KR2d0007 東都事略-宋-王稱 (master)


[033-1a]
欽定四庫全書
 東都事略卷三十三   宋 王 稱 撰
  列傳十六
張遜博州髙唐人也駙馬都尉魏咸信同母之兄太宗
在藩邸得𨽻帳下補左班殿直從征太原遷文思副使
進東上閤門使為度支使端拱初遷鹽鐵使二年除宣
徽北院使僉書樞密院事改副使又知院事知樞密院
始于此四年坐與冦準不協罷為右領軍衞将軍李順
[033-1b]
亂于蜀朝廷發兵水陸進討荆渚當其要害以遜為右
驍衞大将軍知江陵府遜至時峽路諸州漕運卒數千
人皆聚江陵有告其将謀變以應蜀冦府中議欲盡捕
誅之遜止令捕首惡斬于市奏聞太宗甚喜以其餘配
諸郡遜卒年五十六贈桂州觀察使
柴禹錫字元圭大名人也少時有相者謂曰子甚貴若
輔以經術必至将相禹錫由是頗讀書事太宗于晉邸
太平興國初授供奉官改翰林副使如京使太宗以藩
[033-2a]
府之舊多訪以外事遷宣徽北院使告秦王廷美陰事
擢為樞密副使轉南院使罷為左驍衞大将軍出知滄
州徙澶鎭二州駐泊俄知潞州徙永興軍復召為宣徽
使知樞密院事至道初除鎭寧軍節度使知涇州移貝
州徙陜州以子宗慶尚主召歸京師公主就第謁見行
舅姑之禮頃之復令赴鎭卒年六十二贈太尉
宗慶字天祐尚太宗女魯國長公主除左千牛衞将軍
駙馬都尉領恩州刺史禹錫卒拜康州團練使舊制諸
[033-2b]
公主皆雜買務市物宗慶遣家僮自外州市炭所過免
算至則盡鬻之復市於務中自是詔罷雜買務所市物
眞宗祀汾陰進泉州觀察使又自言陜西市材木至京
師望蠲所過稅眞宗曰向諭卿毋得遣人私販以奪民
利今復爾耶未幾拜武勝軍節度使徙永清彰徳拜同
平章事又徙鎭武成知陜州轉運使叚少連言其政事
庸謬改知潞州又判鄭州以縱部曲擾民召還久之出
判濟州御史中丞賈昌朝亦言宗慶所至皆以無状罷
[033-3a]
不可復使治郡遂留不遣卒時年六十三諡曰榮密主
累封楚國大長公主宗慶性貪鄙積財鉅萬而自奉甚
儉歴官多過失云
趙鎔字化鈞滄州樂陵人也以刀筆事太宗于晉邸太
宗即位補供奉官兩浙錢俶以國歸覲遣鎔檢校帑廪
轉内酒坊副使與楊守一等告秦王廷美事遂遷六宅
使掌翰林司擢東上閤門使出為梓遂廵檢使改左驍
衞大将軍代還知滄州鎔守鄉郡人以為榮遷左神武
[033-3b]
大将軍會崔翰知州改鈐轄又知廬州踰年召為樞密
承旨宣徽北院使同知樞密院事與柴禹錫並掌機務
禹錫出鎭鎔知院事真宗即位改南院使以壽州觀察
使罷卒年五十五贈忠正軍節度使鎔少渉獵文史善
書翰太宗甚眷寵之本名容太宗改之為鎔取陶鎔之
義云
楊守一字象先其先洛陽人也唐末徙家宋鄭之閒初
為晉邸㳙人太宗即位補右班殿直累遷翰林副使初
[033-4a]
名守素太宗為更其名與趙鎔柴禹錫等同告秦王陰
謀事擢為東上閤門使樞密都承旨改判四方館事轉
客省使端拱元年除宣徽北院使僉書樞密院事卒年
六十四贈太尉守一質直勤謹無它材能徒以幸會致
位通顯云
弭徳超滄州青池人也嘗給事晉邸太宗即位補供奉
官遷酒坊使杭州鎭州都監先是太宗念縁邊征戍者
勞苦月賜士卒白金軍中謂之月頭銀徳超乃誣樞密
[033-4b]
使曹彬秉政歲久得士衆心臣從塞上來皆言月頭銀
曹公所致微曹公我輩當餒死矣又巧誣以它事太宗
疑之彬不自辨遂罷以王顯為宣徽南院使徳超為北
院使並樞密副使徳超怒顯居其上詬之且曰我有安
社禝功汝何人反在我上又大罵曰汝輩當斷頭我度
上無執守為汝輩眩惑顯以聞太宗命御史鞫之徳超
具伏削奪官爵同家屬配𨽻瓊州未幾死于流所
臣稱曰甚矣讒言之為害也以秦王同氣之親而禹錫
[033-5a]
等發其私使兄弟之隙可乗曹彬有定亂之勲亦為徳
超所誣致君臣之間見疑彼譖人者亦已太甚可不畏

 
 
 
 
 
[033-5b]
 
 
 
 
 
 
 
 東都事略卷三十三