KR2k0045 福建通志-清-郝玉麟 (WYG)


[044-1a]
欽定四庫全書
 江西通志卷四十四
 封爵表二/
劉宋
[044-2a]


[044-3a]


[044-4a]


[044-5a]


[044-6a]


[044-7a]


[044-8a]


[044-9a]


[044-10a]


[044-11a]


[044-12a]


[044-13a]


[044-14a]


[044-15a]


[044-16a]


[044-17a]


[044-18a]


[044-19a]


[044-20a]


[044-21a]


[044-22a]


[044-23a]
 
 
 
 
 
  右劉宋共七十八人内采増者二十一人
[044-24a]


[044-25a]


[044-26a]


[044-27a]


[044-28a]


[044-29a]


[044-30a]


[044-31a]


[044-32a]


[044-33a]


[044-34a]


[044-35a]


[044-36a]
 
 
 
 
 
 
 
  右齊共四十九人内采増者十八人
[044-37a]


[044-38a]


[044-39a]


[044-40a]


[044-41a]


[044-42a]


[044-43a]


[044-44a]


[044-45a]


[044-46a]


[044-47a]


[044-48a]


[044-49a]


[044-50a]


[044-51a]


[044-52a]


[044-53a]


[044-54a]


[044-55a]


[044-56a]


[044-57a]


[044-58a]


[044-59a]


[044-60a]


[044-61a]


[044-62a]


[044-63a]
  縣侯熊曇朗考義陽屬安陸始興屬南海皆不屬
  豫章永化豫章書雖注云即南昌亦無確據似應
  從刪
 
 
 
 
 
[044-63b]
 
 
 
 
 
 
 
 江西通志卷四十四