KR2k0039 欽定皇輿西域圖志-清-傅恒 (WYG)


[024-1a]
欽定四庫全書
欽定皇輿西域圖志卷七
 晷度二
 天山南路
 闢展屬
 闢展城 北極髙二十四度五十二分距京師偏西
 二十五度四十五分 夏至晝長六十刻十分夜
 長三十五刻五分冬至晝長三十五刻五分夜長
[024-1b]
 六十刻十分 午正日景夏至長三尺五寸二分
 冬至長二丈二尺八寸三分春秋分長九尺二寸
 八分
 塔呼 北極髙四十三度十九分距京師偏西二十
 四度二十三分 夏至晝長六十刻十二分夜長
 三十五刻三分冬至晝長三十五刻三分夜長六
 十刻十二分 午正日景夏至長三尺六寸一分
 冬至長二丈三尺三寸三分春秋分長九尺四寸
[024-2a]
 三分
 洪 北極髙四十二度五十分距京師偏西二十五
 度一分 夏至晝長六十刻十分夜長三十五刻
 五分冬至晝長三十五刻五分夜長六十刻十分
  午正日景夏至長三尺五寸一分冬至長二丈
 二尺八寸春秋分長九尺二寸七分
 魯克察克 北極髙四十二度四十分距京師偏西
 二十六度十一分 夏至晝長六十刻八分夜長
[024-2b]
 三十五刻七分冬至晝長三十五刻七分夜長六
 十刻八分 午正日景夏至長三尺四寸八分冬
 至長二丈二尺六寸二分春秋分長九尺二寸三
 分
 土爾畨 北極髙四十五度四分距京師偏西二十
 六度四十五分 夏至晝長六十刻十二分夜長
 三十五刻三分冬至晝長三十五刻三分夜長六
 十刻十二分 午正日景夏至長三尺九寸六分
[024-3a]
 冬至長二丈五尺四寸五分春秋分長一丈零二
 分
 招哈和屯 北極髙四十三度六分距京師偏西二
 十六度五十二分 夏至冬至晝夜長刻分與土
 爾畨同 午正日景夏至長三尺五寸六分冬至
 長二丈三尺零九分春秋分長九尺三寸六分
 伊拉里克 北極髙四十二度五十六分距京師偏
 西二十度二十五分 夏至晝長六十刻十分夜
[024-3b]
 長三十五刻五分冬至晝長三十五刻五分夜長
 六十刻十分 午正日景夏至長三尺五寸三分
 冬至長二丈二尺九寸一分春秋分長九尺三寸
 哈喇沙爾屬
  按天山南路惟闢展屬舊隸版籍自哈拉沙爾
  以西迄於葉爾羌和闐新疆内附諸境
命使測量一如準部諸囘咸有城郭可憑各就治所起
  數方隅道里尤稱準的云
[024-4a]
御製庚辰春帖子己夘/
臘半發青陽曉春萃百祥十干週復始又慶值金穰
東陸延禧肈西師告武成南端雙鳳闕北拱萬年清
嚕斯訥黙㑹文同回中諸部有相沿占候書名嚕斯訥/黙今命欽天監官往測量日景定時
憲書節/氣之差測景詳求昏旦中從此凹睛凸鼻輩一齊受吏
騐東風
 哈喇沙爾城 北極髙四十二度七分距京師偏西
 二十九度十七分 夏至晝長六十刻八分夜長
[024-4b]
 三十五刻七分冬至晝長三十五刻七分夜長六
 十刻八分 午正日景夏至長三尺三寸七分冬
 至長二丈二尺零五分春秋分長九尺零四分
 楚輝 北極髙四十二度十七分距京師偏西二十
 八度三十七分 夏至晝長六十刻六分夜長三
 十五刻九分冬至晝長三十五刻九分夜長六十
 刻六分 午正日景夏至長三尺四寸冬至長二
 丈二尺二寸二分春秋分長九尺零九分
[024-5a]
 庫隴勒 北極髙四十一度四十六分距京師偏西
 二十九度五十六分 夏至晝長六十刻二分夜
 長三十五刻十三分冬至晝長三十五刻十三分
 夜長六十刻二分 午正日景夏至長三尺三寸
 冬至長二丈一尺六寸九分春秋分長八尺九寸
 三分
 玉古爾 北極髙四十一度四十四分距京師偏西
 三十二度六分 夏至晝長六十刻二分夜長三
[024-5b]
 十五刻十三分冬至晝長三十五刻十三分夜長
 六十刻二分 午正日景夏至長三尺三寸三分
 冬至長二丈一尺六寸六分春秋分長八尺九寸
 二分
 沙山北麓 北極髙四十一度三十二分距京師偏
 西二十九度六分 夏至晝長六十刻一分夜長
 三十五刻十四分冬至晝長三十五刻十四分夜
 長六十刻一分 午正日景夏至長三尺二寸六
[024-6a]
 分冬至長二丈一尺四寸六分春秋分長八尺八
 寸六分
 庫車屬
 庫車城 北極髙四十一度三十七分距京師偏西
 三十三度三十二分 夏至晝長六十刻二分夜
 長三十五刻十三分冬至晝長三十五刻十三分
 夜長六十刻二分 午正日景夏至長三尺二寸
 七分冬至長二丈一尺五寸四分春秋分長八尺
[024-6b]
 八寸八分
 托和鼐 北極髙四十一度二十分距京師偏西三
 十二度四十五分 夏至晝長六十刻夜長三十
 六刻冬至晝長三十六刻夜長六十刻 午正日
 景夏至長三尺二寸二分冬至長二丈一尺二寸
 七分春秋分長八尺八寸
 赫色勒郭勒入烏恰特達里雅處 北極高四十一
 度三十五分距京師偏西三十四度八分 夏至
[024-7a]
 晝長六十刻二分夜長三十五刻十三分冬至晝
 長三十五刻十三分夜長六十刻二分 午正日
 景夏至長三尺二寸七分冬至長二丈二尺五寸
 一分春秋分長八尺八寸七分
 額什克巴什 北極髙四十二度九分距京師偏西
 三十三度五十九分 夏至晝長六十刻六分夜
 長三十五刻九分冬至晝長三十五刻九分夜長
 六十刻六分 午正日景夏至長三尺三寸八分
[024-7b]
 冬至長二丈零二寸八分春秋分長九尺零五分
 沙雅爾城 北極高四十一度五分距京師偏西三
 十三度二十一分 夏至晝長五十九刻十三分
 夜長三十六刻二分冬至晝長三十六刻二分夜
 長五十九刻十三分 午正日景夏至長三尺一
 寸七分冬至長二丈一尺零二分春秋分長八尺
 七寸二分
 托伊博羅多 北極髙四十一度十分距京師偏西
[024-8a]
 三十二度五十一分 夏至晝長五十九刻十三
 分夜長三十六刻二分冬至晝長三十六刻二分
 夜長五十九刻十三分 午正日景夏至長三尺
 一寸九分冬至長二丈一尺一寸一分春秋分長
 八尺七寸四分
 布古斯孔郭爾郭 北極高四十度十五分距京師
 偏西三十六度五十八分 夏至晝長五十九刻
 七分夜長三十六刻八分冬至晝長三十六刻八
[024-8b]
 分夜長五十九刻七分 午正日景夏至長三尺
 零一分冬至長二丈零二寸六分春秋分長八尺
 四寸七分
 賽喇木屬
 賽喇木城 北極髙四十一度四十一分距京師偏
 西三十四度四十分 夏至晝長六十刻二分夜
 長三十五刻十三分冬至晝長三十五刻十三分
 夜長六十刻二分 午正日景夏至長三尺二寸
[024-9a]
 九分冬至長二丈一尺六寸一分春秋分長八尺
 九寸
 赫色勒 北極高四十一度四十五分距京師偏西
 三十四度二十五分 夏至晝長六十刻二分夜
 長三十五刻十三分冬至晝長三十五刻十三分
 夜長六十刻二分 午正日景夏至長三尺三寸
 冬至長二丈一尺六寸八分春秋分長八尺九寸
 三分
[024-9b]
 哈喇烏蘇 北極髙四十一度四十五分距京師偏
 西三十五度 夏至晝長六十刻二分夜長三十
 五刻十三分冬至晝長三十五刻十三分夜長六
 十刻二分 午正日景夏至長三尺三寸冬至長
 二丈一尺六寸八分春秋分長八尺九寸三分
 拜城 北極髙四十一度四十一分距京師偏西三
 十五度十二分 夏至晝長六十刻二分夜長三
 十五刻十三分冬至晝長三十五刻十三分夜長
[024-10a]
 六十刻二分 午正日景夏至長三尺二寸九分
 冬至長二丈一尺六寸一分春秋分長八尺九寸
 葉伊勒干 北極髙四十一度四十五分距京師偏
 西三十五度三十一分 夏至冬至晝夜長刻分
 與拜城同 午正日景夏至長三尺三寸冬至長
 二丈一尺六寸八分春秋分長八尺九寸三分
 阿克蘇屬
 阿克蘇城 北極髙四十一度九分距京師偏西三
[024-10b]
 十七度十五分 夏至晝長六十刻夜長三十六
 刻冬至晝長三十六刻夜長六十刻 午正日景
 夏至長三尺一寸九分冬至長二丈一尺零九分
 春秋分長八尺七寸四分
 伊勒噶齊 北極髙四十一度四十四分距京師偏
 西三十五度三十二分 夏至晝長六十刻二分
 夜長三十五刻十三分冬至晝長三十五刻十三
 分夜長六十刻二分 午正日景夏至長三尺三
[024-11a]
 寸冬至長二丈一尺六寸六分春秋分長八尺九
 寸二分
 烏朱瑪 北極髙四十度距京師偏西三十六度四
 十五分 夏至晝長五十九刻七分夜長三十六
 刻八分冬至晝長三十六刻八分夜長五十九刻
 七分 午正日景夏至長二尺九寸七分冬至長
 二丈零四分春秋分長八尺三寸九分
 哲爾格哲克得 北極髙四十度五十二分距京師
[024-11b]
 偏西三十七度三十八分 夏至晝長五十九刻
 十一分夜長三十六刻四分冬至晝長三十六刻
 四分夜長五十九刻十一分 午正日景夏至長
 三尺一寸三分冬至長二丈一尺八寸三分春秋
 分長八尺六寸五分
 烏什屬
 烏什城 北極髙四十一度六分距京師偏西三十
 八度二十七分 夏至晝長六十刻夜長三十六
[024-12a]
 刻冬至晝長三十六刻夜長六十刻 午正日景
 夏至長三尺一寸八分冬至長二丈一尺零四分
 春秋分長八尺七寸二分
 色帕爾拜 北極髙四十一度一分距京師偏西三
 十八度五十二分 夏至晝長五十九刻十三分
 夜長三十六刻二分冬至晝長三十六刻二分夜
 長五十九刻十三分 午正日景夏至長三尺一
 寸六分冬至長二丈零九寸七分春秋分長八尺
[024-12b]
 七寸
 素衮 北極髙三十九度五十分距京師偏西四十
 一度九分 夏至晝長五十九刻五分夜長三十
 六刻十分冬至晝長三十六刻十分夜長五十九
 九刻五分 午正日景夏至長二尺九寸三分冬
 至長一丈九尺九寸春秋分長八尺三寸四分
 喀什噶爾屬
 喀什噶爾城 北極髙三十九度二十五分距京師
[024-13a]
 偏西四十二度二十五分 夏至晝長五十九刻
 九分夜長三十六刻六分冬至晝長三十六刻六
 分夜長五十九刻九分 午正日景夏至長二尺
 八寸六分冬至長一丈九尺五寸四分春秋分長
 八尺二寸二分
 鄂什 北極髙四十度十七分距京師偏西四十二
 度五十一分 夏至晝長五十九刻九分夜長三
 十六刻六分冬至晝長三十六刻六分夜長五十
[024-13b]
 九刻九分 午正日景夏至長三尺零二分冬至
 長二丈零二寸九分春秋分長八尺四寸八分
 阿喇古 北極髙三十九度五十二分距京師偏西
 四十二度四十一分 夏至晝長五十九刻十三
 分夜長三十六刻二分冬至晝長三十六刻二分
 夜長五十九刻十三分 午正日景夏至長二尺
 九寸四分冬至長一丈九尺九寸三分春秋分長
 八尺三寸五分
[024-14a]
 赫色勒布伊 北極髙三十八度三十分距京師偏
 西四十度五十分 夏至晝長五十八刻十二分
 夜長三十七刻三分冬至晝長三十七刻三分夜
 長五十八刻十二分 午正日景夏至長二尺六
 寸八分冬至長一丈八尺七寸九分春秋分長七
 尺九寸五分
 英噶薩爾 北極髙三十八度四十七分距京師偏
 西四十一度五十分 夏至晝長五十八刻十分
[024-14b]
 夜長三十七刻五分冬至晝長三十七刻五分夜
 長五十八刻十分 午正日景夏至長二尺七寸
 四分冬至長一丈九尺零二分春秋分長八尺零
 四分
 托璞魯克 北極髙三十八度二十九分距京師偏
 西四十一度十二分 夏至晝長五十八刻十二
 分夜長三十七刻三分冬至晝長三十七刻三分
 夜長五十八刻十二分 午正日景夏至長二尺
[024-15a]
 六寸八分冬至長一丈八尺七寸八分春秋分長
 七尺九寸五分
 葉什勒庫勒 北極髙三十八度二十八分距京師
 偏西四十六度三十分 夏至晝長五十八刻十
 二分夜長三十七刻三分冬至晝長三十七刻三
 分夜長五十八刻十二分 午正日景夏至長二
 尺六寸五分冬至長一丈八尺六寸六分春秋分
 長七尺九寸一分
[024-15b]
 葉爾羌屬
 葉爾羌城 北極髙三十八度十九分距京師偏西
 四十度十分 夏至晝長五十八刻十分夜長三
 十七刻五分冬至晝長三十七刻五分夜長五十
 八刻十分 午正日景夏至長二尺六寸五分冬
 至長一丈八尺六寸五分春秋分長七尺九寸
 巴爾楚克 北極髙三十九度十五分距京師偏西
 三十九度三十五分 夏至晝長五十八刻十分
[024-16a]
 夜長三十七刻五分冬至晝長三十七刻五分夜
 長五十八刻十分 午正日景夏至長二尺八寸
 二分冬至長一丈九尺四寸春秋分長八尺一寸
 七分
 庫克雅爾 北極髙三十七度七分距京師偏西三
 十九度二分 夏至晝長五十八刻四分夜長三
 十七刻十一分冬至晝長三十七刻十一分夜長
 五十八刻四分 午正日景夏至長二尺四寸三
[024-16b]
 分冬至長一丈七尺七寸五分春秋分長七尺五
 寸七分
 薩納珠 北極髙三十六度五十八分距京師偏西
 三十七度四十七分 夏至晝長五十八刻二分
 夜長三十七刻十三分冬至晝長三十七刻十三
 分夜長五十八刻二分 午正日景夏至長二尺
 四寸冬至長一丈七尺六寸四分春秋分長七尺
 五寸三分
[024-17a]
 都窪 北極髙三十六度五十二分距京師偏西三
 十七度七分 夏至晝長五十八刻二分夜長三
 十七刻十三分冬至晝長三十七刻十三分夜長
 五十八刻二分 午正日景夏至長二尺三寸八
 分冬至長一丈七尺五寸七分春秋分長七尺五
 寸
 阿克阿里克 北極髙三十七度四十一分距京師
 偏西三十九度四十八分 夏至晝長五十八刻
[024-17b]
 六分夜長三十七刻九分冬至晝長三十七刻九
 分夜長五十八刻六分 午正日景夏至長二尺
 五寸三分冬至長一丈八尺一寸六分春秋分長
 七尺七寸二分
 塞爾勒克 北極髙三十七度四十八分距京師偏
 西四十二度二十四分 夏至晝長五十八刻十
 分夜長三十七刻五分冬至晝長三十七刻五分
 夜長五十八刻十分 午正日景夏至長二尺五
[024-18a]
 寸五分冬至長一丈八尺二寸五分春秋分長七
 尺七寸六分
 喀爾楚 北極髙三十一度十一分距京師偏西四
 十二度三十二分 夏至晝長五十六刻二分夜
 長三十九刻十三分冬至晝長三十九刻十三分
 夜長五十六刻二分 午正日景夏至長一尺三
 寸五分冬至長一丈四尺一寸一分春秋分長六
 尺零五分
[024-18b]
 和闐屬
 額里齊 北極髙三十七度距京師偏西三十五度
 五十二分 夏至晝長五十八刻二分夜長三十
 七刻十三分冬至晝長三十七刻十三分夜長五
 十八刻二分 午正日景夏至長二尺四寸冬至
 長一丈七尺六寸六分春秋分長七尺五寸
 玉隴哈什 北極髙三十六度五十二分距京師偏
 西三十五度三十七分 夏至晝長五十八刻二
[024-19a]
 分夜長三十七刻十三分冬至晝長三十七刻十
 三分夜長五十八刻二分 午正日景夏至長二
 尺三寸八分冬至長一丈七尺五寸七分春秋分
 長七尺五寸
 哈喇哈什 北極髙三十七度十分距京師偏西三
 十六度十四分 夏至晝長五十八刻十分夜長
 三十七刻五分冬至晝長三十七刻五分夜長五
 十八刻十分 午正日景夏至長二尺四寸三分
[024-19b]
 冬至長一丈七尺七寸八分春秋分長七尺五寸
 八分
 齊爾喇 北極髙三十六度四十七分距京師偏西
 三十二度四十二分 夏至晝長五十八刻二分
 夜長三十七刻十三分冬至晝長三十七刻十三
 分夜長五十八刻二分 午正日景夏至長二尺
 三寸六分冬至長一丈七尺五寸一分春秋分長
 七尺四寸八分
[024-20a]
 塔克 北極髙三十六度十三分距京師偏西三十
 三度四十五分 夏至晝長五十七刻十三分夜
 長三十八刻二分冬至晝長三十八刻二分夜長
 五十七刻十三分 午正日景夏至長二尺二寸
 六分冬至長一丈七尺一寸一分春秋分長七尺
 三寸二分
 克勒底雅 北極髙三十七度距京師偏西三十三
 度二十五分 夏至晝長五十八刻二分夜長三
[024-20b]
 十七刻十三分冬至晝長三十七刻十三分夜長
 五十八刻二分 午正日景夏至長二尺四寸冬
 至長一丈七尺六寸六分春秋分長七尺五寸四
 分
  按北極髙偏度分及晝夜時刻午正日景皆就
  新疆各屬地形髙下測量而得非如古分野之
  説託諸空虚也西域分野舊惟附于雍州井鬼
  之次叅用漢志其界自宏農故闗以西之説以
[024-21a]
  京師偏西十八度三十二分至四十度三十三
  分當屬井宿自偏西四十度三十三分至四十
  七度當屬參宿而始盡夫天山南北路凖回諸
  境然考唐書西域傳貞觀二十一年議討焉耆
  是夜月食昴詔曰月陰精用刑兆也星胡分數
  且終是又以昴為西域分星與井叅之説不合
  况如春秋内外傳所載祇渾舉某宿屬某國其
  晰指度分始于漢初堪輿家顧謂郡國所入度
[024-21b]
  非古數鄭康成早已疑之又古人分星或以配
  食或以主祀若以恒星次第分配十二州東西
  南北方位則據其一必違其八而二十八宿之
  躔已盡于中土外此大地尚賖更於何所附麗
  洪惟
聖論昭垂見于毛晃禹貢指南詩注炳照日月臣/等數
  四紬繹知九州十二次之説流傳近誣而占騐
  禨祥更非正道故于西域分野舊説均置弗録
[024-22a]
  而復綴論其大槩如此
 
 
 
 
 
 
 
[024-22b]
 
 
 
 
 
 
 
欽定皇輿西域圖志卷七
[024-23a]
欽定四庫全書
欽定皇輿西域圖志卷七
 晷度二
 天山南路
 闢展屬
 闢展城 北極髙二十四度五十二分距京師偏西
 二十五度四十五分 夏至晝長六十刻十分夜
 長三十五刻五分冬至晝長三十五刻五分夜長
[024-23b]
 六十刻十分 午正日景夏至長三尺五寸二分
 冬至長二丈二尺八寸三分春秋分長九尺二寸
 八分
 塔呼 北極髙四十三度十九分距京師偏西二十
 四度二十三分 夏至晝長六十刻十二分夜長
 三十五刻三分冬至晝長三十五刻三分夜長六
 十刻十二分 午正日景夏至長三尺六寸一分
 冬至長二丈三尺三寸三分春秋分長九尺四寸
[024-24a]
 三分
 洪 北極髙四十二度五十分距京師偏西二十五
 度一分 夏至晝長六十刻十分夜長三十五刻
 五分冬至晝長三十五刻五分夜長六十刻十分
  午正日景夏至長三尺五寸一分冬至長二丈
 二尺八寸春秋分長九尺二寸七分
 魯克察克 北極髙四十二度四十分距京師偏西
 二十六度十一分 夏至晝長六十刻八分夜長
[024-24b]
 三十五刻七分冬至晝長三十五刻七分夜長六
 十刻八分 午正日景夏至長三尺四寸八分冬
 至長二丈二尺六寸二分春秋分長九尺二寸三
 分
 土爾畨 北極髙四十五度四分距京師偏西二十
 六度四十五分 夏至晝長六十刻十二分夜長
 三十五刻三分冬至晝長三十五刻三分夜長六
 十刻十二分 午正日景夏至長三尺九寸六分
[024-25a]
 冬至長二丈五尺四寸五分春秋分長一丈零二
 分
 招哈和屯 北極髙四十三度六分距京師偏西二
 十六度五十二分 夏至冬至晝夜長刻分與土
 爾畨同 午正日景夏至長三尺五寸六分冬至
 長二丈三尺零九分春秋分長九尺三寸六分
 伊拉里克 北極髙四十二度五十六分距京師偏
 西二十度二十五分 夏至晝長六十刻十分夜
[024-25b]
 長三十五刻五分冬至晝長三十五刻五分夜長
 六十刻十分 午正日景夏至長三尺五寸三分
 冬至長二丈二尺九寸一分春秋分長九尺三寸
 哈喇沙爾屬
  按天山南路惟闢展屬舊隸版籍自哈拉沙爾
  以西迄於葉爾羌和闐新疆内附諸境
命使測量一如準部諸囘咸有城郭可憑各就治所起
  數方隅道里尤稱準的云
[024-26a]
御製庚辰春帖子己夘/
臘半發青陽曉春萃百祥十干週復始又慶值金穰
東陸延禧肈西師告武成南端雙鳳闕北拱萬年清
嚕斯訥黙㑹文同回中諸部有相沿占候書名嚕斯訥/黙今命欽天監官往測量日景定時
憲書節/氣之差測景詳求昏旦中從此凹睛凸鼻輩一齊受吏
騐東風
 哈喇沙爾城 北極髙四十二度七分距京師偏西
 二十九度十七分 夏至晝長六十刻八分夜長
[024-26b]
 三十五刻七分冬至晝長三十五刻七分夜長六
 十刻八分 午正日景夏至長三尺三寸七分冬
 至長二丈二尺零五分春秋分長九尺零四分
 楚輝 北極髙四十二度十七分距京師偏西二十
 八度三十七分 夏至晝長六十刻六分夜長三
 十五刻九分冬至晝長三十五刻九分夜長六十
 刻六分 午正日景夏至長三尺四寸冬至長二
 丈二尺二寸二分春秋分長九尺零九分
[024-27a]
 庫隴勒 北極髙四十一度四十六分距京師偏西
 二十九度五十六分 夏至晝長六十刻二分夜
 長三十五刻十三分冬至晝長三十五刻十三分
 夜長六十刻二分 午正日景夏至長三尺三寸
 冬至長二丈一尺六寸九分春秋分長八尺九寸
 三分
 玉古爾 北極髙四十一度四十四分距京師偏西
 三十二度六分 夏至晝長六十刻二分夜長三
[024-27b]
 十五刻十三分冬至晝長三十五刻十三分夜長
 六十刻二分 午正日景夏至長三尺三寸三分
 冬至長二丈一尺六寸六分春秋分長八尺九寸
 二分
 沙山北麓 北極髙四十一度三十二分距京師偏
 西二十九度六分 夏至晝長六十刻一分夜長
 三十五刻十四分冬至晝長三十五刻十四分夜
 長六十刻一分 午正日景夏至長三尺二寸六
[024-28a]
 分冬至長二丈一尺四寸六分春秋分長八尺八
 寸六分
 庫車屬
 庫車城 北極髙四十一度三十七分距京師偏西
 三十三度三十二分 夏至晝長六十刻二分夜
 長三十五刻十三分冬至晝長三十五刻十三分
 夜長六十刻二分 午正日景夏至長三尺二寸
 七分冬至長二丈一尺五寸四分春秋分長八尺
[024-28b]
 八寸八分
 托和鼐 北極髙四十一度二十分距京師偏西三
 十二度四十五分 夏至晝長六十刻夜長三十
 六刻冬至晝長三十六刻夜長六十刻 午正日
 景夏至長三尺二寸二分冬至長二丈一尺二寸
 七分春秋分長八尺八寸
 赫色勒郭勒入烏恰特達里雅處 北極高四十一
 度三十五分距京師偏西三十四度八分 夏至
[024-29a]
 晝長六十刻二分夜長三十五刻十三分冬至晝
 長三十五刻十三分夜長六十刻二分 午正日
 景夏至長三尺二寸七分冬至長二丈二尺五寸
 一分春秋分長八尺八寸七分
 額什克巴什 北極髙四十二度九分距京師偏西
 三十三度五十九分 夏至晝長六十刻六分夜
 長三十五刻九分冬至晝長三十五刻九分夜長
 六十刻六分 午正日景夏至長三尺三寸八分
[024-29b]
 冬至長二丈零二寸八分春秋分長九尺零五分
 沙雅爾城 北極高四十一度五分距京師偏西三
 十三度二十一分 夏至晝長五十九刻十三分
 夜長三十六刻二分冬至晝長三十六刻二分夜
 長五十九刻十三分 午正日景夏至長三尺一
 寸七分冬至長二丈一尺零二分春秋分長八尺
 七寸二分
 托伊博羅多 北極髙四十一度十分距京師偏西
[024-30a]
 三十二度五十一分 夏至晝長五十九刻十三
 分夜長三十六刻二分冬至晝長三十六刻二分
 夜長五十九刻十三分 午正日景夏至長三尺
 一寸九分冬至長二丈一尺一寸一分春秋分長
 八尺七寸四分
 布古斯孔郭爾郭 北極高四十度十五分距京師
 偏西三十六度五十八分 夏至晝長五十九刻
 七分夜長三十六刻八分冬至晝長三十六刻八
[024-30b]
 分夜長五十九刻七分 午正日景夏至長三尺
 零一分冬至長二丈零二寸六分春秋分長八尺
 四寸七分
 賽喇木屬
 賽喇木城 北極髙四十一度四十一分距京師偏
 西三十四度四十分 夏至晝長六十刻二分夜
 長三十五刻十三分冬至晝長三十五刻十三分
 夜長六十刻二分 午正日景夏至長三尺二寸
[024-31a]
 九分冬至長二丈一尺六寸一分春秋分長八尺
 九寸
 赫色勒 北極高四十一度四十五分距京師偏西
 三十四度二十五分 夏至晝長六十刻二分夜
 長三十五刻十三分冬至晝長三十五刻十三分
 夜長六十刻二分 午正日景夏至長三尺三寸
 冬至長二丈一尺六寸八分春秋分長八尺九寸
 三分
[024-31b]
 哈喇烏蘇 北極髙四十一度四十五分距京師偏
 西三十五度 夏至晝長六十刻二分夜長三十
 五刻十三分冬至晝長三十五刻十三分夜長六
 十刻二分 午正日景夏至長三尺三寸冬至長
 二丈一尺六寸八分春秋分長八尺九寸三分
 拜城 北極髙四十一度四十一分距京師偏西三
 十五度十二分 夏至晝長六十刻二分夜長三
 十五刻十三分冬至晝長三十五刻十三分夜長
[024-32a]
 六十刻二分 午正日景夏至長三尺二寸九分
 冬至長二丈一尺六寸一分春秋分長八尺九寸
 葉伊勒干 北極髙四十一度四十五分距京師偏
 西三十五度三十一分 夏至冬至晝夜長刻分
 與拜城同 午正日景夏至長三尺三寸冬至長
 二丈一尺六寸八分春秋分長八尺九寸三分
 阿克蘇屬
 阿克蘇城 北極髙四十一度九分距京師偏西三
[024-32b]
 十七度十五分 夏至晝長六十刻夜長三十六
 刻冬至晝長三十六刻夜長六十刻 午正日景
 夏至長三尺一寸九分冬至長二丈一尺零九分
 春秋分長八尺七寸四分
 伊勒噶齊 北極髙四十一度四十四分距京師偏
 西三十五度三十二分 夏至晝長六十刻二分
 夜長三十五刻十三分冬至晝長三十五刻十三
 分夜長六十刻二分 午正日景夏至長三尺三
[024-33a]
 寸冬至長二丈一尺六寸六分春秋分長八尺九
 寸二分
 烏朱瑪 北極髙四十度距京師偏西三十六度四
 十五分 夏至晝長五十九刻七分夜長三十六
 刻八分冬至晝長三十六刻八分夜長五十九刻
 七分 午正日景夏至長二尺九寸七分冬至長
 二丈零四分春秋分長八尺三寸九分
 哲爾格哲克得 北極髙四十度五十二分距京師
[024-33b]
 偏西三十七度三十八分 夏至晝長五十九刻
 十一分夜長三十六刻四分冬至晝長三十六刻
 四分夜長五十九刻十一分 午正日景夏至長
 三尺一寸三分冬至長二丈一尺八寸三分春秋
 分長八尺六寸五分
 烏什屬
 烏什城 北極髙四十一度六分距京師偏西三十
 八度二十七分 夏至晝長六十刻夜長三十六
[024-34a]
 刻冬至晝長三十六刻夜長六十刻 午正日景
 夏至長三尺一寸八分冬至長二丈一尺零四分
 春秋分長八尺七寸二分
 色帕爾拜 北極髙四十一度一分距京師偏西三
 十八度五十二分 夏至晝長五十九刻十三分
 夜長三十六刻二分冬至晝長三十六刻二分夜
 長五十九刻十三分 午正日景夏至長三尺一
 寸六分冬至長二丈零九寸七分春秋分長八尺
[024-34b]
 七寸
 素衮 北極髙三十九度五十分距京師偏西四十
 一度九分 夏至晝長五十九刻五分夜長三十
 六刻十分冬至晝長三十六刻十分夜長五十九
 九刻五分 午正日景夏至長二尺九寸三分冬
 至長一丈九尺九寸春秋分長八尺三寸四分
 喀什噶爾屬
 喀什噶爾城 北極髙三十九度二十五分距京師
[024-35a]
 偏西四十二度二十五分 夏至晝長五十九刻
 九分夜長三十六刻六分冬至晝長三十六刻六
 分夜長五十九刻九分 午正日景夏至長二尺
 八寸六分冬至長一丈九尺五寸四分春秋分長
 八尺二寸二分
 鄂什 北極髙四十度十七分距京師偏西四十二
 度五十一分 夏至晝長五十九刻九分夜長三
 十六刻六分冬至晝長三十六刻六分夜長五十
[024-35b]
 九刻九分 午正日景夏至長三尺零二分冬至
 長二丈零二寸九分春秋分長八尺四寸八分
 阿喇古 北極髙三十九度五十二分距京師偏西
 四十二度四十一分 夏至晝長五十九刻十三
 分夜長三十六刻二分冬至晝長三十六刻二分
 夜長五十九刻十三分 午正日景夏至長二尺
 九寸四分冬至長一丈九尺九寸三分春秋分長
 八尺三寸五分
[024-36a]
 赫色勒布伊 北極髙三十八度三十分距京師偏
 西四十度五十分 夏至晝長五十八刻十二分
 夜長三十七刻三分冬至晝長三十七刻三分夜
 長五十八刻十二分 午正日景夏至長二尺六
 寸八分冬至長一丈八尺七寸九分春秋分長七
 尺九寸五分
 英噶薩爾 北極髙三十八度四十七分距京師偏
 西四十一度五十分 夏至晝長五十八刻十分
[024-36b]
 夜長三十七刻五分冬至晝長三十七刻五分夜
 長五十八刻十分 午正日景夏至長二尺七寸
 四分冬至長一丈九尺零二分春秋分長八尺零
 四分
 托璞魯克 北極髙三十八度二十九分距京師偏
 西四十一度十二分 夏至晝長五十八刻十二
 分夜長三十七刻三分冬至晝長三十七刻三分
 夜長五十八刻十二分 午正日景夏至長二尺
[024-37a]
 六寸八分冬至長一丈八尺七寸八分春秋分長
 七尺九寸五分
 葉什勒庫勒 北極髙三十八度二十八分距京師
 偏西四十六度三十分 夏至晝長五十八刻十
 二分夜長三十七刻三分冬至晝長三十七刻三
 分夜長五十八刻十二分 午正日景夏至長二
 尺六寸五分冬至長一丈八尺六寸六分春秋分
 長七尺九寸一分
[024-37b]
 葉爾羌屬
 葉爾羌城 北極髙三十八度十九分距京師偏西
 四十度十分 夏至晝長五十八刻十分夜長三
 十七刻五分冬至晝長三十七刻五分夜長五十
 八刻十分 午正日景夏至長二尺六寸五分冬
 至長一丈八尺六寸五分春秋分長七尺九寸
 巴爾楚克 北極髙三十九度十五分距京師偏西
 三十九度三十五分 夏至晝長五十八刻十分
[024-38a]
 夜長三十七刻五分冬至晝長三十七刻五分夜
 長五十八刻十分 午正日景夏至長二尺八寸
 二分冬至長一丈九尺四寸春秋分長八尺一寸
 七分
 庫克雅爾 北極髙三十七度七分距京師偏西三
 十九度二分 夏至晝長五十八刻四分夜長三
 十七刻十一分冬至晝長三十七刻十一分夜長
 五十八刻四分 午正日景夏至長二尺四寸三
[024-38b]
 分冬至長一丈七尺七寸五分春秋分長七尺五
 寸七分
 薩納珠 北極髙三十六度五十八分距京師偏西
 三十七度四十七分 夏至晝長五十八刻二分
 夜長三十七刻十三分冬至晝長三十七刻十三
 分夜長五十八刻二分 午正日景夏至長二尺
 四寸冬至長一丈七尺六寸四分春秋分長七尺
 五寸三分
[024-39a]
 都窪 北極髙三十六度五十二分距京師偏西三
 十七度七分 夏至晝長五十八刻二分夜長三
 十七刻十三分冬至晝長三十七刻十三分夜長
 五十八刻二分 午正日景夏至長二尺三寸八
 分冬至長一丈七尺五寸七分春秋分長七尺五
 寸
 阿克阿里克 北極髙三十七度四十一分距京師
 偏西三十九度四十八分 夏至晝長五十八刻
[024-39b]
 六分夜長三十七刻九分冬至晝長三十七刻九
 分夜長五十八刻六分 午正日景夏至長二尺
 五寸三分冬至長一丈八尺一寸六分春秋分長
 七尺七寸二分
 塞爾勒克 北極髙三十七度四十八分距京師偏
 西四十二度二十四分 夏至晝長五十八刻十
 分夜長三十七刻五分冬至晝長三十七刻五分
 夜長五十八刻十分 午正日景夏至長二尺五
[024-40a]
 寸五分冬至長一丈八尺二寸五分春秋分長七
 尺七寸六分
 喀爾楚 北極髙三十一度十一分距京師偏西四
 十二度三十二分 夏至晝長五十六刻二分夜
 長三十九刻十三分冬至晝長三十九刻十三分
 夜長五十六刻二分 午正日景夏至長一尺三
 寸五分冬至長一丈四尺一寸一分春秋分長六
 尺零五分
[024-40b]
 和闐屬
 額里齊 北極髙三十七度距京師偏西三十五度
 五十二分 夏至晝長五十八刻二分夜長三十
 七刻十三分冬至晝長三十七刻十三分夜長五
 十八刻二分 午正日景夏至長二尺四寸冬至
 長一丈七尺六寸六分春秋分長七尺五寸
 玉隴哈什 北極髙三十六度五十二分距京師偏
 西三十五度三十七分 夏至晝長五十八刻二
[024-41a]
 分夜長三十七刻十三分冬至晝長三十七刻十
 三分夜長五十八刻二分 午正日景夏至長二
 尺三寸八分冬至長一丈七尺五寸七分春秋分
 長七尺五寸
 哈喇哈什 北極髙三十七度十分距京師偏西三
 十六度十四分 夏至晝長五十八刻十分夜長
 三十七刻五分冬至晝長三十七刻五分夜長五
 十八刻十分 午正日景夏至長二尺四寸三分
[024-41b]
 冬至長一丈七尺七寸八分春秋分長七尺五寸
 八分
 齊爾喇 北極髙三十六度四十七分距京師偏西
 三十二度四十二分 夏至晝長五十八刻二分
 夜長三十七刻十三分冬至晝長三十七刻十三
 分夜長五十八刻二分 午正日景夏至長二尺
 三寸六分冬至長一丈七尺五寸一分春秋分長
 七尺四寸八分
[024-42a]
 塔克 北極髙三十六度十三分距京師偏西三十
 三度四十五分 夏至晝長五十七刻十三分夜
 長三十八刻二分冬至晝長三十八刻二分夜長
 五十七刻十三分 午正日景夏至長二尺二寸
 六分冬至長一丈七尺一寸一分春秋分長七尺
 三寸二分
 克勒底雅 北極髙三十七度距京師偏西三十三
 度二十五分 夏至晝長五十八刻二分夜長三
[024-42b]
 十七刻十三分冬至晝長三十七刻十三分夜長
 五十八刻二分 午正日景夏至長二尺四寸冬
 至長一丈七尺六寸六分春秋分長七尺五寸四
 分
  按北極髙偏度分及晝夜時刻午正日景皆就
  新疆各屬地形髙下測量而得非如古分野之
  説託諸空虚也西域分野舊惟附于雍州井鬼
  之次叅用漢志其界自宏農故闗以西之説以
[024-43a]
  京師偏西十八度三十二分至四十度三十三
  分當屬井宿自偏西四十度三十三分至四十
  七度當屬參宿而始盡夫天山南北路凖回諸
  境然考唐書西域傳貞觀二十一年議討焉耆
  是夜月食昴詔曰月陰精用刑兆也星胡分數
  且終是又以昴為西域分星與井叅之説不合
  况如春秋内外傳所載祇渾舉某宿屬某國其
  晰指度分始于漢初堪輿家顧謂郡國所入度
[024-43b]
  非古數鄭康成早已疑之又古人分星或以配
  食或以主祀若以恒星次第分配十二州東西
  南北方位則據其一必違其八而二十八宿之
  躔已盡于中土外此大地尚賖更於何所附麗
  洪惟
聖論昭垂見于毛晃禹貢指南詩注炳照日月臣/等數
  四紬繹知九州十二次之説流傳近誣而占騐
  禨祥更非正道故于西域分野舊説均置弗録
[024-44a]
  而復綴論其大槩如此
 
 
 
 
 
 
 
[024-44b]
 
 
 
 
 
 
 
欽定皇輿西域圖志卷七