KR3a0002 荀子-周-荀況 (SBCK)


[022-1a]
重刋宋台州夲荀子跋
今世中土𫠦𫝊荀子宋夲有二一為北宋吕夏卿
熈甯夲一為南宋錢佃江西漕司夲而唐與政
𫠦刋于台州當時為一重公案者顧無𫝊焉嘉
&KR0159间盧&KR0573&KR0052學士據朱文㳺𫠦蔵影鈔吕夏
卿夲合元明夲校刋行世王懐祖顧澗薲皆有
異議然吕錢兩夲至今無重刋者余&KR0004来日夲
&KR0025書肆購淂此書𩀱鈎夲數卷訪之廼知
為狩石望之舊蔵台州夲此其𫠦擬重刋未成
者厥&KR1272&KR0025島田篁村見影摹全部因告知星
使黎公求淂之以付梓人一仍其舊踰年乃成按
此夲後亦有吕夏卿等衘名又别有熈甯元
[022-1b]
年中書劄子曽公亮等銜名據興政自序忠視
熈甯之故則知其略無校改案王伯厚所擧四條惟
君子知嚮矣此夲仍作如響不相應因知伯厚𫠦擧
者嚮響之異非知如之異此自校刋紀聞者之失何挍/夲仍
作/如若盧&KR0573&KR0052𫠦勘以此夲照之其遺漏不下數百字
又不第顧澗薲𫠦擧君道篇狂生者不胥時而樂
之不作落也此間别有朝鮮古刋夲亦略与此夲同余
又合元纂啚夲明丗徳堂夲及王懷祖劉端臨郝
蘭皋諸先生之說更𠫵以日夲物茂卿有讀荀/子四卷冡田虎
有荀子/斷四卷久保愛有荀子増/注二十卷豬飼彦博有荀子&KR0024/遺一卷𫠦訂别爲
札記以未見吕錢兩原夲將以有待故未附刋焉
光緒甲申三月宜都楊守敬𠋣装書
[022-2a]
經籍訪古志
荀子二十卷宋槧大字本/求古樓藏
 唐楊倞注首有荀子注序次新目録接序後每卷首題荀
 子卷第幾登仕郎守大理評事楊倞注卷末有劉向校
 正目録上言又有王子韶同校吕夏卿重校銜名及熙寍元
 年國子監劄子官銜十五名又有涥熙八年唐仲友後序毎
 半板八行毎行字數不整注雙行界長七寸六分幅五寸七
 分半左右雙邊毎卷有金澤文庫印印文肥寛異所經見
 殆文庫火前物與惺窩先生題籖亦希覯之珍云
 狩谷望之手跋云右宋槧荀子為涥熙公年唐仲友所刻字
 大如錢書法全撫歐陽朱熹按唐仲友狀云據蔣輝供元是
 明州百姓涥熙四年六月内因同巳斷配人方百二等偽造官
[022-2b]
 㑹事發蒙臨安府府院將輝斷配合州牢城差在都酒務著
 役月糧雇本州住人周立代役毎日開書籍供養去年三月内
 唐仲友叫上輝就公使庫開雕&KR0045子荀子等印板輝共王定
 等一十八人在局開雕者是本也板心下方所題皆是剞劂
 氏之姓名蔣輝以下都十九名與朱熹按狀所言輝共王定以下
 十八人之語合余始讀朱熹集得詳唐仲友刻荀子事喜甚
 獨怪是不良人為是好事謂不可以其罪廢其人也後讀齊
 東野語知其詆排之非至論今又得四庫全書總目二則足為
 仲友吐氣今并録以備攷近年舶來盧文弨校本荀子云以
 影宋本校今以是本比讐之失校之字不為不多則彼所校
 猶未精歟將所謂影宋本有落葉歟然則是本豈不貴而重
 乎且世間北宋刋本傳世無幾如余所見不過小字御注孝經
[022-3a]
 文中子通典聖惠方諸書而是本翻雕熙寍官板者則其實與
 北宋本無異真希世之寶典也余齋所載南宋本中當以是為
 第一也吾家子孫宜保䕶之文政五年十一月按文政五年壬午/當道光二年
[022-3b]
[022-3b]