KR3i0044 御定佩文齋廣羣芳譜-清-汪灝 (WYG)


[091-1a]
 欽定四庫全書
御定佩文齋廣羣芳譜卷八十九
 卉譜
  紅花
 原─紅花─一名紅藍一名黄藍爾雅翼云於春種者花生/時但作黄色茸茸然故名
 黄/藍處處有之花色紅黄葉緑似藍有刺春生苗嫩時亦
 可食夏乃有花花下作梂多刺─花出梂上梂中結實白
 顆如小豆大其花可染真紅又作臙脂為女人唇妝其
[091-1b]
 子搗碎煎汁入醋拌蔬食極肥美又可為車脂及燭花
 味辛温無毒行男子血脈通女子經水多則行血少則
 養血潤燥止痛散腫亦治蠧毒─增─本草─番紅花一名
 洎夫藍一名撒法即出西畨囘囘地面及天方國即彼
 地紅藍花也元時以入食饌用
 彚考─増─南史王洪軌傳─洪軌為青冀二州刺史頗勵清
 節先是青州資魚鹽之貨或彊借百姓麥地以種紅花
 多與部下交以祈利益洪軌至一皆斷之─宋史地理
[091-2a]
志─興元府貢臙脂紅花─中華古今注紅藍花汁凝作
臙脂以燕國所生故曰燕脂塗之作桃紅妝─北邊備
對─焉支山焉支今之燕脂也此山産紅藍可為燕脂也
集藻─書増─晉習鑿齒與燕王書─山下有紅藍足下先知
不北方人採取其花染緋黄挼取其上英鮮者作烟支
婦人採捋用為顔色吾少時再三過見烟支今日始視
紅藍後當足致其種
七言絶句─増─唐李中詠紅花─紅花顔色掩千花任是猩
[091-2b]
猩血未加染出輕羅莫相貴古人崇儉戒奢華
别録─原─船忩夜話─陸曮奉化人以醫術行於時新昌徐
氏為婦病産不逺二百里輿致之及門婦已死但胸堂
間猶微熱陸入視之良久曰此血悶也能捐紅花數十
斤則可以活主人急購如數陸乃為大鍋以煑之候湯
沸遂以三木桶盛湯於中取窓格藉婦人寢其上湯氣
微又復進之有頃婦人指動半日遂蘇蓋以紅花能活
血故也 ─種植─地欲熟二月雨後種如種麻法根下須
[091-3a]
鋤淨勿留草穢五月種晚花春初即留子入五月便種
若待新花取子便晚新花熟取子曝乾收若鬱浥即不
生 ─收採─花生須日日乗涼採盡旋即碓搗熟水淘布
袋絞去黄汁更搗以酸粟米清泔又綯又絞去汁青蒿
覆一宿曬乾收好勿令浥濕浥濕則色不鮮晚花色更
鮮明耐久不黦勝春種者入藥酒洗用
 附/錄臙脂
増─本草─臙脂一名&KR2916&KR2800李時珍曰臙脂有四種一種以
[091-3b]
紅藍花汁染胡粉而成乃蘇鶚演義所謂臙脂葉似薊
花似蒲出西方中國謂之紅藍以染粉為婦人面色者
也一種以山臙脂花汁染粉而成乃段公路北户録所
謂端州山間有花叢生葉類藍正月開花似蓼土人采
含苞者為臙脂粉亦可染帛如紅藍者也一種以山榴
花汁作成者鄭䖍胡本草中載之一種以紫□染綿而
成者謂之胡臙脂李珣南海藥譜載之今南人多用紫
□臙脂俗呼紫梗是也
[091-4a]
彚考─增─史記貨殖列傳─巴蜀亦沃野地饒巵薑─注─巵烟
支也紫赤色
 茜草
原─茜草一名蒨一名茅蒐一名茹藘爾雅云茹藘茅蒐/注云今之蒨也可
以染/絳一名地血一名牛蔓陸璣詩疏云齊人謂之/茜徐州人謂之牛蔓一名
染緋草一名血見愁一名過山龍一名風車草─増─本
草─一名四補草一名西天王草一名四岳近陽草一名
鐵塔草─原─十二月生苗蔓延數尺方莖中空有筋外
[091-4b]
有細刺數寸一節每節五葉葉如烏藥葉而糙澀面青
背緑七八月開花結實如小椒中有細子茜根色紅而
氣溫味微酸而帶鹹色赤入營氣溫行滯味酸入肝鹹
走血手足厥隂血分之藥也專行血活血
彚考─原─詩鄭風─茹藘在阪─史記貨殖列傳─千畆巵茜
其人與千戸侯等─增説文─茅蒐人血所生可以染絳
 ─述異記─洛陽有支茜園漢官儀云染園出支茜供染
御服是其處也 ─髙要縣志─頂湖山産茜草
[091-5a]
别録─原─修治─凡使用銅刀於槐砧上剉日乾勿犯鉛鐵
器─辨訛─赤柳草根與茜相似但酸澀誤服患内瘴速
服甘草水可解
 藍
原─説文─藍染青草也 増─爾雅─葴馬藍─注─今大葉冬藍
也─疏─今為澱者是也 ─爾雅翼─菘藍其汁抨為澱堪染
青蓼藍苗似蓼而味不辛不堪為澱─本草─藍凡五種
蓼藍葉如蓼五六月開花成穗細小淺紅色子亦如蓼
[091-5b]
歲可三刈菘藍葉如白菘馬藍葉如苦蕒即郭璞所謂
大葉冬藍俗中所謂板藍者二藍花子並如蓼藍吳藍
長莖如蒿而花白吳人種之木藍長莖如決明髙者三
四尺分枝布葉七月開淡紅花結角長寸許纍纍如小
豆角其子亦如馬蹄决明子而微小迥與諸藍不同而
作澱則一也别有甘藍可食─原─大藍葉如萵苣而肥
厚微白似擘藍色小藍莖赤葉緑而小槐藍葉如槐葉
皆可作靛至於秋月煑熟染衣止用小藍
[091-6a]
彚考─增─詩小雅─中朝采藍不盈一襜 ─原─禮記月令─仲
夏之月令民毋艾藍以染─増─荀子─青出之於藍而青
於藍─秦子─常聞作人當如園圃之藍不異衆草染而
後朗─原─漢官儀─&KR0034園供染緑紋綬小藍曰&KR0034 ─増─續
漢書─楊震植藍以供母諸生嘗有助種者輒拔更種以
拒其後─貴州通志─永寧州靛山在慕役司水迴山轉
其中深箐可種藍藍有木藍蓼藍耕久而益有收山箐
之中積數百年之枯葉爛柯刀耕火耨土尚暖寒則不
[091-6b]
生歲必異地以植
集藻─賦─散句─増─後漢趙岐藍賦 余就醫偃師道經陳留
此境人皆以種藍染紺為業藍田彌望黍稷不植慨其
遺本念末遂作賦曰同丘中之有麻似麥秀之油油
唐李程青出於藍賦─藍蘊嘉色青出其中行採之際詎
盈詩人之襜俯拾之時豈異炎洲之翠
五言律詩─増─唐王季友青出藍─芳藍滋疋帛人力半天
經浸潤加新氣光輝勝本青還同冰出水不共草為螢
[091-7a]
翻覆依襟上偏知造化靈 ─吕温青出藍─物有無窮好
藍青又出青朱研方比德白受始成形袍襲宜從政衿
垂可問經當時不採擷佳色幾飄零
詩散句─増─唐許渾─藍塢寒先燒
别錄原─種植─四民月令─榆莢落時可種藍五月可刈藍
六月可種冬藍大藍 大藍宜平地耕熟種之爬匀土
用荻簾蓋之每早用水灑至生苗去簾長四寸移栽熟
肥畦三四莖作一窠行離五寸雨後併力栽勿令地燥
[091-7b]
白背即急鋤恐土堅也須鋤五遍日灌之如瘦用清糞
水澆一二次至七月間收刈作靛 今南北所種除大
藍小藍槐藍之外又有蓼靛花葉梗莖皆似蓼種法各
土農皆能之種小藍宜於舊年秋及臘月臨種時俱各
耕地一次爬平撒種後横直復爬三四次僅生五葉即
鋤有草再鋤五月收割留根候長再割一次 打靛便
民圖纂─夏至前後看葉上有皺紋方可收割每五十斤
用石灰一斤於大缸内水浸次日變黄色去梗用木杷
[091-8a]
打轉粉青色變過至紫花色然後去清水成靛─染藍
小藍每擔用水一擔將葉莖細切鍋内煑數百沸去渣
盛汁於缸每熟藍三停用生藍一停摘葉於瓦盆内手
揉三次用熟汁澆挼濾相合以淨缸盛用以染衣或緑
或藍或沙緑沙藍染工俱於生熟藍汁内斟酌割後仍
留藍根七月割候八月開花結子收來春三月種之
 附/録擘藍
原─擘藍一名芥藍葉色如藍芥屬也南方謂之芥藍葉
[091-8b]
可擘食故北方謂之擘藍葉大於菘根大於芥薹苗大
於白芥子大於蔓菁花淡黄色三月花四月實每畆可
收三四石葉可作葅或作乾菜又可作靛染帛勝福青
集藻詩散句─増─宋蘇軾─芥藍如菌蕈腕黄牙頰香
别錄─原─種植─種無時收根者須四五月種少長擘其葉
漸擘根漸大八九月並根葉取之地須熟耕多用糞土
喜虚浮土强者多用灰糞和之疎行則本大而子多每
本約相去一尺即乾枯之後根復生葉或並斸去大根
[091-9a]
稍存入土細根來年亦生經數年不壊─製用─苗葉根
心俱堪為蔬四時皆可食子可壓油食根之菜本皆在
土中獨此在土上根剝去皮可煑食或糟藏醬䜴皆可
莖葉用麻油煑食並飲汁能散積痰葉及子能消食積
解麪毒蔬中佳品也
 附/録鼠尾草
增─爾雅─葝䑕尾─注─可以染皂─疏─本草有白華者有赤華
者又名陵翹─本草─一名山陵翹一名烏草一名水青
[091-9b]
所在下濕地有之黔中人采為藥葉如蒿莖端夏生四
五穗穗若車前花有赤白二種
 附/録狼把草
増─本草─狼把草一名郎耶草生山道旁與秋穗子並可
染皂高三四尺葉作雁齒如鬼針苗方士言此草即鼠
尾草功用亦近之但無的據耳
 芭蕉
原─蕉一名甘蕉一名芭苴一名天苴一名緑天一名扇
[091-10a]
仙草類也葉青色最長大首尾稍尖菊不落花蕉不落
葉一葉生一葉焦故謂之芭蕉其莖軟重皮相裹外微
青裏白三年以上即著花自心中抽出一莖初生大萼
似倒垂菡蓞有十數層層皆作瓣漸大則花出瓣中極
繁盛大者一圍餘葉長丈許廣一尺至二尺望之如樹
生中土者花苞中積水如蜜名甘露侵晨取食甚香甘
止渇延齡不結實生閩廣者結蕉子凡三種未熟時苦
澀熟時皆甜而脆一種大如指者長六七寸銳似羊角
[091-10b]
兩兩相抱剝其皮黄白色味最甘名羊角蕉性凉去熱
一種大如雞卵類牛乳名牛乳蕉味微減一種大如蓮
子長四五寸形正方味最劣建安草木狀云芭樹子房
相連味甘美可蜜藏根堪作脯發時分其勾萌可别植
小者以油簪横穿其根二眼則不長大可作盆景書忩
左右不可無此君此物搗汁治火魚毒甚驗性畏寒冬
間删去葉以柔穰苴之納地窖中勿著霜雪冰凍─增
南方草木狀─甘蕉花大如酒杯形色如芙蓉著莖末百
[091-11a]
餘子大各為房相連累甜美根如芋魁大者如車轂實
隨花長每花一闔各有六子先後相次子不俱生花不
俱落子味似葡萄甜而脆亦療饑─格物縂論─芭蕉叢
生根出地面兩三莖成一簇大者二三尺圍葉如扇柄
如山芋莖中心抽榦作花盛紅者如火炬謂之紅蕉白
者如蠟色謂之水蕉─桂海虞衡志─芭蕉有數種極大
者凌冬不凋中抽榦長數尺節節有花花褪葉根有實
去皮取肉軟爛如緑柹味極甘冷四季實土人或以飼
[091-11b]
小兒云性凉去客熱以梅汁漬曝乾按令扁味甘酸有
微霜名芭蕉乾又名牛子蕉雞蕉子小如牛蕉亦四季
實牙蕉子小如雞蕉尤香嫩甘美秋初實 ─海槎餘録
海南芭蕉常年開花結實有二種板蕉大而味淡佛手
蕉小而味甜─原─美人蕉自東粤來者其花開若蓮而/色紅若丹産福建福州府者
其花四時皆開深紅照眼經月不謝中心一朶曉生甘/露其甜如蜜即常芭蕉亦開黄花至曉瓣中甘露如飴
食之止渇産廣西者樹不甚高花瓣尖大紅色如蓮甚/美又有一種葉與他蕉同中出紅葉一片亦名美人蕉
一種葉瘦類蘆箬花正紅如榴花日拆一兩葉其/端一㸃鮮緑可愛春開至秋盡猶芳亦名美人蕉膽瓶
[091-12a]
根出土時肥/飽狀如膽瓶朱蕉黄蕉牙蕉皆花也色葉似芭蕉而/微小花如蓮而繁日放
一瓣放後即㽔而結子名蕉黄味甘可食霏雪錄云蕉/黄如柹味香美勝𤓰冬收嚴密春分勾萌一如芭蕉
鳳尾蕉一名番蕉能辟火患此蕉産於鐵山如少萎以/鐵燒紅穿之即活平常以鐵屑和泥壅之則茂
而生子分種易活/江西塗州有之水蕉白花不結實取其莖以灰練之/解散如絲績以為布謂之蕉葛
出交/趾
彚考─増─南史隠逸傳─徐伯珍少孤貧學書無紙常以竹
箭箬葉甘蕉及地上學書─唐書南蠻列傳─撲子蠻無
食器以蕉葉藉之 ─宋史五行志─政和五年五月禁中
[091-12b]
芭蕉連理 ─三輔黄圖─漢武帝元鼎六年破南越起扶
荔宫以植所得竒草異木有甘蕉十二本 ─晉宫閣名
華林園有芭蕉二株 ─南方草木狀─水蕉如鹿葱或紫
或黄吳永安中孫休嘗遣使取之花終不可致但圖畫
以進 ─原─遊名山志─赤巖山水石之間唯有甘蕉林高
者十丈 ─増─酉陽雜俎─南中紅蕉花時有紅蝙蝠集花
中 ─原清異錄─南漢貴璫趙純節性唯喜芭蕉凡軒忩
館宇咸種之時稱純節為蕉迷懐素居零陵庵東郊
[091-13a]
治芭蕉亘帶幾數萬取葉代紙而書號其所曰綠天庵
曰種紙厥後道州刺史追作緑天銘 ─増─益部方物略
記─紅蕉於芭蕉蓋自一種葉小其花鮮明可喜蜀人語
染深紅者謂之蕉紅蓋倣其殷麗云 ─玊堂閑話─天水
之地邇於邊陲土寒不産芭蕉戎帥使人於興元求之
植二本於庭臺間每至入冬即連土掘取之埋藏於地
窟候春暖即再植之庚午辛未之間有童謡曰花開來
裏花謝來裏而又節氣變而不寒冬即和煖夏即毒熱
[091-13b]
甚於南中芭蕉於是花開秦人不識逺近士女來看者
填咽衢路尋而蜀人犯我封疆年年一來不失芭蕉開
謝之期 ─五色線─涅槃經芭蕉故無心何以聞雷而長
如白日摘宜苑石榴宜得石膏糞造化力也 ─楓忩小
牘─花石綱百卉臻集廣中美人蕉大都不能過霜節唯
鄭皇后宅中鮮茂倍常盆盎溢坐不獨過冬更能作花
 ─原─星槎覽勝─南番阿魯諸國無米榖唯種芭蕉椰子
取實代糧─増─庚巳編─馮漢字天章居閶門石牌巷口
[091-14a]
庭前雜植花木瀟灑可愛夏月薄晩浴罷坐齋中榻上
忽覩一女子綠衣翠裳映窓而立漢叱問之女子歛袂
拜曰兒焦氏也言畢忽然入户熟視之肌體纎妍舉止
輕逸真絶色也漢驚疑其非人起挽衣相狎女忙迫截
衣而去僅執一裙角以置所臥蓆下明視之乃蕉葉耳
先是漢嘗讀書隣僧庵中移一本植於庭其葉所斷裂
處取所藏者合之不差尺寸─原─學圃餘疏─芭蕉惟福
州美人蕉最可愛歴冬春不凋常吐朱蓮如簇吾地種
[091-14b]
之能生然不花無益也又有一種名金蓮寳相不知所
從來葉尖小如美人蕉種之三四嵗或七八歲始一花
南都戸部五顯廟各有一株同時作花觀者雲集其花
作黄紅色而瓣大於蓮故以名至有圖之者然予童時
見伯父山園有此種不甚異也此却可種以待開時賞
之若甘露則無種蕉之老者輒生在泉漳間則為蕉實
耳─增─閩部疏─余以盛冬入福州芭蕉葉無凋者廨中
美人蕉纈紅鮮甚比出過延平已入春而蕉葉始放乃
[091-15a]
知二百里外蕉無冬葉矣然吳中蕉三月始抽萌視延
津尚遲兩月 西湖志─杭州𤣥妙觀中有蕉花一株以
盛衰卜休咎元時有羽客題葉云午夜君山玩月囘西
隣小圃碧蓮開天風香霧蒼華冷名籍因由問汝來白
雪紅鉛立聖胎美金花要十分開好同子徃瀛洲看雲
在青霄鶴未來識者以為吕洞賓云
集藻─雜著─増─梁沈約修竹彈甘蕉文─渭川長兼淇園貞
榦臣修竹稽首臣聞芟夷藴崇農夫之善法無使滋蔓
[091-15b]
翦惡之良圖未有蠧苗害稼不加窮伐者也切尋蘇臺
前甘蕉一叢宿漸雲露荏苒歲月擢本盈尋垂蔭含丈
階縁寵渥銓衡百卉而予奪乖爽髙下在心每叨天功
以為巳力風聞籍聽非復一塗猶謂愛憎異說所以挂
乎嚴網今月某日有臺西階澤蘭萱草到園同訴自稱
雖慚杞梓頗異蒿蓬陽景所臨由來無隔今月某日巫
岫歛雲秦樓開照乾光𢎞普罔幽不矚而甘蕉攢莖布
影獨見障蔽雖處臺隅遂同幽谷臣謂偏辭難信敢察
[091-16a]
以情登攝甘蕉左近杜若江蘺依源辨覆兩草各處異
列同欵既有證據羌非風聞切尋甘蕉出自藥草本無
芬馥之香柯條之任非有松栢後凋之心葢闕葵藿傾
陽之識慿籍慶㑹稽絶倫等而得人之譽靡聞稱平之
聲寂寞遂使言樹之草忘憂之用莫施無絶之芳當門
之弊斯在妨賢敗政孰過於此而不除戮憲章安用請
以見事徙根翦葉斥出臺外庶懲彼將來謝此衆屈
贊─增─宋卞敬宗甘蕉贊─扶疎似樹質則非木高舒垂䕃
[091-16b]
異秀延矚厥實唯甘味之無足 ─宋宋祁紅蕉贊─蕉無
中榦花産葉間綠葉外敷絳質凝殷
賦─増─唐韓偓紅芭蕉賦─瞥見紅蕉魂隨魄消陰火與朱
華共映神霞將日脚相燒謝家之麗句難窮多烘繭紙
洛浦之下裳頻换剰染鮫綃鶴頂儘侔雞冠詎擬蘭受
露以殊忝楓經霜而莫比趙合德裙間一㸃願同白玊
唾壺鄧夫人額上微殷却賴水精如意森森&KR1128&KR1128脈脈
亭亭蒨玉之瑳來若指彤雲之翦出如屏鶯舌無端妬
[091-17a]
夭桃而未咽猩唇易染嬲浮蟻以難醒在物無雙於情
可溺横波映紅臉之艶含貝發朱唇之色僧䖍蜜炬爍
柱棟以難藏潘岳金釭蔽繡幃而不隔大凡人之麗者
必動物物之尤者必移人不言而信其速如神所以月
彩下蠙蛛之水梅酸生鶴嗉之津寧闗巧運自合天真
有影先知無聲已認體疎而意密跡逺而情近天穿地
朽幾人語絶色難逢萬古千秋唯我睠紅英不盡
文賦散句─増─楚屈原九歌─𫝊芭兮代舞─梁徐摛冬蕉
[091-17b]
卷心賦─拔殘心於孤翠植晩翫於冬餘枝横風而悴色
葉漬雪而傍枯
五言古詩─増─宋謝靈運芭蕉─生分本多端芭蕉知不一
含萼不結核敷華何由實至人善取譬無宰誰能律莫
昵縁合時當視分散日 ─梁沈約甘蕉抽葉固盈丈擢
本信兼圍流甘揜椰實弱縷冠絺衣 唐栁宗元紅蕉
晩英值窮節緑潤含朱光以兹正陽色窈窕凌清霜逺
物世所重旅人心所傷迴暉眺林際戚戚無遺芳 姚
[091-18a]
合芭蕉屏─芭蕉叢叢生日照參差影數葉大如牆作我
門之屏稍稍聞見稀耳目得安靜 杜牧芭蕉─芭蕉為
雨移故向忩前種憐渠㸃滴聲留得歸鄉夢夢逺莫歸
鄉覺來一翻動 ─宋狄遵度詠芭蕉─植蕉低簷前雙叢
對含雨葉間求丹心一日視百俯胸中數寸赤不惜為
君吐心盡腹亦空况復霜雪苦非無後凋意柔脆不足
禦 ─明袁凱詠池上芭蕉亭亭虚心植冉冉繁隂布既
掩猗蘭砌還覆莓苔路卷舒今自知衰榮隨所寓黙契
[091-18b]
方在兹臨軒挹清醑 ─顧璘蕉石亭─怪石如筆格上植
蕉葉青蒼然太古色得爾増娉婷欲攜一斗墨葉底書
黄庭拂拭坐盤薄風雨秋㝠㝠
七言古詩─増─宋楊萬里芭蕉雨─芭蕉得雨便欣然終夜
作聲清更妍細聲巧學蠅觸紙大聲鏗若山落泉三㸃
五㸃俱可聽萬籟不生秋夕靜芭蕉自喜人自愁不如
西風收却雨即休 ─明吴寛芭蕉─老卉呈嬌紅破葉留
故緑正當零落時對此殊不俗我思石田生秋色填滿
[091-19a]
腹腹中抑鬱無奈何信手寫之忽盈幅滚滚白露初為
霜苔花冷蝕山骨蒼眼昏錯道逢仙子緑絲步障紅綃

五言律詩─増 唐錢起芭蕉─幸有青絲用寧將衆草同心
虚含夕露葉大怯秋風細響安禪後濃隂坐夏中由來
何所喻持以問支公
七言律詩─增─宋蘇轍新種芭蕉─芭蕉移種未多時濯濯
芳莖已數圍畢竟空心何所有欹傾大葉不勝肥蕭騷
[091-19b]
暮雨鳴山樂狼籍秋霜脫敝衣堂上幽人觀幻久逢人
指示此身非 ─明王守仁書庭蕉─檐前蕉葉緑成林長
夏全無暑氣侵但得雨聲連夜靜何妨月色半牀陰新
詩舊葉題將滿老芰疎桐恨轉深莫笑鄭人談訟鹿至
今醒夢兩難尋─張綖詠芭蕉─長葉翩翻緑玉叢植來
况是近梧桐美人閒立秋風裏羈客孤眠夜雨中情逐
舞鸞偏易感事隨夢鹿𣺌難窮太湖石畔新凉院何處
吹簫月滿空
[091-20a]
五言排律─原 明徐茂吳─根自蘇臺徙陰生蔣徑幽當空
炎日障倚檻碧雲流未展心如結微舒葉漸抽瑣窓迷
翠黛張幕動青油書借臨池用光分汗簡留流甘掩中
土為綌衣南州只益莓苔潤翻令蕙若憂荷風同委露
梧葉共鳴秋夢境知誰得人生似爾浮漫勞彈事苦終
日傍林丘
七言排律─増─明僧良琦戲題陰凉室堦前芭蕉─新種芭
蕉繞石房清陰早見落書牀根霑零露北山潤葉帶濕
[091-20b]
雲南澗凉得地初依蒼石瘦抽心欲並緑筠長雨聲夜
響巔厓瀑晴碧朝浮海日光樗櫟自慚全夀命楩楠合
媿託岩廊觀身政憶維摩語草字寧追懐素狂白晝棲
遲吾計拙青霄偃仰汝身强歲寒要使交期在莫畏空
山有雪霜
五言絶句─増─宋路徳延芭蕉─一種靈苗異天然體性虚
葉如斜界紙心似倒抽書─曾幾芭蕉─以此葉陰凉代
彼青琅玕但恐本質脆不堪期歲寒─吕本中─夢斷添
[091-21a]
惆悵更長轉寂寥如何今夜雨只是滴芭蕉 ─朱子芭
蕉─芭蕉植秋檻勿云憔悴姿與君障夏日羽扇寧復持
 ─紅蕉─弱植不自持芳根為誰好雖微九秋榦丹心中
自保 ─王十朋芭蕉─草木一般雨芭蕉聲獨多主人栽
未足其奈客愁何 ─金姚孝錫芭蕉─鳳翅揺寒碧虚庭
暑不侵何因有恨事常抱未舒心 ─明高啓芭蕉─靜繞
緑陰行閒聴雨聲卧還有感秋詩窓前書葉破─題芭
蕉─叢蕉倚孤石緑映閒庭宇客意不驚秋瀟瀟任風雨
[091-21b]
─原邊貢庭際何所有有萱復有芋自聞秋雨聲不種
芭蕉樹 增─皇甫汸題美人蕉帶雨紅妝濕迎風翠袖
翻欲知心不卷遲暮獨無言
七言絶句 増唐李紳紅蕉花─紅蕉花様炎方識瘴水溪
邊色最深葉滿叢深殷似火不惟燒眼更燒身徐凝
紅蕉紅蕉曾到嶺南看校小芭蕉幾一般差是斜刀翦
紅絹卷來開去葉中安 徐寅蕉葉緑綺新裁織女機
擺風揺日影離披只應青帝行春罷閒倚東牆卓翠旗
[091-22a]
─錢珝未展芭蕉─冷燭無烟緑蠟乾芳心猶卷怯春寒
一緘書札藏何事㑹被東風暗拆㸔 ─宋韓琦芭蕉─邊
俗稀曾識此科南方地暖北寒多孤芳莫念違天性無
奈深恩愛育何─梅堯臣和行之都官芭蕉詩─看取有
心常不展亦知隨分坼佳葩無端大葉映蓮幕却笑菖
蒲罕見花─賀鑄題芭蕉葉─十畝荒池漲緑萍南風不
見芰荷生隔忩賴有芭蕉葉未負瀟湘夜雨聲 王之
道芭蕉─秋風鳴玉雨疎疎嫩緑臨忩半卷舒似是相知
[091-22b]
慰牢落朝來看寄一緘書─劉子翬芭蕉─攪碎芳眠挾
雨聲碧叢宜看不宜聽而今一任瀟瀟滴華髮鰥翁一
夜醒─方岳─自是愁人愁不消非干雨裏聴芭蕉芭蕉
易去愁難去移向梧桐轉寂寥─曾雲莊─炎蒸誰解换
清凉扇影揺搖上竹窓凖擬小軒添睡美夢成風雨夜
翻江─明湯顯祖雨蕉─東風吹展半廊青數葉芭蕉未
擬聽記得楚江殘雨夜背燈人語醉初醒 ─原─俞琬綸
宵來輕雨蕉聲送蕉雨流情情欲凍燕領春風窺幾時
[091-23a]
開簾放出天涯夢─増江西女子一葉芭蕉─何處移來
一葉青似同羅扇鬬輕盈今宵風雨重門靜減却瀟湘
幾㸃聲
詩散句増唐白居易隔窓知夜雨芭蕉先有聲─宋宋
祁─雨凋單葢側風偃半旗開張耒─翠旍舒曉日綠錦
障西風─楊萬里翠蕉自搖扇白羽得暫閑─元黄潛
芭蕉葉間露風過皆成聲─原─唐何扶─芭蕉半捲西池
雨日暮門前雙白鷗─増─王遒─秋宵睡足芭蕉雨又是
[091-23b]
江湖入夢來─宋錢希白─緑章封事緘初啟青鳳求凰
尾四開─張愈─生涯自笑惟書在旋種芭蕉聴雨聲
張栻─退食北窓凉意滿卧聽急雨打芭蕉陸游茅簷
三日瀟瀟雨又展芭蕉數尺陰─僧北澗自是秋懐易
寂寥强將離緒怨芭蕉─唐朱慶餘─隔竹見紅蕉─李
商隱─芭蕉開緑扇─鄭谷─驟雨閙芭蕉─朱慶餘劒路
紅蕉明棧閣 皮日休風撦紅蕉仍换葉 温庭筠─曉
來微雨蕉花紫─杜茍鶴─風弄紅蕉葉葉聲 宋王安
[091-24a]
石─芭蕉一枕西風雨 黄庭堅更展芭蕉夏學書范
成大─窓外三更蕉葉風 陸游乍出芭蕉一寸青金
張藥─芭蕉葉斜卷舒雨 元仇逺輕摘蕉花曉露晞
雅琥翠綃卷雨蕉花老
詞─増─宋張鎡菩薩蠻風流不把花為主多情管定烟和
雨瀟灑緑衣裳滿身如許凉 文箋如許處似索題新
句莫倚小欄干月明生夜寒 李易安采桑子窓前誰
種芭蕉樹隂滿中庭葉葉心心舒卷餘光分外清 傷
[091-24b]
心枕上三更雨㸃滴霖霪似唤愁人獨擁寒衾不慣聽
 ─僧仲殊玉樓春─飛香漠漠簾帷暖一線水沈烟未斷
紅樓西畔小欄干盡日倚䦨人已逺 黄梅雨又芭蕉
晚鳳尾翠搖雙葉短舊年顔色舊年心留到如今春不

别錄─増─夢溪筆談─予家所藏摩詰畫袁安卧雪圖有雪
中芭蕉此乃得心應手意到便成故其理入神迥得天
意─原─製用蕉根有兩種一種黏者為糯蕉可食取作
[091-25a]
大片灰汁煑令熟去灰汁又以清水煑易水令灰味盡
取壓乾以鹽醬蕪荑椒乾薑熟油胡椒等雜物研浥一
兩宿出焙乾畧搥令軟全類肉味
 莎根即香附子另見藥譜/
増─爾雅─臺夫須疏夫須莎草也 薃侯莎其實媞─注─夏
小正曰薃也者莎䔺媞者其實─廣雅─地毛莎䔺也
陸璣草木疏臺草有皮堅細滑緻可為簦笠以禦雨南
山多有 爾雅翼莎草可為衣以禦雨今人謂之蓑衣
[091-25b]
名曰夫須葢匹夫所須─本草莎葉如老韭葉而硬光
澤有劒脊稜五六月中抽一莖三稜中空莖端復出數
葉開青花成穗如黍中有細子其根有鬚鬚下結子一
二枚轉相延生子上有細黑毛大者如羊棗而兩頭尖
彚考─增─詩小雅─南山有臺疏─臺可為蓑笠都人士云臺
笠緇撮─周書豆盧寧傳寧善騎射嘗與梁企定遇於
平凉州相與肄射乃於百步懸莎草以射之七發五中
定服其能 春明退朝錄─河中府有緑莎㕔
[091-26a]
集藻─記─增─宋晏殊庭莎記─介清思堂中讌亭之間隙地
其縱十八步其横南八步北十步以人跡之罕踐有莎
生焉守䕶之卒皆疲癃者芟薙之役勞於夏畦蓋是草
耐水旱樂延蔓雖拔心隕葉弗之絶也余既恱草之蕃
廡而又憫卒之勤瘁思唐人賦詠間多有種莎之説且
兹地宛在崇堞車馬不至弦匏不設柔木佳卉難於豐
茂非是草也無所宜焉於是傍西墉畫修徑布武之外
悉為莎場分命騶人散取増殖凡三日乃備楥之以丹
[091-26b]
楯溉之以甘井光風四泛纖塵不驚嗟夫萬彚之多萬
情之廣大含元氣細入無間罔不稟和罔不期適因乗
而晦用其次區别而顯仁措置有規生成有術失之則
斁獲之則康兹一物也從可知矣乃今遂二性之域去
兩傷之患偃藉吟諷無施不諧然而人所好尚世多同
異平津客館尋為馬廏東漢學舍間充園蔬彼經濟所
先而汚隆匪一矧茲近玩庸冀永年是用刋辭琬珉庶
通賢君子知所留意儻與我同好庶幾不翦也
[091-27a]
賦─増─唐蕭穎士庭莎賦并序─天寳十載予以史臣推擇
待詔闕下僻直多忤連歲不偶未選叙求參河南府軍
事㕔階之下蹊有莎草故叅軍宋之問徙於伊川而植
焉結根五紀綿羃庭際廣累萬步髙樹十餘間以雜果
隂蔽其上俗吏徃來必凌踐之歎其稟山野之姿而托
非其所以就窘迫因而賦曰厭公門之窘束翫纖草於
兹亭奚卑弱之斯極豈雨露之愆靈尚含和以順時隨
春夏之凄清軒房洞啟廣階脩直槐楊蔽虧桃李對植
[091-27b]
横層隂之㝠密綴繁英之翕赩既髙低以異姿亦濃淡
而殊色胥徒牒訴雜沓乎其側遊塵浮煙䝉翳而不息
雖蕭颯以自得亦喧卑而見逼宜夫坐莽浪之野帶江
湖之涘託根山阿搖穎緑水芊綿靃靡連亘乎十數里
何推遷而連㑹繆產蒔於庭隅憂好尚之傾奪見芟夷
於難除既無心於寵辱又奚議於親疎承斚瀝之甘潤
蔽衣衿之曳婁雖為幸於斯日諒稟性之云殊聞哲王
之布澤迨蕭葦而霑鋪茍一類而失所猶納隍之在予
[091-28a]
矧皇穹之播氣陶庶彚於靈樞曷兹卉之攸託𢡖終年
而莫舒吾將徴宰物之至理聿歸問於𤣥虚者焉
五言律詩─増─宋宋白庭莎─何事牽憂思空庭對野莎青
青衝野步落日拄笻過色與莓苔近隂藏蟋蟀多間思
舊山下蕭颯徧煙蘿
五言排律─増─唐唐彦謙移莎─移從杜城曲置在小齋東
正是髙秋裏仍兼細雨中結根妨迸竹疎䕃託髙桐苒
苒齊芳草飄飄笑斷蓬片時留靜者一夜響鳴蛩野露
[091-28b]
通宵滴溪煙盡日䝉試才卑庾薤求味笑周菘只此霜
栽好他時贈伯翁
詩散句─増─唐姚合─閉門常不出惟覺長庭莎─孟浩然
炎炎暑退予齋靜堦下叢莎有露光秦敏老樹雨陰
渾脫葉緑莎霜後半摧尖─李賀老莎如短鏃 ─張籍
新雨徑莎肥 ─白居易─岸莎青靡靡 李咸用─莎城緑
當山 姚合砌莎留宿露─許渾城帶晩莎緑─皮日
休─破砌頑莎緑─韋莊─庭莎緑不芟 宋林逋石莎無
[091-29a]
雨瘦 ─唐李白─青莎白石長江邊 張籍閉門秋雨濕
牆莎 白居易─青莎臺上起書樓許渾自翦青莎織
雨衣 杜荀鶴─門徑綠莎細接溪 薛能地濕莎青雨
後天 宋張商英細細煙莎徧燒痕
 茅
増─爾雅─藗牡茅─注─白茅屬─疏─茅之不實者也 白華野
菅─注─菅茅屬─疏─菅似茅而滑澤無毛根下五寸中有白
粉者柔韌宜為索漚乃尤善 吴録地理志桂陽郴縣
[091-29b]
有青茅可染布零陵有香茅古貢之縮酒─格物縂論
茅叢生荒野間野人刈以覆屋江淮間生者一莖三脊
曰菁茅─本草─白茅根名茹根一名蘭根一名地筋茅/葉
如矛故謂之茅其根牽連故謂之茹夏花/者為茅秋花者為菅一物而名謂不同蘇頌曰處處
有之春生芽布地如針俗謂之茅針亦可噉夏生白花
茸茸然至秋而枯其根至潔白六月采李時珍曰茅有
白茅菅茅黄茅香茅芭茅數種葉皆相似白茅短小三
四月開白花成穗結細實其根甚長白軟如筋而有節
[091-30a]
味甘俗呼絲茅其根乾之夜視有光故腐則變為螢火
菅茅只生山上似白茅而長入秋抽莖開花成穗如荻
花結實尖黒長分許黏衣刺人其根短硬如細竹根無
節而微甘黄茅似菅茅而莖上開葉根頭有毛根亦短
而細硬無節秋深開花穗如菅可為索綯古名黄菅香
茅一名菁茅一名瓊茅生湖南及江淮間芭茅叢生葉
大如蒲長六七尺有二種即芒也
彚考─増─易泰卦─初九拔茅茹以其彚征吉─注─茅之為物
[091-30b]
拔其根而相牽引者也茹相牽引之貌也 ─大過─初六
藉用白茅无咎─疏─薦藉於物用潔白之茅言以潔素之
道奉事於上也 ─繋辭─夫茅之為物薄而用可重也
尚書禹貢─包匭菁茅─注─匭匣也菁以為葅茅以藉酒
詩召南─野有死麕白茅包之─豳風─晝爾于茅宵爾索
綯─小雅─白華菅兮白茅束兮─禮記郊特牲─縮酌用
茅明酌也 ─周禮天官─甸師祭祀供蕭茅─左傳爾貢
包茅不入王祭不共無以縮酒寡人是徴─注茅菁茅也
[091-31a]
─史記封禪書─管仲曰古之封禪江淮之間一茅三脊
所以為藉也─晉書藝術傳─單道開徙臨漳昭德寺於
房内造重閣髙八九尺於上編菅為禪室常坐其中
南史宋宗室傳─江夏文獻王義恭每有祥瑞輒上賦頌
大明元年有三脊茅生石頭西岸又勸封禪上甚恱
六韜─吕尚坐茅而漁─管子─農趨時就功首戴蒲茅
莊子─小巫見大巫拔茅而棄此其所以終身弗如 黄
帝築特室席白茅─尹文子─堯為天子土堦三尺茅茨
[091-31b]
不翦 ─拾遺記─宵明國有焦茅髙五丈燃之成灰以水
灌之復成茅也謂之靈茅
集藻─賦─增─唐吕巖説靈茅賦─有靈茅之繁育稟堪輿之
粹精間叢薄以孕彩候韶陽之發生與百卉而同氣擅
三脊而異名糅纎條以為族枝連茹以彚征蔓延亭臯
鋪敷原陸白華霜浄翠莖雲沃雜春澗之長松亂寒潭
之明菊不翦彰帝堯之儉緼袍識子騫之服若迺薈蔚
匝地低昻順風或結根於江漢之澳或蓄苗於嶺南之
[091-32a]
中挺芳心兮䔿䔿吐脩葉兮叢叢煙霰之所蕩拂昆蟲
之所翳䝉納日月之光照資露雨之霑融東市驗左生
之術南征紀周王之功嘉此物之為用葢今昔之攸同
至若錫履於齊俾侯於魯頌容衛之所藉實禮儀之攸
覩純束美夫詩人縮酒貢其任土宜有意於遺芳諒無
替於終古茅之為物也賤尚見采於先王士之所貴者
道豈敢昧於文章慕朝宗之涓滴對辭林而抑揚若邦
國之是賴希寄心於棟梁─獨孤授江淮獻三脊茅賦
[091-32b]
茅有衆靈名之為盛雖百代以呈質終三脊以居正每
彰封禪之期如受鬼神之命生於古既光七十之君獻
於今更表千里之聖出於淮甸來彼江潭使馳於北星
流於南捧執而有嚴有異緘縢而再四再三及夫覩至
尊呈大國致於金華之上啟於瑤池之側施陳而百瑞
慚容撫翫而千官變色美其出有常地生必舊形非成
野鹿之禮寧假澄酒之馨超常倫而薦闕殊衆品而實
庭理盡三分似叶通三之化體皆一類欲明得一之靈
[091-33a]
隠見之時吉蠲中禮獨標珍草之狀悉皆兄弟之體整
齊而玊匣遙傳潔淨而瓊華新啟應盛禮而居首表常
度而為後道未格也雖有采而必無嶽可封焉縱不求
而自有觀王者之得失知禮事之臧否且夫玊帛廣矣
何尚於茅豈不以貴稱三脊重載六爻始彚征於吳楚
終遍藉於陶匏奉上之時且報云亭之兆升中之後因
知天地之交吾皇由是命太史詔宗伯議封山謀勒石
備文物與禮器修玊函與金策使聖功登於九天靈茅
[091-33b]
光於三脊使臣稽首稱萬夀以旋役─路蕩拔茅賦披
大易而探賾偉𤣥言之杳㝠惟乾坤之交泰獲品物之
流形惟卦也泰之義廣惟卉也茅之性靈其用也潔身
而白當春也應候而青或茂江國或生楚郊三脊之異
是稱靈茅刺其無禮詩人引之於純束責其不入諸侯
終貢於厥包不然者草則多矣胡著之於繫爻哉故可
比君子喻物類惟人也能同其地人易心則兩苦茅分
族則雙悴當連茹以相依夫何徃而不利是則傳其潔
[091-34a]
守其貞榮落惟運窮通曷情道或屯䝉滋雨露而育質
時逢振拔與連類而共征確乎莫移以保貞吉用之錫
命既著之夏典將以縮酒又薦於周室異芝蘭之稟性
不用其香等葵藿之有心常思向日歲聿云暮霜風𢡖
慄願當蕪没之時不棄輕微之質─無名氏徴苞茅賦
猗彼菁茅挺生不雜縮醪醴以致潔與清明而相合荆
人是識將有體其精誠王澤不流遂無聞於賦納故小
白仗義夾輔衰周言念彤弓𤣥矢實征九伯五侯惟苞
[091-34b]
茅之有闕乃伊人之所羞爾貢或愆於先職王祭誠非
於異求有命是遵雖云我疆理無思不服孰云風馬牛
於是戒徒無譁命衆以律顧爾心之有二諒我德之惟
一楚子承擯以請罪夷吾將事而靡失陳師鞠旅見旌
斾之翩翩伏軾致辭想德音之秩秩且曰祭有百籩縮
酒為先類生蒭而比潔同有藇以告䖍職貢斯已爾則
不共於命馨香罔薦我將謫見於天豈可狃爾車徒恃
乃封守慢上則君臣異等黷兵則齊楚非偶議乎品列
[091-35a]
我則齒兄弟之二三揆以疆場我則吞荆蠻之八九是
以來求獻捷豈敢定居如憂連茹而亡禍之大者乃將
任土作貢禮可忽諸於以止戈寰區折衝醆斚侔潔白
於粢醍肅君臣於上下太壇之禮成彼菁菁者茅問罪
之師罔倦悠悠於野然彼率職四方用賓於王信耀德
於千祀豈矜功以一匡異魯隠觀魚以犯憲笑晉文將
狩以亂常曷若返行葦之積德遵方物之舊章美哉無
私之舉也將歴代而彌光
[091-35b]
文散句增楚屈原離騷─索藑茅以筵篿兮命靈氛為余
占之 蘭芷變而不芬兮荃蕙化而為茅
五言律詩増唐李嶠茅楚甸供王日衡陽入貢年鹿包
青野外䲭嘯綺楹前堯帝成茨罷殷湯祭雨旋方期大
君錫不懼小巫捐
詩散句─増─唐杜甫─荒郊蔓草茅 宋林逋茅叢夾舊槎
 ─唐唐球─風動茅花月滿壇薛逢風茅向暖抽書帶
 ─宋陸游─茅葉翻翻帶宿雨
[091-36a]
别録─増─南方草木狀─芒茅枯時瘴疫大作交廣皆爾也
土人呼曰黄茅瘴又曰黄芒瘴 拾遺記員嶠山之南
有移池國人長三大夀萬歲以茅為衣服皆長裾大袖
因風以昇煙霞若鳥用羽毛也 孫堅母妊堅之時夢
一童女負之繞吳閶門外又授以芳茅一莖語曰此吉
祥也必生才雄之子─兼明書禹貢包匭菁茅即三脊
之茅也菁者茅之狀貌菁菁然也三脊之茅諸土不生
故楚人特貢之也孔安國云菁可為葅是謂菁為蔓菁
[091-36b]
也且蔓菁常物所在皆生何必須事楚國匣盛而貢之
哉故知孔失之矣─埤雅─茅體柔而理直又潔白故先
王用之以藉亦以縮酒 ─桐柏山志─玊霄峰在縣北三
十五里産香茅─溪蠻叢笑左傳包茅不入包茅山在
麻陽茅生脊孟康云靈茅揚雄曰璚茅三脊也爾雅謂
藐廣雅謂之茈䓞本草云生楚地三月采隂乾徭人以
社前者為佳名鴉御草
 附/錄
[091-37a]
増─爾雅─盂狼尾疏草似茅者一名盂一名狼尾今人亦
以覆屋
 蓬
増─爾雅─齧彫蓬薦黍蓬疏蓬蒿也草之不理者種類非
一故有齧彫蓬薦黍蓬埤雅其葉散生如蓬末大於
本遇風輒拔而旋
彚考増詩召南彼茁者蓬 衛風首如飛蓬 禮記内
則─射人以桑弧蓬矢六射天地四方疏蓬是禦亂之草
[091-37b]
─儒行─蓬户甕牖疏─蓬户謂編蓬為户 宋書禮志上
古聖人見轉蓬始為輪─管子無儀法程式蜚搖而無
所定謂之蜚蓬之問蜚蓬之問明主不聽也 ─家語蓬
生麻中不扶自直 ─商子今夫飛蓬飄風而行千里乗
風之勢也 ─淮南子─見飛蓬轉而知為車 説苑秋蓬
惡於根本而美於枝葉秋風一起根且拔矣列仙傳
老萊子蓬蒿為室─東觀漢記栗駭蓬轉因遇際㑹
三輔决録張仲蔚與魏景卿俱隠不仕所居蓬蒿至於
[091-38a]
没人─拾遺記─條陽山出神蓬如蒿長十丈周初國人
獻之周以為宫柱所謂蒿宫也 ─步里客談─古人多用
轉蓬竟不知何物外祖林公使遼見蓬花枝葉相屬團
圞在地遇風即轉問之云轉蓬也
賦─増─唐蔣防轉蓬賦─彼茁者蓬其生苯䔿因驚風之動
地遂離根而去本委順而徃異愚夫之守株任運則行
叶髙人之嘉遯摧弱質絶陳根始遲遲而徐轉俄忽忽
而駿奔體以圓而疾質以弱而存凌寒後凋雖有慙於
[091-38b]
松柏近秋俱敗亦無愧於蘭蓀時也玊露為霜金風應
律歎芳菲而難久覩搖落之不一初宛轉以孤翻漸邐
迤而連出度平原而暫見映層皋而還失徘徊未巳同
風葉之辭枝漂蕩不停甚水萍之委質若乃慘澹雲晩
悠揚日短嵗云秋矣莖弱者先衰風以動之根危者易
斷徒觀其委地離披縈吹參差既忘懐於近逺寧繫迹
於高卑觸物何情類虚舟而自汎善行無迹於野馬而
相隨豈不以生無固蔕轉有長風象車輪未始有極如
[091-39a]
循環莫知所終遊子感而忘歸歎飄居陌上小人見而
懐土憶生在麻中矧夫依物暫停遇風復舉乍飄揚以
歴亂或迴旋而容與青蘋之末不起聊可以躊躇黄埃
之中自飛孰知其處所客有因時結念寓物屬詞觀其
衰兮懼老將至矣觀其轉也嗟行靡不之撫懐抱起心
有之誡驚髩髪增首如之悲儻陽春之可待亦何恨飄
飄於此時
文賦散句─增─漢東方朔七諫─蓬艾親入於床第兮馬蘭
[091-39b]
踸踔而日加 ─桓寛鹽鐵論秋蓬被霜遭風則零落
晉嵇康答難養生論昌容以蓬虆易顔宋鮑昭蕪城
賦─稜稜霜氣䔩䔩風威孤蓬自振驚砂坐飛
五言古詩─增魏曹植雜詩─轉蓬離本根飄颻隨長風何
意囘飈舉吹我入雲中髙髙上無極天路安可窮類此
遊客子捐軀逺從戎毛褐不掩形薇藿常不充去去莫
復道沈憂令人老 ─晉司馬彪雜詩百草應節生含氣
有深淺秋蓬獨何辜飄颻隨風轉長飈一飛蕩吹我之
[091-40a]
四逺搔首望故株邈然無由返
五言絶句增─唐王績入長安詠秋蓬示辛學士─遇坎聊
知止逢風或未歸孤根何處斷輕葉强能飛─辛學士
答王績詠秋蓬見示─託根雖異所飄葉早相依因風若
有便更共入雲飛
詩散句増─唐李賀─西郊寒蓬葉如刺皇天親栽養神驥
 ─杜甫─孤蓬轉霜根 蓬生非無根 轉蓬行地逺
 青蒿
[091-40b]
増─本草─青蒿一名草蒿一名方潰一名菣音牽去聲爾/雅云蒿菣注
云今人呼青蒿香中炙啖者為/菣孫炎云荆楚之間謂蒿為菣一名&KR0008為其氣/息似&KR0008一名
香蒿─夢溪筆談─青蒿一類自有二種有黄色者有青
色者謂之青蒿陜西綏銀之間蒿叢中時有一兩窠迥
然青色土人謂之香蒿莖葉與常蒿亦同但常蒿色緑
此蒿色青翠如松檜色至深餘蒿並黄此蒿猶青其氣
芬芳─本草─李時珍曰二月生苗莖麤如指而肥軟莖
葉色並深青其葉微似茵陳面背俱青其根白硬七八
[091-41a]
月間開細黄花頗香結實大如麻子中有細子
彚考─増詩小雅─呦呦鹿鳴食野之蒿─後漢書獨行傳
向栩拜趙相到官略不視文書舍中生蒿萊 ─博物志
周德隆草木茂盛蒿堪為宫柱名曰蒿宫 ─桂海虞衡
志─大蒿容梧道中久無霜雪處年深滋長大者可作屋
柱小亦中肩輿之扛
集藻─七言絶句─增─明李東陽拔蒿二絶示諸生委巷迴
風多暮塵堦前老蒿長刺人呼童荷鍤相料理忽見庭
[091-41b]
花放錦新 拔去庭蒿庭始寛向來茅塞本無端誰道
人心不如此塞時容易拔時難
詩散句増晉嵇康斥鷃擅蒿林
 附/録荻蒿
增─爾雅─蕭荻注即蒿─疏─今人所謂荻蒿也或曰牛尾蒿
似白蒿白葉莖麤科生多者數十莖可作燭有香氣故
祭祀以脂爇之為香─本草─李時珍云曰藾曰蕭曰荻
皆老蒿之通名象秋氣肅殺之意
[091-42a]
彚考─増─詩鄭風彼采蕭兮一日不見如三秋兮 曹風
冽彼小泉浸彼苞蕭─小雅蓼彼蕭斯零露湑兮 大
雅─取蕭祭脂─禮記祭義燔燎羶薌見以蕭光以報氣

 附/録馬先蒿
増─本草─馬先蒿一名馬新蒿一名馬矢蒿蒿氣如馬矢/故名馬先乃
矢字之訛馬新/又馬先之訛也一名練石草一名爛石草一名虎麻其
葉大如茺蔚花紅白色二月始生七月開花似胡麻花
[091-42b]
而紫赤八月生角似小豆角銳而長
 附/録黄花蒿
増─本草─黄花蒿一名臭蒿一名草蒿與青蒿相似但此
蒿色深帶淡黄氣辛臭不可食
 附/録角蒿
増─本草─角蒿似白蒿花如瞿麥紅赤可愛子似王不留
行黑色作角長二寸許微彎葉似蛇床青蒿子角似蔓
青青黑而細秋熟
[091-43a]
 附/録茵陳蒿
原─茵陳蒿─唐本草云此雖蒿類經冬不死更因舊苗而/生故名因陳後加蒿字耳按廣雅作因塵
生泰山及丘陵坡岸上近道亦生不如泰山者佳春初
生苗髙三五寸葉似青蒿而𦂳細背白五月七月采莖
葉隂乾性苦平微寒無毒治風溼寒熱邪氣熱結黄疸
江南所用者莖葉皆似家茵陳而大髙三四尺氣極芬
香味甘辛吳中所用乃石香葇也悞作解脾藥服大令
人煩 山茵陳二月生苗其莖如艾葉如淡青蒿背白
[091-43b]
葉岐𦂳細而匾整九月開細黄花結實大如艾子亦有
無花實者
集藻─賦散句増宋洪舜俞老圃賦酣糟紫薑之掌沐醯
青陳之絲
詩散句原─明王世貞坐來薜荔時添潤齋罷茵陳尚送

别録原製用蔞蒿菜蔞蒿即茵陳嫩苗以沸湯瀹過浸
於漿水則成虀如以清水或石灰水礬水拔之去其猛
[091-44a]
 氣曬乾可留製食醃焙乾極香美蔞蒿根醃曬乾或仍
 蒸曬皆可
 
 
 
 
 
 
[091-44b]
 
 
 
 
 
 
 
御定佩文齋廣羣芳譜卷八十九