KR2d0007 東都事略-宋-王稱 (master)


[062-1a]
欽定四庫全書
 東都事略卷六十二   宋 王 稱 撰
  列傳四十五
王徳用字元輔超之子也超有傳始超為懐州防禦使
補徳用為牙内都指揮使超率兵六萬伐李繼遷出綏
夏徳用時年十七從為先鋒破賊于鐵門闗進師烏白
池他将失道超不進徳用以精兵五千轉戰三日賊遂
郤乃領衆要其歸路距夏州五十里下令曰敢亂行者
[062-1b]
斬一軍肅然超亦為之按轡繼遷引避之以功授内殿
崇班徳用以将家子宿衛真宗為内殿直殿前左班都
虞候捧日左廂指揮使累遷英州團練使仁宗即位改
博州團練使知廣信軍徙兾州積官至步軍副都指揮
使桂福二州觀察使是時章獻后猶臨朝有詔補一軍
吏徳用曰補吏軍政也吏敢挾詔書以干吾軍執不與
章獻固欲與之徳用固不與章獻崩有司請衛士坐甲
者徳用以為故事無有為太后䘮坐甲又不奉詔明道
[062-2a]
二年拜簽書樞密院事遂為副使明年以奉國軍留後
同知院事又明年領安徳軍節度使又明年加宣徽南
院使寳元二年罷為武寧軍節度使初翰林學士蘇紳
嘗疏徳用宅枕乾岡貌類藝祖者既而御史中丞孔道
輔又以紳之言劾奏之降左千牛衛上将軍知隨州徳
用疏言宅枕乾岡陛下所賜貌類藝祖父母所生既貶
黜士皆為之懼徳用舉止言色如平時惟不接賓客而
已久之徙知曹州而孔道輔卒客有謂徳用曰此害公
[062-2b]
者也徳用愀然曰孔公以職言事豈害我者可惜朝廷
亡一直臣於是言者甚愧復保静軍留後知青州未行
而契丹聚兵境上乃拜徳用保静軍節度使知澶州契
丹使其臣劉六符來聘徳用迓之六符曰比歲大熟非
仁政所及邪徳用曰明天子在上豐年乃其常爾時契
丹來求闗南故地詔徳用㑹議二府徳用入奏言臣愚
無状願陛下假臣二十萬兵得先士卒以當匈奴臣不
勝大願仁宗不許徳用曰陛下即不忍勞民姑以金繒
[062-3a]
啗之以全舊好卒如其言復宣徽南院使判成徳軍徙
判定州又徙陳孟二州召還復判相州拜同中書門下
平章事判澶州徙鄭州封祁國公還為㑹靈觀使己而
復判鄭州徙澶州改鎮集慶封兾國公以太子太師致
仕復起為河陽三城節度使同平章事判鄭州皇祐六
年拜樞密使徙封魯是時仁宗以富弼為宰相是歲契
丹使者來徳用與之射使者曰天子以公典樞密而用
富公為相得人矣仁宗聞之賜徳用弓一矢五十嘉祐
[062-3b]
元年復請老為景靈宫使徙鎮忠武卒年七十八贈太
尉中書令諡曰武恭徳用善射軍政明而士心附所至
有威名居家約易不事娱燕祿賜多周施諸族云
夏守贇字子美并州榆次人也父遇以軍校死王事守
贇幼孤真宗在襄邸憐之及即位授右侍禁遷供奉官
真宗幸大名康保裔與賊戰没其部下畏誅誣其降賊
令守贇往察之乃變服入軍中得其實盖保裔送客卒
與敵遇援兵不至而死真宗因恤其家守贇事真宗官
[062-4a]
至保信軍留後仁宗即位歴步軍馬軍殿前都指揮使
拜建武軍節度使歴鎮鎮東保大定國鎮海召拜同知
樞密院事劉平石元孫敗内侍黄徳和誣告平等降賊
守贇力辨其枉引康保裔事以為質既而徳和果以辨
詐服罪未幾自請討賊遂換宣徽南院使陜西經略安
撫招討使守贇性怯寡謀士卒不附乃駐軍河中又屯
鄜州朝廷以其子隨為招討副使而以守贇知樞密院
事隨道卒守贇丐罷除天平軍節度使判澶州以疾徙
[062-4b]
相州明年判瀛州卒年六十六贈太尉諡曰忠僖子隨
隨字君正始以父任補殿直累遷邠州團練使進秦州
防禦使元昊反為鄜延路緫管元昊為書及錦袍銀帶
投境上以遺金明李士彬且約以叛候人得之諸将皆
疑士彬隨獨曰此行間爾乃召與飲厚撫而遣之士彬
感泣而去守贇位右府除耀州觀察使知亳州又知河
中府為陜西㳂邊招討副使時隨已病或勸湏疾愈乃
行隨曰邊事方急而可以疾辭乎次陜州而卒年四十
[062-5a]
三贈昭信軍節度使諡曰荘恪
郭承祐開封人也娶華王元偁女授供奉官稍遷至衛
州防禦使知澶州入為龍神衛四廂都指揮使真定府
定州等路副都緫管諫官歐陽脩余靖言其非才改知
相州明年為相州觀察使步軍都指揮使出為澶州都
緫管拜建武軍節度使殿前都指揮使除宣徽南院使
出判應天府徙亳州諫官御史劾奏承祐在應天擅留
上供米及擬翰林所用器出入狂僭落宣徽使徙知許
[062-5b]
州轉運使蘇舜元薦其有将帥材其政如龔黄仁宗謂
大臣曰承祐庸人而外臺薦之如此何所取信哉改知
鄭州未行卒年五十九贈太尉諡曰密承祐性驕侈狡
獪所至多興作為煩擾又好言事指切人過失時謂之
武諫官云
許懐徳開封祥符人也其父均仕至磁州團練使懐徳
長六尺餘少以父任為東西班殿侍累遷殿前副指揮
使寳元初陜西用兵懐徳為鄜延路副緫管賊以三萬
[062-6a]
騎圍永平砦懐徳止率勁兵千餘人突圍破之己而賊
有出陳前據鞍慢罵者懐徳引弓射之應弦而斃未幾
賊攻延州懐徳領兵間道出其不意左右奮擊賊遂解
去遷鳯州團練使以賊破塞門砦不赴援降寧州刺史
除龍神衛四廂都指揮使累遷武信軍留後殿前副都
指揮使拜寧逺軍節度使坐冒認從妹别産出知亳州
徙徐州復為殿前都指揮使歴鎮保寧建雄懐徳宿衛
十四年數以老乞身復自言臣年至矣不爾為御史所
[062-6b]
彈不得善罷仁宗不許懐徳雖老習軍旅之事然戰功
所可見者一二特以遭時承平故安坐以保寵祿故事
節度使移鎮加恩皆再表辭懐徳既加恩又移鎮共為
表謝翰林學士歐陽脩以為慢朝廷詔以脩章示懐徳
懐徳雖悚息謝罪而終不復進表仁宗亦不加責也卒
年八十四贈侍中諡曰榮毅
狄青字漢臣汾州西河人也家世為農青年十六時其
兄素與里人號鐵羅漢者闘於水濱至溺殺之保伍方
[062-7a]
縛素青適餉田見之曰殺羅漢者我也人皆釋素而縛
青青曰我不逃死然待我救羅漢庶幾復活若決死者
縛我未晚也衆從之青黙祝曰我若貴羅漢當蘇乃舉
其尸出水數斗而活人咸異之初為騎馬小底後𨽻拱
聖軍選為散直元昊叛擇衛士徙邊以青為延州指使
青勇於臨敵嘗為先鋒前後二十五戰中流矢者八每
戰飾以銅面具敵人望之如神嘗破金湯城略宥州屠
&KR0008咩嵗毛奴尚羅等族燔積聚數萬收族帳二千二百
[062-7b]
生口五千七百又城橋子谷築長安保砦以功遷至泰
州刺史涇原路緫管仁宗聞其在陜西數戰勝欲召見
問其方略㑹敵人平原仁宗命圖形以進及元昊稱臣
西鄙休兵入為捧日天武四廂都指揮使惠州團練使
歴步軍殿前都虞候宥州防禦使馬步軍副都指揮使
拜彰徳軍節度使知延州皇祐四年擢樞密副使廣源
州蠻儂智髙反智髙蠻商之子其母阿儂左江武勒之
族轉至交趾適儻猶州知州儂全福無子全福為交趾
[062-8a]
所虜阿儂改適蠻商生智髙長遂殺其父阿儂又為特
磨道儂夏卿之妻智髙聚兵入㓂初陷邕州遂僭稱南
天國號仁惠皇帝稱其母阿儂為皇太后建元啓歴阿
儂凶悍有謀耆小兒肉間以具庖食智髙用其計遂自
邕攻横貴龔封藤梧端康州所至驅劫軍民衆至數萬乃
進圍廣州朝廷以孫沔余靖為安撫使久未奏功仁宗
以南方為憂青慨然請行且言臣起行伍非戰伐無以
報國願得蕃落騎兵數百益以禁卒當羇賊首至闕下
[062-8b]
仁宗壮其言遂除宣徽南院使宣撫荆湖南北經制廣
南盜賊事青至合沔靖之兵自桂林次賔州召廣西鈐
轄陳曉按其遇賊不戰之罪幷殿直袁用等三十一人
悉誅之軍士震恐遂下令止具十日糧明日絶崑崙闗
出歸仁鋪先布陳成列而賊以覘者之誤來獨後遂失
險乃悉衆逆戰前鋒孫節戰死山下而賊勢方鋭青躬
執白旗麾騎兵出其不意賊衆大潰斬首二千二百級
獲偽官五十七人智髙夜縱火焚城而遁詰朝青入按
[062-9a]
城中獲金帛鉅萬牛馬數千築京觀城之北隅招復俘
脅者七千二百使還其家初所獲有衣繢金龍者衆謂
為智髙青曰安知其非詐邪吾寧失智髙朝廷不可誣
也智髙既遁奔大理國其母阿儂濳歸特磨道依其夫
儂夏卿收殘衆得三千餘人復将入㓂有石鑑者世居
邕州諜知其動息遣峒丁入特磨道掩襲擒阿儂及智
髙一弟二子並檻送京師阿儂年六十朝廷始欲存之
以俟智髙之降及智髙已為大理國所殺故悉刲戮都
[062-9b]
市青還朝復為樞密副使遂拜樞密使在樞府四年言
者謂青家數有光怪以護國軍節度使同平章事知陳
州未幾而卒年五十贈中書諡曰武襄青為人恭密寡
言其計事必審中機㑹而後發行師正部伍明功罪雖
敵在前士卒無敢後先者故所向有功韓琦范仲淹特
器遇之又與尹洙善嘗從洙議兵洙以謂有古良将才
後洙以貶死青懐知己常周恤其家熈寧元年神宗思
青勲烈自為文遣使祭之
[062-10a]
臣稱曰為将之道有三曰智曰威曰權夫智與威係乎
將之所能而權者出乎君之所任有所能之威智而無
所任之權則智不足以使人而威不足以服衆又何足
以任天下之事者哉盖有智矣必俟乎權可以施其智
有威矣亦必俟乎權可以奮其威觀狄青之討智髙也
可謂能施其智而奮其威以取勝於當世者矣然青之
所以能若是者由仁宗専任而責成之也是得君之權
者也使不得君之權以便其事則安可以有功烏虖為
[062-10b]
将而具三者則可以為名将矣
張孜開封人也初名茂實字濟叔避英宗藩邸名改焉
父景以宦者事真宗孜以父任為三班奉職仁宗為皇
太子以孜給事春坊轉殿直仁宗即位為閤門祇候累
遷供備庫副使領恩州團練使真定路鈐轄知莫貝瀛
三州轉運使張昷之奏罷兾貝驍㨗軍士上闗銀鞵錢
事下孜議孜言此乃界河䇿先鋒者緩急以為先登不
可絶其常賜朝廷亦以為然昷之猶執不已遂奏罷保
[062-11a]
州雲翼銀鞵錢而軍人皆怨殺官吏據城以反慶歴中
復知貝州契丹渝平朝廷以富弼使北而孜副之卒復
舊好而還以勞遷西上閤門使知瀛州拜單州團練使
龍神衛四廂都指揮使并代緫管自兵興河東用鐵錢
盜鑄者其法弊壊乃更三當一軍中所用不足相率叩
府閉門不納幾亂矣孜獨䇿馬從數卒往喻之皆散去
遷濟州防禦使又遷桂州觀察使為侍衛步軍副都指
揮使遷昭信軍留後馬軍副都指揮使召還或叩孜馬
[062-11b]
首為不順語執以聞事下有司叩馬者實病心事既明
猶以言者故罷兵柄除寧逺軍節度使出知潞州移知
陳州復為馬軍副都指揮使徙鎮集慶又坐販易公使
而所使卒殺人罷知曹州卒年六十七贈太尉諡曰勤

郭逵字仲通本邢州人也父斌徙家于雒逵少以父任
為殿侍𨽻范仲淹麾下善騎射倜儻有氣節遷右侍禁
為真定府監押保州雲翼軍亂擁兵馬都監韋貴據城
[062-12a]
叛兵馬監押侍其臻為賊所留李昭亮討之不能下因
遣逵逵故與臻同侍仲淹徑至城下取紫佩囊示之臻
曰是非昔事范公物邪臻與貴即再拜曰願君登城相
見逵登城徑入開諭禍福既而臻貴悔欲害逵衆蔽之
得免臻貴自剄衆遂降以功遷閤門祇候知鎮武軍秦
鳯路通古渭州逵受詔赴援三戰三勝遂拔其城副吴
奎使契丹㑹其主受尊號逵與奎入觀使還黜為汾州
都監五谿蠻彭仕羲叛以逵知澧州大破仕羲于桃花
[062-12b]
州遷禮賓使知邵州武岡蠻反逵討平之知廣信軍遷
六宅使累遷容州觀察使仁宗山陵以逵掌宿衛遷殿
前都虞候出為涇原路副都緫管遂拜同僉書樞密院
事未幾以僉書出為陜西宣撫使神宗即位遷静難軍
留後除宣徽南院使判鄆州至鄆七日徙帥延州時种
諤誘夏國首領嵬名山降遂取鄆州朝廷以諤擅興生
事欲棄之逵謂棄綏州則示弱於夷狄矣諒祚死夏人
來請綏州逵言不可許未幾夏人以重兵㓂邊逵使人
[062-13a]
諭之即遁去改雄武軍留後夏人襲慶州逵遣将破之
于金湯韓絳宣撫陜西用种諤言将取横山逵曰諤狂
生也朝廷以家世用之過矣他日敗國事必此人也於
是與絳議不叶絳奏逵沮軍召還朝慶州兵亂闗中騷
然乃命逵知永興軍至則徹守備而人情乃安徙知秦
州王韶開熈河逵按其不法遂徙知渭州朝廷遣蔡確
鞫之謂逵誣罔落宣徽使知潞州未幾知太原府復宣
徽使交趾李乾徳䧟邕亷州詔逵討之神宗問所以平
[062-13b]
交趾者逵曰兵難隃度願馳至邕管上方略遂復邕州
師進次富良江又破之獲賊将洪真太子者於是乾徳
降而逵以重兵壓富良江與交人止一水之隔逵逗遛
不進坐責左衛将軍西涼安置復左屯衛大将軍致仕
起知潞州未幾復廣州觀察使知河中府請老拜左衛
上将軍卒年六十七贈雄武軍節度使
 
 東都事略卷六十二