KR1h0065 此木軒四書說-清-焦袁熹 (master)


御製題此木軒四書説
雲間績學衆傳諸經説方成又説書一刹不容有二佛
此言果可説書歟
 按袁熹書説論者謂其較所作經説為優其中固不
 無可節取閲及孟子以予觀於夫子章謂孔子不特
 春秋之世不容有二從是以後更數千嵗六經四子
 書苟未凘滅亦不得生如孔子其人葢猶一刹不容
 有二佛也意在推崇孔子而儗不於倫尊之固如是
 乎且以釋氏語闌入儒書尤乖説書之體昔昌黎謂
[001-1a]
 荀揚大醇而小疵余謂袁熹此書乃小醇而大疵耳
[001-1b]
欽定四庫全書   經部八
 此木軒四書說   四書類
提要


  等謹案此木軒四書說九卷


國朝焦袁熹撰據其子以敬以恕所作凡例袁


  熹手定者十之六以敬等掇拾殘稿補綴成
  編者十之四故與所作經說偶有重複然較
  經說多可取其中强傅古義者如大學章句
  中常目在之自為所在之在乃從尚書訓為
[001-2a]
  察中庸如鼓瑟琴即本詩亦但言聲和耳乃
  以為琴屬陽瑟屬隂喻隂陽之和論語女弗
  能救自是匡救乃引周禮司救註解為防禁
  天將以夫子為木鐸自取覺世之義乃引明
  堂位天子振木鐸謂夫子當有天下達巷黨
  人本無名氏乃因史記有童子二字指為項
  槖雖不免賢智之過然其他皆疏理簡明引
[001-2b]
  據典確間與章句集註小有出入要能釐然
  有當于人心自明以來講四書者多為時文
  而設袁熹是書獨能深求于學問原序稱其
  心師陸隴其終身不名不字而不走其門蓋
  志不近名宜其言之篤實矣乾隆四十二年
  八月恭校上
    總纂官紀昀陸錫熊孫士毅
    總 校 官 陸 費 墀
[001-3a]
[001-3b]


原序
此木軒四書説原序
四書説九卷先生之所著也乾先生長
君以庶常出宰洪洞呈是書求為之序余固素知先生
者受而讀之既卒業作而歎曰是又繼陸清獻而起者
也先生於書無所不窺而尤致力於六經四子目之所
遊心之所觸不苟同不苟異有所見則筆之積年既多
遂成卷帙觀其所論天人義命之間是非疑似之際直
截簡浄決不可以絲毫借蓋真得程朱之心印而出之
若不經意知先生之於道㴱矣是固當與清獻之松陽
[001-4a]
講義並傳而或以坊肆講章徒資舉業者同類而等視
之則大過也余家毘陵去雲間五百里而近聞之也詳故
知之也稔先生幼而嗜學弱冠即有志聖賢之事心師
清獻而不走其門終其身不名不字也孝於親友於兄
弟篤於夫婦朋友遇人無愚智必以誠不為一切世俗
文飾語以是自其鄉之賢士大夫以至於婦人孺子販
夫賈豎狡黠頑悍之徒見先生則無有不獻其忱而息
[001-4b]
其詐者嗚呼自非有道之士何以得此於人耶所説經
傳義亦有微與程朱異者而大㫖所歸則惟程朱是奉
其於經世之學靡不講究特以祖母母兩太夫人夀皆
九十而先生又寡兄弟故寧以縻我身焉迨兩太夫人
即世而先生亦已老矣終身畎畝泊如也余嘗聞桐城
張少宗伯之稱先生也曰謂之君子即是君子謂之學
者即是學者如余豈足以定先生特恐後生末學讀其
書而不悉其人則是書亦不能讀也故并具簡端以告
夫世之讀是書者先生姓焦氏諱袁熹字廣期舉康熙
[001-5a]
丙子賢書
聖祖仁皇帝時嘗奉
召以侍親不能出居金山縣黄浦之南故學者稱為南
先生乾隆八年嵗次癸亥冬月武進劉於義序