KR2k0039 欽定皇輿西域圖志-清-傅恒 (WYG)


[044-1a]
欽定四庫全書
欽定皇輿西域圖志卷三十七
 封爵
 臣/等謹按周禮職方氏辨九服九州之外謂之蕃
 國世壹見蓋言蕃服肆覲非甸男采衛比是以寳
 貴為贄既不同於輯瑞而宫室車旗命卿立軍之
 制均未遑及則象寄狄鞮所司其不在五等之列
 明矣漢唐侈語鴻圖徃徃遣使册封類祗順其國
[044-1b]
 人所推虛錫名號宋元明以来規模隘狹典制缺
 如析圭擔爵之榮難與同風域外我
 國家幅員廣逺
恩澤普汜䝉古内扎薩克暨喀爾喀青海西藏諸部舊
 𨽻藩封自親王郡王以下貝勒貝子公遞為差次
 其
賜留汗號者視王爵為倍優帶礪光榮乆已量侔幬載
 矣仰惟
[044-2a]
聖天子德威遐播式廓西陲乾隆癸酉冬都爾伯特部
 伯克䇿凌䇿凌烏巴什䇿凌孟克等欵關内面為
 凖囬諸部倡嗣是輝特和碩特鱗集麕至爰乘時
 會
簡將帥以新附為前驅當
王師入境伊始壺漿載道綽羅斯諸台吉以巨族率先
 迎附雨行風偃不動戈鋋衛拉全疆統歸涵宥迨
 乾隆辛夘土爾扈特部復自西北萬里外率屬偕
[044-2b]
 來由是凖屬人民無一不霑醲化統觀慕義歸仁
 之全局大無外而應自然固已曠古罕倫我
皇上天地為懷班爵錫封其於忠謹壹節從征戮力者
 承襲
恩榮世及弗替若回部舊爵之在哈密土爾畨者及新
 附之留依京邸者以前此五年式集兩勲山南城
 郭諸境胥𨽻版籍爰並為編載用著衣冠
王會之盛句臚備列九賓無間於殊方逺徼猗歟盛哉
[044-3a]
 志封爵第十四