KR3e0079 本草綱目-明-李時珍 (master)


[076-1a]
欽定四庫全書
 本草綱目卷三十一目録
 果之三  夷果類三十一種内附/四種
  荔枝開寳/
  龍眼别録/
  龍荔綱目/
  橄欖開寳/
  木威子拾遺/
[076-1b]
  菴摩勒唐本/
  毗梨勒唐本/
  没離梨拾遺/
  五斂子綱目桃/即陽
  五子實綱目/
  榧實别録/
  海松子開寳/
  㯽榔别録/
[076-2a]
  大腹子開寳/
  椰子開寳/
  無漏子拾遺棗即/波斯
  桄榔子開寳/
  䔋木麪海藥/
  波羅蜜綱目/
  無花果食物仙文光/果天 果附
  阿勃勒拾遺/
[076-2b]
  沙棠果綱目/
  棎子拾遺/
  麂目拾遺/
  都桷子拾遺/
  都念子拾遺/
  都咸子拾遺/
  摩厨子拾遺慶齊墩/果徳 果附
  韶子拾遺/
[076-3a]
  馬㯽榔㑹編/
  枳椇唐本/
  右附方舊二十一新四十一
 
 
 
 
 
[076-3b]
 
 
 
 
 
 
 
 本草綱目巻三十一目録