KR2d0007 東都事略-宋-王稱 (master)


[102-1a]
欽定四庫全書
 東都事略卷一百二   宋 王 稱 撰
  列傳八十五
趙挺之字正夫密州諸城人也舉進士為登州教授通
判徳州召試館職除集賢校理遷監察御史初挺之在
徳州希意行市易法黄庭堅監徳安鎮以為鎮小民貧
不堪誅求及挺之召試蘇軾曰挺之聚歛小人學行無
取豈堪此選至是挺之劾奏軾草麻有云民亦勞止以
[102-1b]
為誹謗先帝軾上章自辨既而諌官奏故相蔡確作詩
訕上而御史不以言挺之讁通判徐州徙知楚州入為
國子司業遷太常少卿擢禮部侍郎哲宗祔廟翰林學
士曾肇等議遷宣祖挺之言有天下事七世謂考廟而
上本朝至英宗始備七廟之數以僖祖為太祖以順祖
而下六廟為三昭三穆太祖之廟百世不毁昭穆親盡
則遷故神宗即位則遷順祖哲宗即位則遷翼祖上與
哲宗皆神考之子則宣祖豈復可遷門下侍郎李清臣
[102-2a]
是其議議乃定除御史中丞言祖宗朝用侍從之臣無
内外䡖重之異昔李嶠請選近臣分典大州而韋嗣立
請先行本朝張知白為從官亦乞分臺閣之臣出守而
知白因請自行願稍增重外職且使近臣少習治民遷
吏部尚書拜尚書右丞歴左丞中書門下侍郎時蔡京
為相挺之屢陳其姦惡遂拜右僕射兼中書侍郎居數
月除觀文殿大學士中太一宫使㑹彗見西方其長竟
天徽宗震怒謂挺之曰蔡京所為皆如卿言京免相挺
[102-2b]
之復為右僕射始京在崇寧初首興邊事用兵連年不
息一日徽宗臨朝諭輔臣曰朝廷不可與外裔生隙釁
端一開兵連禍結生民肝腦塗地豈人君愛民之意哉
挺之退語同列曰主上志在愛民息兵吾輩義當將順
時執政皆京黨但唯笑而已京復相挺之再除觀文殿
大學士佑神觀使未幾而卒年六十八贈司徒諡曰清

張商英字天覺蜀州新津人也兄唐英字次公舉進士
[102-3a]
為歸州理掾數上書論天下事英宗時首上書戒上以
無顧私親稍擢御史裏行早卒唐英有史材甞著仁宗
政要宋名臣傳蜀檮杌行於世商英少受學於唐英中
進士第調通州簿章惇薦其才召對除光禄寺丞權檢
正中書禮房公事加太子中允監察御史裏行是時神
宗厲精政事廷臣片言悟意者驟見進用商英上疏曰
陛下即位以來更張改造者數十百事其最大者三事
也一曰免役二曰保甲三曰市易三者得其人緩而講
[102-3b]
之則為利非其人急而成之則為害臣願陛下與大臣
宜安静休息擇人而行之茍一事不已一事復興雖使
禆諶適野而謀墨翟持籌而算終莫見其成也昔舜用
禹治水稷播榖臯陶典刑益掌山澤契敷五教垂共百
工若多事然舜行此數事而静以終之故曰夫何為哉
今朝廷行舜之所以有為而未行其所以無為此臣所
以拳拳為陛下道也㑹臺勘劫盜李則從䡖定罪有詔
糾察鞫之商英言此出大臣私意願陛下收還主柄自
[102-4a]
持威福使臺諫為陛下耳目無使脅遷為兩府耳目則
天下幸甚神宗為停其獄商英乃言樞密院黨庇博州
親戚失入死罪及縱院吏犯法於是樞密使副文彦博
吳充蔡挺全府乞出神宗難之降光禄寺丞監荆南鹽
麴商稅元豐中除館閣校勘商英曾薦舒亶可用至是
亶知諫院商英以其壻王溈之所業託之亶立繳奏坐
監鄂州漢川鎮酒稅八年以太常丞召哲宗立除開封
府推官時朝廷稍更新法之不便於民者商英上書言
[102-4b]
三年無改於父之道可謂孝矣今先帝陵土未乾即議
更變得為孝乎除河東路提㸃刑獄移河北西路轉運
副使徙淮南紹聖元年以右正言召遷左司諌商英觀
望時政謂蘇軾論合祭天地非是指吕大防梁燾范祖
禹為姦以司馬光文彦博為負國言吕公著不當諡正
獻甚者至以宣仁后比吕武始商英在元祐時作嘉禾
頌以文彦博吕公著比周公又作文祭司馬光極其稱
美至是乃追論其罪其詭譎不常如此時來之邵為其
[102-5a]
子娶盖氏以盖漸為盖氏義男規其財産商英疏論之
之邵出知蔡州商英移左司郎中㑹知開封府王震言
商英遣人與盖漸害之邵坐謫監襄州酒稅起知洪州
除江淮荆浙發運使召為工部侍郎徽宗立除中書舎
人以龍圗閣待制為河北路都轉運使為言者論列落
職知隨州召為户部侍郎遷翰林學士崇寧初除尚書
右丞遷左丞時蔡京為相商英與京在神宗朝為檢正
雅有契好及是同在廟堂議事多不合商英言京姦邪
[102-5b]
有身為相國志在逢君等語臺臣以為非所宜言謫知
亳州入元祐黨籍京罷相削籍知鄂州京復相以散官
安置歸州量移峽州大觀四年京罷相除龍圗閣學士
知杭州過闕賜對奏曰神宗修建法度務以去大害興
大利而已今誠一一舉行則盡紹述之美法若有弊不
可不變但不失其意足矣除資政殿學士中太一宫使
尋除中書侍郎拜右僕射乆旱彗出天心是夕大雨彗
不見徽宗喜親書商霖字以賜之商英為相務更蔡京
[102-6a]
事而減省用度内侍楊戩提舉後苑作有勞除節度使
商英不可曰祖宗法内侍皆寄資無至團練使者有大
勲勞則别立昭宣使寧慶使以寵之未聞建節鉞也戩
銜之御史中丞張克公劾商英隂揺先烈政和元年罷
為觀文殿大學士知河南府尋落職知鄧州再謫汝州
團練副使衡州安置俄以通奉大夫提舉崇福宫復觀
文殿學士又復觀文殿大學士卒年七十九贈少保欽
宗即位特贈太保商英學浮圗法自號無盡居士其進
[102-6b]
本熈豐蔡京強置黨籍中天下既共惡京而商英與京
異論以故天下翕然推重云
何執中字伯通處州龍泉人也舉進士為台州推官久
之為國子監教授以經術醇深除太學博士諸王府記
室遷侍讀徽宗即位拜寳文閣待制提舉萬夀觀遷中
書舎人歴兵部侍郎遷尚書初徽宗即位日食正陽之
月詔求直言應詔上書者數十人蔡京為相忌惡正士
因此以除去異己者使其心腹之黨攷定之分邪正二
[102-7a]
等以同己者為是異己者為非列置黨籍執中亦言上
書邪等人豈可令到闕以見君哉仕而在京者亦當斥
去京用其言辟雍成執中請開學殿使都人士女縱觀
士論貶之崇寧四年為尚書左丞大觀元年遷中書門
下侍郎三年拜特進左僕射太學生陳朝老上書謂陛
下即位以來五命相矣有若韓忠彦之庸懦曾布之姦
贓趙挺之之惷愚蔡京之跋扈今復相執中彼執中何
為者邪是猶以蚊負山也陳瓘著尊堯集有㫖來取執
[102-7b]
中請治其罪鄧洵武蔡薿隂助之瓘由是再貶政和二
年加司空進少傅三年改太宰加少師封榮國公六年
以太傅就第朝朔望於是徽宗曰自相位得謝古難其
人本朝數十年無此事執中曰唯張士遜以太傅鄧國
公就第徽宗曰當時恩禮恐未必爾其眷遇如此執中
性謹畏甞戒邉吏無生事節浮費惜人才寛民力毎為
徽宗言之自以由攀附恩致位宰相雖居富貴未甞忘
貧賤時斥緡錢萬置義荘以贍宗族薨年七十四贈太
[102-8a]
師清源郡王諡曰正獻子正同
鄭居中字達夫開封人也舉進士除真定府教授紹聖
初為太學正遷博士徽宗即位為大宗正丞擢禮部貟
外郎除起居舎人召試中書舎人直學士院坐事出知
和州又知潁州復召為中書舎人遷給事中除翰林學
士大觀元年拜同知樞密院事以貴妃親嫌除資政殿
學士中太一宫使踰年知院事貴妃正位中宫復請避
位除觀文殿學士中太一宫使政和三年再知院事累
[102-8b]
官特進六年拜少保太宰兼門下侍郎自張商英罷相
京復當國益變亂法度居中在右府毎為徽宗言之至
是為相四方欣然望治丁母憂即詔起復八年以西師
奏功除少傅懇求終喪服除拜威寧軍節度使佑神觀
使封崇國公宣和二年權領樞密院事未幾為真進少
師徙封宿國公四年封燕國公初遼國叛臣李良嗣來
歸陳滅燕之䇿徽宗遣使女真與之結約夾攻遼國收
復燕雲蔡京童貫主其事時居中為相力陳不可又謂
[102-9a]
京曰朝廷議夾攻大遼此出李良嗣欲快己意爾公為
大臣國之元老不能守兩國盟約輒造事端誠非廟算
且本朝與遼國通好百五十年兵不識刃農不加役漢
唐和戎未有如我宋之盛公何以遽興此舉公今若導
上棄約復燕無乃不可乎京曰上厭嵗幣五十萬之多
故有此意居中曰漢世初單于嵗尚給一億九十萬西
域七千八百八十萬與本朝孰為多乎漢永初中諸𦍑
反十四年當時用兵用財二百四十億永初後復經七
[102-9b]
年用八十萬億公豈不是思乎京曰上意已決其可沮
乎居中曰使百萬生靈肝腦塗地公實為之由是北議
亦稍寢其後女真數犯遼國遼國之兵屢敗國勢危蹙
王黼為相力主其事欲舉兵以應之以童貫蔡攸為宣
撫使副總師以出居中復以為不可王師既出撫定燕
山居中進太保薨贈太師華原郡王諡曰文正子脩年
億年
劉正夫字徳初衢州西安人也舉進士為真州教授遷
[102-10a]
太學博士徽宗即位除左司諫時方治蔡邸獄正夫入
對徽宗語及之正夫引漢淮南厲王死蜀道文帝深悔
以感悟徽宗遂緩其獄擢起居舎人召試中書舎人侍
講邇英遷給事中徽宗謂正夫曰知卿在元符之末甚
有紹述之意正夫曰臣孤逺疵賤荷先帝教養深厚不
敢自棄然區區徒有其心而已陛下今紹述先志并施
行政事臣願陳力其間徽宗可之除禮部侍郎彗見詔
求直言正夫條時政十餘事大略重名器䡖賦歛戢干
[102-10b]
戈節賜予選人材惜民力鑒祖宗成憲謹持盈守成之
道徽宗嘉納之除翰林學士出知河南府召拜工部尚
書時顯恭皇后在殯北使入見欲如平時用樂文移倨
慢正夫館伴折以大義大觀三年拜尚書右丞遷中書
侍郎陕西行夾錫大錢物價翔踴百姓告病正夫論其
弊即日罷之徽宗稍厭蔡京紛更思欲裁損以寛民力
命鄭居中為太宰正夫為少宰未幾得疾除安化軍節
度使開府儀同三司致仕明日落致仕移鎮安靜充中
[102-11a]
太一宫使封康國公行有日徽宗賜詩寵之疾作卒於
道年五十六贈太傅諡曰文憲自正夫去位王黼為相
誤國召亂以禍天下余深白時中李邦彦輩相繼竊位
皆鄙夫患失之徒云
臣稱曰宰相得其人則天下治非其人雖當平世斯亂
之階也自崇觀以來宰秉歸於蔡京挺之雖能知京之
姦而莫能誰何商英繼京乃反京政而無益於事至如
執中之固位正夫之取容是果可以責其相業者哉天
[102-11b]
下之禍固不自已而作然亂階亦有以稔成之也居中
謂兵禍不可結盟誓不可渝是矣而卒與攸黼輩同受
燕山之奨何哉於虖所謂大臣者以道事君不可則止
若居中謂之具臣可也
 
 
 
 東都事略卷一百二