KR2k0050 陝西通志-清-劉於義 (master)


[102-1a]
 後序
勅修陜西通志告成釐為百巻裝成函帙臣/史貽直謹
 會同吏部尚書署理陜西總督臣/劉於義陜西巡
 撫臣/碩色奉
 表上
 進恭呈
御覽而臣/荷䝉
聖恩畀以總理陜撫重任莅職三載於通志一書與有
[102-1b]
 監修之責今得遹觀厥成臣/敬拜手稽首而颺言
 其後曰
 國家統壹四海湛恩龎鴻赫聲濯靈固東震日域而
 西讋月&KR1208矣欽惟我
皇上亶聰天縱文武聖神參兩執中體元纘緒
皇恩普被首及三秦溯自
御極以來其嘉惠乎西土者不可殫述蠲屯衛未完之
 銀米歴有嵗年豁西安所屬之錢糧動逾百萬寛
[102-2a]
 徴展課矜恤三時耕耨之夫墾畆脩渠永垂萬世
 農桑之利而且
王師西指頻嵗軍興
皇上軫念民勞
恩綸叠沛飛芻輓粟則脚價嵗以加増好義樂輸即束
 草償其價值賞給兊運之餘米捐免領借之帑金
 浩蕩
皇恩天髙地厚臣/不知秦民何脩而得此也伏念臣/
[102-2b]
 雍正九年四月以左都御史䝉
皇上特簡率同翰林以下諸臣共五十餘員恭捧
聖諭至陜宣諭化導臣/親睹秦省之民扶老携幼歡呼
 舞蹈奔走恐後及至跪聆
訓㫖率皆感激
天恩叩頭流涕迄今讀所
頒上諭洵足以格天地而動鬼神矣臣/遂於是年八月
 䝉
[102-3a]
恩命臣/協同工部侍郎臣/馬爾泰辦理陜西巡撫事務
 冬十一月復䝉
恩擢臣/兵部尚書十年冬十一月
臣/署理陜西巡撫印務又於十一年冬十二月䝉
聖恩調臣/戸部尚書仍總理西安巡撫並一切軍需事
 務臣/
恩深重忝寄封疆仰見
皇上之愛養秦民者如此其周詳俯悉秦民之感戴
[102-3b]
皇上者又如此其忠摯臣/敢不夙夜冰兢以期報稱臣/
 每於辦理政務之餘取通志而參稽考覈焉竊見
 夫山川之雄秀疆域之縱横戸口之殷繁原田之
 膏沃學校為人材淵藪兵防則闗塞干城陂渠兼
 鄭白之饒鹽鐵擅公私之富民風質木而尚義習
 俗剛果而近仁家無黷禮之祀士無畔道之言官
 斯土者以法而以㢘舉於鄉者有恒而有物臣/
 禁掩巻踊躍額手稱慶怳然曰此固
[102-4a]
 本朝
列聖相承仁漸義摩垂百有餘年而後能若此其盛也又
  况加以
 皇上之深仁厚澤淪肌浹髓如天之覆如地之載如日
  月之照臨如雨露之敷施雖秦之慈母亦不能鞠
  育其子至於如此也宜乎通志所載若是之詳明
  而大備矣抑臣/聞之土無常俗教有定式上之遷
  下均之埏埴臣/以一介庸愚叠奉
[102-4b]
 簡命而撫綏其地自愧智不能以理人材不足以宰物
  惟有日宣
 聖徳仰體
 皇仁進秦民而噢咻之訓誨之化其車鄰駟驖之偏而
  躋於豐鎬二南之盛至於察吏治以整飭官方酌
  時宜以興起富教皆臣/所夙夜思維而冀以仰報
 主恩者也矧
 天威震疊西師屢奏捷書計大軍之凱旋匪朝伊夕則
[102-5a]
 秦民休養生息正在此時臣/益當奮自淬磨勉圗
 後效若夫是書之整比綱條啟發凡例與損益乎
 古今訂正其訛闕皆有司者之事而臣/不敢以瀆
 告於
君父者也故不具贅時
 雍正十三年二月初一日
賜進士出身光禄大夫
欽命經筵講官戸部尚書仍暫留西安總理巡撫並一
[102-5b]
 切軍需事務加四級紀録八次臣/史貽直謹序