KR2k0039 欽定皇輿西域圖志-清-傅恒 (WYG)


[041-1a]
欽定四庫全書
欽定皇輿西域圖志卷三十一
 兵防
 臣/等謹按西域為古西戎土風剛勁民多桀黠樂
 戰鬬顧其前代兵制所垂書缺有間孟堅為西域
 傳頗稱賅備然所得而紀者或勝兵數十人或勝
 兵數百人大略即人即兵選丁壮以供擊刺而已
 欲進覈其卒伍之定數調遣之常期督察之成式
[041-1b]
 糗糧之實用罕得而詳焉準噶爾四部及諸回部
 曠處荒陲考其山川形勢崇岡壘嶂險足以守長
 河廣澤深足以塹指顧二萬餘里中掃蕩廓清歸
 我
皇化包戈偃伯以來非建制服屬無以善其後然地大
 物博惟是戍代往來之孔亟即善後者又將何以
 為繼我
皇上聖謨廣運集大勲於五載之中即為䇿永定於億
[041-2a]
 萬斯年之後於是防守則取諸滿洲暨䝉古索倫
 諸部屯種則兼用緑營咸有額設以資捍衛而又
 為之隨宜定制因地分營或更番以均勞逸或永
 駐以安室家凡皆以西域治西域而經費不取支
 於中土且利興事集合計邊防兵弁郵傳之需準
 以屯儲嵗入十盈四五焉猗歟
駿烈豐庸卓鑠曩古非賴我
皇上宵旰疇咨撫八荒如庭户何以使宏綱細目周備
[041-2b]
 不遺若此又豈前代貳師廣武惟是一軍一旅一
 亭一障之戔戔者乎兹於脱甲之餘備著纉戎之
 畧俾天下後世仰
 盛朝所以敉絶徼而固丕基者具由
方畧精詳宏
綏逺之謨措施有本非僅修武備而繕軍儲已也志兵
 防第九