KR4d0138 梁谿集-宋-李綱 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部四
 梁溪集    别集類三宋/
 提要
  臣/等謹案梁溪集一百八十巻附録六巻宋
  李綱撰綱有建炎時政記已著録是集首載
  宋少保觀文殿大學士陳俊卿序謂綱少子
  秀之裒集其表章奏劄八十巻而詩文不與
  焉晁公武讀書志則作一百五十巻陳振孫
[000-1b]
  書録觧題則作一百二十巻盖後人續以詩
  文合編互有分併已非復秀之之舊本此本
  賦四巻詩二十八巻襍文一百三十八巻而
  以靖康傳信録三巻建炎進退志四巻建炎
  時政記三巻俱編入集中又以年譜行狀之
  類六巻附焉與晁陳二家所録均為不合又
  非宋本之舊矣綱人品經濟炳然史冊固不
  待言即以其詩文而言亦雄深雅健磊落光
[000-2a]
  明非尋常文士所及徒以喜談佛理故南宋
  諸儒不肯稱之然如顔真卿精忠勁節與日
  月争光固不能以書西京多寳塔碑作撫州
  麻姑壇記遂減其文章之價也集中有補宋
  璟梅花賦自序謂璟賦已佚擬而作之其文
  甚明元劉壎隠居通議所載璟賦二篇皆屬
  偽本明田藝蘅留青日扎乃稱得元鮮于樞
  手書璟賦急録傳之樞之真蹟旋燬核其文
[000-2b]
  句大抵㸃竄綱賦十同七八其為依託顯然
  然亦見綱之賦格置於唐人之中可以亂真
  矣乾隆四十六年五月㳟校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸鍚熊臣/孫士毅
      總 校 官臣/陸 費 墀
[000-3a]
梁谿集原序
國朝祖宗以仁覆天下而不右武事然垂二百年更外
冦之變者三皆得人以任其事景德契丹之變寇萊公
任之康定元昊之變范文正公韓忠獻公任之靖康金
人之禍比是二者尤鉅而丞相隴西李公亦慨然以身
當其變蓋天之祐宋不于其兵而于其人是數君子者
之事君不于其躬而于其國其事之濟否則有命與數
存焉要之皆忠烈英特之士也予既敬服數公之行事
[000-3b]
因欲覽觀其遺文萊公它文不甚見于世獨其詩傳蓋
百有餘篇辭健而格高㫖深而思逺真作之傑者也至
于文正忠獻則家集俱在其言之形於文字議奏之間
者或簡重而壯偉或詳明而剴切蓋與其謀謨勲業惟
稱李公近與予耳目接私以不得其文為恨淳熙丙申
予帥三山其子秀之裒集其文以示予求序以冠其端
蓋表章奏劄至八十卷而詩文猶不與焉予讀之而嘆
曰詳哉其言之也世之有其學者常患乎無其材有其
[000-4a]
材者常患乎無其節三者備矣然使其辭之不達則不
足以動人主之聽言之不文則不足以永後世之傳是
以君子貴其全也公學本于經才見于用節著于論水
災賛禪議之日是其章較蓋天下之所共知焉予竊怪
方敵騎闖城之際在廷之臣爭為講解遷避之說公子
然孤忠未易以口舌爭卒能感悟萬乗為堅牢之策以
何道而致然及觀公之議奏明白條暢反覆曲折其敘
成敗利害灼然如在目前宜乎感悟明主之聽而亟從
[000-4b]
之也使公之謀盡用則敵騎必無再下之禍而其勲業
可以繼寇萊韓范矣惜乎其奪於讒而不之竟也光堯
中興因天下之望而首相公十議所陳規摹𢎞逺矣劉
麟之役公雖在外且畫三策六條以獻王倫之使公復
憤慨抗疏以爭之與時論不合不顧也嗚呼其可謂忠
也矣然則公之勲業雖不克大就而其所奮立陳述足
以暴于後世况又其言之文哉昔東坡先生謂諸葛孔
明不以文章自名而開物成務之姿綜練名實之意自
[000-5a]
見于言語出師之表簡而盡直而不肆而鄭亞謂李衛
公藴開物致君之才居丞弼上公之位建靖難平戎之
策垂經天緯地之文嗚呼若公者可謂兼之矣予既諾
秀之之請奪于多事未暇綴思後三年歸自金陵乃始
書而歸之某月某日陳俊卿序
[000-6a]
欽定四庫全書   集部四
 梁谿集總目   别集類三宋/
 卷一
  賦
 卷二
  賦
 卷三
  賦
[000-6b]
 卷四
  賦
 卷五
  詩
 卷六
  詩
 卷七
  詩
[000-7a]
 卷八
  詩
 卷九
  詩
 巻十
  詩
 卷十一
  詩
[000-7b]
 卷十二
  詩
 卷十三
  詩
 卷十四
  詩
 卷十五
  詩
[000-8a]
 卷十六
  詩
 卷十七
  詩
 卷十八
  詩
 卷十九
  詩
[000-8b]
 卷二十
  詩
 卷二十一
  詩
 卷二十二
  詩
 卷二十三
  詩
[000-9a]
 卷二十四
  詩
 卷二十五
  詩
 卷二十六
  詩
 卷二十七
  詩
[000-9b]
 卷二十八
  詩
 卷二十九
  詩
 卷三十
  詩
 卷三十一
  詩
[000-10a]
 卷三十二
  詩
 卷三十三
  表本詔書
 卷三十四
  表本詔書
 卷三十五
  擬制詔
[000-10b]
 卷三十六
  擬制詔
 卷三十七
  擬制詔
 卷三十八
  擬制詔
 卷三十九
  表劄奏議
[000-11a]
 卷四十
  表劄奏議
 卷四十一
  表劄奏議
 卷四十二
  表劄奏議
 卷四十三
  表劄奏議
[000-11b]
 卷四十四
  表劄奏議
 卷四十五
  表劄奏議
 卷四十六
  表劄奏議
 卷四十七
  表劄奏議
[000-12a]
 卷四十八
  表劄奏議
 卷四十九
  表劄奏議
 卷五十
  表劄奏議
 卷五十一
  表劄奏議
[000-12b]
 卷五十二
  表劄奏議
 卷五十三
  表劄奏議
 卷五十四
  表劄奏議
 卷五十五
  表劄奏議
[000-13a]
 卷五十六
  表劄奏議
 卷五十七
  表劄奏議
 卷五十八
  表劄奏議
 卷五十九
  表劄奏議
[000-13b]
 卷六十
  表劄奏議
 卷六十一
  表劄奏議
 卷六十二
  表劄奏議
 卷六十三
  表劄奏議
[000-14a]
 卷六十四
  表劄奏議
 卷六十五
  表劄奏議
 卷六十六
  表劄奏議
 卷六十七
  表劄奏議
[000-14b]
 卷六十八
  表劄奏議
 卷六十九
  表劄奏議
 卷七十
  表劄奏議
 卷七十一
  表劄奏議
[000-15a]
 卷七十二
  表劄奏議
 卷七十三
  表劄奏議
 卷七十四
  表劄奏議
 卷七十五
  表劄奏議
[000-15b]
 卷七十六
  表劄奏議
 卷七十七
  表劄奏議
 卷七十八
  表劄奏議
 卷七十九
  表劄奏議
[000-16a]
 卷八十
  表劄奏議
 卷八十一
  表劄奏議
 卷八十二
  表劄奏議
 卷八十三
  表劄奏議
[000-16b]
 卷八十四
  表劄奏議
 卷八十五
  表劄奏議
 卷八十六
  表劄奏議
 卷八十七
  表劄奏議
[000-17a]
 卷八十八
  表劄奏議
 卷八十九
  表劄奏議
 卷九十
  表劄奏議
 卷九十一
  表劄奏議
[000-17b]
 卷九十二
  表劄奏議
 卷九十三
  表劄奏議
 卷九十四
  表劄奏議
 卷九十五
  表劄奏議
[000-18a]
 卷九十六
  表劄奏議
 卷九十七
  表劄奏議
 卷九十八
  表劄奏議
 卷九十九
  表劄奏議
[000-18b]
 卷一百
  表劄奏議
 卷一百一
  表劄奏議
 卷一百二
  表劄奏議
 卷一百三
  劄子
[000-19a]
 卷一百四
  劄子
 卷一百五
  狀
 卷一百六
  狀
 卷一百七
  狀
[000-19b]
 卷一百八
  書
 卷一百九
  書
 卷一百十
  書
 卷一百十一
  書
[000-20a]
 卷一百十二
  書
 卷一百十三
  書
 卷一百十四
  書
 卷一百十五
  書
[000-20b]
 卷一百十六
  書
 卷一百十七
  書
 卷一百十八
  書
 卷一百十九
  書
[000-21a]
 卷一百二十
  書
 卷一百二十一
  書
 卷一百二十二
  書
 卷一百二十三
  書
[000-21b]
 卷一百二十四
  書
 卷一百二十五
  書
 卷一百二十六
  書
 卷一百二十七
  書
[000-22a]
 卷一百二十八
  書
 卷一百二十九
  書
 卷一百三十
  啟
 卷一百三十一
  啟
[000-22b]
 卷一百三十二
  記
 卷一百三十三
  記
 卷一百三十四
  序
 卷一百三十五
  序
[000-23a]
 卷一百三十六
  序
 卷一百三十七
  序
 卷一百三十八
  序
 卷一百三十九
  序
[000-23b]
 卷一百四十
  賛
 卷一百四十一
  賛
 卷一百四十二
  頌箴銘辭
 卷一百四十三
  論
[000-24a]
 卷一百四十四
  論
 卷一百四十五
  迂論
 卷一百四十六
  迂論
 卷一百四十七
  迂論
[000-24b]
 卷一百四十八
  迂論
 卷一百四十九
  迂論
 卷一百五十
  迂論
 卷一百五十一
  迂論
[000-25a]
 卷一百五十二
  迂論
 卷一百五十三
  迂論
 卷一百五十四
  迂論
 卷一百五十五
  雜著
[000-25b]
 卷一百五十六
  雜著
 卷一百五十七
  雜著
 卷一百五十八
  雜著
 卷一百五十九
  雜著
[000-26a]
 卷一百六十
  雜著
 卷一百六十一
  題跋
 卷一百六十二
  題跋
 卷一百六十三
  題跋
[000-26b]
 卷一百六十四
  祭文辭疏
 卷一百六十五
  祭文辭疏
 卷一百六十六
  碑誌
 卷一百六十七
  碑誌
[000-27a]
 卷一百六十八
  碑誌
 卷一百六十九
  碑誌
 卷一百七十
  碑誌
 卷一百七十一
  靖康傳信錄
[000-27b]
 卷一百七十二
  靖康傳信錄
 卷一百七十三
  靖康傳信錄
 卷一百七十四
  建炎進退志總序
 卷一百七十五
  建炎進退志總序
[000-28a]
 巻一百七十六
  建炎進退志總序
 巻一百七十七
  建炎進退志總序
 巻一百七十八
  建炎時政記
 巻一百七十九
  建炎時政記
[000-28b]
 巻一百八十
  建炎時政記