KR4d0138 梁谿集-宋-李綱 (WYG)


[172-1a]
欽定四庫全書
 梁谿集巻一百七十二   宋 李綱 撰
  靖康傳信録中
二十七日余與李邦彦吳敏种師道姚平仲折彦質同
對于福寧殿議所以用兵者余奏上曰金人之兵張大
其勢然得其實數不過六萬人又大半皆奚契丹渤海
雜種其精兵不過三萬人吾勤王之師集城下者二十
餘萬固已數倍之矣彼以孤軍入重地正猶虎豹自投
[172-1b]
於檻穽中當以計取之不可與角一旦之力為今之計
莫若扼河津絶糧道禁抄掠分兵以復畿北諸郡俟彼
遊騎出則擊之以重兵臨敵營堅壁勿戰如周亞夫所
以困七國者俟其芻糧乏人馬疲然後以將帥檄取誓
書復三鎭縱其歸半渡而後擊之此必勝之計也上意
深以為然衆議亦允期即分遣兵以二月六日舉事蓋
隂陽家言是日利行師而姚古种師中之兵亦將至故
也約已定而姚平仲者古之子屢立戰功在道君朝為
[172-2a]
童貫所抑未嘗朝見至是上以其驍勇屢召對内殿賜
予甚厚許以成功當有節鉞茅土之賞平仲武人志得
氣滿勇而寡謀謂大功可自有之先期於二月一日夜
親率步騎萬人以刼金人之寨欲生擒所謂斡里雅布者
取康王以歸雖种師道宿城中弗知也余時以疾給假
卧行營司夜半上遣中使降親筆曰平仲已舉事決成
大功卿可將行營司兵出封丘門為之應援余具劄子
辭以疾且非素約兵不豫備斯須之間中使三至責以
[172-2b]
軍令不得已力疾㑹左右中軍將士詰旦出封丘門勒
兵於班荆館天駟監分命諸將解范瓊王師古等圍敵
騎出沒鏖戰於幕天坡斬獲甚衆復犯中軍余親率將
士以神臂弓射却之是夜宿於城外而平仲者前一夕
刼寨為敵所覺殺傷相當所折者不過千餘人旣不得
所欲恐以違節制為种師道所誅即遁去而宰執臺諫
鬨然謂西兵勤王之師及親征行營司兵為金人所殱
無復存者上震恐有詔不得進兵而斡里雅布遣使謂用
[172-3a]
兵特將帥所為不出上旨請再和宰相李邦彦於上前
語使人曰用兵乃大臣李綱與姚平仲結搆非朝廷議
僉議欲縛余以予之而使人反以為不可遂罷尚書右
丞親征行營使以蔡懋代之因廢行營使司止以守禦
使總兵事而种師道亦罷宣撫使余是時得止兵詔知
事且變即振旅以入城詣崇政殿求對旣至殿門聞罷
命乃不果退處浴室院待罪時初三日也蔡懋㑹計行
營司所失裁百餘人而西兵及勤王之師折傷千餘人
[172-3b]
外餘並如故乃知朝廷前所聞之非是夕上降親筆慰
勞錫賚白金緡錢五百貫兩且令吳敏宣諭將復用之
意余感泣謝恩方欲丐歸田廬而有初五日士民伏闕
之事初太學生陳東與書生千餘人是日詣闕上書明
余及師道之無罪不當罷軍民聞之不期而集者數十
萬人填塞馳道街巷呼聲震地&KR1053登聞皷於東華門擊
破之上遣吳敏耿南仲慰諭諸生俾之退反為軍民所
擁不得行必欲見余及師道乃去不得報則殺傷内侍
[172-4a]
二十餘人又詬詈宰執李邦彦蔡懋王孝迪趙野等欲
毆擊之皆散走藏匿於是上遣中使召余及師道入對
余聞命惶恐固辭不敢行而宣召者絡繹而至中使迫
促不得已上馬出浴室院由東門街抵馳道趨東華門
軍民山積幾不可進宣召中使朱拱之復為衆所殺蓋
怒其傳旨之緩也入見上於福寧殿閤子中余泣拜請
死上亦泣有旨復尚書右丞充京城四壁守禦使余固
辭上不允俾出東華門至右掖門一帶安撫軍民余稟
[172-4b]
上旨宣諭乃稍散去再對于福寧殿上命余復節制勤
王之師先放遣民兵蓋不復有用兵意也先是所留三
鎭詔書余旣罷乃遣宇文虗中齎詣金人軍中復差臧
禹秦檜為割地使是夕宿于咸豐門以金人進兵門外
治攻具故也先是蔡懋號令將士金人近城不得輒施
放有引砲及發牀子弩者皆杖之將士憤怒余旣登城
令施放自便能中賊者厚賞夜發霹靂砲以擊敵軍皆
驚呼翌日薄城射却之乃退有告梁方平欲為賊内應
[172-5a]
者余召至帳中執之以付御史臺推治凡内侍之守城
者皆罷京師浮浪不逞之徒乘軍民殺傷内侍擾攘中
刼掠内侍十餘家取其金帛而以所藏器甲弓劒赴官
司納自以為功凡千餘人都城懼再有變余命悉集守
禦使司以次納訖推其唱首將賞之各自言其姓名凡
二十餘人審問得實皆斬之餘者逐去是日并斬殺傷
部隊將者亦二十餘人然後民情安戢姦宄不作初敵
馬旣抵城下余晝夜巡視有盜衲襖一領者有强取婦
[172-5b]
人絹一匹者有妄以平民為姦細而斫傷者皆即斬以
徇故外有强敵月餘日間雖竊盜無有也都城素多火
亦無作者至是乃始紛擾數日彈壓然後定金人請以
越王代康王為質上以越王叔父不可遣乃遣肅王及
駙馬都尉曹晟以行康王得歸上喜賜予良厚康王素
有膽氣膂力善射居金人軍中幾月姚平仲刼寨之夕
恬然無所驚怖及歸國人皆喜爭出觀之金人自平仲
刼寨及封丘門接戰之後頗有懼意旣得三鎭之詔及
[172-6a]
肅王為質即不俟金幣數足遣使告辭上賜燕於軍中
初十日遂退師十二日肆赦天下十三日宰執對延和
殿余奏上曰澶淵之役雖與大遼盟約而退猶遣重兵
護送之蓋恐其無所忌憚肆行擄掠故也金人退師今
三日矣初謂其以船栰渡河探聞乃繫橋濟師一日而
畢盍遣大兵用澶淵故事䕶送之宰執皆以為太早余
固請之上以余言為然可其請是日分遣將士以兵十
餘萬數道並進且戒諸將度便利可擊即擊之金人厚
[172-6b]
載而歸輜重旣衆驅擄婦女不可勝計氣驕甚擊之決
有可勝之理將士踴躍以行十四日以吳敏為少宰余
知樞密院事徐處仁中書侍郎耿南仲左丞李梲右丞
初李邦彦蔡懋王孝迪趙野旣為國人所勾逐皆藏匿
不敢復出上章丐罷上初未許至是邦彦罷相除觀文
殿大學士中太一宫使懋罷左丞除資政殿學士知大
名府孝迪罷中書侍郎除資政殿學士提舉亳州明道
宫故有是命十五日簽書樞密院事唐恪供職初恪以
[172-7a]
延康殿學士知杭州李邦彦薦用之至是始到闕也十
七日澤州奏大金國相尼堪兵次髙平縣初尼堪旣破
忻代觀察使折可求以麟府兵承宣使劉光世以鄜延
兵援河東皆為所敗遂圍太原攻之月餘不能下而平
陽府義軍叛義軍者童貫張孝純所招雲中人也分布
河東諸郡平日養贍蓄積為之一空及金人入冦孝純
以義軍五萬人守石嶺關旣叛以從金人矣至是諸郡
徃徃殺戮或逐出之而平陽府者破城叛去攻陷威勝
[172-7b]
軍遂引金人入南北關陷隆徳府遂次髙平朝廷震懼
恐其復渡河而南宰執咎予盡遣城下兵以追斡里雅布
之師將無以枝梧余曰斡里雅布之師旣退自當遣大兵
護送初不虞尼堪之來也尼堪之師雖來聞旣和亦當
自退必無復渡河之理又太行琅車之險已遣統制官
郝懷將兵二萬屯河陽控扼險道決無他慮而執政中
有密啓上者於是御前以金字牌悉追還諸將之兵諸
將之兵及斡里雅布之師於邢趙間相去二十餘里金人
[172-8a]
聞大兵且至莫測多寡懼甚其行甚速而諸將得追詔
即還余聞之上前力爭得旨復遣而諸將之還已五程
矣雖復再進猶與金人相及於虖沱河然將士知朝廷
之議論二三悉解體不復有邀擊之意第遥護之而已
於是金人復旁出抄掠及深祁恩冀間其去殊緩而尼
堪之兵聞已和果退如余言乃命种師道為河北河東
宣撫使駐滑州而以姚古為制置使總兵以援太原以
种師中為制置副使總兵以援中山河間諸郡時朝廷
[172-8b]
僉議以三鎭為果不可割有如兵民為國家堅守不下
即遣使再議以租賦歸之求保祖宗之地故也有旨宇
文虗中罷簽書樞密院事除資政殿學士知青州李梲
罷右丞除資政殿學士宫觀以翰林學士何㮚為右丞
御史中丞許翰為同知樞密院事中書侍郎徐處仁供
職初處仁以觀文殿大學士知大名府上聞其老成有
士望方倚以為相故以中書侍郎召之至是到闕供職
未旬日遂拜太宰時三月初間也詔以道君太上皇帝
[172-9a]
迴鑾議所以奉迎者以門下侍郎趙野為奉迎使初道
君正月三日夜出通津門乗舟以行獨蔡攸及内侍數
人扈從以舟行為緩則乗肩輿又以為緩則於岸側得
般運磚瓦船乗載飢甚於舟人處得炊餅一枚分食之
是夜行數百里抵南都始館于州宅得衣被之屬市駿
騾乗之至符離始登官舟及泗上少憩宇文粹中童貫
髙俅之徒始至童貫以勝捷兵三千扈從渡河以如維
揚髙俅以禁衛三千留泗上控扼淮津旣抵維揚父老
[172-9b]
邀車駕不可渡江而道君決意南幸遂如鎭江道君太
上皇后居維揚皇子帝姬皆流寓沿路州縣聞敵退多
先歸者初恭謝行營所以都城圍閉止絶東南遞角又
止東南勤王之師又令綱運於所在卸納泗州官吏以
聞朝廷不以為然道路籍籍且言有他故而太學生陳
東上書乞誅六賊謂蔡京蔡攸童貫朱勔髙俅盧宗原
於是議遣聶山為發運使密圖之山請詔書及開封府
使臣數十人以行余因奏事福寧殿留身白上曰此數
[172-10a]
人者罪惡固不可恕然聶山之行恐朝廷不當如此措
置昔肅宗欲發李林甫墓李泌諫謂其如明皇何肅宗
抱泌頸泣曰思不及此使山之所圖果成驚動道君此
憂在陛下使所圖不成為數人所覺萬一挾道君於東
南求劒南一道陛下何以處之上感悟曰奈何余對曰
不若罷山之行顯責童貫等乞道君去此數人者早回
鑾輿可以不勞而事定上以為然山乃不果行而童貫
等相繼皆去道君還次南都徘徊不進欲詣亳州上清
[172-10b]
宫燒香及取便道如西都上以為憂又每有書至必及
朝廷改革政事又批道君太上皇后當居禁中出入正
門於是喧傳且有垂簾之事又批吳敏李綱令一人來
莫曉聖意皆言事且不測余奏上曰所以欲臣及吳敏
來無他欲知朝廷事耳吳敏不可去陛下左右臣願前
去奉迎如䝉道君賜對臣且條陳自圍城以來事宜以
釋兩宫之疑決無他慮上初不許余力請之乃聽上令
余齎御前書達道君且賜行宫官屬茶藥銀各有差以
[172-11a]
十七日離國門十八日早次陳留縣秋口遇道君太上
皇后船余具榜子拜謁道左道君太上皇后艤舟令内
侍楊修傳教旨勞問余附奏曰陛辭日有所得聖旨合
具奏知乞依趙野例幄前奏事復傳教旨允余遂登舟
入幄中於簾前拜訖具道上聖孝思慕且叙致方艱危
中䝉上擢任感激之意道君太上皇后親加奬諭余再
拜謝訖道君太上皇后曰朝廷欲令於何處居止余對
曰朝廷見以擷景園為寧徳宫奉道君太上皇后蓋遵
[172-11b]
稟道君太上皇帝十二月二十三日聖旨指揮道君太
上皇后曰已得旨令居禁中余對曰以皇帝聖孝殿下
聖慈母子之情豈復有間但稽之三從之義道君太上
皇帝居龍徳宫而殿下居禁中於典禮有所未安朝廷
討論但欲合於典禮以慰天下之望兩宫安則天下安
矣道君太上皇后曰朝廷須是措置令是則得因泛語
他事余拜辭登岸因呼内侍楊修李俅等三人坐幄次
與再道前語三人者皆巨璫也以余言為然因入白之
[172-12a]
復傳教㫖曰相公所論甚有理但旣居寧徳宫後欲一
到禁中神御前燒香可否但奏來余對曰道君太上皇
后旣居寧徳宫皇帝自當時詣省問萬一欲暫到禁中
豈有不可之理因遣使賜香茶酒食等錢五百貫給散
隨行使臣從人余以前語具劄子奏知且云道君太上
皇后已有許居寧徳宫意願一切不須示以疑阻以昭
聖孝而道君太上皇后入國門日聶山請以禁衛䕶宣
徳門道路喧然識者笑之二十日抵南都得旨二十一
[172-12b]
日引對是日道君御幄殿余起居訖升殿奏事具道上
聖孝思慕欲以天下養之意道君泣數行下曰皇帝仁
孝四方所知且奬諭曰都城守禦宗社再安相公之力
為多余再拜謝訖因出劄子二紙呈進其一乞道君早
回鑾輿不須詣亳社西都以慰天下之望其一自叙素
䝉道君教諭擢用於國家艱危之中得效犬馬之力欲
乞身歸田廬之意道君慰勞再四因曰相公頃為史官
縁何事去余對曰臣昨任左史得侍清光者幾一年以
[172-13a]
狂妄論列都城水災伏䝉聖恩寛斧鉞之誅迄今感戴
道君曰當時宰執中有不喜公者余愧謝因奏曰臣昨
論水災實偶有所見自古雖無道之國水猶不冒其城
郭天地之變各以類應正為今日兵革攻圍之兆大抵
災異變故譬猶一人之身病在五臟則發於氣色形於
脉息善醫者能知之非有物使之然氣之先至者爾所
以聖人觀變於天地而修其在我者故能制治保邦而
無危亂之憂也道君以為然因詢敵騎攻圍都城守禦
[172-13b]
次第余具以實對復曰敵旣退師方渡河時何不邀擊
余曰朝廷以肅邸在金人軍中故不許道君曰為宗社
計豈可復論此余於是竊嘆道君天度之不可及也語
旣浹洽道君因宣諭行宫止遞角等三事只縁都城已
受圍恐為人所得知行宫所在非有他也余對曰方艱
危時兩宫隔絶彼此不相知雖朝廷應副行宫事亦不
容無不至者在聖度照之而已道君因詢朝廷近事如
追贈司馬光及毁拆夾城等凡三十餘事余逐一解釋
[172-14a]
謂追贈司馬光止欲得民心毁拆夾城止欲防姦細之
類因奏曰皇帝仁孝小心惟恐一有不當道君意者每
得御批詰問輙憂懼不進膳臣竊譬之人家尊長出而
以家事付之子弟偶遇强盜刼掠須當隨宜措置及尊
長將歸子弟不得不恐然為尊長者正當以其能保田
園大計慰勞之不當問其細故今皇帝傳位之初陛下
巡幸適當大敵入寇為宗社計政事不得不小有變革
今宗社無虞四方以寧陛下回鑾臣以謂宜有以大慰
[172-14b]
安皇帝之心者其他細故一切勿問可也道君感寤曰
公言極是朕只縁性快問後即便無事因内出玉帶金
魚袋古象簡賜余曰行宫人得公來皆喜以此慰其意
便可佩服余固辭不允因服之以謝而退二十二日扈
從道君詣鴻慶宫燒香初余次拱州見奉迎道君禁衛
寶輦儀物等留不進因以便宜作奉聖旨令趨南都至
是道君燒香禁衛寶輦儀物等適至南都士女民庶夾
道聳觀得旨來早辭訖先還闕賜酒食香茶等二十三
[172-15a]
日辭再對于幄殿道君出青詞藁一紙俾宣示宰執百
官乃道君初傳位奏天所作者道君宣諭曰本欲徃亳
州太清宫以道路阻水不果又欲居西洛以皇帝懇請
之勤已降指揮更不戒行公先歸達此意慰安皇帝因
袖中出書付余仍宣諭曰公輔助皇帝扞賊守宗社有
大功若能調和父子間使無疑阻當書青史垂名萬世
余感泣再拜受命辭訖即先具劄子以所得道君聖語
奏知上批答曰覽卿來奏知奏對之語忠義煥然朕甚
[172-15b]
嘉之二十五日還抵闕下對于垂拱殿進呈道君御書
具道所以問答語上嘉勞久之以道君太上皇帝所賜
玉帶牙簡銀絹等具劄子進納有旨不允
 
 
 
 
 梁谿集巻一百七十二