KR2k0045 福建通志-清-郝玉麟 (WYG)


[045-1a]
欽定四庫全書
 江西通志巻四十五
 封爵表三/

[045-2a]
 
 
 
 
  右隋共五人内采増者二人○按豫章書隋封建
  表有義寧郡公周羅㬋注曰今九江府徳化縣考
  無所據汰之

[045-3a]


[045-4a]


[045-5a]


[045-6a]


[045-7a]


[045-8a]


[045-9a]


[045-10a]


[045-11a]


[045-12a]


[045-13a]


[045-14a]


[045-15a]


[045-16a]


[045-17a]


[045-18a]


[045-19a]


[045-20a]


[045-21a]


[045-22a]


[045-23a]


[045-24a]


[045-25a]


[045-26a]


[045-27a]


[045-28a]


[045-29a]


[045-30a]


[045-31a]


[045-32a]


[045-33a]


[045-34a]


[045-35a]


[045-36a]


[045-37a]


[045-38a]


[045-39a]


[045-40a]
 
  已上俱寧府
[045-41a]


[045-42a]


[045-43a]


[045-44a]


[045-45a]


[045-46a]


[045-47a]


[045-48a]
 
 
 
  按明三大籓曰寧府曰淮府曰益府寧都洪州淮
  駐饒郡益居建昌皆親王也其他支庶列封各郡
  邑者則皆郡王也嵗禄以是為差止假名號無衣
  租食税之實焉明書大志互有詳略是表以明書
  為主而旁采大志及名山藏以補之其益府又得
[045-48b]
  伊世系叅考之凡封薨年月贈諡繼嗣差為略具
  但名字繁多偏傍錯雜舛偽不少間有所據悉為
  改正其或尚有缺失則無從稽考矣
[045-49a]


[045-50a]


[045-51a]


[045-52a]


[045-53a]


[045-54a]


[045-55a]


[045-56a]
  異姓更有髙陽隴西寧逺二侯一伯均非豫章屬
  邑悉為芟去從明書及名山藏大志采增二十六
  人最後得益府世系又采增九人
 
 
 
 
 
[045-56b]
 
 
 
 
 
 
 
 江西通志卷四十五