KR2k0039 欽定皇輿西域圖志-清-傅恒 (WYG)


[071-1a]
欽定四庫全書
欽定皇輿西域圖志卷二十四
 水
 臣/等謹按大地之勢西北髙而東南下東南號稱澤
 國若䝉汜荒墟斥漠千里宜不足于水者以今審
 論殊不謂然盖内地之水東流就下而西域之水
 則東西並流者也内地之水隄防宣洩兼賴人功
 而西域之水則髙下浮沈専憑地勢者也内地之
[071-1b]
 水深淺有定而西域之水則時因氷雪消融成渠
 冬夏盈虧者也内地之水土地堅靭伏流鮮少而
 西域之水則滲入沙磧或伏或現發之無常時出
 之無常候者也是故語其大則洪濤駭浪周圍數
 百里經流數千里而漭瀁滺湙之勢成語其細則
 纖波斷流縷分數十道泛溢數十區而瀠洄泮渙
 之形著是不惟資以利用抑且劃為地險襟帶絶
 徼古而然矣我
[071-2a]
聖朝徳威逺被蒲海風清爰據星軺所經尋波别𣲖知
 昔人所謂蔥嶺以東水皆東流蔥嶺以西水皆西流
 者大率縁山而發就下而趨瀉為長河瀦為巨浸
 而審其經絡要皆各有所歸耳竊惟漢桑欽作水
 經承二百四十四家之紀載其書汗漫未易殫詳
 然其首著黄河出䓤嶺于闐分南北河經疏勒莎
 車諸國而東者証以今時形勢則較然符合為之
 疏通貫注備悉指歸復叅以他書之説庶幾經緯
[071-2b]
 非誣而源流可証由是判張騫不根之論擴都實
 拘&KR0469之詞紀之以藪浸而國辨居行疏之以渠塘
 而人兼耕牧即我
 國家清晏之隆所以暨訖於無外者不由兹可見哉
 志水第七