KR3e0079 本草綱目-明-李時珍 (master)


[046-1a]
欽定四庫全書
 本草綱目卷十七
 草之六 毒草類四十七種
  大黄本經/
  商陸本經/
  狼毒本經/
  防葵本經/
  狼牙本經/
[046-1b]
  䕡茹本經/
  大㦸本經/
  澤漆本經/
  甘遂本經/
  續隨子開寳/
  莨菪本經子即/天仙
  雲實本經/
  蓖麻唐本附博/落迴
[046-2a]
  常山蜀漆本經紅吐莖山/ 土 山附
  藜蘆本經/果根 山慈石附參/馬腸根
  木藜蘆拾遺/
  附子本經/
  已上卷十七上
  天雄本經/
  側子别錄/
  漏籃子綱目/
[046-2b]
  烏頭本經/
  白附子别錄/
  虎掌天南星本經/
  由跋本經/
  蒟蒻開寳附菩/薩草
  半夏本經/
  蚤休本經/
  鬼臼本經/
[046-3a]
  射干本經/
  鳶尾本經/
  玉簪綱目/
  鳳仙綱目/
  坐拏草圖經附押/不蘆
  曼陀羅花綱目/
  羊躑躅本經不山躑躅/ 羊 嚙草附
  芫花本經/
[046-3b]
  蕘花本經/
  醉魚草綱目/
  莽草本經/
  茵蕷本經/
  石龍芮本經菜即/胡椒
  毛茛拾遺附/每薑
  牛扁本經附風/建草
  蕁麻圖經/
[046-4a]
  格注草唐本/
  海芋綱目附透/山根
  鉤吻本經/
  已上卷十七下
  右附方舊一百三十四新四百九十五
 
 
 
[046-4b]
 
 
 
 
 
 
 
 本草綱目巻十七目錄