KR3e0079 本草綱目-明-李時珍 (master)


[029-1a]
欽定四庫全書
 本草綱目卷九目録
 金石之三 石類上三十二種
  丹砂本經/
  水銀本經/
  水銀粉嘉祐粉/即輕
  粉霜綱目/
  銀朱綱目/
[029-1b]
  靈砂證類/
  雄黄本經/
  雌黄本經/
  石膏本經石即寒水石附/玉火 龍石膏
  理石本經附白/肌石
  長石本經/
  方解石别録/
  滑石本經/
[029-2a]
  不灰木開寳附/松石
  五色石脂本經/
  桃花石唐本/
  爐甘石綱目/
  井泉石嘉祐/
  無名異開寳/
  蜜栗子綱目/
  石鍾乳本經/
[029-2b]
  孔公孽本經/
  殷孽本經石石骨/石牀 花附
  土殷孽别録/
  石腦别録/
  石髓拾遺/
  石腦油嘉祐附/地溲
  石炭綱目附/然石
  石灰本經/
[029-3a]
  石麫綱目/
  浮石日華附/暈石
  石芝綱目/
  右附方舊六十九新三百一十七
 
 
 
 
[029-3b]
 
 
 
 
 
 
 
 本草綱目卷九目錄