KR2d0007 東都事略-宋-王稱 (master)


[051-1a]
欽定四庫全書
 東都事略卷五十一   宋 王 稱 撰
  列傳三十四
李廸字復古濮州鄄城人也少從栁開學為古文開曰
此公輔噐也舉進士第一除將作監丞通判徐州代還
直史館為開封府發解官真宗東封泰山以廸通判兖
州既而坐前發解舉人失當降監海州鹽税明年以右
司諫知鄆州再遷吏部員外郎為三司鹽鐵副使遂知
[051-1b]
制誥真宗幸亳州為留守判官亳升節制以廸知亳州
代還知永興軍尋除陜西都轉運使召為翰林學士是
時知秦州曹瑋數言唃厮囉欲内冦請益兵不遣乃求
罷真宗問誰可代之廸曰非瑋莫能制也陛下重發兵
得非將上玉皇聖號耶陜西諸郡兵自可以益之真宗
因問以陜西兵數對曰臣為轉運使時以方寸小䇿記
兵及糧以備調發今猶置佩囊中真宗令探取之因給
紙札令廸悉上合存留及調塞下數以進真宗曰不意
[051-2a]
頗牧在吾禁中矣未幾唃厮囉冦邉復召問對曰瑋必
克後數日㨗報至真宗曰卿何料之審也廸曰彼舉兵
逺來此堅壁待之是以知其必勝尔歳薦饑三司調用
不給真宗召問所以濟之之䇿廸對曰祖宗置内藏庫
欲攻取西北且備凶年今邉無費倘以佐國用則庶幾
天下財利寛而民不加賦矣真宗為大發内庫金繒賜
三司又言方東封時嘗詔車駕所過毋伐木除道及祀
汾亳以來土木之役不可勝紀今旱蝗之起殆天所以
[051-2b]
儆戒於陛下也願罷諸不急之費真宗嘉納天禧元年
拜給事中参知政事東宫建以廸為太子少傅廸辭以
太宗時未嘗立保傅遂止兼賔客加禮部侍郎冦準罷
相真宗欲相廸廸固辭一日對滋福殿皇太子出拜上
前曰䝉以賔客為宰相真宗顧廸曰復何辭邪乃拜吏
部侍郎兼太子少傅同中書門下平章事集賢殿大學
士真宗不豫令皇太子總軍國事首相丁謂獨請皇太
子止決常務他皆聽㫖廸固争不可謂曰即上躬良已
[051-3a]
何以處之廸曰太子出則撫軍入則監國古之制也力
争不已自是皇太子止於資善堂聴事餘皆聴㫖謂益
擅權至除吏不以聞廸語同列曰廸起布衣至宰相安
能徇權臣以取容乎時二府並進秩乃遷廸中書侍郎
兼尚書左丞故事宰相無作左丞者謂又欲進所善林
特為詹事廸不可又欲以為樞密副使兼賔客廸又不
可至上前斥謂擅權不法事願與謂俱罷且言冦準無
罪不當黜因格前制不下於是謂罷為吏部尚書廸罷
[051-3b]
為户部侍郎翌日謂知河南府廸鄆州謂尋復留貶廸
衡州團練副使謂竄起為秘書監知舒州徙江寧府又
徙青兖二州復兵部侍郎知河南府朝京師章獻明肅
皇后謂廸曰卿不欲吾與國事吾今保養天子至此如
何廸曰臣不知太后有至徳也章獻喜以尚書左丞知
河陽明道元年遷工部尚書章獻崩召為資政殿大學
士判尚書都省未幾復拜同中書門下平章事集賢殿
大學士廸再相自以受不世之遇盡心輔佐知無不為
[051-4a]
於是吕夷簡忌之景祐二年罷為刑部尚書知亳州廸
謂人曰廸不自量恃聖主之知自以為宋璟而以吕公
為姚崇其待我乃如是邪改知相州尋為資政殿大學
士翰林侍讀學士留京師因奏吕夷簡結荆王元儼為
除門僧惠清守闕鑒義詔鞫之乃廸在中書時所行降
太常卿知密州復刑部尚書知徐州改户部尚書知兖
州復資政殿大學士是時元昊反契丹背盟廸請臨邉
拜彰信軍節度使判天雄軍徙青州引老以太子太傅
[051-4b]
致仕卒年七十七贈司空諡曰文定三子柬之附傳徽
之補之仕至列大夫
柬之字公明以父任為將作監主簿除館閣校勘遷直
集賢院擢天章閣待制以集賢院學士判西京留司御
史臺英宗即位富弼薦柬之學行遷龍圖閣直學士兼
侍讀累遷工部尚書拜太子少保致仕再遷太子少師
卒年七十八諡曰懿靖柬之性簡易詳練本朝故事與
人交必盡情實云
[051-5a]
王曾字孝先青州益都人也幼孤鞠於仲父宗元里人
張震有道之士也曾從之學謂有將相之噐甫冠舉進
士第一為將作監丞通判齊州代還直史館景徳初契
丹始脩好所致書以南北朝冠國號之上曾言春秋外
夷狄爵不過子今與抗稱兩朝非外夷狄之意真宗嘉
之擢右正言知制誥天書降詔作玉清昭應宫規創萬
楹廷臣莫有言者曾列五害願省損制度奉使契丹而
迓者邢祥辯給好以氣陵人稱本國宗支皆賜鐵劵曾
[051-5b]
曰大臣反側賜鐵劵以安其心何為及宗支哉祥大慙
大中祥符六年為翰林學士一日真宗晚坐承明殿召
對命謁者諭之曰思卿甚故不及御朝服毋謂朕慢卿
也初違制之法無故失率坐徒二年曾知審刑院請分
故失非親被制書者止以失論真宗不悦曰如是不復
有違制者曾曰如陛下言亦無復有失者矣自是違制
遂分九年以右諫議大夫参知政事時王欽若挾祥瑞
迎合人主意隂排異己者真宗怒責大臣當傅㑹國事
[051-6a]
何遽自異耶曾曰君從諫謂明臣盡忠謂義陛下不知
臣不肖使待罪政府臣知義而已不知異也及欽若為
相乃以禮部侍郎罷曾政事頃之知應天府天禧初民
訛言有妖若飛㡌搏人自京以南皆驚恐曾夜開里門
捕倡言者民乃定徙天雄軍復為参知政事再遷吏部
侍郎兼太子賔客仁宗即位遷禮部尚書方真宗不豫
也有諷皇后謀稱制者曾密語后戚錢惟演曰今太子
决政資善堂天下固已屬望而劉氏遂欲稱制以疑百
[051-6b]
姓公獨不見吕武之事乎惟演悟不敢異議及真宗崩
丁謂欲皇太后對近臣决政事皇帝獨朔望見羣臣庶
務悉令入内押班雷允恭畫可於禁中曾曰天下者太
祖太宗之天下非劉氏之天下奈何使兩宫異處柄歸
宦者禍端兆矣乃奏請如東漢舊制太后坐右垂簾同
聴政謂與允恭改皇堂抵罪参知政事任中正言於仁
宗曰謂被先帝顧命請如律議功曾曰謂不忠無足議
於是謂貶崖州中正而下十數人隨亦廢黜是時中外
[051-7a]
洶洶曾正色立朝姦邪懼焉未幾拜中書侍郎同中書
門下平章事集賢殿大學士遷門下侍郎兼户部尚書
昭文館大學士踰年進吏部尚書嘗請用孫奭馮元勸
講殿中又自采聖賢事迹㑹解用為規戒曾薦参知政
事吕夷簡才望可當政柄章獻未用曾奏曰臣言吕夷
簡而未用以臣度太后之意不欲其班在樞密使張耆
之上耳且耆一赤脚健兒豈容妨賢如此章獻曰固無
此意行且用矣夷簡遂拜相章獻與政久稍通請托曾
[051-7b]
力裁制忤章獻意及章獻受冊供帳天安殿曾執不可
於是改文徳殿章獻滋不悦玉清昭應宫災章獻有再
興葺意曾又以為不可乃罷相知青州徙天雄軍拜彰
徳軍節度使魏人愛其政生祠之改鎮天平同平章事
判河南府景祐二年召拜樞宻使明年拜右僕射兼門
下侍郎同平章事集賢殿大學士封沂國公是時吕夷
簡為昭文相專决事曾與夷簡議論多不協力求去以
右僕射出知青州既入謝改判鄆州加資政殿大學士
[051-8a]
由宰相罷政而帶職自曾始曾前後輔政十年處天下
事審而中禮性儉素居家人不見其喜愠之色在上前
開陳處可辨博有餘每廣朝大㑹盛服正色郎謁者視
進止如有尺寸士大夫服其清脩莫敢干以私者嘗云
大臣執政不當收恩避怨故其言曰恩若已出怨將誰
歸聞者歎服薨年六十一贈侍中諡曰文正皇祐中曾
弟子融言臣兄曾事章聖興諸生不十年總大政其後
拜玉几下聞顧命章獻聴政臣兄確然秉正勤翊王家
[051-8b]
大業以安陛下幸詔詞臣勒銘隧石誠得天筆篆額敷
賁前人死且不朽因以唐明皇所題裴耀卿碑額上之
仁宗乃御篆旌賢碑三字賜其家其後踵為故事治平
中以曾配享仁宗廟庭
子融初用曾奏為將作監主簿又舉進士獻所為文章
召試集賢院為三司判官以直龍圖閣知河陽荆南府
遷天章閣待制為三司副使子融以材自奮籍籍為聞
人遷工部侍郎集賢院學士知兖州不赴以刑部侍郎
[051-9a]
致仕卒年八十一子融初名曍字子融及趙元昊反乃
請改今名嘗集本朝禮為禮閣新編五十卷又論次五
代事為唐餘録六十卷
臣稱曰章獻擁幼君制天下時大臣怙權乗之以逞曾
毅然奮忠臨大節而不可奪卒使帝室尊榮禍亂不作
可謂社稷之臣矣夫賢者以身為天下用而安危繫焉
曾佩安危之寄功烈光明何媿於古宜仁宗之旌異云
張知白字用晦滄州青池人也父鸞為鹽亭令知白幼
[051-9b]
好學鸞喜曰大吾門者子矣遂不復仕知白舉進士為
静戎軍解州推官定武軍掌書記河北節度判官咸平
中西北未寧中外多言兵事知白奏疏言王者當奉時
令茂功典省刑罰及取士之制數千言真宗異之召試
舍人院擢右正言出知劒州復召試中書拜直史館江
南旱命知白安撫及還授京東轉運使周伯星見百官
稱賀知白獨以為人君當脩徳以應天星之見何所繫
焉因極陳治道之要真宗曰知白在外而乃心朝廷可
[051-10a]
謂知所職矣陜西饑命知白按廵尋知鄧州拜龍圖閣
待制知審官院知白以朝廷重内職輕外官引唐李嶠
議建請選臺閣分典藩郡仍自請補外真宗不許知白
固請乃以知青州還朝求領國子監真宗曰知白倦於
處劇耶宰相言知白更踐中外未嘗為身謀乃擢右諫
議大夫御史中丞拜給事中参知政事遷工部侍郎是
時王欽若為相與知白議論多不合以疾辭位罷為翰
林侍讀學士知大名府徙南京至是欽若分司南京衆
[051-10b]
謂知白必報之而知白待之加厚論者多之徙知亳州
仁宗即位召入為樞密副使天聖二年拜工部尚書同
中書門下平章事集賢殿大學士知白在相位重名噐
無毫髪私雖貴顯清約如寒士六年薨於位贈太傅中
書令諡曰文節
 
 
 東都事略卷五十一