KR3a0002 荀子-周-荀況 (master)


[000-1a]
荀子注序
昔周公稽古三五之道損益夏殷之典制
禮作樂以仁義理天下其德化刑政存乎
詩至于幽厲失道始變風變雅作矣平王
東遷諸侯分政逮五霸之後則王道不絶
如綫故仲尼定禮樂作春秋然後三代遺
風㢮而復張而無時無位功烈不得被于
天下但門人傳述而巳陵夷至于戰國於
[000-1b]
是申商苛虐孫吳變詐以族論罪殺人盈
城談說者又以愼墨蘇張爲宗則孔氏之
道幾乎息矣有志之士所爲痛心疾首也
故孟軻闡其前荀卿振其後觀其立言指
事根極理要敷陳往昔掎几/音挈當世撥亂
興理易於反掌眞名世之士王者之師又
其書亦所以羽翼六經増光孔氏非徒諸
子之言也蓋周公制作之仲尼祖述之荀
[000-2a]
孟贊成之所以膠固王道至深至備雖春
秋之四夷交侵戰國之三綱㢮絕斯道竟
不墜矣倞以末宦之暇頗窺篇籍竊感炎
黃之風未洽於聖代謂荀孟有功於時政
尤所耽慕而孟子有趙氏章句漢代亦甞
立博士傳習不絕故今之君子多好其書
獨荀子未有注解亦復編簡爛脫傳寫謬
誤雖好事者時亦覽之至於文義不通屢
[000-2b]
掩卷焉夫理曉則愜心文舛則忤意未知
者謂異端不覽覽者以脫誤不終所以荀
氏之書千載而未光焉輒用申杼鄙思敷
尋義理其所徴據則博求諸書伹以古今
字殊齊楚言異事資參考不得不廣或取
偏傍相近聲類相通或字少増加文重刋
削或求之古字或徴之方言加以孤陋寡儔
愚昧多蔽穿鑿之責於何可逃曽未足粗明
[000-3a]
先賢之旨適増其蕪穢耳蓋以自備省覽
非敢傳之將來以文字煩多故分舊十二
卷三十二篇爲二十卷又攺孫卿新書爲
荀子其篇第亦頗有移易使以類相從云
時歲在戊戌大唐睿聖文武皇帝元和十
三年十二月也
荀子新目録
 第一卷
[000-3b]
  勸學篇第一
  脩身篇第二
 第二卷
  不茍篇第三
  榮辱篇第四
 第三卷
  非相篇第五
  非十二子篇第六
[000-4a]
  仲尼篇第七
 第四卷
  儒效篇第八
 第五卷
  王制篇第九
 第六卷
  冨國篇第十
 第七卷
[000-4b]
  王霸篇第十一
 第八卷
  君道篇第十二
 第九卷
  臣道篇第十三
  致仕篇第十四
 第十卷
  議兵篇第十五
[000-5a]
  第十一卷
  強國篇第十六
  天論篇第十七
  第十二卷
  正論篇第十八
  第十三卷
  禮論篇第十九
  第十四卷
[000-5b]
  樂論篇第二十
  第十五卷
  解蔽篇第二十一
  第十六卷
  正名篇第二十二
  第十七卷
  性惡篇第二十三
  君子篇第二十四
[000-6a]
 第十八卷
  成相篇第二十五
  賦篇第二十六
 第十九卷
  大略篇第二十七
 第二十卷
  宥坐篇第二十八
  子道篇第二十九
[000-6b]
  法行篇第三十
  哀公篇第三十一
  堯問篇第三十二