KR1h0065 此木軒四書說-清-焦袁熹 (master)


[002-1a]
凡例


一先君子四書説手錄成帙者什之六其什之四或在
 他書或在散𥿄今並鈔入成九卷
一先君子自康熙己已志弘聖學大指見刻陸清獻公
 稿序及所著述志賦中當時已有論撰今之所輯斷
 自康熙辛巳迄扵乙夘從手錄本以為據也
一先君子心如渟水有觸斯動有見則書兹之所錄有
 一意而再三言之者固以非一時所書故今以叠見
 則意益明顯故惟全同則刪小異則並存之以俟當
[002-1b]
 代君子折衷焉
一間有與集註小異或集註未有明文而與今刻文異
 解者皆載于篇廣異聞求的義固學者之事也唯舉
 業試塲或不必依用耳
一間有但引彼文未自下語如周禮以賓射之禮親故
 舊朋友云云周禮疏四月正雩云云之類蓋博引經
 籍以為佐證則意自明也故並鈔入
[002-2a]
一是編據先君子手定纂錄而决疑辨誤多有在時文
 跋語者嗣當搜輯續刋以補未及
[002-2b]