KR3a0083 東溪日談錄-明-周琦 (master)


[017-1a]
欽定四庫全書
 東溪日談錄卷十七
              明 周琦 撰
  異端談
墨氏學仁失之兼愛流至於無父楊氏學義失之為我
流至於無君無父無君豈止於仁義之差初非有意而
為之其差小其失大可不畏哉
墨翟曰摩頂至頸一身之間凡可以利天下者皆不惜也
[017-1b]
楊朱曰伯子髙不以一毫利物舍國而隠耕大禹不以一
身自利不以一體偏枯古之人損一毫利天下不與也悉天
下奉一人不取也不損一毫人人不利天下治矣楊墨非不
欲恝然於聖賢之道以垂一世之教也其學謬而不自知
矣孟子以亞聖之才起而有見於是焉得不辭而闢之乎
孔子謂師也過商也不及過而不抑之以復於中至於
兼愛則易也不及者不引之以歸於中至於為我亦易
也聖人中道而立以為此中之主宰其示人也亦至矣
[017-2a]
人之死生關乎精氣之聚㪚氣聚則生氣㪚則死導氣
者使氣不㪚固亦得不死矣久之氣㪚亦死終非自然
之理故老耼之術别爲一端
程子謂爐火在有風處易過在無風處難過以此見山
林之人不爲功名富貴所役精氣含蓄難㪚故人多夀
此其正徳與導氣術者不同
佛氏以地水風火爲四大曰幻人假此以成身故寂滅
幻根斷除一切去四大而毁人倫也夫四大者物也人
[017-2b]
倫者道也天下固無物外之道亦無道外之物佛氏亂
道甚矣
佛氏惺惺法即吾儒提撕警覺之意但佛氏之提撕警
覺不在仁義上用功故其道非仁義也
老耼莊周别是一種道理自是一家後来漢人魏伯陽
張道陵之儔大宗其學故老莊之道大行於世
老耼之學一變而爲導引再變而爲燒煉又再變而爲
醮天朝斗之淫祀皆漢張道陵唐杜光庭宋徽宗王欽
[017-3a]
若撰爲諸家經呪以倡之也瞿曇之學一變而爲寂滅
再變而爲輪迴又再變而爲薦亡禮懴之隆祀乃漢明
帝所藏官庫佛書四十二章晉安帝時姚興大集胡僧
翻譯佛經梁武帝時又自作爲懴呪等書以倡之也非
聖人之道而别爲一端者至此亦盛行矣
楊氏爲我墨氏兼愛老氏導引佛氏寂滅老佛之爲異
端人易識之楊墨之爲異端似是而非爲害最深今之
人固有名不楊墨而論理似楊墨者亦有名不老佛而
[017-3b]
制行似老佛者識道之不眞也故論理制行皆訛其學
之差而不悟矣
學老氏者有内丹外丹之説學之可以長生學佛氏者
有禪學打坐之説學之亦可以長生老佛於今存乎否
乎而學之者亦存乎否乎茍存焉吾不從之是不欲長
生是自棄也茍不存焉吾從之是妄求也自欺也吾於
是惟從其所好而已
異端之説爲今之世惟輪迴之説最盛夫人稟天地山
[017-4a]
川之氣以生有氣有形及其死也氣還天地山川而形
則歸之重壤是形與氣皆泯滅於世矣復有何形以罪
地獄何氣以俟輪迴若以氣有輪迴也氣還天地山川
方之溝澮之水流於滄海之内可尋溝澮之水乎辭唇
之髥收於髪笥髪笥之内可尋辭唇之原髥乎人之死
也氣散而還其原漫然兩間未嘗各凝一處如珠相貫
可輪迴而數始而終終而始邪天地間决無是理佛氏
妄爲是説以惑人也
[017-4b]
罵鬼者曰你是已死我我是未死你此主氣説非主輪
迴説
漢明帝時有佛經四十二章藏於官寺其後胡僧安静
夫懴康㑹俱譯佛書以𫝊諸中國至東晉安帝之時義
熙四年姚興又大集胡僧命鳩摩羅什翻譯佛書大𫝊
中國中國從夷狄教者非夷狄人教之也皆中國人所
自爲者也
道經之初止老子道徳經五千言而已安得有齋醮科
[017-5a]
儀符錄召神服氣辟穀調食玉屑燒煉金丹之術哉其
法起於漢之張道陵魏之冦謙之梁之陶𢎞景葛稚川
大行而莫止也然亦上之人所召也使漢主不信張道
陵魏主不信冦謙之立天師用符錄行道場其術何自
而大哉
宋太祖開寳五年始禁方士蓄妻孥比漢武帝以方士
尚公主者異矣
 
[017-5b]
 
 
 
 
 
 
 
 東溪日談録卷十七