KR2k0050 陝西通志-清-劉於義 (master)


[006-1a]
欽定四庫全書
 陜西通志卷六
  疆域一省府州縣圖/
 天府名邦幅員式廓冀豫荆梁壤連繡錯屏衞中原隔閡沙漠近/服遵循逺疆啟拓聚米布碁井里城郭支祈効摉章亥奮蹻四塞
 雄圖西陲鎖鑰大化覃敷帡幪永託作疆域志第三上㳺為鳳翔/謹按西安面臨終南背據涇渭其西自隴坻踞汧渭
 其西北介梁岐涇渭之間為乾左阻石門踞涇上㳺為邠其北界/秦山跨漆沮者為耀自子午嶺東跨洛為鄜又北界横山東瀕河
 為延安自横山北接套地為榆林其東北界梁山控帶河洛為同/又循河而北為綏德又東北抵套為葭其西南自嶓冡至太白之
 陽跨漢為漢中其南居終南之陽為興安其東自秦嶺至于太華/在嶽之隂為華其東南在嶽之陽為商此陜東疆域之大凡也
[006-2a]


[006-3a]


[006-4a]


[006-5a]


[006-6a]


[006-7a]


[006-8a]


[006-9a]


[006-10a]


[006-11a]


[006-12a]


[006-13a]


[006-14a]


[006-15a]


[006-16a]


[006-17a]


[006-18a]


[006-19a]


[006-20a]


[006-21a]


[006-22a]


[006-23a]


[006-24a]


[006-25a]


[006-26a]


[006-27a]


[006-28a]


[006-29a]


[006-30a]


[006-31a]


[006-32a]


[006-33a]


[006-34a]


[006-35a]


[006-36a]


[006-37a]


[006-38a]


[006-39a]


[006-40a]


[006-41a]


[006-42a]


[006-43a]


[006-44a]


[006-45a]


[006-46a]


[006-47a]


[006-48a]


[006-49a]


[006-50a]


[006-51a]


[006-52a]


[006-53a]


[006-54a]


[006-55a]


[006-56a]


[006-57a]


[006-58a]


[006-59a]


[006-60a]


[006-61a]


[006-62a]


[006-63a]


[006-64a]


[006-65a]


[006-66a]


[006-67a]


[006-68a]


[006-69a]


[006-70a]


[006-71a]


[006-72a]


[006-73a]


[006-74a]


[006-75a]


[006-76a]


[006-77a]


[006-78a]


[006-79a]


[006-80a]


[006-81a]


[006-82a]


[006-83a]


[006-84a]


[006-85a]


[006-86a]


[006-87a]


[006-88a]


[006-89a]


[006-90a]


[006-91a]


[006-92a]


[006-93a]


[006-94a]


[006-95a]


[006-96a]


[006-97a]


[006-98a]


[006-99a]


[006-100a]


[006-101a]


[006-102a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[006-102b]
 
 
 
 
 
 
 
 陜西通志卷六