KR2k0050 陝西通志-清-劉於義 (WYG)


[101-1a]
 後序
皇上御極之六年纂修一統志總裁官請
勅直省督撫増修志書各將本省名宦鄉賢孝子節婦
 一應事實詳細查核尅期一年保送到館
皇上睿思𢎞逺恐時日太促草率從事
特命寛其期限務期考據詳明摭採精當無闕無濫以
 成完善之書
聖天子至公至當循名覈實之心何詳慎也秦於域中
[101-1b]
 為形勝之地沃野千里名山大川土宜物産甲於
 他省又自周以來名卿碩輔賢人君子比肩接跡
 指不勝屈當此
重熙累洽化行俗美之時其砥節礪行確有徴據足以
 感人心而維風化所當發潛徳之幽光者應更不
 可勝數若使淹沒無聞或冒濫失實誰職其咎司
 其事者可不慎歟臣/於雍正七年奉
命到蘭所過西鳳邠乾諸屬凡遇山川人物兵屯馬驛
[101-2a]
 諸政靡不究心思欲有所發明或可為修志一助
 秦中幅&KR0695遼濶足蹟所至十未歴一又車塵馬足
 見聞不廣終亦無所禆補雍正十年恭膺
簡命署理督篆兼經紀西師移駐酒泉不獲親與較讐
 之事惟有仰體
聖天子詳慎之意叮嚀告誡使司其事者務出於公當
 而已十三年春志書告成臣詳加披閱為星野為
 建置為疆域為山川為城池為公署為闗梁為封
[101-2b]
 爵為職官為貢賦為學校為祠祀爲選舉為兵防
 爲驛傳為屯運爲水利爲鹽法為茶馬為物産爲
 風俗為祥異為帝系為名宦為人物為陵墓為古
 蹟為經籍為紀事為徳音為藝文為拾遺為巻有
 百為𩔖三十有二按其凡例考其紀載雖未敢信
 為完善之書而所謂詳且慎者或庶乎其有合也
 夫山川土田貢賦物産以及兵屯驛鹽茶馬諸政
 俱有定制獨至
[101-3a]
聖明之世百物繁昌諸政興舉無不超軼前代而况
徳政之所涵濡教化之所興起唯願官兹土者人人勉
 為循吏生兹土者人人勉為善良父子勉為孝慈
 夫婦勉為節義生聚日益繁土田日益闢才俊日
 益升風俗日益厚淳樸渾穆比戸可封庶幾仰副
聖天子陶成樂育之心而成一道同風之盛也是則臣/
 之所厚望也夫
 峕
[101-3b]
 雍正十三年二月初一日
賜進士出身光禄大夫吏部尚書署理陜西總督印務
 并辦理軍需事件臣/劉於義謹序