KR2m0005 建炎以來朝野雜記-宋-李心傳 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部十三
 建炎雜記甲集   政書類一通制之屬/
 提要
  臣/等謹案建炎雜記四十卷宋李心傳撰心
  傳有建炎以來繫年要録已著録心傳長於
  史學凡朝章國典多所諳習是書取南渡以
  後事跡分門編類甲集二十卷分上徳郊廟
  典禮制作朝事時事故事雜事官制取士財
[000-1b]
  賦兵馬邊防十三門乙集二十卷少郊廟一
  門而末卷别出邊事亦十三門每門各分子
  目雖以雜記為名其體例實同㑹要葢與建
  炎以來繫年要録互相經緯者也周宻齊東
  野語嘗論所載趙師睪犬吠乃鄭斗所造以
  報撻武學士之憤許及之曲膝費士寅狗竇
  亦皆不得志報私讐者撰就醜詆韓侂胄僭
  逆之類悉無其實云云葢掇拾羣言失真者
[000-2a]
  固亦不免然於高孝光寧四朝禮樂刑政之
  大以及職官科舉兵農食貨無不該具首尾
  完贍多有馬端臨文獻通考章俊卿山堂考
  索及宋史諸志所未載故通考稱為南渡以
  來野史之最詳者王士禎居易録亦稱其大
  綱細目粲然悉備為史家之巨擘言宋事者
  當必於是有徴焉其書在宋有成都辛氏刋
  本并冠以國史本傳暨宣取繫年要録指揮
[000-2b]
  數通今惟寫本僅存案張端義貴耳三集序
  稱心傳告以朝野雜記丁戊二集將成則是
  書尚不止於甲乙二集而書録解題及宋史
  本傳均未之及殆以晚年所輯書雖成而未
  出故世不得見歟乾隆四十六年八月恭校
  上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀