KR3l0085 水東日記-明-葉盛 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書  子部十二
 水東日記    小説家𩔖一雜事之屬/
 提要
  臣/等謹案水東日記三十八卷明葉盛撰盛
  字與中崑山人正統乙丑進士官至吏部左
  侍郎諡文莊事蹟具明史本傳是書記明代
  制度及一時遺文逸事多可與史傳相㕘其
  間徵引既繁不免時有牴牾議論亦間涉偏
[000-1b]
  駁又好自敘平生立朝居官諸事迹殆有露
  才揚已之譏並乖著述之體至於辨請禁官
  舍家人操習一疏謂人誣其子與官舍鬭鵪
  鶉不勝因有是奏深自剖析連篇不已抑又
  淺之甚者然盛留心掌故於朝廷舊典考究
  最詳又家富圖籍其菉竹堂書目今尚有傳
  本頗多世所罕覯之笈故引據諸書亦較他
  家稗販成編者特為博洽畧其冗贅取其精
[000-2a]
  華亦所謂披沙揀金往往見寳者也乾隆四
  十三年九月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀