KR3f0043 測圓海鏡分類釋術-元-李治 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書  子部六
 測圓海鏡分類釋術 天文算法類二算書之/屬
 提要
  臣/等謹案測圓海鏡分類釋術十卷明顧應
  祥撰應祥有人代紀要已著錄李冶測圓海
  鏡所設一百七十問中皆有草有法按前數/十題中
  甚易者或無/草後皆有草草用立天元一為虚數合問數
  推之法専用問數推之皆歸于𢃄縱諸乗方
[000-1b]
  而止應祥得治書于唐順之於立天元一語
  互相推求不得其解遂去其細草専演算法
  改為是書自謂便於下學殊不知立天元一
  之妙能使諸法不能求者可以得其法若無
  其草即冶已有不能得其法者而徒沾沾於
  加減開方之數可謂循枝葉而失本故唐順
  之與應祥書云此書形下之數太詳而形上
  之義或畧使觀之者尚不免其數可陳而義
[000-2a]
  難知有與人以鴛鴦枕而不度人以金鍼之
  疑僕意欲明公於𦂳要處提掇一二作法源
  頭出來使後世為數學者識其大者得其義
  識其小者得其數則此書尤更覺精采耳其
  不足於應祥誠是第作法源頭即立天元一
  一語應祥既去之又將何以為提掇乎然九
  章之中惟少廣諸乗方之數為甚繁故立方
  𢃄縱之法古已不見有和較者冶所用有至
[000-2b]
  三乗方四乗方及五乗方者且兼加減諸乘
  方亷隅不為之詳其算式初學誠有難於取
  數者冶雖専為發明立天元一術得應祥所
  演諸乗方之式亦可為求立天元一法者之
  一助云乾隆四十六年十月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀