知以避一時之暑故/河朔間有避暑之飲秦修祠史記秦穆公/始為伏祠漢擇日風/俗
通曰漢中巴蜀高祖用張良策還定三秦蓋君子之所/因者本也論功定封加以金帛重復寵異令擇伏日不
同凡/俗也祠黄石史記留侯既得黄石留侯死并/黄石而𦵏每上冢伏臘祠黄石飡白粥見/下
當謝安食白粥之辰世説郄超字嘉賔三伏之日詣謝/公炎暑熏赫當風交扇猶沾汗流
離謝公著故絹汗衫食熱白粥晏然無/異郄謂謝公曰非君幾不堪如此也是方朔割賜肉
之日漢東方朔為郎伏日上賜諸郎肉朔獨㧞劒割肉/謂同官曰伏日當早歸諸受賜郎懐肉而去上問
[069-98b]
朔曰賜肉不待詔何也令自責朔曰受賜不待詔一何/無禮也㧞劒自割肉一何壮也割之不多又何廉也歸
遺細君又何仁也上笑曰令卿自責而/反自譽復賜酒一石肉百斤遺細君進湯餅荆楚歳/時記云
伏日進湯餅/名為避惡餅薦麥𤓰月令曰初伏薦/麥𤓰於祖禰
[069-99a]
 歳華紀麗卷三韓鄂/
 秋
秋為白藏梁元帝纂要云秋為白藏亦曰收/成亦曰三秋素秋高秋商秋九秋景當素節
又曰節曰素節商/節辰曰淒辰霜辰帝稱少皥其帝/少皥神號蓐收其神/蓐收衆木
揺落見秋/興賦一葉飄零淮南子曰一葉/落而知天下秋白精君其帝少皥/其神蓐收
白精之君金官之臣少昊金天氏/蓐收少皥氏之子曰該為金官矣蕭條野曹植詩云秋/風𤼵微涼寒
蟬鳴我側原野何/蕭條白日忽西匿金祗司矩南齊謝朓七夕賦云/金祗司矩火曜方流火旻
團露文選秋岸澄夕/陰火旻團朝露西墅之接白門思𤣥賦云蹶白門/而東馳兮云台行
[069-99b]
乎西墅蹶履也/白門秋門也南霄之度征鴈陶潜秋詩哀蟬無/留響征鴈鳴南霄玉帝
規時秋白/帝也金風届序盛徳/在金清景亦曰朗/景澄景旻天旻愍也愍/萬物之凋
零/戒以白露申以嚴霜 風月商風金風素風凄風高/風激風凉風悲風清風
秋月皎月皓月/素月朗月明月草木白草衰草霜草疎木霜/木霜林衰林霜柯霜條屬商其虫/毛其
音商其數九其性義其事言其/味辛其臭腥其祠門祭先肝天子食魚庻人薦黍月/令
靈運嘗聞於理棹謝靈運詩云述職期/闌暑理棹變金風沈約見詠於縫
秋夜詩云曀曀螢入霧離離鴈/出雲巴童暗理瑟漢女夜縫裙露珠低圓雲羅高薄
秋雲/如羅張季鷹之歌發鱸魚歌曰秋風起兮木葉飛呉江/水兮鱸正肥三千里兮家未
[069-100a]
歸悵難禁兮仰天/悲遂掛冠而去班婕妤之悲生紈扇紈扇詩云長恐/秋節至凉颷奪
炎熱弃捐篋笥/中恩情中道絶草黄鴈歸之歌漢武帝歌云草木/黄落兮鴈南歸水濶
露濃之賦李徳裕賦秋水濶兮秋/露濃盛花落兮嘆芙蓉鴈過天青蟬鳴露白
 嫋嫋悲風選云嫋嫋/兮秋風凄凄寒日詩云秋日凄凄百卉/具腓腓病也凉風用
事而衆草/病興也露凝白玉菊散黄金秋日詩露凝千片玉菊/散一叢金日就高低影
雲空㸃綴陰又云菊散金風起荷疎玉露圓将秋/數行鴈離夏幾林蟬雲凝愁半嶺露碎纈高天敗蘭
文子曰叢蘭欲/芳秋風敗之槁葉秋興賦云野有歸鴈隰有翔隼遊/氣朝興槁葉夕隕屏輕箑釋纎絺
藉莞蒻御裌衣天晃朗/以彌高日悠揚而寖微短晷長宵又云何陽烏之短晷/覺良夜之方永熠燿
[069-100b]
燦于門闌蟋/蟀鳴於軒屏悲聞宋玉之辭恨入潘安之鬢宋玉九辨/悲哉秋之
為氣也又潘安仁春秋/三十二始生二毛也高梧減韻腐草流輝 靈運之
愁霖冠/秋序照鄰之賦秋霖賦云都㐮/陵之與昏墊風零蒲栁晉頋凱/曰蒲栁
之姿望/秋先零霜敗芝蘭 露結兼葭風生桂樹詩云蒹葭蒼/蒼白露為霜
文選云秋/風生桂枝漢儀斬牲晉書曰漢儀立秋日曰郊禮畢始/揚威武斬牲于東門以薦廟也
周禮擊鼓周禮仲秋夜擊土/鼓籥豳詩以迎寒
 七月
日在張星律中夷則河漢方秋天地始肅禾乃登繕囹/圄具桎梏斷
[069-101a]
薄刑决小罪納材/葦坏墻垣修宫室流火七月/流火在金盛徳/在金葉下高梧煙消
弱栁 當褚淵彈琴之夕南齊書世祖在東宫賜褚淵/銀鏻琵琶又嘗會宴袁粲舍
時初秋凉夕風月甚美淵援琴奏别鶴之曲宫商既奏/風神諧暢謝荘撫節而歎曰以無累之神合有道之器
實孫寳署吏之辰漢孫寳為京兆尹立秋日署吏侯文/為東督郵勅曰今月鷹隼始擊當從
天/氣夜景漸遲於玉漏秋聲将嘯於金風見/上立秋立秋日/凉風至
後五日白露降/後五日寒蟬鳴處暑處暑之日鷹乃祭鳥後五日/天地始肅後五日禾乃登珠露
初圓銀河漸轉隄栁之蟬聲已急庭莎之蛩韻方多将
迓蓐収之轡其神/蓐收已遥炎帝之車夏曰/炎帝勵兵月令云賞/軍旅武人
[069-101b]
乃命将帥選士勵兵簡練桀俊專任有功/以征不義詰誅暴慢以明好惡順彼逺方登穀是月築/塲圃登
穀天子嘗新/先薦寝廟金風改候銀漢横空凄凉乍變於商聲肅
殺已臨於兌位堤栁煙收渚蓮香裊曉露而長垂珠影
凉風而遽振金聲並見/上威徴大火律變商風氣迎少皥
之車景促羲和之轡
 七夕
珪月初生秋月/如珪珠露方滴秋露/如珠縷羈五色西京雜記云/賈佩蘭在宫
時七月七日臨百子池作樂樂/畢以五色縷相羈謂之連愛車駐七襄梁何遜七夕/詩云仙車駐
[069-102a]
七襄鳳駕/出天潢針鼻之縷庾信七夕賦縷條𦂳而/貫中針鼻細而穿空玉匣之衣
庾肩吾七夕詩云玉匣卷懸衣針樓/開夜扉姮娥隨月落織女逐星歸鵲橋已成風俗通/云織女
七夕當渡河/使鵲為橋織女将渡呉均齊諧記云桂陽成武丁有/仙道忽謂弟子曰七月七夕織
女将渡河暫過牽牛吾向以被召明日/失所在後世人至今云織女嫁牽牛三秋佳節七夕
良辰 玉露初下露白故/曰玉露銀河已横亦曰/銀漢雲幄選寂寞/雲幄空
河鼓爾雅曰河鼓/謂之牽牛曝書策晒衣裳 王喬則舉手謝世
列仙傳云王子喬見桓良曰告我家七月七日待我於/緱山頭至時果乘白鶴於山頭望之不得到舉手謝世
人數日/而去蔡經則鳴鼓還家呉蔡經字方平去家十餘年/忽還謂家人曰七月七日王
[069-102b]
君來到期可多作數百斛飯以供從官至/日果然聞金鼓簫管人馬之聲從天而下白鶴翔山上
青鳥來殿前七月七日西王母詣漢武忽/有青鳥從西而來集殿前曬腹郝隆晒/腹中書
齋心漢武帝齋心待王母又/此月中會日宜齋也穿針眼荆楚記云七夕婦/人以綵縷穿七孔
針陳几筵酒脯𤓰果於庭中以乞巧或云見天河/中有弈奕白氣或耀五色以為徴見便拜得福掛犢
竹林七賢傳曰七月七日諸阮庭中鋪陳莫非錦綉/阮咸時總角乃竪長竿標大犢鼻裩于庭曰未能免
俗聊復/爾爾靈匹謂織女/嫁牽牛瑞光前漢竇皇后傳云后觀津人/也少小頭秃不為家人所齒
遇七夕夜人皆看織女獨不許/后出乃有神光照室為后之瑞作麴曬衣崔氏四民月/令其日作麴
曬/衣龍駕之亂鳳管謝朓詩云回龍駕之/容裔亂鳳管之凄鏘瓊佩之結雲裳
[069-103a]
晉蘇彦詠織女詩云織女思北征牽牛嘆南陽時來嘉/慶集整駕巾玉箱瓊珮垂藻&KR0331霧裾結雲裳悵悵一宵
促遲遲/别日長
 中元
日在張星中/氣斗建申位 孟秋之望中氣之辰道門寳
葢獻在中元道經云七月十五日中元地官考校勾捜/選天人分别善惡以其日作𤣥都大獻于
玉京山以諸竒異妙好幡幢寳葢供養之具清膳飲食/獻諸衆聖道士於其日講論老子經十方大聖高詠靈
篇/釋氏蘭盆盛於此日盂蘭盆經云目連以母生餓鬼/中至此日以百味五果著盆中
供養十方大徳而後母得食目連白佛凡弟子考順/者以應奉盂蘭盆供養佛言大善後因之廣為華飾
[069-103b]
官考校之元日天人集聚之良辰見/上釋氏託生謝承後/漢書云
佛以癸丑七月十五日寄生于淨住國摩耶/夫人腹中至周荘王十年甲寅四月八日生衆生解夏
荆楚記云十五日僧尼坐草為一嵗云四月八日結夏/至七月十五日解衆僧長養之節在外恐傷草木虫類
故九十日安居又經云四月八日坐樹下/至七月十五日為一嵗故曰衆生解夏
 露
降於五日月令云後五/日白露降滋彼三秋中秋乃/露滋散而為露結
以成霜大戴記曰陽氣勝/陰則散為雨露厭浥之行泛灔之彩詩云厭/浥行露
乃濕貎泛/灔露彩也湛湛瀼瀼零露/瀼瀼露彼菅茅詩曰英英白/雲露彼菅茅託於
[069-104a]
桐葉蘇子曰人生于世若/朝露之寄於桐葉鶴鳴風土記曰鶴性/警白露降而鳴蟬飲取/其
潔/也盤之中撫仙掌以珠盤/擢金莖以承露薤之上薤露歌曰薤/上露何易晞潤玉垂
露之/形也晨降楚辭露霧雰其晨/降雲依霏而承宇宵零典引曰甘露/宵零于豐草下地
騰文選云露下/地以騰文助海成深張衡奏事曰/霧露助海詩人夜行見厭
浥之詠君子春履有怵惕之心禮記祭義云春雨露既/濡君子履之必有怵惕
之心祀/親也濕衣之譏劉向説苑曰呉欲伐荆令曰敢有諫/者死有舍人少孺子者意欲諫乃懐
彈于後園露沾其衣如是三朝王曰子求何苦露沾衣/如是對曰園中有樹其端有蟬蟬高居悲鳴吸風飲露
不知螗螂在後而螗螂不知黄雀居其後然黄雀又不/知臣操彈居其下臣但捕黄雀不覺露濕其衣此乃視
[069-104b]
其利不顧其/後王遂罷兵綴冠之飾束晳曰零露如珠/非綴冠之飾也
 瑞露
徳動皇天瑞應圖曰王者施/徳惠則甘露降瑞呈甘露 沈約之謝啓
沈約謝賜甘露啓言䝉賜法音寺松葉上甘露臣往年/經見不過沾條而已時或凝結纔若輕霧未有玉聚珠
聨光粲若/是者也鄭平之食羮唐書李林甫女壻髭鬂已白甫/曰明日上賜甘露羮可食之雖
皓即當鬂黑明日使/食之一夕盡皆變黑若脂之潔甘露一名天酒一名仁/澤其凝如脂其甘如飴
如醴之甘見/上松栢受而王者養老竹葦沾而王者尊賢
晉中興書云王者愛養耆老則甘露降于松栢之上/王者尊賢容衆則降于竹葦之上受之以為年紀也
[069-105a]
伊尹説湯曰水之美不/過三危之露乃瑞露也五色東方朔曰吉雲之地其/國俗之雲氣占吉凶若
樂事則滿室雲起五色照人著/于草樹皆成五色露珠甚甘表至徳之馨且因宵降
老子曰天地相合以降/甘露人莫之合而自均含孔甘之味不待秋凝見/上紀年
以為/年紀膏露天不愛其道/故天降膏露
 霜
三秋降季/秋百工休霜降之日/則百工休碧霜拾遺記曰廣延/國霜色紺碧青女
淮南子曰霜/神名青女始凝易履霜堅冰陰始凝也又/云陰勝陽則凝為霜雪露結詩云/兼葭
蒼蒼白/露為霜有餘酸北齊邢子才冬夜直史館詩/云况乃冬之夜霜氣有餘酸殄異類陶/潛
[069-105b]
詩云青松在東園衆草混其/竒晨霜殄異類卓然見高枝陰陽之氣大戴記曰霜陰/陽之氣也陰氣
勝陽則結/而為霜刑罰之表春秋感精符曰霜刑罰之表季秋/霜始降鷹隼擊王者順天行誅以
成肅殺/之威葛屨詩云糾糾葛/屨可以履霜紈扇紈扇詩云皎/潔如霜雪駟見國語/云駟
見而隕霜隕霜而/冬裘具駟房星也蠒成見/下鷹擊霜降則/鷹擊豺祭霜降之日/豺祭獸
馬蹄荘子曰馬蹄/可以踐霜雪蠶繭拾遺記圓嶠之山有氷蠶/以霜雪覆之然後成繭九鐘
之鳴山海經曰豐山有九/鐘霜降其鐘自鳴神爐之妙抱朴子曰凝霜雪/于神爐採靈芝于
嵩/岳殺木元命苞曰/霜以殺木霑衣微微沾/人衣孝子踐琴操曰履霜操/伯竒所作吉甫
信後妻之言逐伯竒自傷無罪/清晨起履霜乃操琴而鼓之君子履君子履之必/有悽愴之心
[069-106a]
楸離江淹别賦見紅蘭之/受露望青楸之離霜冬裘具國語云隕霜而冬裘/具清風至而修城郭
宫/室婦女成功家語曰霜降而婦/功成嫁娶行焉鷹隼乃擊見/上
 霜災
雪霜大至月/令正月之繁詩人興憂傷之歎見/上季秋既降
君子有悽愴之心見/上不殺草春秋感精符曰王者政令/苛則夏下霜誅罰不行則
冬霜不/殺草乃附木京房易傳曰誅不原情其霜乃附木/不下地不教而誅其霜反在草下
淮南子曰鄒衍亊主盡忠燕恵王信/䜛囚衍衍仰天哭天為五月降霜殺菽春秋周十/月今八月
書失/時令苛而夏降氣勝而秋零見/上
[069-106b]
 月
太陰之精淮南子曰月/者太陰之精坎宫之徳易云坎/為月如珪月賦秋/月如珪
如鈎選云始見西南樓纎纎如玉/鈎未映東北墀娟娟似蛾眉度南端北齊邢子才/冬夜直史館
詩云風音響北/牖月影度南端出東嶺陶潛雜詩云白日淪西河素月/出東嶺遥遥萬里耀蕩蕩空中
影/破環抱朴子王生云月初生及既虧之後視之宜/如三寸鏡稍稍轉大初如破環漸漸滿也
古詩何當大刀/頭破鏡飛上天三七三辰三光七曜/並月居其一三五三五而盈/三五而闕
成象在天/成象無私日月無/私照生于西禮曰大明生于東月生/于西陰陽之分夫婦之
位/也行於北漢書云月立夏夏至行南方赤道曰南陸立/冬冬至行北方黒道曰北陸二分則同道二
[069-107a]
至則/相過王郎之善歌一曲世説王曇善歌謝公欲聞之而/王名家少年無由得聞後公出
東府上山作妓樂遇曇出庾家墓竹中作一曲于時秋/月王因舉頭看北林卒曲而去諸妓白謝公曰此乃王
郎歌/也徐勉之不論五官梁徐勉嘗集門客有虞暠者求/五官詹事勉正色荅曰今夕只
可談風月不宜及/公事時人服之牛喘世說呉牛見月而喘謂水牛生/江淮間畏熱見月恐其日也故
喘/鵲飛魏武帝歌曰月明/星稀烏鵲南飛夜光淮南子曰月/一名夜光望舒淮南/子云
月御曰望舒/亦曰纎阿漢東蚌梁庾肩吾望月詩云桂殿月偏來/流光引上才圓隨漢東蚌暈逐淮
南/灰淮南灰見/上謝譓對飲謝譓有時獨醉云入吾室者但/有清風對吾飲者惟當明月
闞澤見名吳㑹稽先賢傳闞澤年十二夢見/名字灼然在月中後為呉侍中蛾眉見/上
[069-107b]
三日/成魄皎兮陳風月出皎兮又月/出皓兮月出照兮出矣荘子曰日/月出矣照臨
照臨/下土㢠廻環謂㢠廻環/天上也三日成魄鄉飲禮三譲象/月之三日成魄一月之光
文子百星之明/不如一月之光代照日月/代照迭微詩日居月諸/胡迭而微金精月賦/云月
以陰靈亦/曰金精瑶彩月/色玉鈎見/上水徳 金精之正色水徳之
明輝 金波月/彩灰暈淮南子曰畫隨灰而月暈闕許慎/注曰以蘆灰環闕其一面則月暈
亦缺/于上蓂莢應月而/生落也桂華月中/桂樹西園遊曹植詩云清夜遊/西園明月澄清景
北堂寝陸機詩曰安寝北堂上明月入/我牖照之有餘光&KR0259之不盈手麗天易日月/麗乎天
詩月離/于畢從星書月之/從星出水淮南子云方諸見月則津/而為水高誘註云方諸陰
[069-108a]
燧大蛤也熟摩拭令/熱向月下則生水紈扇班婕妤詩云新裂齊紈素鮮/潔如霜雪裁為合歡扇團團
似明/月玉臺月如/明照瑶蟾瑶兎蟾輝素娥/素月蟾魄並月玉兎金兎/陰兎蓂階桂
桂日/輪就月将出/詩日兄月姊春秋感精符曰/人主兄日姊月皆仰人皆/仰之
具瞻人皆/具瞻闕之釋名曰月闕也/言滿則復闕也没兮謝荘月賦月既/没兮露欲晞
朔月初之名朔蘇也如死復蘇晦月盡/之名晦灰也死為灰又月光盡色似灰弦望弦者月/半之名
初七八為上弦二十二三為下弦/望者月滿之名日月遥相望也
 瑞月
徳聞皇天慶見於月 姮娥奔羿妻竊藥奔月/為月中之仙也夏禹過
[069-108b]
夏禹未遇夢/乘舟月中過合璧漢書至徳之時/日月合若璧重輪漢明帝作太子/樂歌四章一曰
日重光二曰月重輪三曰星重/暉四曰海重潤以贊太子之徳三珥軍占曰若月三/珥者大臣有喜
見/上委照而呉業昌孫堅夫人呉氏夢/月入懐生孫策淪精而漢道融
漢元后母李氏夢/月入懐而生元后入懐見/上盈手見/上連璧日月/連璧孕珠蚌望/月而
孕珠又月望/則蚌蛤實
 災蝕
日月薄蝕天地之災 魚減淮南子曰日月/蝕而魚腦減麟鬬元命/苞云
麒麟鬭則/日月薄蝕彗星襲月辛慶忌勇猛之将被要離謀/殺以劒自刎将死彗星襲月不用
[069-109a]
其行行道也詩日月/告凶不用其行何損於明謂/蝕君子之過君子之過/如日月之
食/大人之災日月之蝕/大人之災遇盈則蝕月盈則蝕/與時消息則維其常
詩彼月而蝕/則維其常謫見於天禮曰婦順不修陰事不得謫見/于天月為之蝕故月蝕則后素
服而修六宫之職/蕩天下之陰事災成襲月劉向説云秦胡亥立/日月薄蝕熒惑襲月
 八月
日在翼星律中南吕月/令享夀星享夀星/于南郊祭馬祖祭馬祖/于大澤
採栢露以明眼續齊諧記鄧紹八月旦入華山採藥見/一童子執五彩囊盛栢葉上露如珠滿
嚢紹問用此何為荅曰赤松/先生取以明眼言終失所在用朱墨以㸃頭荆楚記云/八月一日
[069-109b]
以朱墨㸃小兒頭名/為天灸以厭病也習吹命樂正習/吹将釋奠乃儺天子乃儺/以達秋氣
行犧牲視全/具也申嚴刑法申嚴百刑無或枉橈/斬殺必當無留有罪嘗麻天子/嘗麻
先薦/寝廟種麥乃勸/種麥上丁之日釋奠于/國學上戊之辰釋奠于/太廟
元日擇元日命民社謂/近秋分前後戊日獻良裘周禮司裘氏掌大裘以/供王祀天之服仲秋獻
良裘天子之服/至仲秋而獻獲赤雀以銜書尚書中候曰季秋赤/雀銜丹書集周之庭
寳囊以承露梁簡文帝眼明囊賦序云婦人八月旦多/以錦翠珠寳為眼明囊因凌晨取露以拭
目/平權衡是月也日夜分則/同度量平權衡案芻豢瞻肥瘠察物色必/比類量小大五者
備/當載黄詩云載𤣥載/黄為公子裳其穫八月/其穫迎寒周禮仲秋月擊/土鼓以迎寒
[069-110a]
授几杖/行糜粥鴈已過而零其白露白露之日鴻鴈來後五/日燕雀歸羣鳥養羞
雷收聲而分彼素秋秋分之日雷乃收聲後/五日蟄虫坏户水始涸祀夕月秋/分
日祀月/于西郊戒清風四民月令曰清風/戒寒趣織縑帛剝棗八月/剝棗斷壺壺瓠/也八
月乃/斷仲商梁元帝纂要曰/仲秋仲商也秋節 天子居總章太/廟庻人
授几杖是月養衰/老授几杖
 九月
日在角星律中無射 授衣之月詩九月/授衣飾服之辰見/下
是丹鳥含羞之日夏小正曰九月丹鳥羞白/鳥羞進也白鳥蚊蚋也當白虎應
[069-110b]
感之辰帝王世紀曰扶始以季秋下旬夢白帝遺烏喙/子旦而升丘見白虎其上有雲感已而生臯陶
于曲/阜舉五穀之要農亊備修/當此月也休百工之作膠漆之/作且休伐蛟
伐蛟/取鼉取黿龜登龜/取黿蟋蟀居户詩蟋蟀/在户鴻鴈來賔月/令
伐薪為炭/必因殺氣嘗稻天子嘗稻/先薦寝廟具飾衣裳文繡有恒衣服/有量冠帶有常
必循/其故申嚴號令號令/法令務内百官貴賤無不務内以/㑹天地之藏無有宣出親嘗
親嘗者嘗羣神也天子親嘗使有/司祭于羣神禮畢告備于天子也既曰鴈來寒露之日/鴻鴈來賔
後五日雀入大水為/蛤後五日鞠有黄華乃觀豺祭霜降之日豺乃祭獸後/五日草木黄落後五日
蟄虫/咸俯咸俯見/上神倉冢宰舉五穀之要藏帝飭/籍之収於神倉祇敬必入室命有司/寒氣摠
[069-111a]
至民力不堪/其皆入室獻裘周禮司裘氏季秋/獻功裘以待頒賜秩芻命有司合秩/芻犧牲以供
皇天上帝山川四方之神宗廟社稷/之靈為民祈福秩芻者謂草税也畜菜趣民收歛務/畜菜注始為
民御冬/之備習吹大享帝于/明堂也築塲九月築/塲圃季商元帝纂要云/九月曰季商
末/商高秋亦曰暮秋末秋殘/秋杪秋亦曰授衣
 重陽
重九魏文帝書曰歳往月來忽復九月九日/九為陽數而日與月並應故曰重九登高續齊/諧記
云桓景隨費長房登高謂曰九月九日汝家當有災異/急令家人縫絳囊盛茱茰繫臂上登高飲菊花酒其禍
乃消景從其言舉家登山夕還雞犬/一時暴死今人九日登高乃其遺事重陽佳辰九旻暮
[069-111b]
宋傅亮九月九日登凌囂館賦云重九/之佳辰肅晨駕而朝逝九旻之暮月鳴鑾戾行宫
謝瞻戲馬臺云聖心眷佳節/鳴鑾戾行宫行宫戲馬臺也商飈凝素籥賀敳九日詩/云商飈凝素
籥𤣥覽/賁黄圖白衣酒晉陽秋曰陶潛九月九日無酒宅邊摘/菊盈把望見白衣人至乃主𢎞送酒便
飲酣醉/而歸戲馬臺南齊書云宋武帝為公時在彭城九月/九日出遊項羽戲馬臺至今相承以為
舊/事菊制齡陶潜詩云酒能袪/百慮菊為制頽齡茰繫臂西京雜記云九月/九日漢武宫中以
茱茰/繫臂佩茱茰西京雜記云漢武帝宫人賈佩蘭/佩茱萸食餌飲菊酒云令人長夀賜芳菊
魏文帝與鍾繇書曰九月九日草/木徧枯而菊芬然獨秀今奉一束授衣之月落帽之辰
見/下馬射南齊書南齊以九月九日馬射或/説秋金節講習武射象立秋之禮龍山晉書孟/嘉字萬
[069-112a]
年為桓温參軍温重之九月九日遊龍山寮佐畢集于/時佐吏並著戎服嘉醉有風吹落㡌而不知覺温使左
右無言欲觀其所措及如厠温令孫盛作/文嘲之置坐處嘉還見之其荅文甚美黄花緑酒
黍餌玉燭寳典曰食餌者/謂黍秫並收之也菊杯杯中泛/菊花
[069-113a]
 嵗華紀麗卷四韓鄂/
 冬
冬為𤣥英梁元帝纂要云冬為𤣥英亦/曰安寜暮冬三冬九冬𤣥冬帝稱顓頊神號
𤣥㝠 司寒魏相曰北方之神顓/頊承坎執權而司寒屬水其日壬癸其音/羽其數六其性
智其事聴其味鹹其臭朽/其祀行祭先腎食黍與鴈律窮六律/氣窮歳暮歳将暮/時既昏雲葉
浮空文選寒風/積浮雲繁冰澌結水立冬日水始/氷迎寒北郊嚴雲鮑照冬日/詩云嚴雲
起亂山白/日欲還次兼豆邢子才冬夜直史館詩云/兼豆未能飽重衾詎解寒星斗旋臨於
亥位金烏送次於房星日舍/房星愛日左冬日/可愛寒風 羽律
[069-113b]
纔移乾風更肅十月乾/風至霜樹盡摧於枯葉玉壺漸結於
輕氷見/上松秀寒姿冬嶺秀/孤松桂榮貞質選桂樹/冬榮當北户墐
扉之日詩塞向墐户/以為寒備是東臯穫稻之辰十月/穫稻風日風曰/寒風
勁風嚴風厲風哀/風陰風日曰愛日草木草曰寒卉黄草木曰/寒木寒柯素木寒條閉塞月令/天氣
上騰地氣下降天地/不通閉塞而成冬葢藏謹葢藏循行積聚無有不/歛注云謂府庫囷倉之類
書冬祁寒小民惟/曰怨咨祁大也云暮詩歳云/暮矣三餘董遇曰冬歳之/餘夜日之餘雨
時之餘為/三餘也五夜冬之夜故有/甲乙之名
 十月
[069-114a]
日居房星律中應鍾 立冬而水始成冰月令立冬之/月水始氷後
五日地始凍雉入大/水為蜃虹藏不見小雪而虹藏不見又曰小雪之日/虹藏不見後五
日天氣上騰地氣下降/後五日閉塞而成冬也穫稻詩八月剥棗/十月穫稻良月傳曰使/以十月
入良月也/就盈數焉 水變冬姿霜凝雪態 感清商而律變謂/秋
改/火仰碧落以星稀冬節/星稀賞死恤孤賞死事/恤孤寡戒門修鍵坏/城
郭戒門閭修鍵閉備邊境塞蹊徑/飭䘮紀辨衣裳審棺椁之厚薄移金水徳秋改/於冬鶴語
之辰見/下雀化之日家語立冬之日/雀入大水為蛤祭寒亥日祭/司寒祀地立/冬
之日祀神州/地祗于北郊氣迎北陸景送西郊見/上槐檀遽改於歳餘
[069-114b]
冬取槐檀之火/又冬是歳之餘晷度方知其晝短日短星昴/以正仲冬隕蘀十月/隕蘀
滌塲詩十月滌塲農/工畢洒掃塲穜稑已納詩十月納禾/稼黍稷穜稑蟋蟀入床
詩十月蟋蟀/入我床下收水澤之賦無令侵削兆民以為天子取/怨于下注水賦虫魚之類澤
賦萑蒲/之類為儲蓄之謀崔寔注云十月農事畢五穀/既登家備儲蓄乃順時令也時當
隕蘀節及飲蒸大飲蒸勞農以休息之注十月農事既/畢黨正屬民飲酒正齒位是也詩云十
月滌塲朋酒/斯饗是也當昏虚曉中月/令值宵長晝短 易關市來/商
旅納貨財便人事四方來集遠方皆/至貨財不匱上無乏用百亊乃遂築城郭是月也可/以築城郭
造宫室穿竇/窖修囷倉菊謝籬金冰生池玉 禮法月推於聰智
[069-115a]
晨昏星麗於虚張 節及始裘月令天/子始裘時當納稼見/上
勁盡摧於槁葉衆木/揺落嶺寒方秀於長松冬嶺秀長/松之色候轉
秦正漢書高祖十月始至覇上秦/本十月為歳首遂不革焉氣迎魯朔春秋魯以/此月告朔
寒律後彫於松栢 新烟已改於槐檀見/上陽月此時純/陽用事
嫌其無陽/故曰陽月命酒官秫稻必齊麯糵必時湛熾必潔水泉必香/陶器必良火齊必得兼用六物大酋監之
毋有/羞忒陳祭器命工師効功陳祭器按度程無作滛巧/勒工名以考其誠功有不當必行其罪
 寒
焦溪沍温泉冰並出/雪賦嚴凝之氣禮記曰天地嚴凝之氣/始于西南而盛于西北
[069-115b]
是天地之/義氣也栗烈之風詩云一之日觱/發二之日栗烈馬蝟文選云馬縮/如蝟言寒也
木冰左傳十三年/雨木冰寒也北户墐扉出雪賦/墐泥也躶壤垂繒雪/賦十二
漢髙祖聞韓王信降率諸将擊之連戰乘勝/逐北至樓煩會大寒士卒墮指者十二三十六七
北方苦寒之地/墮指者十六七皸瘃上音軍下音卓凍破瘡/也漢戰樓煩士卒皸瘃凌兢廿泉/賦曰
馳閶闔入凌兢/凌兢寒顫也桐不華周書時訓云清明之日/桐不華則歳有大寒黍可種
劉向别傳曰燕地寒谷不生五穀鄒衍吹/律吕以煖之温氣至五穀生因名黍谷毒害鳥獸王/莽
鑄威斗是日天大寒百官人馬有凍死者漢竇武上/表曰今日大寒過節毒害鳥獸城邊竹木皆為傷死
傷人馬魏武苦寒行曰/人馬同時飢鳥失條文選鳥登/木而失條人墮指見/上
[069-116a]
月令寒氣總至民/力不堪其皆入室而耐家語食水者善/遊而耐寒也冬日之陽百/物
歸之言/其煖也陰時則慘文選云在陰則/慘在陽則舒挾纊左傳曰楚荘王/圍蕭師多寒王
巡拊之三軍之/士皆如挾纊重衾 白鶴語異苑曰晉太康二年南/州人見二白鶴語于橋
下曰今兹寒不減/尭崩年於是飛去黄竹詩穆天子遊黄臺之丘大寒雨/雪人多凍死天子遂作黄竹
詩以愍/之也松栢彫歳寒然後知/松栢之後彫狐貉冷文子御狐貉之兼/衣又襲狐貉之煖
者不憂至/寒之悽愴綈袍須賈謂范睢曰范叔一/寒如此哉與之以綈袍無褐詩曰無衣/無褐何以
卒/歳慘凜下陰潜而/慘凜寒也激冷文選晨風/凄以激冷漸軔之冰文選轍含/冰以滅軌
水漸軔/以凝沍入地之凍廣雅云北方地苦寒冰/厚一尺凍入地一丈稜蔌文選稜/稜霜氣
[069-116b]
蔌蔌/風威并凌思𤣥賦云魚矜鱗/而并凌兮凍貎禋于六宗孔安國曰四時/也寒暑也日也
月也星也水旱/也謂之六宗運乎二氣日月運行/一寒一暑涉水戰國策曰田/單解裘與渉
水之/老人鑿池吕氏春秋曰衛靈公天寒鑿池宛春曰天寒/恐傷民公曰何寒哉春曰君衣狐裘坐熊席
四陬有火故不寒民衣敝不補/履缺不苴寒矣公曰善遂罷役小民怨咨書曰冬祁寒/小民惟曰怨
咨/君子齋戒月令以待陰/陽之所定
 十一月
日在箕宿律中黄鍾 鶡旦不鳴大雪之日鶡旦不鳴/後五日虎始交後五
日茘/挺出蚯蚓乃結冬至之日蚯蚓乃結後五/日䴢角解後五日水泉動節及氷行音
[069-117a]
諧羽奏 昴正仲冬尚書云日短星/昴注仲冬也時稱亞歳宋志云/魏晉則
冬至日受萬國朝賀因/小會其儀亞于歳朝表福臻而祥集故陰極以陽生
冬至日/一陽生視朔良辰左傳僖五年正月辛亥朔日南至/公既視朔遂登觀臺以望而書之
元命節桓譚新論曰通歴數家算法推考其紀從上/古天文以來訖十一月甲子夜半朔冬至
晝短宵長之際日短至陰陽争又曰/宵長晝短陰極陽生是陽升陰化之初
陽初生/陰乃化分至啓閉當魯書雲瑞之辰絲竹陶匏是漢賀
日長之節左傳凡分至啓閉必書雲物又青鳥氏司啓/𤣥鳥氏司分丹鳥氏司閉伯趙氏司至玉燭
寳典曰冬至日南長律中黄鍾其管最長故有履長之/賀又漢雜記冬至陽氣起君道長故賀夏至陰氣起君
[069-117b]
道衰故/不賀閉關先王以至日閉/關商旅不行鑿冰斬木之時/鑿冰之月時方薦黍
見下/注日在牽牛中/氣祁寒剉北陸之金烏大雪語南州之
白鶴見/上無作土事月令曰土事無作無發室屋及起大/衆以固而閉地氣沮泄是謂發天地
之房民必疾疫又隨/以䘮命之曰暢月伐竹斬木伐木取竹箭注云此/時堅成可伐取之
井泉祈祀四海/大川名源命宰謹審於門閭命奄尹申宫令審門/閭謹房室必重閉雖
有貴戚近習/無有不禁禁民不收於牛馬農有不收藏積聚者馬/牛畜獸有放佚者取之
不詰注禾在野牛馬傷之人/有取者不罪所以戒其主也
 冬至
[069-118a]
節次周正周以十一/月為正月律移舜琯舜以玉琯/定律吕節及薦羔崔/寔
四民月令冬至日薦黍羔先薦𤣥㝠以/及祖禰其進拜謁賀君師一如元日時稱結蚓冬至/日蚯
蚓/結周嵩舉酒周嵩伯仁之弟冬至日舉酒白母跪而/泣曰伯仁為人志大才短名重識暗
浩定儀見/下土炭在懸漢書冬至日懸土/炭以定陰陽之氣菁茅作貢隋牛/𢎞冬
至乾元殿受賀詩云作/貢菁茅集來朝圭黻連梁園而已飛六出雪賦梁王不/悦遊于兎園
漢殿而曾奏八音漢書天子以冬夏二至御前殿會八/能之士陳八音聴樂均度晷景候鍾
律權土炭/傚陰陽鶡鳥不鳴大雪之日/鶡鳥不鳴陽烏緩翼 戴禮方遵
於坎徳十一月盛徳/在水坎水也羲文俄變於乾爻伏羲斷龜文以/立八卦冬至一
[069-118b]
陽生配乾/之初九金翼南飛日南/至玉杓北指建子/位漢樂曾陳於
前殿魯雲爰紀於候臺占候/之臺墐扉嚴景北户/墐扉就樂良辰
易通卦驗曰冬至日人主於羣臣從/樂五日以迎日至之禮注從就也陳儀薦宗廟之羊
見/上表瑞集文昌之雀魏文帝黄初元年冬至/日黄雀集于文昌殿前水徳方隆
陽爻乍振 盛吉正持於丹筆後漢盛吉為廷尉每冬/至夜定罪决斷妻執燭
吉持丹筆夫妻/相向垂泣决事王褒更審於黄鍾王褒律令表云師曠/吹律知音律數始于
黄鍾終于大/吕故曰審進履襪後魏崔浩女儀曰近古婦人常以/冬至進履襪于舅姑崔駰襪銘有
建子之月助/養元氣之事祀星辰月令祀昊天上帝于圜丘注冬至/日祀五方帝及日月星辰禮壇
[069-119a]
日短影長周禮冬至日在牽牛影長一丈三/尺夏至日在東井長尺有五寸
 雪
宫既東成雪賦雪宫建于東國齊/宣王見孟子于雪宫山乃西峙雪山峙于/西域又傳
曰太山冬/夏有雪謝安詠世説謝氏内集講書俄而雪驟下太/傅欣然曰白雪紛紛何所似兄子朗
曰散塩空中差可擬兄女/道藴曰未若栁絮因風起曾子歌琴操曰曾子耕梁山/雨雪思父母乃作梁
山之/歌北荒之明月後周劉璠雪賦云似北荒/之明月若西崑之閬風雲夢之瓊
陳正見雪詩云九冬飄逺雪六出/表豐年睢陽生玉樹雲夢起瓊田三月失時左傳云/三月雨
雪書/失時子猷乗舟王子猷雪夜乗舟入剡溪訪戴安道既/造門不前而返人問其故荅曰乗興而
[069-119b]
來興盡而返/何必見戴婕妤詠扇詩曰新裂齊紈/素皎潔如霜雪盈尺袤丈雪賦/云盈
尺則呈瑞于豐年袤/丈則表沴于陰徳圓璧方珪既因方而成珪/亦遇圓而為璧豐年傳/曰
豐年冬多積雪又凡/平地盈尺為大雪時雪時雪不降又/曰雨雪不時玉樹銀花並詞/人取
譬/擁袁安之門見下/注救焦先之屋高士傳焦先為野火/燒屋遭冬雪大至屋
倒焦袒卧不移人以為/死熟視之宛然如故萬頃同縞盻隰則萬/頃同縞千巖俱白
瞻山則千/巖俱白海神來朝太公伏符陰謀曰武王伐紂雨雪/十餘日甲子朝五兩車騎止于王
師門尚父曰四海之/神與河伯來受命詞人末至謝恵連雪賦梁王不悦/遊于兎園乃置㫖酒命
賔友召鄒生延枚叟相如末至/居客之右俄而微霰零宻雪下甲子見上/注庚辰春秋考/異曰庚
[069-120a]
辰大雪/深七尺五騎効靈三英作賦三英即鄒陽枚/臯司馬相如也輕雲流風
洛神賦髣髴兮若輕雲之蔽/月飄颻兮若流風之廻雪郢客歌選客有歌於郢中/者為陽春白雪之
曲/飛鷰舞趙飛鷰如流/風之㢠廻雪也穿履之行東郭先生乆待公車/貧困衣履不完行雪
中履有上無/下足盡踐地閉門而卧洛陽大雪丈餘縣令出見袁安/門無行跡謂安已死令人入户
見安偃卧問安何以不出安曰大雪人/皆乏食不宜干人令賢之遂舉孝廉冬夏有山海經/云由首
之山小威之山空桑/之山冬夏常有雪天地寒大戴記曰天地積陰/温則為雨寒則為雪千里
之渡詩云飄飄千里/雪倐忽度龍沙五穀之精汜勝之書曰雪者五穀/之精古今收雪水以浸
五/穀浸牛目孟子曰滕文公𦵏有日/矣天大雨雪至于牛目渡龍沙見/上蘇武羊毛
[069-120b]
蘇武没于蕃羊/毛裹雪食得活王恭鶴氅世説王恭衣鶴氅雪/中行望見若神仙積於三
語曰冬無積/雪夏無餘糧飄其六出韓詩外傳云/雪花飛六出其霶詩雨雪/其霶
又雨雪/載塗雰雰霏霏詩上天同雲雨雪雰雰又昔我往/矣楊栁依依今我來思雨雪霏霏
瀌瀌詩雨雪/瀌瀌皚皚選積雪皚皚/皚皚白貎入隙始縁甍而冐棟/終開簾而入隙
孫康家貧常/照雪讀書麻衣曹風以麻衣比色/曹風麻衣如雪蘭曲楚謡以幽/蘭儷曲宋
玉作幽蘭/白雪之曲
 冰
履霜而至易曰履霜/堅氷至積水所成選云層冰為/積水所成生於水而
[069-121a]
寒於水荀/子壮以風而解以風左傳云冰以風壮/月令云東風解凍夏蟲疑
夏蟲不可以語冰天台/山賦哂夏蟲之疑冰春魚上見/上玉甃晉江逌冰賦云/穿重城之十仞
兮搆玉甃/之百節夷盤周禮盛/冰之器涸泝凝/也淋漓泮/也狐聴之而将渡
述征記曰河氷始合/要狐先行方可渡䑕食之以求生神異記北方有冰/厚百丈鼹鼠在冰
下重千金其毛長百尺可/為褥却風寒其肉重千斤凝池東晳曰薄冰凝池非登/廟之寶零露垂林非綴
冕之飾必将採素璧于/層山選圓珠于重泉也琢氷文中子曰巧冶不能/銷木良匠不能琢氷鳥覆
而既因后稷姜嫄踐巨人跡而生子弃之寒冰/上鳥覆翼之後取養之以為后稷魚跳而
只為王祥王祥母思生魚河水冰寒魚不可得祥乃/泣忽一朝冰開有雙鯉魚躍出得以奉母
[069-121b]
晁錯上書狐貉之地積陰/之處木皮三寸冰厚六尺百丈見上/注履薄詩如履/薄冰
書心之憂危/若涉春冰寒覩缾中淮南子曰見一葉之落知歳/之暮覩缾中之冰知天下之
寒/清窺壺内選詩云清/如玉壺冰光武渡河光武為王郎所逐至/滹沱河兵進急無船
不可渡使王霸往視問冰堅否霸恐驚衆還報/曰冰牢可渡比衆至河冰已合矣帝遂得渡慕容蹈
王隱晉書慕容晃上言躬征平郭遠假陛下天地/之威精誠感靈海為結冰凌行海中三百餘里
凝春泮淮南子曰冬則水凝/為冰春則冰散為水風結水成見/上東海之蠶拾/遺
記云東海中員嶠山有冰蠶長七寸/有鱗角重雪覆之則有繭色為五采北方之鼠見/上䧟冰
之丸後漢青州刺史焦和恐賊乗冰過河/多作䧟冰丸以投河中賊衆遂潰削氷之火博/物
[069-122a]
志曰削冰令圓舉以向日/以艾承其影則有火出以凝之水周禮水有時以/凝有時而澤
冶之冰海賦曰陽冰不/冶陰火潜然馴致易/負重鄧析書曰明君之/御民若乘奔而無
轡若履冰而負/重言其懼也王祥泣而葉公飲荘子葉公曰吾㸑無/欲清之人今吾朝受
命而夕飲冰/我其内熱歟句踐抱而魏武椎呉越春秋曰越王念呉/欲復怨非一旦也苦思
勞心夜以接日冬寒時抱冰魏志討譚時民/亡椎冰注時冰凍使民椎之民惮役而亡未泮迨氷/未泮渙然
渙然冰釋又/渙若冰将釋皚皚思𤣥賦行積冰之皚/皚兮清泉沍而不流峨峨楚詞層/冰峨峨
公羊曰冬至/無冰時燠夜結寒冰夜結/亦曰朝凝
 藏冰
[069-122b]
天子命藏命有司冰方/盛取而藏之山人乃取左傳山人取之縣人/傳之輿人納之𨽻人
藏之山人/謂虞官也採於山陰又云其藏冰也深山窮/谷固陰沍寒於是取之納於凌室
詩云二之日鑿冰冲冲今之十二月也周十一月為正/月十二月為二月故云二之日鑿冰冲冲水聲也又三
之日納于凌陰即今/之三月凌陰即凌室其冰方盛乃祭司寒傳云其藏冰/也乃用黑牡
秬黍以享司寒其出之也桃弧棘矢以除其災其出入/也時祭寒而藏之獻羔而啓之注春分獻羔開冰也
豳詩云鑿見/上周禮見頒周禮凌人夏頒冰注云暑/氣盛王以冰頒賜羣臣也慮蟲
疑之時不可闕也及狐聴之日于以藏之 藏時而日
在虚危左傳云古者北陸而藏之即今十二/月也西陸朝覿而出之即今三月也出際而烏
[069-123a]
飛昴畢傳云其用之也徧食/肉之禄冰皆與焉凌人治鑑盛氷/器也有司祭寒
 三倍為防凌人斬冰三其凌注三倍/其冰三之者為消釋度也三時不害傳云/徧及
于老病則春無/淒風秋無苦雨藏則無災又云無災霜/雹癘疾不降 否則用咎今/藏
川池之冰弃而不/用風不越而殺也
 開冰
祭韭獻羔詩四之日其蚤獻羔祭韭四之日今之二月/也又月令云立春後天子獻羔開冰先薦寝
廟/桃弧棘矢見上/注春治冰鑑祭供夷盤並見周/禮凌人冬伐謂/将
藏也伐冰之/家不畜牛羊夏頒見上/注春開開/冰秋刷見凌人注刷除冰/室當更納新冰
[069-123b]
取順沍寒用資清暑 獻羔而啓之見/上出火而畢賦左/傳
云公始用之火出而畢賦自命/夫命婦至于老疾無不受冰老病必受見/上䘮祭亦霑
大夫命婦䘮/浴祭用冰也冰室春開玉壺夏薦 致夏蟲之疑闕而
為罪遇時燠之變責則難加冬乃/無冰食禄之家朝廷之禄/位賔食䘮
祭于是/乎用之凌人之職祭祀共冰鑑賔客共/冰大䘮共夷盤冰
 十二月
南斗臨烏大吕中律昏奎曉亢雞乳鵲巢 鴈鄉而方
驗小寒小寒之日鴈北向後五日/鵲始巢後五日野雉始雊雞乳而始明中氣大/寒
[069-124a]
之日雞始乳後五日鷙鳥/方疾後五日水澤腹堅蜡百神於南郊月令蜡百神/于南郊為來
年祈福于天宗天宗日月/星辰也蜡臈日祭之名也習五戎於北面月令乃教畋/獵習戎班馬
政命僕及七騶咸駕載旌旐授車以級/司徒搢朴北面誓之注誓衆以軍法将帥講武習射/御角
力亦教/畋獵也天子厲飾天子乃厲飾執弓挾矢以獵厲/飾謂戎服而嚴厲其威武之飾星囘
于天日窮于次月窮于紀/星囘于天數将幾終磔犬送寒大儺旁磔以送寒/氣磔犬殺金以助
木/氣嘗魚薦廟天子親往嘗/魚先薦寝廟徴咸獻於九州九州之人無/不咸獻其力
以供皇天上帝社稷川澤/之神注人非神福不生論所宜於百縣合諸侯制百/縣為來嵗受
朔日與諸侯貢職之數以遠近/土地所冝為度以給郊廟之事季冬亦曰暮/冬窮冬餘月嵗窮/嵗餘
[069-124b]
 日
陽徳春秋内事曰日/者陽徳之母也火精范子計然曰/日者火精也冠三光之首為
七曜之先三光日月星七曜/五星與日月也朱炎艶於建陽何晏景福/殿賦云開
建陽則朱炎/艶朱炎日也神州耀乎靈景左太冲詠史詩云皎天/舒白日靈景耀神州
日中陽/烏三足九芒日彩/九芒麗天易日月/麗乎天出地文子曰日出于/地萬物蕃息
方旭郭璞南郊賦云時/當青陽日在方旭半規謝靈運遊南亭詩宻林/含餘清遥峰隱半規
文選寸晷/無留影分陰晉陶侃曰聖人尚惜/寸陰凡俗當惜分陰桑榆選云桑/榆暮景
傾心/向日曝儒士之腹郝隆/晒書炙野人之背傳云負日之暄/人莫之知也
[069-125a]
貞明易日月/貞明寅餞書寅餞/納日火徳明輝離為火/為日陽精正色
説文云日為/太陽之精可畏可愛見/上不縮不盈土圭測景/不縮不盈並明天/子
與日月並明/照四方也乆照易云日月得/天而能乆照出東方出自東方/照臨下土在北
左傳日在北/陸而藏冰魯陽揮戈魯陽與韓戰酣日暮/揮戈而日退三舍后羿𤼵
淮南子記尭時有十日/並出羿射九烏死焉實也説文云日者實/也太陽之精就之尭/紀
就之/如日日名陽徳陽精大明曜靈踆烏/東君陽烏日御曰羲和日状日中則昃杲/杲出日春日
遲遲如日之升我/日斯邁日云暮矣朝東門禮𤣥端而朝日/于東門之外在西陸日在/西陸
而出/冰劒揮虞公與夏戰日欲落公/以劒指日日乃退不落箭射見/上逐有夸父山/海
[069-125b]
經云夸父與日争走乃渴/死于道弃杖而成鄧林送有秦皇恨賦秦始皇巡/海右而送日
日陽夏日陰文子言此二/者物皆歸之長繩恨無長繩/繫白日雙麗文選日/月雙麗
無二天無/二日方中日之/方中論遠近而長聞明帝晉明帝少時/元帝問曰日
近長安近荅云只見人從長安來不見人從日邊至及/來日集羣臣乃言日近帝失色對曰舉頭見日不見長
安帝/竒之争小大而難荅小兒列子曰孔子東遊見兩小兒/辯鬬問其故一兒曰我以日
始出時近而日中時遠也一兒曰我以日初時遠而日/中時近也一兒曰日初出大如車葢及日中則如盤盂
此不為逺者小而近者大乎一兒曰日初出滄滄涼涼/及其中如探湯此不為近者熱而逺者凉乎孔子不能
决兩小兒笑曰/孰謂汝多知乎白駒荘子曰人生世中/如白駒之過隙赤羽子路曰赤/羽若日
[069-126a]
揭行如揭日/月而行騎走荘子曰挾宇/宙騎日月扶桑淮南子曰日初出/于暘谷登于扶桑
入于/虞泉若木日所/出也既無私照相代而明日月無/私照
 臘
祖日為盛臘日為衰五行盛則為祖衰則為臘漢以火/徳火衰於戌故以戌日為臘魏以
土徳土衰于辰/故以辰日為臘魏以土而用辰見/上晉以金而取丑金衰/於丑
殷曰嘉平别名/之也周名大蜡蜡者索也漢/改名為臘尹軌或賜於神
神仙傳尹軌字公度晉太康元年臘日過洛陽城西/一家求宿主人以明旦是臘意不容又以曾聞公度
名因為設酒至旦乃賜/主人神藥一丸而去甄宇不擇於痩羊東觀漢記甄/宇字長文拜
[069-126b]
博士臘日詔賜羊或言大小肥痩欲投/鈎宇乃取痩羊後乃詔問痩羊博士聞盜樹陳留志/云范喬
邑人臘日盜斫其樹人告之徉不聞邑人愧/而歸之喬曰卿臘日取柴與父母相懽耳矜竊食袁/宏
後漢書曰韓卓字子助陳留人臘日/奴竊食祭先人卓義其心矜而免之祠黄石史記張良/於下邳圯
橋見老父得書云他日穀城見黄石即我也果見取/而葆祠之留侯死并黄石𦵏之每伏臘上冢祠黄石
有功漢書儀曰報鬼神古/之聖賢有功于民者
[069-127a]
 影燈記闕名/
 臨光
正月十五夜元宗於常春殿張臨光宴白鷺轉花黄龍
吐水金鳬銀燕浮光洞攅星閣皆燈也奏月分光曲又
撒閩江錦荔支千萬顆命宫人爭拾多者賞以紅圏帔
緑暈衫
 上元影燈
洛陽人家上元以影燈多者為上其相勝之辭曰千影
[069-127b]
萬影又各家造芋郎君食之宜男女仍云送雞肉酒用
六水缾貯之於親知門前留地而去
 建燈樓
上在東都遇正月望夜移仗上陽宫大陳燈影設庭燎
自禁至於殿庭皆設蠟炬連屬不絶時有方都匠毛順
巧思結創繒綵為燈樓二十間高一百五十尺懸珠玉
金銀微風一至鏘然成韻
 士女夜逰
[069-128a]
正月十五夜俗許三夜夜遊其寺觀街巷燈明若晝山
棚高百餘尺神龍以後復加嚴飾
 
 
 
 
 
 
[069-128b]
 
 
 
 
 
 
 
 説郛卷六十九下