KR4d0138 梁谿集-宋-李綱 (WYG)


[048-1a]
欽定四庫全書
 梁谿集巻四十八   宋 李綱 撰
 表劄奏議十
 親筆宣諭不須與三省議
 論宣撫職事劄子
 第二劄子
 第三劄子   第四劄子
 親筆宣諭三省  謝賜御筵表
[048-1b]
 謝降賜玉束帶等表 謝賜鞍馬表
 謝瓊林苑賜御筵表 親筆宣諭途中將䕶
 親筆手詔
 謝宣撫河北河東降親筆手詔表
 乞深考祖宗之法劄子
 親筆宣諭覽所上章陳祖宗之法
 論不可遣罷防秋人兵劄子
 第二劄子
[048-2a]
 親筆宣諭不須與三省議
 路允迪等卹其家甚善益見徇國勤勞之意卿行不
 須與三省議此事已决何必如此凡事斷而可成再
 三反復愈亂人意卿可一心措置備辦成功之後與
 卿共享太平之樂
  論宣撫職事劄子累具辭免不獲將以六/月二十五日出師上劄
臣伏䝉睿訓卿行不須與三省議此事已决再三反復
愈亂人意者仰荷委寄之重第深感涕臣旣巳拜命受
[048-2b]
兵促裝整駕豈復有可回之理見危致命臣子常分亦
無足道但國家之事中外一體同心一徳乃克有濟今
陛下遣臣獨出聖斷臣不量才而受任二三大臣不以
為然使他日果能支梧則已稍有疎虞仰累陛下知人
之明此臣所以夙夜震懼而不自安也更望聖慈博盡
大臣之謀使臣旣行之後無沮難無謗䜛無錢糧不足
之患則進而死敵以報天恩實臣區區素願死且不朽
冒昧自列無任戰汗之至
[048-3a]
  第二劄子
臣伏䝉宸翰卿出師今論已定者仰荷委任之重第深
感懼然茲事體大繫國安危非臣一人所可獨任其責
宰執間議論尚有不同者徒迫天威罷師道而遣臣觀
昨日之所評議與今日之所施行其意可見伏望聖慈
更盡大臣之謀使人無異辭同任成敗他日或少有差
跌不獨臣受誤國之誅豈勝幸甚至於以身徇國進而
死敵則臣之素志也夫復何説以辭
[048-3b]
  第三劄子
臣契勘童貫以樞臣為宣撫使踰二十年所握者皆闗
陜之精兵西討夏賊南殄方寇北攻燕雲喪失師徒無
慮數十萬遂使國家兵勢削弱以至今日有敵國憑陵
之禍然貫一將蒙上皇信任之專武臣將帥皆出其門
内帑供給不可勝計置平貨場等以斡萬貨之低昻豐
財足以養士厚賂足以弭敵故雖行師用軍無有紀律
乆而後敗今臣受任於國家艱危之秋姚种二帥軍馬
[048-4a]
潰散之後裒疲劣乆不訓練之兵以抗强敵率烏合素
不拊循之將士以邀成功甚矣其責重而且難也惟有
一䇿不愛金幣以養士而作其氣庶幾可為而今之宣
撫使司悉仰給於朝廷府庫空虚無以給予前日乞一
百萬纔實得二十萬已有難辦之論不知何以使臣率
勵將士支梧兩路而寛陛下北顧之憂也陛下謂臣忠
義感激奮不顧身則可謂臣諳練兵事果能成功則不
可夫以兵弱財匱之時而欲徇國家之急以捍屢勝驕
[048-4b]
暴之敵雖三尺之童亦知其難更望陛下與二三大臣
深計而熟慮之異時無謂臣輕率敢徃而不顧國家之
大計也議者又謂臣建守三鎮之䇿今日之事臣當任
其責是大不然三鎮者祖宗陛下之三鎮果能守則當
與天下共守之如必使建議者任其責則後誰敢為陛
下納忠者更望聖慈與宰執商議審處令各為奏明言
遣臣之利害是非如何激勵士卒如何應副錢糧屯泊
當於何處戰守當用何䇿斷自睿意使臣得遵稟而行
[048-5a]
不致誤事非獨臣之幸也實天下之幸也
  第四劄子
臣昨自陛下龍飛臨御海㝢臣以非材特蒙奬擢自庶
僚不旬日而㕘大政遂獲待罪樞府深惟遭遇之異竊
自感勵思欲罄竭以圖報效而材疎智短終未能少收
尺寸之功内負慙惕夙夜靡遑兹者伏蒙陛下委以河
北河東兩路重寄臣自視闕然恐不足以仰承委付之
意至於不避煩黷力祈罷免而眷屬之厚不容退避見
[048-5b]
危致命豈敢固辭深惟國事之大非小已私智所能獨
辦今其將行願受睿算與廟堂之成謀使臣得以遵稟
奉行庶幾有濟夫用兵之道雖臨機制變不可預計然
規摹大略當須先定今日之事莫大於防秋莫急於解
太原之圍士大夫之獻説者不過和與戰二䇿而已金
人留吾親王宰相以為質屯重兵於太原已半年矣使
者旁午冠葢相望而欲得三鎮之意愈堅和果可恃乎
种師中姚古以十萬之師相繼潰散戰果可必勝乎和
[048-6a]
不可恃則秋髙馬肥賊騎侵軟議者必以臣今日出師
為致寇之端戰不可必勝則萬一將士或復有小衂必
又以臣為輕舉誤國不知陛下睿算與夫廟堂之謀所
以授臣使防秋而解太原之圍者當决以何䇿而可也
前日和議割三鎮之失至今為梗今日之謀倘或更有
差誤則天下之勢有不可勝慮者矣願陛下及臣之在
廷與五六大臣熟議决䇿特降親筆俾臣遵行臣非敢
愛死誠恐有誤國家大計故敢冒昧言之仰黷天威伏
[048-6b]
深戰慄
 親筆宣諭三首
  宣諭不責速進
 應河北河東並便宜施行不可深進或少衂亦不罪
 捷到亦不為喜但堅固期於全三鎮是朕之意卿宜
 體此不責速進但欵曲圖之庶保萬全
  宣諭一切便宜行事
 朕信任卿堅如金石應一行事朝廷豈能預先定得
[048-7a]
 卿可一切便宜施行
  宣諭所到如親行
 李綱所到如朕親行
  謝賜御筵表
臣某言伏蒙聖慈以臣差充河北河東路宣撫使啟行
有日特賜臣御筵者授鉞將壇謬總六師之寄肆筵宸
禁猥煩八簋之陳詔語春温威顔天邇中謝/伏念臣奮
身寒苦逢世亨嘉禄仰斗升粗識素餐之恥腹諳藜藿
[048-7b]
初無肉食之謀自筦樞機空糜廩庾適犬戎之犯順騎
遶并門驅虎士以遄征軍連代北憫其行役錫以宴娛
仍詔佩槖之臣以示加籩之寵釘繁列宿粲鏐帶之内
朌光奪流霞灩玉舟而親勸驩騰剖曲榮絶典彛此葢
伏遇皇帝陛下俎豆豪英帡幪輔弼大亨以養躬節儉
以旁招小雅之詩政修攘而不廢已侈百朋之錫詎言
三爵之過臣敢不仰懐推食之仁力刷飲河之恥取羊
豕執俘而獻䤋期熊羆飲至以䇿勲守祖宗之故疆誓
[048-8a]
不輕於赤壤上君王之萬夀行入賀於紫宸
  謝降賜玉束帶等表
臣某言伏蒙聖慈以臣差充河北河東路宣撫使啟行
有日特降中使賜臣玉束帶一條撚金線小花紫戰袍
一領金笏頭帶一條魚袋全牙簡一面緑袋金銀五百
兩絹五百匹細物一百匹揀芽小龍茶三千銙椽燭五
十條刀劒六口人馬甲一副金鍍銀□&KR0008槍一條花角
弓一張箭三十隻烏銀犀皮鞘劒一口者總戎兩部曾
[048-8b]
未鬯於國威申錫百朋已繆承於天寵轅門改觀帥幄
生輝荷優睠之有加揣虚庸而失措中謝/竊以先王盟
府之法賞必示功大臣服輿之宜徳惟稱物凡此焜煌
之數當酬瑰偉之勲慨念臣愚早逢主聖蔑著銖分之
效敢懐錫予之貪屬小醜之未平曾大邦之敢拒猥膺
推轂獲與登壇才乏西平幣仍豐於異錦徳非裴度帶
有過於通犀衣以珍袍副之古簡琱戈寶劒俾執銳以
輸忠鳳荈蘭槀期通宵而盡瘁丁寧示眷傴僂銜恩此
[048-9a]
葢伏遇皇帝陛下躬上聖之資濟中興之業力排羣議
獨奮睿謀脫三鎮於虎狼拯兆民於塗炭天聲震疊國
勢敉寧察臣早與於邊機故此俾宣於廟算憫其行役
被以寵靈臣敢不肅整勝兵大摧驕寇期無南下之牧
仰寛北顧之憂
  謝賜鞍馬表
臣某言伏蒙聖恩特降中使賜臣馬二疋金鍍銀閙装
紫繡鞍轡一副烏銀裝蕃鞍一副者使命來臨天威在
[048-9b]
望申遣左璫之重載頒内廐之良佩服恩榮祗深慚懼
中謝/恭惟皇帝陛下端一心而觀萬化操八柄以馭羣
臣念其驅馳之勞錫以便蕃之寵壯元戎之十乗解左
服之兩驂偉然神駿之姿被以連錢之飾臣敢不仰承
睿眷俯罄愚忠誓不與賊以偕存顧雖捐軀而何惜餘
齡尚壯雖無據鞍矍鑠之姿將命不愆或遂攬轡澄清
之志
  謝瓊林苑賜御筵表
[048-10a]
臣某言伏蒙聖恩以臣今月二十五日總師出門特差
翰林學士吳幵就瓊林苑押賜御筵者寵靈下逮已霑
零露之恩宴衎俯臨再被需雲之渥載惟僥冒第劇戰
中謝/伏念臣社櫟散材康瓠小器力學粗知於忠義
逢時竊意於功名適丁艱難猥叨任使超居丞轄曾㒺
著於休功繼掌樞衡迄蔑聞於善狀自惟迂拙每丐退
藏未容乞身而歸更與登壇之選雖忠誠之備寫終天
意之莫回禮遇彌加褒榮浸侈初賜宴於中禁復申犒
[048-10b]
於上林天厨具絡繹之珍樂府備鏗鏘之奏雍容和氣
感激懦衷下及羣僚亦與榮觀顧寵嘉之莫擬撫羇賤
以何堪此葢伏遇皇帝陛下以道觀能使臣以禮推食
慕漢髙之烈脫袍有藝祖之風致此鯫生亦膺異數臣
敢不力修軍政大振國威獻北闕之俘願希蹤於前世
卻南牧之騎期無媿於古人
 親筆宣諭途中將䕶
 數日不見卿良深引望途中勞神不易太原重事委
[048-11a]
 任於卿更宜將慎用副朕懐
 親筆手詔
 敕李綱卿以鴻樞之柄總元帥之權方庚伏之届時
 眷匽薄之勤止載惟忠藎深所歎嘉顧邊警之未寧
 繄壮猷之是賴以卿舉措為國安危欲見威而銷萌
 宜持重以制勝徃思毖慎務决萬全卿其勉圖朕所
 傾竚夏熱卿比平安好遣書指不多及
  謝宣撫河北河東降親筆手詔表
[048-11b]
臣某言今月二十八日伏蒙親筆手詔一道以臣宣撫
河北河東兩路特賜撫諭者跪辭丹陛方違咫尺之威
捧誦紫泥遽奉丁寧之訓洪惟徳意仰見天心中謝/
念臣學淺而術迂徳輕而援寡驟蒙睿奬超執事機方
强敵蕃銳於晉疆而宴寇拏兵於朔部長蛇封豕肆毒
吾民鋒蝟斧螗扞我天討屬聖神之在念宜俊彦之旁
求猥及非才俾專大計實安危之所繫顧舉措之敢輕
負責良深撫躬知畏伏惟皇帝陛下廓至明而在位攬
[048-12a]
長轡以馭臣任用者必責其有成訓迪者必規其所弊
慮臣輕於料敵故申持重之言以臣勇於赴功故有毖
慎之誡乃形一札以取萬全臣敢不上體淵衷仰循聖詔
遵仁聖之秘略參以並行體魏武之新書動以從事
  乞深考祖宗之法劄子靖康元年七月初總師/道出鞏洛望拜陵寢上
  劄子乞深考祖宗之/法進君子退小人
臣總師道出鞏洛望拜陵寢澘然涕流恭惟祖宗創業
守成垂二百年聖聖傳受以至陛下適丁艱難之秋戎
[048-12b]
狄内侵中國勢弱此誠陛下嘗膽思報勵精求治之日
伏望聖慈深考祖宗之法一一推行之進君子退小人
無以利口善諞言為足使益固邦本以圖中興上以慰
安九廟之靈下以為億兆蒼生之所依賴天下不勝幸
甚臣忘生觸死冒進狂言不勝戰越待罪之至
 親筆宣諭覽所上章陳祖宗之法
 覽所上章陳深考祖宗之等事足見忠義愛君之心
 當一一銘記於懐
[048-13a]
  論不可遣罷防秋人兵劄子靖康元年四月公/在密院乃與許翰
  條具調發防秋之兵至七月公已出宣撫朝/廷降旨詔書所起之兵罷去大半公上疏力
  争/
臣昨待罪樞府伏蒙陛下委令措置防秋人兵臣意以
謂中國軍政不修幾三十年矣闕額不補者過半其見
存者皆潰散之餘不習戰陳故令金人得以窺伺旣䧟
燕山長驅中原遂犯畿甸來無藩籬之固去無邀擊之
威廟堂失䇿使之割三鎮質親王刼取金帛以億萬計
[048-13b]
驅掠士女屠戮良民不可勝數誓書之言所不忍聞此
誠宗社之羞而陛下嘗膽而思報者也今河北之寇雖
退而中山河間之地不割賊馬出没並邊諸郡寨柵相
連及不少休太原之圍未解而河東之勢危甚旁近縣
鎮皆為賊之所占據秋髙馬肥敵騎憑陵决須深入以
責三鎮之約及金帛之餘數儻非起天下之兵聚天下
之力解圍太原防托河北則必復有今春之警宗社安
危殆未可知故臣輒不自揆為陛下措畫降詔書以團
[048-14a]
結諸路防秋之兵大約不過十餘萬人而欲分布河北
沿邊雄霸等二十餘郡中山河間真定大名横海五帥
府腹裏十餘州軍沿河一帶控扼地方翊衞王室隄防
海道其甚急者解圍太原收復忻代以捍金人夏人連
兵入寇不知此十數萬之衆一一皆到果能足用而無
賊馬渡河之警乎今臣被命出使去清光之日未幾朝
廷已盡改前日詔書調兵防秋之計旣罷峒丁又罷刀
弩手又罷土兵又罷四川福建廣南東路將兵又罷荆
[048-14b]
湖南北路係將不係將兵而京西州郡又皆特免起發
是前日詔書所團結之兵罷去大半不知金人聚兵兩
路入寇將何以支梧而朝廷何恃不留意於此也臣竊
思之以兵為不須起者大槪有五川廣福建荆湖之地
逺一也錢糧犒賞之費多二也河北寇退天下已無事
三也太原之圍賊馬不多不攻自解四也探報有林牙
高麗之師金人牽制未必深入五也若以川廣福建荆
湖之地逺則詔書之下以四月期天下兵以七月當時
[048-15a]
闗報三省何不即止今已七月逺方之兵皆已在道始
復約回是復蹈今春勤王之師約回之弊也一歲兩起
天下之兵中道而兩止之天下謂何臣恐朝廷自此不
復能取信四海而將士解體矣國之大事在戎宗社安
危所繫而且行且止有同兒戲臣竊痛之若以謂錢糧
犒賞多則今春無兵捍寇致令誤國土地寶貨人民皆
為所取今惜小費又不為之備臣恐後來所取又不止
於前日也况元降指揮防秋人兵各令賫糧以行則錢
[048-15b]
糧犒賞之乏自非所患廟堂不深思宗社大計而惜小
費臣竊所不取也若以河北寇退天下無事則邊郡日
報金人聚兵聲言某月入寇當取某地強敵臨境非和
非戰朝夕恐慄懼其復來天下果無事乎賈誼謂厝火
積薪之下而坐其上火未及然因謂之安以今日觀之
何止於火未及然殆處於烈熖之旁而言笑自若也若
以謂太原之圍賊馬不多不攻自解則自春徂秋攻守
半年曾不能得其實數姚种二帥以十萬之師一日皆
[048-16a]
潰彼未嘗有所傷衂不知何以必其兵之不多以為可
以不攻而自解者臣以為非愚則誣至於林牙髙麗牽
制之報理或有之然不可恃彼之不來當恃我之有備
則屯兵聚糧正今日之先務不可忽也今河北河東州
郡日告危急乞兵皆以三五萬為言而半年以來未有
一人一騎可以副其求者防秋之兵甫集又皆遣罷不
知此何理也若必以謂不須動天下之兵而自可無事
則臣誠不足以任此責陛下胡不遣建議之人代臣坐
[048-16b]
致康平而重為此擾擾也除范世雄所統湖北兵聞已
至襄唐間臣已作奉聖旨令疾速發赴宣撫司外所有
餘路乞依元降詔書起發庶幾不誤國事
  第二劄子
近降指揮減罷防秋之兵臣所以深惜此事者一則河
北防秋闕人恐有疎虞二則一歲之間再令起兵又再
止之恐無以示四方大信防秋之計臣前奏論之已詳
請為陛下更論不可失信之意者周為犬戎所侵嘗以
[048-17a]
烽火召諸侯兵恐諸侯之未必至也舉烽以試之諸侯
之兵大集知其試已皆怒而歸其後真舉烽無復至者
去冬金人將犯闕詔起勤王之師逺方之兵踴躍赴難
至中途而寇已和有詔止之皆憤惋而反今以防秋之
故又起天下之兵良非獲已逺方之兵率皆就道又復
約回將士卒伍寧不解體夫以軍法勒諸路起兵而以
寸紙罷之臣恐後時有所號召無復應者矣
 
[048-17b]
 
 
 
 
 
 
 
 梁谿集巻四十八