KR2g0024 宋名臣言行錄前集-宋-朱熹 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部七
 宋名臣言行錄   傳記類三總錄之屬/
 提要
  臣/等謹案宋名臣言行錄前集十巻後集十
  四巻續集八巻别集二十六巻外集十七巻
  前集後集並朱子撰續集别集外集李幼武
  所補編㓜武字士英廬陵人據其續集序文
  蓋理宗時所作其始末則未詳觀其外集所
[000-1b]
  錄皆道學宗派則亦講學家矣趙希弁讀書
  附志載此書七十二巻今合五集計之實七
  十五巻殆傳刻者誤以五為二歟朱子自序
  謂讀近代文集及紀傳之書多有禆於世教
  於是掇取其要聚為此書乃編中所錄如趙
  普之陰險王安石之堅僻吕惠卿之姦詐與
  韓范諸人並列莫詳其㫖明楊以任序謂是
  書各臚其實亦春秋勸懲之㫖非必専以取
[000-2a]
  法又解名臣之義以為名以藏偽有敗而不
  敗者其置詞頗巧然劉安世氣節凛然争光
  日月盡言集元城語錄今日尚傳當日不容
  不見乃不登一字則終非後人所能喻考吕
  祖謙東萊集有與汪尚書書曰近建寧刻一
  書名五朝名臣言行錄案祖謙所見係前/集故但稱五朝
  是朱元晦所編其間當考訂處頗多近亦往
  問元晦未報不知曽過目否晦庵集中亦有
[000-2b]
  與祖謙書曰名臣言行錄一書亦當時草草
  為之其間自知尚多謬誤編次亦無法初不
  成文字因看得為訂正示及為幸云云則是
  書瑕瑜互見朱子原自不諱講學家一字一
  句尊若春秋恐轉非朱子之意矣又葉盛水
  東日記曰今印行宋名臣言行錄前集後集
  續集别集外集有景定辛酉浚儀趙崇硂引
  云其外孫李㓜武所輯且云朱子所編止八
[000-3a]
  朝之前士英所編則南渡中興之後四朝諸
  名臣也今觀後集一巻有李綱二巻有吕頤
  浩三巻有張浚皆另在巻前不在目錄中又
  缺殘脱板甚多頗疑其非朱子手筆為後人
  所増損必多葢朱子纂輯本意非為廣聞見
  期有補於世教而深以虚浮怪誕之説為非
  今其間吕夷簡非正人而記翦髭賜藥之詳
  余襄公正人而有杖臀懐金之恥蘇子瞻蘇
[000-3b]
  木私鹽等事亦無甚闗繫若此者葢不一也
  李居安所謂翦裁纂要是之謂歟嘗見章副
  使繪有此書巾箱小本又聞叔簡尚寳家有
  宋末廬陵鍾堯俞所編言行類編舉要十六
  巻前後集尚俟借觀以祛所惑云云則盛於
  此書亦頗有所疑顧就其所錄觀之宋一代
  之嘉言懿行畧具於斯旁資檢閲固亦無所
  不可矣㓜武所補大扺一歩一趨無甚出入
[000-4a]
  其所去取不足以為重輕以原本附驥而行
  今亦姑並存之備考核焉乾隆四十四年正
  月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸鍚熊臣/孫士毅
     總 校 官 臣/陸費墀
[000-5a]
宋名臣言行錄前集原序
予讀近代文集及記事之書觀其所載國朝名臣言行
之迹多有補於世教者然以其散出而無統也既莫究
其始終表裏之㑹而又汨於虚浮怪誕之說予常病之
於是掇取其要聚為此書以便記覽尚恨書籍不備多
所遺闕嗣有所得當續書之新安朱熹序